Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013

50 %
50 %
Information about Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Republica CEHĂ

Autor:
dr. ing. Ionel POPA

2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 Livrabil 28.1 Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Republica CEHĂ” „ ETS dr. ing. Ionel POPA

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere................................................................................................................................................ 1 Procesul de certificare a competenţelor în Republica Cehă.......................................................... 1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia......................... 1 1. Educaţia adulţilor........................................................................................................................ 2 1.2.1 Cadrul legal al activităţilor................................................................................................ 1.2.2 Cinci priorităţi privind educaţia adulţilor în Cehia .......................................................... 1. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi non3 formale...................................................................................................................................... 2 3 3 7 7 8 10 1.3.1 Cadrul Naţional Instituţional ........................................................................................... 10 1.3.2 Responsabilităţi la nivel naţional, regional sau furnizor, conform aspectelor validării ... 11 1. Cadrul National al Calificărilor raportat la Cadrul European al Calificarilor ............................ 4 2 Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Republica Cehă ................................ 2. Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi 1 Confederaţia Elveţiană................................................................................................................ 2. Profesiile reglementate şi autorităţile competente....................................................................... 2 2. Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate înregistrate în sistem în Republica Cehă 3 comparativ cu cele înregistrate de România............................................................................. Concluzii .................................................................................................................................................... Bibliografie ................................................................................................................................................ Anexe ........................................................................................................................................................ 12 14 14 17 48 49 50 51 2

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Introducere Prezentul studiu are rolul de consolida capacitatea partenerilor sociali ai proiectului IMI PQ NET România (agenţii şi organizaţii guvernamentale, asociaţii profesionale etc.) de a se informa asupra proceselor recunoaşterii calificărilor în Republica Cehă şi de asemenea a condiţiilor în care pot fi certificate acolo competenţele căpătate de cetăţeni prin învăţare informală sau non-formală. Credem că acest studiu este un instrument util de informare asupra sistemului de învăţământ şi de calificări ceh, prin crearea unor căi ce permit consultarea reciprocă cu organizaţii similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE) prin intermediul platformei sistemului de informare a pieţei interne (platforma IMI), atât pentru autorităţile competente din România, cât şi pentru cetăţenii români care doresc să lucreze în Cehia şi au nevoie de informare în acest sens. Republica Cehă este împărţită în 14 regiuni, din care, capitala, Praga formează o entitate administrativă de sine stătătoare. Foarte important este că atestatul de recunoaştere pentru un resortisant sosit în Cehia, ca ţară gazdă, este emis de departamentul de educaţie al autorităţilor regionale. Exceptând Praga, cele 13 regiuni sunt: Bohemia de Sud, Zlín, Silezia Moravă, Liberec, Pardubice, Ústí nad, Labem, Karlovy Vary, Plzeň, Boemia Centrală, Hradec Kralove, Vysočina şi Regiunea Olomouc. Structura studiului este extrem de simplă şi se axează pe informarea asupra celor două componente de bază ce permit accesul la muncă: 1. Prezentarea sistemului ceh de învăţământ cu referenţierea nivelului de studii la Standardul internaţional de clasificare al educaţiei ISCED, dezvoltat de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiinţă şi Cultură UNESCO si prin acesta la Cadrul Naţional al Calificărilor din Cehia şi respectiv la Cadrul European al Calificărilor CEC/EQF; 2. Prezentarea cadrului legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, alături de o bază de date care cuprinde pe de-o parte, autorităţile competente cehe omoloage celor din România, iar pe de alta, lista profesiilor reglementate din Cehia, cu corespondenţă profesiilor/ocupaţiilor din România şi a statutului acestora, respectiv profesii reglementate/nereglementate; Considerăm că prin tot ceea ce a fost scris s-a realizat o radiografie utilă a sistemului de recunoaştere a calificărilor şi de certificare a competenţelor din Cehia, prin urmare mulţumim tuturor celor care ne-au furnizat şi ne-au facilitat accesul la materiale bibliografice de actualitate: domnul Andrei LINU, doamnele Rodica LUPU, Irina DIMITRIU, Emilia ILIE, Simona POPESCU şi nu în cele din urmă tuturor experţilor 3

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 metodologici ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări, care au contribuit cu livrabile la bunul mers al proiectului IMI PQ NET România. 1. Procesul de certificare a competenţelor în Republica Cehă 1.1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia In Republica Cehă autoritatea publică care răspunde de organizarea şi politicile privind sistemul de educaţie este Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Cadrul legislativ al sistemului actual de educaţie din Cehia este reglementat de: Legea învăţământului Nr. 472/2011, care stabileşte procedurile administrative pentru cele patru niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, secundar şi terţiar; Legea nr. 563/2004, privind personalului didactic, reglementează cerinţele pentru îndeplinirea atribuţiilor personalului de învățământ, în formarea şi evoluţia în carieră; Legea nr. 383/2005, reglementează cerinţele pentru educaţia copiilor şi adolescenţilor lipsiţi de sprijin familial adecvat sau cu probleme comportamentale; Legea învăţământului superior nr. 111/1998, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează activitatea în sectorul de stat şi privat al învăţământ superior (o nouă lege este în curs de elaborare); Legea nr 179/2006, reglementează recunoaşterea rezultatelor competenţelor adulţilor fără a urma un sistem de educație formală, pentru a obține un certificat de calificare. Structura sistemului actual de educaţie este structurată pe cele patru niveluri: a Învăţământul preşcolar, de la 3 la 6 ani, este asemănător celui din România şi nu este obligatoriu. b. Învăţământul obligatoriu, începe la vârsta de 6 ani şi se desfăşoară de regulă pe o durată de 9 ani sau chiar 10 ani pentru copii cu dizabilităţi sau nevoi speciale. c. Învăţământul secundar, se desfăşoară în mai multe forme: Liceele cu o durata de 4/ 6 ani de şcoală (include formele de învăţământ postliceale); Şcolile secundare vocaţionale sau comerciale cu o durata de 2-3 ani (Střední odborná skola, Střední Prumyslova skola); Învăţământul vocaţional de artă cu o durată de 4-6 ani (konzervator). d. Învăţământul superior. Ca şi în România sistemul ceh de învăţământ superior este organizat conform convenţiei de la Bologna: licenţă, masterat, doctorat. Cursurile de licenţă sunt de 3/4/sau chiar 6 ani, urmate de programe de masterat de 1-3 ani. Cursurile de doctorat durează 3-4 ani. O schema completă a sistemului de învăţământ din Republica Cehă 1 este redată în figura cu numărul 1, unde, aşa cum se poate observa, sunt date: duratele formelor de învăţământ, vârsta elevilor aflaţi în şcolaritate, 1 The Education System in Czech Republic 2nd Edition, Prague, October 2012 , pg. 5, ISBN: 978-80-87601-12-9 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 nivelul de calificare, conform clasificării internaţionale standard a educaţiei ISCED, traseele curriculare, care pot fi urmate în vederea asigurării accesului la nivelul următor de studii [1]. PROGRAME DE STUDII DOCTORALE (SUD) ISCED 6 3-4 ani Mgr., Ing., SUM ISCED 5A SUM vîrsta 3 ani Mgr., Ing., Programe de studii masterat SUM ISCED 5A 6 ani 24 23 22 21 20 19 2 ani Programe de studii masterat SUM ISCED 5A 5ani Programe de studii licenţă - ISCED 5A Scola profesională Programe superioară de studii licenţă - 5A ISCED 5B 4 ani 3,5 ani 3 ani Precondiţie – examen de absolvire a şcolii / echivalent examen de bacalaureat 13 12 11 10 ISCED 5BInvatamânt de artă Cursuri postliceale cu diploma de bac ISCED 4A – 2 ani 20 19 18 17 16 15 SUM 1an DiS Invatamânt de artă ISCED 5B 6 ani Învăţământ secundar cu examen de finalizare a ciclului ISCED 3A 4 ani Cursuri post şcoala de ucenici ISCED 4C – 1, 15 ani Şcoala ucenici ISCED 3C 3 ani Şcoala ucenici ISCED 3C 2 ani Scola profesională superioară ISCED 5B 3 ani Cursuri completare ISCED 4C – 2 ani Şcoala specială ISCED 3C 2 ani Şcoala abilităţi practice ISCED-2C 1 an 5

UNIUNEA EUROPEANĂ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Învăţământul obligatoriu pentru copii cu nevoi speciale ISCED 2C ISCED 1 9 ani Învăţământul obligatoriu pentru copii cu dizabiltăţi ISCED 2C ISCED 1 Învăţământul obligatoriu ISCED 2A ISCED 1 10 ani 10 ani Învăţământul preşcolar ISCED 0 3 ani Fig. 1 Schema sistemului de învăţământ din Republica Cehă Analizând figura cu nr. 1, învăţământul obligatoriu durează 9 ani, cel primar de la vârsta de 6 la vârsta de 11 ani, iar cel secundar obligatoriu, de la 11 la 15 ani. După absolvirea celor 9 ani de şcoala obligatorii, copiii dobândesc nivelul educaţiei de bază (základní vzdělání) şi primesc un raport de evaluare finală, care nu este însă o diploma (Vysvědčení). Ca nivel de calificare acest raport de evaluare finală corespunde nivelului 1 în clasificarea ISCED (International Standard Classification of Education) [2]. Învăţământul secundar superior se desfăşoară pe patru rute curriculare: • Învăţământul vocaţional, unde se studiază artele – muzica, dansul, pictura etc., cu o durata de 6/8 ani în funcţie de traseul curricular urmat şi care se încheie cu obţinerea diplomei de specialist diplomat DiS (diplomovaný specialista). • Învăţământul secundar general, cu o durată de minimum 4 ani, ce poate fi urmat numai după încheierea celor 9 ani de şcoala obligatorii. După absolvirea acestor studii, elevii primesc un certificat de maturitate (Maturitní zkouška, anexa 1), care dă de regulă accesul către învăţământul superior. Aceste programe de formare ale elevilor în învăţământul secundar sunt furnizate în mai multe tipuri de unităţi şcolare: Şcoli generale secundare (Gymnázium), Licee, Şcoli tehnice secundare (Střední odborné školy SOS) şi conservatoare pentru învăţământul de artă. Majoritatea programelor SOS au o durata de 4 ani, se încheie cu obţinerea diplomei de maturitate (Vysvědčení o maturitní zkoušce), cu aceeaşi recunoaştere ca şi cea obţinută la absolvirea unei şcoli generale secundare, dând acces la examenul de admitere în învăţământul superior [2]. • Învăţământul secundar vocaţional/profesional se desfăşoară în şcoli secundare vocaţionale (Střední odborné učiliště - SOU) cu o durata de 2 – 3 ani. După absolvire, elevii obţin o calificare profesională generală sau tehnică. Absolvenţii obţin calificări pentru anumite profesii tehnice sau economice sau poziţii/funcţii care necesită aptitudini tehnice de un nivel ridicat. Această formă de învăţământ pregăteşte tinerii direct pentru piaţa muncii şi cele mai des întâlnite şcoli în această formă de învăţământ sunt: şcolile de afaceri (Obchodní akademie), şcolile medii pentru agricultura (Střední zemědělská škola), şcolile medii de gastronomie (Střední odborná škola gastronomická), şcolile medii medicale (Střední zdravotnická škola), 6

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 şcolile medii pedagogice (Střední pedagogická škola), şi şcolile medii comerciale (Střední průmyslová škola). Pentru a putea avea acces la un certificat de maturitate (Maturitní zkouška) absolvenţii unor astfel de programe trebuie să mai urmeze doi ani de completare a studiilor. • Învăţământ secundar vocaţional/profesional (Střední vzdělání) cu o durata de 1-2 ani se desfăşoară în şcoli speciale (Odborná škola) sau şcoli de formare a abilităţilor practice (Praktické školy). Aceste programe de formare sunt adresate elevilor cu dizabilităţi, care nu au încheiat educaţia de bază. Diplomele de maturitate obţinute atât într-un gimnaziu, cât şi într-o şcoala medie specială, precum şi diplomele de maturitate obţinute la absolvirea şcolilor de muzică şi diploma obţinută la absolvirea altor şcoli de artă (Absolutorium), atestă o calificare de nivel 5 ISCED. Învăţământul terţiar vocaţional/profesional se desfăşoară în şcoli profesionale superioare (Vyšší odborné školy), care oferă o gamă variată de programe de formare profesională cu o durata de 3 – 3,5 ani, în cadrul cărora studenţii sunt pregătiţi pentru profesii ce necesită competenţe tehnice ce sunt comparabile cu cel mult 3 ani de învăţământ superior vocaţional/profesional din statele UE şi care au această formă distinctă de învăţământ superior (terţiar). Aceasta formă de învăţământ nu este oficial declarată ca parte a învăţământului superior. Vârsta medie de admitere la aceste şcoli profesionale superioare este de 19 ani. La absolvirea acestei forme de învăţământ se obţine diploma de specialist DiS (diplomovaný specialista), de nivel educaţional 5B ISCED, diplomă care nu dă însă acces la urmarea unui curs de masterat. Învăţământul superior, de tip universitar, se desfăşoară în instituţii omoloage celor din România universităţi (univerzita), academii (akademie) etc., care oferă programe de studii de licenţă (Bakalář), de masterat (Magistr) şi de doctorat (Doktor). Diploma de licenţă (Bakalář) este corespunzătoare nivelului 6 CEC/EQF (Cadrul European al Calificărilor), diploma de master sau inginer (Magistr/Inženýr) de nivel 7 CEC/EQF, respectiv diploma de doctor este de nivel 8 CEC/EQF. Titlurile obţinute ca urmare a absolvirii unei şcoli de învăţământ superior sunt reglementate în Republica Cehă, asemănător celor din România, astfel: - Diplome de licenţă - se acordă după cel puţin trei, cel mult patru ani de studiu (Bakalar, Bakalar umeni- în artă) - Diplome de master se acordă după cel puţin patru, dar nu mai mult de şase ani de studii în ştiinţele umaniste, ştiinţele naturale, drept, educaţie şi teologie, (Magistr, Magistr umeni – pentru artă). - Titlul de inginer (inzenyr, abr: Ing.) este în Cehia la acelaşi nivel cu gradul de master. Acesta este acordat în inginerie, economie, silvicultură, utilaje agricole şi domenii militare. - Titlul de arhitect-inginer (inzenyr arhitect, abbr:. Ing.arch) se acordă în domeniul arhitecturii. - Titlul titlurile de doctor în medicină (medic mediciny, abbr:. MUDr) şi doctor în medicina veterinară (Medic Veterinarni mediciny, abr MVDr) sunt titlurile pe care absolvenţii unui program de studii medicale, stomatologice şi veterinare le obţin fără doctorat prealabil. 7

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Absolvenţii programelor de masterat, care au dobândit o diplomă de master, pot, după prezentarea unei teze, să obţină următoarele titluri academice, aşa-numitele "titluri mici de doctorat" sau diplome universitare de doctorat: "Doctor în drept" (doctor prav, abbr: JUDr.), în domeniul umanist, educaţie, ştiinţelor sociale, "Doctor of Philosophy" (doctor filozofie, cooling: PhD.), în ştiinţe, "Doctor of Science" (doctor prirodnich ved, abbr: RNDr.), în farmacie "Doctor of Pharmacy" (doktor farmacie, abbr: PharmDr.), în teologie - "degree în theology" (Licentiate Theology, abbreviated to ThLic.) or "Doctor of Divinity" (doctor Theology, abbreviated to. ThDr.) [3]. Programele universitare de doctorat se desfăşoară numai în universităţi cu durata de 3-4 ani, iar la finalizarea acestor studii se obţine titlu de doctor în ştiinţe (Ph. D) sau în teologie (Th. D) 1.2 Educaţia adulţilor În iunie 2007, guvernul Republicii Cehia a adoptat “Strategia naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”, document ce se referă, atât la formarea iniţială, cât şi la formarea continuă. Strategia a pornit de la analiza SWOT a formării profesionale continue şi a stabilit obiectivele strategice principale pentru dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii, astfel: recunoaşterea/permisivitatea (inclusiv recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale); acces egal, alfabetizare funcţională, adaptarea oportunităţilor educaţionale la nevoile de pe piaţa muncii; stimularea cererii de formare, asigurarea calităţii educaţiei şi formării şi dezvoltarea serviciilor de informare şi consiliere. Strategia a presupus şi corelarea obiectivelor strategice cu priorităţile programelor operaţionale de utilizare a fondurilor structurale europene alocate Republicii Cehe pentru perioada 2007 – 2013. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (MŠMT), împreună cu alte ministere, instituţii şi parteneri sociali, are anul 2015 ca termen de implementare a “Strategiei naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”. Planul de implementare a strategiei naţionale cuprinde următoarele măsuri [4]: - pentru învăţământul secundar superior – sprijinirea reformei curriculare în vedere ridicării nivelului de educaţie al elevilor, reducerea inegalităţii de şanse de acces la educaţie, sprijin pentru asigurarea transferabilităţii între diferitele programe de formare şi a legăturilor cu formarea continuă, facilitarea tranziţiei de la şcoala, la angajare pe piaţa muncii; - pentru învăţământul terţiar – dezvoltarea în cooperarea cu angajatorii a programelor de licenţă orientate spre practică, sprijin pentru adoptarea de programe care să permită adulţilor să înveţe în timp ce muncesc şi îşi îndeplinesc obligaţiile din viaţa de familie, înlăturarea obstacolelor pe care le întâmpină adulţii la accesul în învăţământul terţiar profesional şi universitar, creşterea calităţii activităţii instituţiilor de învăţământ superior, ridicarea gradului de transferabilitate în cadrul învăţământului terţiar (în special între şcolile profesionale de nivel terţiar şi instituţiile de învăţământ superior; - pentru formarea profesională continuă FPC – creşterea gradului de implicare a instituţiilor în formarea continuă şi sprijin pentru investiţiile în FPC, sprijin pentru recunoaşterea diferitelor rute de 8

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 dobândire a calificărilor, crearea condiţiilor pentru adaptarea continuă a programelor de formare profesională la nevoile pieţei muncii, dezvoltarea FPC în concordanţă cu nevoile cetăţenilor şi asigurarea accesibilităţii acestora, îmbunătăţirea standardelor profesionale ale furnizorilor de formare din cadrul intreprinderilor, dezvoltarea unui sistem de informare şi consiliere eficient. 1.2.1 Cadrul legal al activităţilor. În ceea ce priveşte educaţia continuă din Cehia, la momentul actual există instituţii care furnizează cursuri pentru adulţi, dar aceasta nu este reglementată de o lege specială. Finanţarea educaţiei continue este variată, prin faptul că atât şcolile publice, cât şi şcolile private (cu excepţia universităţilor) primesc subvenţii de la stat. În termenii continuării educaţiei, statul finanţează în mare măsură recalificările şi de asemenea educaţia oficialilor statului. Conform unui studiu efectuat de ministerul educaţiei, educaţia adulţilor a fost finanţată astfel: 45% de către cursanţi, 13% de către birourile de muncă, 33% de companii şi instituţii, iar restul procentelor până la 100%, prin alte forme de finanţare. Principalele repere legislative ce reglementează educaţia continuă sunt: - Legea Nr. 179/2006, cu privire la verificarea şi recunoaşterea formelor de educaţie continuă, este actul ce reglementează metodologia de verificare şi recunoaştere a competenţelor şi cunoştinţelor obţinute prin studiu sau la locul de muncă. Acest act furnizează în totalitate o perspectivă nouă asupra profesiilor, care sunt divizate în aşa-zisele „calificări” şi „calificări parţiale”. Legea permite obţinerea unui certificat de recunoaştere asupra unei aşa zise calificări parţiale, pe baza evaluării cunoştinţelor şi competenţelor. Recalificările se focalizează, atât pe şomeri, cât şi pe angajaţi, pentru ca aceste grupuri să fie capabile, fie să obţină un nou loc de muncă, fie să îşi menţină poziţia curentă. - Legea Nr. 435/2004, cu privire la reglementarea raporturilor de muncă. Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale - MEAS este obligat prin această lege să evalueze furnizorii de educaţie continuă în vederea acreditării instituţiilor educaţionale şi programelor l de educaţie. Condiţiile de acordare a acreditării a furnizorilor de educaţie sunt reglementate prin ordinul ministrului MEAS Nr. 524/2004. - Conceptul restructurării studiilor superioare din 2004 (reactualizate în 2005). Principalele obiective ale reformei educaţiei superioare au fost: completarea şi evaluarea tranziţiei spre structura Bologna cu individualizarea celor trei cicluri de învăţământ superior (licenţă, masterat, doctorat), susţinerea instituţiilor de studii superioare non-universitare şi evaluarea acestora cu scopul creşterii vizibilităţii, dezvoltării şi cercetării ştiinţifice, dar şi a contribuţiei acestora la programele de învăţare continuă. 1.2.2 Cinci priorităţi privind educaţia adulţilor în Cehia a) Analiza efectelor reformei în sectoarele educaţiei pentru adulţi [4] 9

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Nivelul scăzut de participare a populaţiei la educaţia continuă, implică o creştere anevoioasă a furnizării activităţilor educaţionale, şi se constată că este urmarea unui nivel scăzut de motivaţie în participarea la educaţia continue, atât din partea angajaţilor, cât şi a angajatorilor, dar şi o contribuţie relativ scăzută a nivelului de educaţie în societate. Guvernul a folosit fonduri europene pentru reglementarea cadrului instituţional, fiind înregistrate o serie de succese: referenţierea Cadrului Naţional al Calificărilor; dezvoltarea noii legi privind recunoaşterea rezultatelor educaţiei continue (legea nr. 179/2006), ceea ce permite adulţilor să îşi reînnoiască abilităţile şi competenţele prin educaţiei şi învăţare non-formală. b) Implementarea sistemelor de management a calităţii în formarea continuă [4] Abordarea evaluării sistemului de educaţie pentru adulţi prin prisma asigurării calităţii este extrem de importantă pentru profesionalizarea şi instituţionalizarea formării continue. la momentul actual doar programele de studii pentru licenţă sunt evaluate din punctul de vedere al respectării unui sistem de calitate.. Cehia este la începutul implementării sistemelor de evaluare a calităţii şi de dezvoltare a standardelor de calitate pentru instituţiile ce derulează programe de formare profesională continuă. c) Asigurarea accesibilităţii la obţinerea unei calificări superioare cu cel puţin cu un nivel [4] În prezent au început pregătirile pentru proiectelor care au drept scop dezvoltarea competenţelor-cheie ale populaţiei cehe adulte. Acestea pregătiri au în vedere: transformarea anumitor şcoli în centre de învăţare continuă (pentru adulţi cu abilităţi slabe sau şomeri), susţinerea educaţiei cetăţenilor dezavantajaţi (pentru a furniza stimulente financiare pentru susţinerea economică şi socială a indivizilor dezavantajaţi). Căile de învăţare flexibile şi individualizate din Cehia au fost dezvoltate de legislaţia prezentată anterior, introdusă în 2006, ceea ce permite obţinerea de “calificări parţiale” pentru profesiile ce pot fi folosite ca şi calificări propriu-zise pe piaţa muncii. Pentru promovarea dezvoltării competenţelor cheie printre adulţii migranţi/bilingvi, cărora li se oferă azil sau persoanele beneficiare de protecţie complementară, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului coordonează un program de integrare, care oferă inclusiv cursuri gratuite în limba cehă. d) Evaluarea şi recunoaşterea a învăţării non-formale şi informale [4] Pe baza principiile comune adoptate în 2004 de către statele membre ale UE, în Cehia a fost pus în aplicare încă din 2007 un cadru legal pentru crearea sistemului de validare a învăţării non-formale şi informale. Legislaţia a introdus o metodă de validare uniformă, transparentă şi obiectivă pentru recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor căpătate în context non-formal şi informal. Calificările au fost aliniate ca nivel la Cadrul National al Calificărilor din Republica Cehă. Prin faptul că pregătirea personalului diferă de la ţară la ţară în UE, în Cehia nu există cerinţe speciale pentru educarea sau pregătirea personalului care desfăşoară validarea învăţării non-formale şi informale. 10

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Verificarea şi recunoaşterea sunt conduse de “persoane autorizate”, care sunt împuternicite de a verifica, prin metoda definite în standardele evaluării relevante calificării, deţinerea de către candidat a competenţelor profesionale necesare practicării calificării pentru care a făcut cerere să fie examinat. e) Îmbunătăţirea monitorizării sectorului de educaţie pentru adulţi [4] Pe baza succeselor înregistrate la nivelul educaţiei primare, proces educativ considerat a fi monitorizat într-o manieră satisfăcătoare, se constată că şi educaţia continuă are în viitor nevoie de constituirea unui sistem de monitorizare cu scopul de a avea la îndemână pârghiile de îmbunătăţire ale acestui proces. 1.3 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi nonformale 1.3.1 Cadrul Naţional Instituţional Cadrul instituţional pentru certificarea învăţării non-formale şi informale în Cehia, se rezumă la procesele explicitate în tabelul nr. 1 [5]. Tabelul nr. 1 Funcţia/Procesul Calificările şi standardele Instituţia sau instituţiile responsabile Calificările şi standardele de evaluare sunt aprobate de către Comitetele de evaluare Sectoriale. Comitetele sectoriale sunt formate din: angajaţii şi reprezentanţii angajatorilor, Institutul Naţional pentru Educaţia şi Pregătirea Tehnică şi Vocaţională (NUOV), Consiliul Naţional pentru Calificări şi ministerele relevante. Comitetele sectoriale implementează reacţiile pieţei muncii pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor. Reglementarea procesului Responsabilităţile diferitelor instituţii sunt definite în legea 179/2006, cu de certificare a învăţării privire la verificarea şi recunoaşterea formelor de educaţie continuă. non-formale şi informale Evaluarea învăţării Evaluarea învăţării informale şi non-formale se face de către instituţii informale şi non-formale autorizate – acestea pot fi: şcoli, instituţii private, companii sau persoane (bazată pe standarde) – Unele standarde de evaluare impun prezenţa la evaluare a unei comisii (2, 3 pentru calificările parţiale persoane). În acord cu standardul de evaluare persoanele autorizate trebuie să aleagă metode de evaluare specifice şi relevante calificării. Evaluarea învăţării Evaluarea se face numai de către şcoli, în acord cu reglementările şi informale şi non-formale specificaţiile pentru calificarea completă specifică la nivel naţional. la nivel naț ional. Acelaşi reguli se aplică pentru persoanele care au obț inut calificări parț iale, dar nu au participat la programul de formală complet (bazată pe standarde) – Notă: Examenele finale pentru calificările VET la nivel liceal sunt toate definite pentru calificări complete Certificarea învăţării non- Certificatul este atribuit numai de către persoana autorizată sau juriu. Legea 11

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Funcţia/Procesul Instituţia sau instituţiile responsabile formale şi informale 179/2006 specifică informaţiile ce trebuie să figureze în certificat. pentru calificări parţiale Certificarea învăţării non- Legea 179/2006 stipulează cerinţele cu privire la documentaţie şi arhivarea formale şi informale procedurilor. Procedura de contestare: Candidaţii pot solicita comisiei de pentru calificări complete Acordarea de autorizaţii persoanelor contestaţii să revizualizeze procesul de evaluare. Se realizează de către comisiile de profil din cadrul ministerele ce îşi sau însuşesc calificarea parţiale respectivă (deocamdată sunt 6 ministere instituţiilor implicate – Ministerele Dezvoltării Regionale, Agriculturii, Industriei şi Comerţului, Afacerilor Interne, Educaţiei şi Transportului). Autorizaţia pentru o calificare parţială este valabilă 5 ani. Cei interesaţi în a deveni persoane sau instituţii autorizate trebuie să solicite autorizaţia. Monitorizare şi expertiză Procesul privind autorizarea este reglementat de legea 179/2006. Institutul Naţional pentru Învăţământul profesional şi tehnic TVET pentru abordarea generală a proceselor de recunoaştere 1.3.2 Responsabilităţi la nivel naţional, regional sau furnizor, conform aspectelor validării [5] În vederea evaluării şi certificării învăţării informale şi non-formale pentru calificările parţiale sau complete, în Republica Cehă există, pe nivele, o serie de categorii de responsabilităţi. La nivel naţional: - Armonizarea cadrului legislativ naţional; - Elaborarea standardelor calificării (incluzând criteriile şi modurile de evaluare - ex: prezentare orală, studiu de caz, demonstraţie practică, etc.); - Acordarea / anularea licenţei de evaluare şi certificare persoanelor/instituţiilor autorizate; La nivel regional: - Autorităţile regionale nu au o responsabilitate definită în mod specific cu privire la verificarea legislaţie în domeniul evaluării şi certificării învăţării informale şi non-formale, totuşi, au competenţe importante în domenii conexe cum ar fi - reactualizarea inventarului european cu privire la "Validarea raportului pe ţara a învăţării non-formale şi informale în Cehia"; - Regiunile sunt responsabile de infrastructura educaţiei şi formării profesionale (decid numărul şcolilor, calificările oferite etc. - Regiunile pot oferi stimulente pentru şcolile implicate în activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii (incluzând certificarea). 12

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 - În prezent, există un proiect la nivel naţional, cu rolul de a dezvolta reţele regionale de şcoli profesionale şi formare profesională, în scopul creşterii capacităţii acestora de a oferi formare profesională continuă, îndrumare şi recunoaştere a învăţării căpătate de către adulţi în contexte non-formale sau informale. Printre altele, proiectul oferă cursuri de formare pentru personalul şcolilor aceştia fiind instruiţi să utilizeze standardele de calificare şi evaluare pentru certificarea învăţării căpătate de către adulţi în contexte non-formale sau informale (precum şi pentru dezvoltarea programelor de învăţare pentru adulţi). Regiunile decid ce şcoli VET participă în proiect pe baza zonelor cu nevoi demografice. În România în mod similar au fost organizate cursuri de evaluator de competenţe şi formator La nivel instituţional: - Primirea cererilor de recunoaştere din partea cursanţilor, stabilirea şi comunicare procedurii de evaluare şi a evaluării în sine; - Evaluarea propriu – zisă şi decizia certificării; - Eliberarea certificatului. 1.4 Cadrul National al Calificărilor din Cehia raportat la Cadrul European al Calificărilor In prezent, în Republica Ceha exista trei subsisteme de calificări, care sunt însă conectate între ele şi asigură o transferabilitate limitată, fiindcă toţi descriptorii fac referire la rezultatele învăţării. Schema de mai jos2 prezintă nivelurile de calificare şi legătura cu sistemul actual de educaţie: CADRUL EUROPEAN AL CALIFICĂRILOR CEC/EQF CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN REPUBLICA CEHĂ 7 6 5 2 SUD SUM SUL Diplome acordate ca urmare a unei forme de înv. superior 8 Dscriptorii Dublin DESCRRIPTORII CEC/EQF KKOV* NSK** NIVEL ISCED UNESCO 6 V 8 T 7 5 N,P 6 5 *** 5 4 R CEDEFOP – Czech Republic, VET in Europe, Country Report, 2011 – p. 21 13

Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 4 3 2 1 K,LM E,N C,E,J B CERTIFICATE ACORDATE CONFORM DESCRIPTORILOR NSK** GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Certificate de calificare acordate conform legii educaţiei naţionale UNIUNEA EUROPEANĂ 4 4 3 3 2 2 1 1 Fig. 2 Referenţierea calificărilor din Cehia *KKOV – clasificarea tipurilor de programe educaţionale **NSK= Registrul National al calificărilor – fiecare calificare are alocat un nivel exprimat în competente. Scara nivelurilor de calificare permite încadrarea fiecărei calificări complete sau parţiale din registru şi este comuna cu cea din Registrul National al Ocupaţiilor. Nivelurile de calificare sunt descrise cu referire la CEC/EQF. *** În Republica Cehă nu există corespondenţă pentru nivelul 5 al CEC/EQF În ceea ce priveşte Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Cehă literele ce simbolizează nivelul de calificare au semnificaţia specificată în tabelul nr 2. Tabelul nr. 2 CODUL B C J E E NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII Învăţământul primar – clasele 1-4 Învăţământul primar – clasele 4-9 Învăţământul secundar - clasele 9-13 Învăţământul secundar de doi ani cu certificat al şcolii de ucenici Învăţământul secundar de trei ani cu certificat al şcolii de ucenici 14

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 H Învăţământul secundar cu certificat al şcolii de ucenici K Învăţământul secundar cu examen de maturitate L Învăţământul secundar tehnic cu pregătire cu examen de maturitate M Învăţământul secundar tehnic cu examen de maturitate N Învăţământul superior tehnic fără diplomă de licenţă, cu diploma DiS P Învăţământul superior de artă fără diplomă de licenţă, cu diploma DiS R/SUL Învăţământul superior cu diplomă de licenţă T/SUM Învăţământul superior cu diplomă de master/doctor V/SUD Învăţământul superior cu diplomă de doctor În comparaţie cu Republica Cehă, România se află în plin proces de referenţiere a calificărilor. La momentul actual (martie 2013) se constată că s-a încheiat acest proces doar în zona învăţământului superior, Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) constituind Registrul Naţional al Învăţământulul Superior (RNCIS). Astfel, prin legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011[8], referenţierea învăţământului superior din România la Cadrul European al Calificărilor (EQF/CEC) s-a făcut astfel: studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studii transferabile ECTS/SECT cuprins între 180 şi 240 şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC; studiile universitare de master, reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC - acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120; studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8, conform EQF/CEC acestea se desfăşoară pe baza codului studiilor universitare de doctorat [8]. În ceea ce priveşte nivelul calificărilor din învăţământul preuniversitar, acestea se află în curs de referenţiere la CEC, în acest moment fiind clasificate pe patru clase: nivelul 1 (s-a obţinut numai până în anul 2010 prin şcolile de arte şi meserii – lucrător in domeniu), nivelul 2 (se obţine ca urmare a absolvirii şcolii profesionale), nivelul 3 (ca urmare a absolvirii liceului), nivelul 3 avansat (se obţine ca urmare a absolvirii unei şcoli postliceale) [9]. 2. Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Cehia 2.1 Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană Recunoaşterea calificărilor profesionale şi lista documentelor necesare sunt reglementate în Republica Cehă prin legea nr. 18 din 2004. La fel ca şi în România, în Cehia există un punct de informare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale - Centrul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale similar Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din România [10]. Centrul furnizează informaţii despre recunoaşterea calificărilor profesionale şi reglementările aplicate în Cehia pe baza Directivei 2005/36/CE. Centrul coordonează activităţile autorităţilor de recunoaştere şi reprezintă Cehia la Comisia Europeană. Datele de contact ale Centrului sunt: Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Centrul pentru Recunoaşterea Calificărilor Profesionale, Departamentul de 15

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 „Educaţie pentru adulţi”, Karmelitská 7, 118 12 Praga 1, tel.: + 420 257 19 33 76, e-mail: qualifications@msmt.cz, web: www.msmt.cz. Centrul gestionează bazele de date ce conţin profesiile reglementate şi nereglementate din Cehia. Pentru fiecare profesie există cerinţe de calificări, comisii de recunoaştere specifice şi reglementări legale ce guvernează profesia în Cehia. Baza de date specifică tipului de profesie conţine de asemenea informaţii privind procedura recunoaşterii (fig. 3) [6] şi formularul de aplicaţie pentru recunoaşterea unei calificări profesionale [7] (tradus în anexa 1). În cazul profesiilor reglementate punct de contact poate fi considerat mai degrabă Ministerul Industriei şi Comerţului, datorită faptului că este relevant prin numărul cel mai mare de profesii reglementate, aflate în administrarea sa. Datele de contact ale Ministerul Industriei şi Comerţului sunt: Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Tel.: + 420224851111, Fax: + 420224811089, E-mail: posta@mpo.cz, web: www.mpo.cz Ca şi în România profesiile reglementate sunt recunoscute numai de autorităţile competente relevante 3 prin depunerea unei aplicaţii, însoţită de documentele aferente: formular de aplicaţie în limba cehă, identificarea personală, document ce atestă naţionalitatea candidatului, dovada calificărilor formale şi chitanţa ce atestă plata taxei administrative 2000 CZK [6]. Autoritatea de recunoaştere va examina dacă aplicaţia şi documentele ataşate conţin toate informaţiile necesare pentru a atesta calificările şi luarea unei decizii. Dacă este necesar, autoritatea competentă îi va solicita candidatului informaţii suplimentare. După primirea dosarului comisia de recunoaştere a calificării este obligată, potrivit dispoziţiilor din art. 24, paragraful 5 din legea nr. 18 din 2004, să ia o decizie în cel mult 60 de zile. În cazuri complexe, autoritatea poate depăşi acest termen dar este totuşi obligată să ia o decizie într-o perioadă de 90 de zile [3]. Ca urmare a examinării aplicaţiei depuse de către candidat, autoritatea competentă trebuie să ia o decizie care este conformă cu una din situaţiile: - calificarea profesionala este recunoscută, sau - comunică resortisantului metodele compensatorii, fie sub forma perioadei de stagiu, fie a unui test de aptitudini care trebuie susţinute de către candidat, sau - aplicaţia pentru recunoaşterea calificării profesionale este respinsă Măsuri compensatorii se aplică de către comisia de recunoaştere numai dacă există diferenţe substanţiale între competenţele certificate ale aplicantului şi cele necesare practicării profesiei în Cehia. Pe timpul perioadei de stagiu, candidatul prestează serviciile regulate sub supravegherea unei persoane competente profesional. O altă perioadă de pregătire ar putea face parte din această perioadă. Durata perioadei de adaptare nu poate să depăşească 3 ani. Testul de aptitudini de regulă constă într-o parte scrisă şi una orală. Ca regulă, este dat în limba cehă, în prezenţa unei comisii de recunoaştere reprezentativă pentru calificarea respectivă, universitate sau alta 3 De asemenea există o posibilitate de a solicita aplicaţia la Centrul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale care redirecţionează cererea la autoritatea competentă relevantă. 16

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 instituţie, având în vedere specializarea resortisantului. Examinarea constă în verificarea candidatului dacă deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru practicarea profesiei, care nu au fost incluse în pregătirea anterioară a candidatului (examinarea costă maxim 5000 CZK). Deciziile luate de comisiile autorităţii de recunoaştere, pot fi contestate în termen de 15 zile de la dată anunţării deciziei. De asemenea deciziile neconforme pot fi atacate în instanţă, prin acţiune civilă (art. 72 şi art. 247 din legea nr. 150/2002) în decursul a 2 luni de la data trimiterii deciziei comisiei de evaluare a dosarului. Centrul NARIC CZ, membru al reţelei UE ENIC din 1997, furnizează informaţii privind calificările pe studii superioare în Cehia şi ţărilor UE, astfel se facilitează inclusiv recunoaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor cehi plecaţi la muncă în străinătate. Datele de contact: Centrul pentru Studii Superioare/ Centrul pentru Echivalarea Documentelor despre Educaţie – ENIC/NARIC, Udvou srpů 2024/2, 15000 Praha 5, Tel.: + 420257011335, Fax: + 420257531672, e-mail: naric@csvs.cz, web: www.naric.cz. De asemenea Institutul Naţional de Educaţie Tehnică şi Vocaţională (NUOV) este un centru de consultanţă pentru calificări de studii elementare sau superioare. La cererea autorităţilor competente, NUOV furnizează expertiză cu privire la nivelul de educaţie primită de către un resortisant sau conţinutul şi scopul educaţiei pentru calificarea solicitată, astfel încât să existe convingerea că resortisantul deţine competenţele necesare practicării profesiei reglementate în Cehia. NUOV cooperează cu instituţii similare din străinătate. Datele de contact: Institutul Naţional de Educaţie Tehnică şi Vocaţională, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, Tel.: + 420 274 862 251 – 6, Fax: + 420 274 863 380, E-mail. nuov@nuov.cz, web: www.nuov.cz. 17

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 3 Procedura de recunoaşte a calificărilor şi serviciilor în Republica Cehă 18

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2.2 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Profesiile reglementate şi autorităţile competente În vederea informării asupra profesiilor reglementate şi a autorităţilor competente din republica Cehă în prezentul capitol al studiului sunt întocmite tabelele cu nr. 3 şi 4, astfel: - tabelul cu numărul 3 conţine toate autorităţile competente din Republica Cehă, datele de contact ale acestora şi autorităţile competente omoloage din România, în acest fel atât cetăţenii români, dar şi autorităţile competente din România se pot informa cu uşurinţă asupra punctului de contact din Cehia pentru o profesie reglementată comună[10]; - tabelul cu numărul 4 conţine toate profesiile reglementate din republica Cehă (404) unde se regăsesc informaţii despre profesiile reglementate în Cehia: denumirea profesiei în trei limbi – cehă, engleză şi română, autoritatea competentă căreia aparţine profesia reglementată, nivelul de calificare cerut pentru profesia respectivă în Cehia, informaţia privind statul profesiei reglementate în România [11]. 2.1.1 Autorităţi Competente din Republica Cehă Tabelul nr. 3 Denumirea AC din Republica Cehă (CZ) Denumirea AC (limba engleză) Česká advokátní komora Czech Bar Association Denumirea AC omoloage din România Uniunea Naţională a Barourilor din România Česká komora architektů Czech Chamber of Architects Ordinul Arhitecţilor din Romania Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians - Český báňský úřad Czech Mining Authority Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Česká národní banka Czech National Bank Banca Naţională Română Český úřad zeměměřický a katastrální Czech Telecommunication Office Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre Drážní úřad Rail Authority Energetický regulační úřad Energetic Regulation Office Komora auditorů ČR Czech Chamber of Auditors Camera Auditorilor Financiari din Romania Komora daňových poradců ČR Czech Chamber of Tax Advisers Komora patentových Zástupců Czech Chamber of Patent Attorneys Camera Consultanţilor Fiscali Camera Naţională a Consilierilor în Proprietatea Industrială Český telekomunikační úřad Ministerul pentru Societatea Informaţională Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Autoritatea Feroviară Română Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Date de contact_CZ Národní 16, 11000 Praha, Tel. +420221729011, Fax:420224932989, Email: sekr@cak.cz Josefská 34/6, 118 00 Praha, Tel.: +420257535034,Fax: +420257532285, Email: cka@cka.cc Sokolská 15/1498, 120 00 Praha Tel.: +420227090111, Fax: +420227090120 Email: ckait@ckait.cz Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha Tel.: +420221775311, Fax: +420221775363 Email: sbs.cbu@worldonline.cz Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Tel.: +420224411111, Fax: +420224412404, Email: podatelna@cnb.cz Sokolovská 219, P.O. BOX 02, 225 02 Praha Tel.: +420224004111, Fax: +420224004830 Email: podatelna@ctu.cz Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha Tel.: +420284041111, Fax: +420284041204 Email: cuzk@cuzk.cz Wilsonova 80, 121 06 Praha, Tel.: +420 224 641 840, Email: drazni.urad@du-praha.cz Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava Tel.: +420567580111, Fax: +420567580640 Email: eru@eru.cz Opletalova 55, 110 00 Praha Tel.: + 420224212670, Fax:+420224211905 Email: kacr@kacr.cz Kozí 4, 602 00 Brno, Tel.: +420542422311 Fax: +420542210306, Email: kdp@kdpcr.cz Gorkého 12, 602 00 Brno, Tel.: +420541248246, Fax: +420541219469 Email: chamber@czechpatentagents.info 19

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea AC omoloage din România Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Denumirea AC din Republica Cehă (CZ) Denumirea AC (limba engleză) Komora veterinárních lékařů ČR Chamber of Veterinary Surgeons Ministerstvo dopravy Ministry of Transport Ministerul Transporturilor Ministerstvo financí Ministry of Finance Ministerul Finanţelor Publice Ministerstvo kultury Ministry of Culture Ministerul Culturii Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Regional Development Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministerul Economiei Ministerstvo spravedlnosti Ministry of Justice Ministerul Justiţiei Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior Ministerul Afacerilor Interne Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health Ministerul Sănătăţii Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerstvo životního prostředí Ministry of the Environment Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Státní plavební správa State Navigation Authority Autoritatea Navală Română Státní úřad pro jadernou bezpečnost State Office for Nuclear Safety Agenţia Nucleara şi pentru Deşeuri Radioactive Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice Date de contact_CZ Palackého 1946/1, 612 00 Brno Tel.: +420 541 562 802 Fax: +420 549 256 407 Email: vetkom@vetkom.cz nábř. Ludvíka Svobody 12/22, P.O. Box 9, 11015 Praha, Tel.: +420972231111, Fax: +420 972 231 184, Email: podatel1@mdcr.cz Letenská15, 118 10 Praha Tel.: +420 257 041 111 Email: podatelna@mfcr.cz Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha Tel.: +420257085111, Fax: +420257311522 Email: posta@mkcr.cz Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha Tel.: +420 221 921 111, Fax: +420 224 918 391 Email: posta@mpsv.cz Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha Tel.: +420 224 861 111, Fax: +420 224 861 333 Email: posta@mmr.cz Na Františku 32, 110 15 Praha Tel.: +420224851111, Fax: +420224811089 Email: posta@mpo.cz Vyšehradská 16, 128 10 Praha Tel.: +420221997111, Fax: +420224919927 Email: posta@msp.justice.cz Karmelitská 7, 118 12 Praha Tel.: +420 257 193 111 Email: qualifications@msmt.cz Nad Štolou 3, 170 34 Praha Tel.: +420 974 811 111 Email: dotazy@mvcr.cz Palackého nám. 4, 128 01 Praha Tel.: +420224971111, Fax: +420224972111 Email: mzcr@mzcr.cz Těšnov 17, 117 05 Praha Tel.: +420221811111, Fax: +420224810478 Email: posta@mze.cz Vršovická 1442/65, 100 10 Praha Tel.: +420267121111, Fax: +420267310308 Email: posta@env.cz Jankovcova 4, 170 00 Praha Tel.: +420234637110, Fax: +420283870514 Email: reditelstvi@spspraha.cz Senovážné nám. 9, 110 00 Praha Tel.: +420221624111, Fax: +420221624760 Email: press@sujb.cz 2.2.2 Profesii reglementate In Republica Cehă sunt 404 profesii reglementate, din care 52 necesită formare armonizată cu legislaţia europeană (50 de profesii din sănătate, farmacie şi medicină veterinară, iar două profesii provin din arhitectură). În tabelul de mai jos sunt prezentate toate cele 404 profesii reglementate, cu informaţii privind denumirea, nivelul de calificare şi dacă profesia este, sau nu este, reglementată în România: 20

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul nr 4 21

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul nr. 4 Denumirea profesiei reglementate_CZ Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace Projektová činnost ve výstavbě Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží Vedení spisovny Adiktolog Advokát Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Agent de intervenţie pază Providing technical services for the protection of şi ordine property and persons Denumirea profesiei reglementate _EN Organization of courses în qualifying for operations în special protective disinfection, disinsectization and disinfestation Construction design Manufacture and repair of series produced protheses, - body ortheses, - limb ortheses, - soft bandages Keeper of public records Addictologist Advocate Alergologie a klinická imunologie Nihil Anesteziologie a intenzivní medicína Nihil Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi Architect Architekt (Nabytá práva) Application, manufacture and repair of orthopaedic footwear Architect Architect Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Public health protection assitent Asistent pedagoga Teacher´s assistant Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie Proiectant inginer construcţii Tehnician protezistortezist Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Da Ministry of Industry and Trade Da Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Consilier psihologic Studii superioare nonMinistry of Health dependenţă alcool şi droguri universitare (3-4 ani) Diplomă de licenţă (sau de Avocat Czech Bar Association inginer)(SUL peste 4 ani) Medic specialist (alergologie şi imunologie Ministry of Health clinică) Medic specialist (anestezie şi terapie Ministry of Health intensivă) Tehnician Ministry of Industry and protezist-ortezist Trade Architect Czech Chamber of Architects Architect Czech Chamber of Architects Inspector sanitar Studii superioare nonMinistry of Health universitare (3-4 ani) Asistent universitar Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Agent de cadastru Tabelul nr 4 Diplomă de licenţă (sau de Ministry of Industry and inginer)(studii universitare – Trade SUL peste 4 ani) Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Auditorské služby (servicii de audit) Dental technician assistant Audit services Dyeing and chemical treatment of textiles Nihil Medic medicină generală Prosector assistant Autorizovaný inženýr Prosector assistant Autorizovaný technik Prosector assistant Basic medical training – Czech Republic Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí Safety advisor for the transport of dangerous goods on inland waterways Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí na silnici Safety advisor for the road transport of dangerous goods on roads Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu Expert contabilverificator Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilo Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilor Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilo Finisor textile (vopsitor, imprimeur) Autoptický laborant Barvení a chemická úprava textilií Tehnician dentar Safety advisor for the railway transport of dangerous goods Inspector siguranţă operaţională Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Youth and Sport Asistent zubního technika Denumirea profesiei reglementate _EN absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Este prof. reglementată în România Da Czech Chamber of Auditors Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Da Ministry of Health Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Health Ministry of Health Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Da Ministry of Industry and Trade Ministry of Health Da National Navigation Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Revizor general siguranţa circulaţiei Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Revizor siguranţa circulaţiei feroviare Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Bezpečnostní technik Technician for safety Tehnician minier Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Biologické hodnocení Biological Assessment Evaluator şi auditor de mediu Ministry of Environment Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Da Biomedicínský inženýr Biomedical Engineer Biochimist Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de Da 20

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Biomedicínský technik Biomedical technician Biotechnický asistent Biomedical technician Broušení a leptání skla Glass cutting and etching Báňská záchranná služba Báňský projektant Mining rescue service Mine planner Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Expert biochimist Consilier biochimist Denumirea AC_CZ Ministry of Health Ministry of Health Nivel de calificare inginer) (SUL peste 4 ani) Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Salvator minier Czech Mining Authority Expert minier Czech Mining Authority Medic specialist (chirurgie) Ministry of Health Da Da Cévní chirurgie Nihil Medic specialist (chirurgie vasculară) Daňový poradce Tax adviser Consultant fiscal Czech Chamber of Tax Advisers Dental hygienist Tehnician dentar Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Ministry of Health Dezinfektor Diabelotologie a endokrinologie Nihil Disinfector Nihil Diagnostická, zkušební a poradenská činnost Diagnosis, testing and consulting related to the v ochraně rostlin protection of plants Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál Dohled nad tepelným zpracováním odpadu Da Ministry of Industry and Trade Nihil Dermatovenerologie Da Gravor produse de sticlă Chirurgie Dentální hygienistka Este prof. reglementată în România Medic specialist (dermatovenorologie) Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie Medic specialist Şef centru protecţia plantelor şi mediului Ministry of Health Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Ministry of Health Da Da Da Da Da Atestat competenţe profesionale Da Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da Da Supplier who produces or imports propagating material Şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă Ministry of Agriculture Supervision of thermal waste treatment Inspector protecţia mediului Ministry of Environment Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da 21

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo Import and putting into circulation of premixes určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo or certain protein feedstuffs or grain plants or oil olejnin získaných prostřednictvím geneticky plants acquired via genetically modified modifikovaných organizmů nebo organisms or containing genetically modified obsahujících geneticky modifikované organisms organizmy Dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek Drezúra zvířat Importation or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected items Animal training Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Expert/inspector vamal Şef serviciu tehnic şi componente nucleare Dresor Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem Second engineer officer on ships powered by Ofiţer mecanic maritim I hlavních motorů 3000 kW a více main propulsion machinery of 3000 kW or more Second engineer officer on ships powered by Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem main propulsion machinery of less t

Add a comment

Related presentations

Related pages

Studiu Agricultura Ecologica_ro - scribd.com

... N REPUBLICA MOLDOVA: PERSPECTIVE LOCALE ȘI REGIONALE FinAsist Consulting SRL 2012 2 Capitol: Sumar executiv Agricultura ecologică î ...
Read more

lucrare de licenta - Scribd - Read books, audiobooks, and more

... în România este mai mică decat în Republica Ceha. ... Iunie Societatea a efectuat ... Studiu Comparativ Privind Asezarea Si ...
Read more

National Agency of Civil Servants - anfp.gov.ro

STUDIU Comparativ AL ... Declaraţie de îndeplinire. Am primit Studiul Comparativ asupra Pensiilor Europene rezultat din proiectul Implementarea ...
Read more

Studiu comparativ al bazelor - Education - documents.tips

Studiu comparativ al bazelor. by danacosti. on Aug 08, 2015. Report Category: Education
Read more

Utilizatori internet romania - Ziare.com

... evolutia fiind de la 3,7 milioane de conexiuni la 30 iunie 2013 pana la 3,9 ... Republica Ceha, ... in 2013. Potrivit unui studiu realizat de ...
Read more

Răspunsul comparativ al fagului şi stejarului la secetă în ...

Răspunsul comparativ al fagului şi stejarului la secetă în ... Ionel Popa (popaicas@gmail.com ... Chişinău, Republica Moldova Manuscris primit 27 ...
Read more

Studiu turism - RO.pdf

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA ... 2007-2013. 3 STUDIU PENTRU VALORIFICAREA ... Manifestarea culturală de la începutul lunii iunie, ...
Read more

Raport Anual A.N.P.C.P.P.S. Romania - InfoCons - 2013 by ...

Title: Raport Anual A.N.P.C.P.P.S. Romania - InfoCons - 2013, Author: InfoCons, Name: raport_anual_a.n.p.c.p.p.s._romania, Length: 91 pages, Published: ...
Read more