Strategic Management - Starbucks Case

50 %
50 %
Information about Strategic Management - Starbucks Case
Business & Mgmt

Published on November 17, 2008

Author: worawisut

Source: slideshare.net

Description

Learning Starbucks case study

Starbucks’  b k International  Operations By Group 5

ALL’S NOT WELL  ALL S NOT WELL  WITH STARBUCKS ป 2003 เศรษฐกิจของ US  ถดถอย หลายๆบริษัทตองรายงานขาดทุนและลมหายตายจากไป ไ Starbucks ประกาศวามี Net Income เพิม 31% และ ยอดขายเพิม 21 %  ่ ่ ความสําเร็จของ Starbucks  การทําให Product ขายตัวมันเอง ทําใหใชงบโฆษณาไมถึง 1% กลยุทธในการหาพื้นที่ตั้งรานที่ดีที่สุดในการเขาถึงกลุมเปาหมาย Starbucks ประสบความสําเร็จในดาน Operation ภายใน US เทานั้น แตใน Japan,  Europe, Middle East ยังประสบปญหาขาดทุน สิ่งแวดลอมที่แตกตาง Focus ที่การขยายกิจการในตางประเทศ เพื่อรายไดและการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เพราะตลาด ภายใน US เริ่มอิ่มตัว

BACKGROUND NOTE 1971 Jerry Baldwin , Zev Siegel , Gordon Bowker เริ่มทําธุรกิจขายเมล็ดกาแฟที่ Seattle ในรานชอ Seattle ในรานชื่อ Starbucks 1981 Schultz ทํางานที่ Hammarplast บริษัทผลิตเครื่องทํากาแฟสัญชาติสวีเดน เขาเห็นวา Starbuck สั่งของของเปนจํานวนมาก เลยสนใจเสนอตัวเองเขามาทํางานที่บริษัท แลวเกดความ สงของของเปนจานวนมาก เลยสนใจเสนอตวเองเขามาทางานทบรษท แลวเกิดความ ประทับใจ จึงเขามาทํางานดวย และเริ่มศึกษาดานกาแฟอยางหลากหลายมากขึ้น 1982 8 Schultz S h l เขาทํํางานทีี่ S b k  ใ Starbucks ในฐานะ M k i  M Marketing Manager 1983 Schultz ถูกสงไป Milan เพื่อดูงาน เขาไดไอเดียในเการทํารานขายกาแฟ ดวยความคิดเห็นขัดแยงกัน ในการทําธุรกิจ เขาจึงออกจาก Starbucks

BACKGROUND NOTE 1985 Schultz ไดเปดรานกาแฟของตนเอง ชื่อ II Giornale  ที่ Seattle 1987 Starbuck ประกาศขายกจการ Starbuck ประกาศขายกิจการ Schultz ไดเขาซื้อไว และใชชื่อ Starbuck เปน ไดเขาซอไว และใชชอ Starbuck เปน รานของตนเอง 1990 Schultz ขยาย Starbuck ไปยังเมืองใหญ เชน Chicago   Los Angeles ซึ่ง Starbuck ไปยงเมองใหญ เชน Chicago , Los Angeles ซง พบปญหา Overhead ที่สูง ทําใหขาดทุน แต Schultz ก็ยังคงเชื่อมั่นในแผนการ ตลาดของเคาและขยายสาขาตอไป  1991 เปนบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ใหหุนแกพนักงาน 1992 เขาตลาดหลักทรัพย New York Stock Exchange ที่ราคา $17 ตอหุน

BACKGROUND NOTE การทีี่ St b k ใ กลยุทธในการกระจายสาขาทํําใ  Starbuck ใช ให ชวยลดความหนาแนนของลูกคา ชวยลด Di t ib ti  C t  Distribution Cost  ชวยลดระยะเวลาในการรอของลูกคา ชวยเพิมรายไดของสาขา ่ จํานวนลูกคามากขึ้น ลูกคาเขารานเฉลี่ย 18 ครั้งตอเดือน 1994 145 สาขา145 สาขา การขายกาแฟพรอมกับอาหารอื่นๆ เปน Partner กับสายการบิน : Canadian Airlines , United Air lines  , โรงแรม : Starwood Hotels, Barnes and Noble  เพื่อให Serve กาแฟ Starbuck 

BACKGROUND NOTE Product Innovation  เพื่อดึงดูด และตอบสนองความตองการของลูกคา เครื่องดื่มที่มีไขมันต่ํา Ice cream แทง Growth 20%  ตั้งแต 1991 และสาขาขยาย รวมกับ Pepsi ออก Product ที่เปนแบบขวด เพิ่มขึ้น 6 – 8 % ตอป เศรษฐกิจใน US เริ่มถดถอย Starbucks มองตลาดตางประเทศ 2003 Starbucks มีสาขาทัวโลก 1,532 สาขา 23% เปนสาขาตางประเทศ ่

International Expansion Strategies ขยายไปในตลาดเอเชียแปซิฟก : การขยายตัวของจํานวนผูบริโภค ความตองการของวัยรุนที่ตองการลอกเลียนแบบวิถีชีวิตของชาวตะวันตก การเขาสู International Market  : ลักษณะ Product & Service  การขยายตัวของตลาดในตางประเทศ ิ วธี ี รายละเอยด ขอดี ขอเสย ี Exporting หลายบริษัทเริ่มตนใชวิธีนี้ ทําไดงายในแตละ คาขนสงสูง กําแพงการคาที่ลดลงในป 1990 99 Location  มีกําแพงการคา การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด คอยๆสรางประสบการณ ปญหากับตัวแทนการตลาดในประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน Turnkey  Contractor เขาไป Setup ธุรกจ Contractor เขาไป Setup ธรกิจ สามารถเขาไปดาเนนการ ไมไดประโยชนในระยะยาว สามารถเขาไปดําเนินการ ไมไดประโยชนในระยะยาว Project Training, จัดการวาง Process  ในประเทศที่ FDI เขมงวด ของการ Operation  สรางคูแขงที่มีประสิทธิภาพ โอนกิจการใหกับ Foreign Client  g เคมีภัณฑ ยา น้ํามันเชื้อเพลิง Licensing ธุรกิจที่มการจดลิขสิทธิ์ มีการออกแบบ ี ลดคาใชจายในการพัฒนา ไมสามารถคุม Technology ที่ใชได มีสตร หรือมีเครื่องหมายการคา เพอให มสูตร หรอมเครองหมายการคา เพื่อให ลดความเสียง ลดความเสยง ่ ไมสามารถที่จะทําไดงายในแตละ ไมสามารถทจะทาไดงายในแตละ สิทธิกับบริษัทอื่นมาใชสงที่คิดคนขึ้นมา ์ ิ่ Location และการสรางประสบการณ ไมสามารถผูกมัดกลยุทธไดในระยะยาว

International Expansion Strategies International Expansion Strategies วิธี รายละเอียด ขอดี ขอเสีย Franchising คลายการทํา License แตทําใน ระยะยาวกวา ไมไดใหสิทธิ์การใช แตยังมีการ ถายทอดวิธีการดําเนินการ โดย franchiser ก็จะไดรับ ผลตอบแทนเปนสัดสวนของรายได ั  ไ ตามที่ตกลงกันไว Joint  อนุญาตใหอีกบริษัทหนึ่งมีสวนรวม สามารถถายโอน Knowledge  ไมสามารถคุม Technology ที่ Ventures ใ ในการบริหาร จากประเทศที่เปน Partner ได ไ ใ ได ใช มีการถายทอดความรูของ เปนการ Share ตนทุน และ ไมสามารถผูกมัดกลยุทธไดในระยะ Product และการดําเนินงาน ซึ่ง ความเสี่ยง ยาว จะรวมลงทุนดวยหรอไมกได จะรวมลงทนดวยหรือไมก็ได เพื่อลดการเมืองระหวาง 2 บริษัทค เพอลดการเมองระหวาง 2 บรษทคู มีเงื่อนไขมาก มเงอนไขมาก คา Wholly  y ยังคงความเปนเจาของ 100% Protect Technology gy คอนขางมีเงื่อนไขมาก Owned  เขาไปตังสาขาใน Local  ้ สามารถสรางกลยุทธของตนเองได ตนทุน และความเสี่ยงสูง Subsidiaries Country  ในระยะยาว ‐ Setup Operation ใน ตางประเทศ ป ‐ หาบริษัทเพื่อจะ Promote  สินคาผานบริษัทนั้นๆ

International Expansion Strategies การเขาสูในตลาดตางประเทศ การใหความสนใจกับสภาวะทางการตลาดในประเทศนั้นๆ ใหหุนสวนซึ่งเปนคนในทองถิ่นมีสวนรวม ใหคําแนะนํา และตัดสินใจรวมกัน เชน วัฒนธรรมการทานกาแฟของ คนในประเทศนั้นๆ เปดสาขาจํานวนไมมาก เปดในสถานที่ซึ่งกําลังเปนที่นิยม ใชผูจัดการที่มากประสบการณจาก Seattle และฝกคนทองถิ่น การกําหนดใหเมนูเครื่องดื่มในสาขาทั่วโลกใหคลายคลึงกัน + หามสูบบุหรี่ภายในราน S b k มองเห็็นตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีคานิยมในการเลีียนแบบวััฒนธรรมตะวันตก Starbuck ใ ี โ ั ี ใ ั Starbuck In Japan with SASABY : Learn  from the partner  Produce the new  product  and became popular Starbuck In Asia                                 : การทานขนมคูกับกาแฟ b k   Starbuck In Europe : วัฒนธรรมที่เขมขนในการทานกาแฟและคูแขงรานกาแฟมากมาย ทันสมัย + บรรยากาศ การบริการตนเอง Starbuck In Middle East : แบงโซนสําหรับผูหญิง ขายแคกาแฟเทานน แตขายประสบการณที่เปน ขายแคกาแฟเทานั้น แตขายประสบการณทเปน เอกลักษณเฉพาะตัวที่หาไมไดจากที่อื่น

Problems in International Markets  Type of Risk in international Market Strategies Risk g ความเสี่ยงในรูปแบบ five force ซึ่งสงผลกระทบกับการแขงขันของบริษัท ‐ สินคาทดแทน , ขูแขงรายใหม, อํานาจตอรองของ Supplier และลูกคา, การแขงขันภายในอุตสาหกรรม เดียวกัน Operation Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน ‐เครื่องจักรชํารุดเสียหาย, การประทวงของคนงาน, สินคาคงคลังมากหรือนอยเกินไป, วัตถุดิบคุณภาพไมดี เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ ‐การลดตนทุนโดยการลดของเสีย, การลด Lead time ุ , Political Risk คงามมั่งคั่งของบริษัท ‐Macro political risk มีการเกิดสงคราม, การตอตานยุคโลกาภิวัต การตอตานบริษัทสัญชาติอเมริกา ‐Micro political risk กฎหมายที่ออกเพื่อควบคมอตสาหกรรมบางอยาง Micro political risk กฎหมายทออกเพอควบคุมอุตสาหกรรมบางอยาง Country Risk รวมความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และ ความปลอดภัยของประเทศ Technological  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบตรงกันขาม Risk - ความลาหลังของเทคโนโลยีเดิม, ตนทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมสงหรือพัฒนาไมสําเร็จ, ความปลอดภัย ู ในการทําธุรกรรมทางอีเล็กโทรนิค Environmental  ‐ เกิดจากกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอม, มลพิษที่ปลอย Risk ‐ เกิดจากแรงตอตานทางสังคม อาจไมกอใหเกิดผลกําไรในระยะสั้น แตในระยะยาว ดานภาพลักษณของบริษัท, การแขงขันกับบริษัทอื่นๆ

Problems in International Markets  ป 2000 Starbucks พบกับปญหาหลายอยางในดานการดําเนินงานในสวนของตลาดระหวางประเทศ สภาพทางการเมองทผนผวนในตะวนออกกลาง ส ื ี่ ั ใ ั : อสราเอล กลุมอาหรบ ป สไ  ส ิ  ั ปาเลสไตน : อเมริกาประกาศสงครามกับอิรักในป 2003 : ปดสาขาในอิสราเอล 6 สาขา ปญหากับ NGOs ที่ประทวงการซื้อใ ใบประกาศรับรองของพันธุเมล็็ดกาแฟ ปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศ เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และญี่ปุน การแขงขันอยางหนักและการกีดกันจากลูกคาในตลาดระหวางประเทศ : แถบยุโรป ดวยราคาและขอเสนอพิเศษ ความหนาแนนของรานในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตลาดตางประเทศที่ใหญที่สุดไดลดลง สาเหตุที่ Starbucks ไมสามารถทํารายไดไดจากตลาดระหวางประเทศ ุ ความซับซอนในดานการหาความรวมมือและการไดรับลิขสิทธิ์ตางๆ ลงทุนอยางมากในการ เทรนนิ่งและประชาสัมพันธ แตกลับทํากําไรจากราคาหุนและตราสินคาเทานั้น ซงทาใหไมสามารถทจะควบคุม Operation cost ได ซึ่งทําใหไมสามารถที่จะควบคม Operation cost ได ปญหาดานการดําเนินงาน ขาดการฝกสอนใหกับพนักงานแตละสาขาที่เหมาะสม

Future Prospects การควบคุม Operation Cost  ใช Supplier เจาใหมในประเทศที่ไปทําธุรกิจในบางรายการ เชน แกว กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ บริษัทเปดเผยถึงการที่ขยายสาขาลดลงเพราะตองปดรานที่ขาดทุนลง มุมนกวเคราะห มมนักวิเคราะห วิธีนี้ใชเพิมกําไรทําไดในระยะเวลาสั้น แตไมสามารถที่จะเติบโตในอนาคตได ่ ควรคิดใหมเกี่ยวกับกลยุทธที่จะนํากิจการเขาไปสูตลาดในตางประเทศ และควรใสใจกับการกําหนดราคา ระวัังเรื่องความเสีี่ยงจากภายนอกทีี่มีผลมาจากการผัันผวนทางการเมืองและสภาพแวดลอมของธุรกิิจรอบ ื ื  โลก โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และบางประเทศที่เขาไปทําธุรกิจไมชอบ อเมริกา มีเพียงเวลาเทานั้นที่จะบอกไดวา Starbucks สามารถ ประสบความสําเร็จในตลาดตางประเทศไดหรือไม

Political & Social Perspectives ควรวางตัวเปนกลาง ไมเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมือง เสริมสรางภาพลักษณใหองคกร เชน ทํา CSR (Corporate  เสรมสรางภาพลกษณใหองคกร เชน ทา Social Responsibility)  CSR Platform ชาวไรกาแฟ และแหลงเพาะปลูกกาแฟ ู Win‐Win Situation สิ่งแวดลอม Recycle/นํากากกาแฟมาทําเปนปุย/ประหยัดน้ํา การศกษา รบบรจาคหนงสอรวมกบมูลนธเพอเดก ศึ ั ิ ั สื  ั ิ ิ ื่ ็

Operation Cost วัตถุดิบ ี่ ใ  ั supplier ทมคุ ควรทจะใชวตถุดิบจาก s pplier  ี่ ี ณภาพแตมตนทุนตํ่ํากวา และหาเมลดกาแฟทได  ี   ็ ฟ ี่ไ คุณภาพจากทองถิ่น เพื่อสงเสริมธุรกิจภายในประเทศและเสริมสรางภาพลักษณใหองคกร อกทงยงชวยควบคุมตนทุนดานการขนสงวตถุด อีกทั้งยังชวยควบคมตนทนดานการขนสงวัตถดิบ แรงงาน การสงเสริมการจางงานคนในทองถิ่น กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, ลด Lead time กระบวนการผลตทมประสทธภาพ,

Starbucks closing 600 stores in the US www.business.com July 1, 2008

ส ปขาว สรุ  Starbuck ประกาศจะปด 600 สาขาในอเมริกาปหนา จํานวนสาขาที่ปดคิดเปน 19% ของสาขาทั้งหมดที่เพิ่งเปดในสองปที่ผานมา ปจจุบนมีสาขาถึง 16,226 สาขาทัวโ ั ี ึ 6 6  ั่ โลก 7,257 สาขาใน US. 1,867 ในตางประเทศ และ 7,102 กับ license partner สาเหตุของของการปดเนื่องมาจาก แผนการขยายสาขาอยางรวดเร็วในอดีตจึงทําใหจํานวนสาขามากเกินไป จึงเกิดปญหา cannibalization ตลาดกาแฟในอเมริกาเกิดการอิ่มตัว ความสามารถในการทากาไรของ Starbuck ลดลง ใ ํ ํไ เศรษฐกิจในอเมริกาเกิดภาวะ recession  

Starbucks ควรทําอยางไรกับปญหานี้ แผนการขยายสาขา Starbuck ครั้งตอไปควรคิดถึงเรื่องของ Location จํานวนสาขาของ Starbuck ในละแวกนัน ้ ความใกลกับทีตั้ง Supplier และลูกคา ่ ขนาดควรมีความเหมาะสมในแตละพืนที่ ้ Customer need ความตองการของลูกคาในบรเวณสาขาทจะไปตงและจานวนลูกคา ความตองการของลกคาในบริเวณสาขาทีจะไปตั้งและจํานวนลกคา ่

Starbucks ควรทําอยางไรใน ควรทาอยางไรใน การเขาไปทําธุรกิจในตางประเทศ การเขาสูตลาดใหมในตางประเทศ ื่ Starbucks ไดเผชญกบปญหาการอมของตลาดกาแฟในอเมรกา จง เนองจาก Starb cks ไ  ิ ั ป ิ่ ฟใ ิ ึ จําเปนที่ Starbuck ตองไปหาตลาดใหมในตางประเทศ นอกจากเหตุผลในดานการอิ่มตัว แลว การกระจายความเสยงในการทาธุรกจในตางประเทศจงเปนสงทสาคญเชนกน แลว การกระจายความเสี่ยงในการทําธรกิจในตางประเทศจึงเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน โดย แสวงหาตลาดที่มีศกยภาพ มีแนวโนมเติบโตมากในตลาดกาแฟ ั อีกมุุมมอง การเปดรานในตางประเทศเปนเรื่องที่เสี่ยงมากสําหรับบริษัทดวยเชนกัน สาเหตุหนึ่งก็คือ บริษัทจะทําเงินไดนอยลงในตางประเทศ เพราะวาจะตองแบงรายไดกับพวก คูคาทองถิ่น การรวมทุนกับคนทองถิ่นจะชวยใหขยายอาณาจักรในตางประเทศไดงาย แตก็  ทําใ สวนแบงกําไ ให ไรของบริษัทลดลง

กลยุทธสําหรับ Starbucks  ุ ในการเขาตลาดในตางประเทศ (Entry   strategy) Exporting Turnkey projects Licensing Franchising Joint ventures Wholly owned subsidiaries

ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการทํา ตลาดตางประเทศ 1. Industry Analysis Five forces model  1) Threat of substitutes 2) ) Threat of new entrants in the industry h f h d 3) Bargaining power of supplier 4) Bargaining power of customers g gp 5) Intensity of competition ศึกษาตลาดตางประเทศ I d t  St t   ื่อดูลักษณะของตลาด เชน ตลาดแขงขัน ึ ป Industry Structure เพื  ั เสรี ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูแขงขันนอยราย

ปจจัยที่ควรคํานึงถึงใน การทํําตลาดตางประเทศ  ป 2  Environmental Analysis 2. Environmental Analysis Social วัฒนธรรมในการดื่มกาแฟของประเทศนั้นๆเชน ในยุโรปอยางใน ฝรั่งเศสหรือในอิตาลีที่มี bar ในการดื่มกาแฟพรอมทั้งการอนุญาตใหสูบบุหรี่หรือกรณีในจีนที่สี Starbuck ตองเปลี่ยนเปน สีแดงเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ตองดื่มพรอมกับอาหาร วางหรือของหวานอยางอื่น อยางเชนในญี่ปุนมีการเสริฟพรอมซูชิและทํา Green tea coffee Political  ดเรื่องของความมั่นคงทางดานการเมืองและดวาลกคาในประเทศนั้นมีความตอตาน Political  ดูเรองของความมนคงทางดานการเมองและดูวาลูกคาในประเทศนนมความตอตาน อเมริกาในมากแคไหน Economic ดูวารายไดและจํานวนของลุกคานั้นมีความสามารถในการบริโภคกาแฟราคาแพงไหม และอัตราในการเติบโตของเศรษฐกิจ ใ โ Environment  กฎขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในการทําธุรกิจ Law กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายธรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กาแพงภาษ และกฎหมาย กฎหมายธุรกจ กฎหมายระหวางประเทศ กําแพงภาษี อื่นๆที่เกี่ยวของ Technology เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน

ปจจัยที่ทําให Starbucks ประสบความสําเร็จ ภาพลักษณขององคกร Starbucks ยังคงสามารถรักษาภาพลักษณเอาไวไดอยางดีมาก เพราะ ยงคงสามารถรกษาภาพลกษณเอาไวไดอยางดมาก บริษัทจะเปนเจาของรานเอง ไมมีการขายแฟรนไชส ที่อาจทําใหภาพลักษณเสีย ไปได ไปได การควบคุมตนทุน Starbucks ไมตองสูญเงินไปกับงบโฆษณามากนัก เพราะใชวิธีแบบปากตอ ปากแทน บริษัทใชเงินสําหรับทําโฆษณา คิดเปน 1% ของรายได แถมบริษัท ยังไมมีคูแขงระดับเดียวกันอีกดวย

ปจจัยที่ทําให Starbucks ประสบความสําเร็จ กลยุทธการกระจายราน และขนาดของรานที่ใหญพอ ทําใหสามารถรับการเสียรายไดไปเวลาที่มีรานเปดใหมได แตหลังจากนั้น ยอดขายทั้งหมด จะโตเกินกวาที่มีเพียงรานเดียว จากการกระจายรานทั่วทุกหัวระแหงเชนนี้ Starbucks สามารถครองตลาดทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถออกแบบและเปด รานไดในเวลาเพียง 16 สัปดาหหรือนอยกวานั้น และถอนทุนคืนไดในเวลาสามป ุ กลยทธสรางความแตกตางจากคแขง ุ ู ไมมีนโยบายเรื่องลดแลกแจกแถม สตารบัคสไมเคยเลน Pricing หรือ Promotion  เชน Join Promotion เนน Quality และความรับผิดชอบตอสังคม เนนบุคลากรที่มี H  C i มนุษยสััมพัันธดี (Human Connection)

มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 1. เครื่องทํา Espresso รุนใหม Mastrena เครืื่องชงกาแฟรุนใ จากสวิิส ไ รับการแนะนํําสูสาธารณะ โ ลตซ M ใหม ได โดยชู ประกาศวาสามในสี่ของสาขาจะเปลี่ยนมาใชเครื่องชงชนิดนี้ภายในป 2010 เครื่องซึ่งมี ขนาดประมาณซีพียูของคอมพิวเตอรตั้งโตะรุนโบราณถูกคาดหวังวาจะชวยใหปฏิสัมพันธ ระหวางคนชงกาแฟหรอบารสตากบบรรดาลูกคาเปนไปอยางใกลชดขน จากความสูงที่  ฟ ื ิ  ั  ป ไป  ใ  ิ ึ้ ลดลงลูกคาสามารถชมการชงกาแฟของบาริสตาไดโดยตรง เหมือนชมการปรุงอาหารโดย เชฟชั้นนําในภัตตาคารที่ออกแบบใหสวนกั้นระหวางครัวกับที่นั่งในรานเปนกระจกใส

มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น 2.  ซื้อกาแฟดวยคุณธรรม

มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น b k 3.  สรางสังคม Starbucks 

มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น 4. ของฟรีสําหรับผูถือ Starbucks card  b k d ฟรี WiFi 2 ชั่วโมงตอวัน เติมกาแฟฟรี ไมอั้น สําหรับลูกคาที่ดื่ม Brewed Coffee 

มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 5. พัฒนา Brewed Coffee ใหดีข้ึน   d C ff ใ กาแฟดํารายการพิเศษ เดิมทีจะชงทิ้งเอาไวในเครื่องทีละล็อต ประมาณ 10‐15แกว แลว คอยชงใหม ใ เวลาประมาณ 1 ชัั่วโ ใ ใ ใช โมงในระดัับรานสาขาทัั่วไ ไป มีนโยบายใหลดปริมาณการชงใหนอยลง คอชงรอเอาไวแค 5 7 แกว เพื่อทําใหลกคาไดกาแฟทใหมตลอดเวลา คือชงรอเอาไวแค 5‐7 แกว เพอทาใหลูกคาไดกาแฟที่ใหมตลอดเวลา คาดวาเวลาที่ Brewed ทิ้งไวในเครื่องจะอยูที่ไมเกิน 30 นาที จากนี้จะบดกาแฟที่จะใช Brewed ในรานเลย ((เดิมนี่มีการเตรียมเอาไวกอนแลว)) มีกาแฟ Blend ตัวใหม Pike Place Roast  ((Pike Place ชอสาขาแรกทอยูในตลาดของ Seattle)) ((Pike Place  ื่ ี่  ซึ่งจะมีทํา Coffee of the day ทุกวัน

มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 6. เขาซื้อกิจการ Clover Coffee Machine  เครืองชงกาแฟรุนใหมที่พยายามรักษา “กลิ่น”  ่ ของกาแฟที่ชงเอาไวใหไดมากที่สดุ และจะเปนการชงแบบ Brewed to order  คือลูกคาสามารถเลือกเมล็ดกาแฟที่ชอบ แลวบด ตามที่ตองการ เพื่อชงไดทันทีตรงนั้นเลย แกวตอแกว!!!!

Team Member NAME ID นายกิิตติศักดิ์ิ โชติชวง ิ โ ิ 4920224085 นายปรัชญ นิ่มมุกดา 4920224090 นส.พรทิพยภา ทรัพยรัตนกุล 4920224092 นายวิภู รักษนภาพงศ 4920224093 นส.พรรณทิพย ลีตะชีวะ 4920224100 นส.อุษณีย ชุมชื่น 4920224107 นส.ปยวรรณ ศรีเจริญ 4920224117 นายพิสิฐ อัศดรบริการ 49 4920224126 4 นายวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง 4920224134 นายสุจนต โยธนอุปไมย นายสจินต โยธินอปไมย 4920224140 นายฬุจศักดิ์ รมฟาไทย ิ 4920224143

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Starbucks Case Study Strategic Management

STARBUCKS PEST ANALYSIS COFFEE INDUSTRY USA. Five Forces Analysis Industry In Which Starbucks Operates. Swot Analysis Of Starbucks
Read more

Strategic Analysis Of Starbucks Corporation

Strategic Analysis Of Starbucks Corporation Expansion of retail operations: Starbucks currently sell its packed coffee products, iced beverages and
Read more

Strategic Management Case Study Starbucks Coffees ...

Strategic Management, Case Study-1 ...Chapter 1: A Mandate for Strategic Management Liberty industries, a firm founded ...
Read more

Starbucks Case Study Strategic Management

Starbucks Case Study Strategic Management.pdf Free Download Here Starbucks: A Strategic Change and Management Perspective http://paydirect-essay.weebly.com ...
Read more

SOLUTION: strategic management -case study (Starbucks and ...

Question description. Please read the two passages on Starbucks and Hyundai posted below. choose two questions answer on STARBUCKS case and all the ...
Read more

Starbucks Strategic Management - Case Study

Starbucks Strategic Management Case Study Starbucks Strategic Management and over other 25,000+ free term papers, essays and research papers examples are ...
Read more

Strategic Management of Starbucks Company | Firmansyah ...

STRATEGIC MANAGEMENT(CSEB3101) 1st CASE STUDY PRESENTATION PROJECT Prepared for Dr.Tey Lian Seng & Dr. Lee Su Teng Prepared by: Group 4 (Tutorial: Thursday ...
Read more

CASE STUDY: STARBUCKS COFFEE - Universidad de Huelva

CASE STUDY: STARBUCKS KATHLEEN LEE 6 tion category as they cater to the coffee lover, and are unique items found only in the Starbucks stores. Competetive ...
Read more