Stowarzyszenia bibliotekarskie

50 %
50 %
Information about Stowarzyszenia bibliotekarskie
Education

Published on December 20, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat stowarzyszeń bibliotekarskich

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wykład Stefan Kubów [email_address] GG 1020520

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wyznaczniki istnienia zawodu m.in. Istnienie stowarzyszeń i innych organizacji zawodowych

Wyznaczniki istnienia zawodu

m.in.

Istnienie stowarzyszeń i innych organizacji zawodowych

Stowarzyszenia bibliotekarskie American Library Association (zał. 1876 r. w Filadelfii, obecnie ca. 64 000 czł. Siedziba w Chicago) The Library Association (UK, zał. 1877 r.) Vereinigung Oesterreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (1896) Verein Deutscher Bibliothekare (1900 r., obecnie Deutscher Bibliotheksverband) L’Asssociation des Bibliothecaires Francaises (1906)

American Library Association (zał. 1876 r. w Filadelfii, obecnie ca. 64 000 czł. Siedziba w Chicago)

The Library Association (UK, zał. 1877 r.)

Vereinigung Oesterreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (1896)

Verein Deutscher Bibliothekare (1900 r., obecnie Deutscher Bibliotheksverband)

L’Asssociation des Bibliothecaires Francaises (1906)

Stowarzyszenia Bibliotekarskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zał. 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich (do 1945 r., I prezes Tadeusz Baranowski, potem m.in. Mieczysław Rulikowski, Edward Chwalewik, Faustyn Czerwijowski, Edward Kuntze, Adam Łysakowski) 1945-1946 Związek Zawodowy Bibliotekarzy Polskich (przew. A. Łysakowski) 1946-1953 Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (przew. Adam Stebelski) 1953- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przew. M.in.. Andrzej Grodek, Bogdan Horodyski, Jan Baumgart, Stefan Kubów, Stanisław Czajka, od 2005 r. Elżbieta Stefańczyk) Obecnie zrzesza ca. 8000 członków (mniej więcej 10 % pracowników bibliotek)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zał. 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich (do 1945 r., I prezes Tadeusz Baranowski, potem m.in. Mieczysław Rulikowski, Edward Chwalewik, Faustyn Czerwijowski, Edward Kuntze, Adam Łysakowski)

1945-1946 Związek Zawodowy Bibliotekarzy Polskich (przew. A. Łysakowski)

1946-1953 Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (przew. Adam Stebelski)

1953- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przew. M.in.. Andrzej Grodek, Bogdan Horodyski, Jan Baumgart, Stefan Kubów, Stanisław Czajka, od 2005 r. Elżbieta Stefańczyk)

Obecnie zrzesza ca. 8000 członków (mniej więcej 10 % pracowników bibliotek)

Stowarzyszenia bibliotekarskie Cele (m.in.): Udział w tworzeniu polityki bibliotecznej państwa Dążenie do zachowania piśmiennictwa i rozwoju czytelnictwa Aktywizacja aktywności naukowej i rozwoju zawodowego Integracja środowiska zawodowego Podnoszenie prestiżu zawodu bibliotekarza Kształtowanie postaw etycznych

Cele (m.in.):

Udział w tworzeniu polityki bibliotecznej państwa

Dążenie do zachowania piśmiennictwa i rozwoju czytelnictwa

Aktywizacja aktywności naukowej i rozwoju zawodowego

Integracja środowiska zawodowego

Podnoszenie prestiżu zawodu bibliotekarza

Kształtowanie postaw etycznych

Stowarzyszenia bibliotekarskie Formy realizacji celów (m.in.): Wyrażanie opinii Propagowanie wiedzy o bibliotekach i informacji w społeczeństwie Współpraca z organami państwa i samorządu, innymi organizacjami w Polsce i za granicą Współdziałanie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego i prowadzenie szkoleń we własnym zakresie, Organizacja konferencji (w tym co 2 lata fora SBP), konkursów Prowadzenie działalności wydawniczej

Formy realizacji celów (m.in.):

Wyrażanie opinii

Propagowanie wiedzy o bibliotekach i informacji w społeczeństwie

Współpraca z organami państwa i samorządu, innymi organizacjami w Polsce i za granicą

Współdziałanie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego i prowadzenie szkoleń we własnym zakresie,

Organizacja konferencji (w tym co 2 lata fora SBP), konkursów

Prowadzenie działalności wydawniczej

Stowarzyszenia bibliotekarskie SBP – organizacyjne formy aktywności: Sekcje (reprezentują poszczególne typy i sieci bibliotek, np. Sekcja Bibliotek Publicznych, Sekcja Bibliotek Naukowych, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych) Komisje (zrzeszają osoby zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami, np. Komisja Katalogowania Formalnego, Komisja Opracowania Rzeczowego, Komisja Zarządzania i Marketingu) Formy aktywności : konferencje, narady, warsztaty szkoleniowe, fora dyskusyjne Serwis elektroniczny EBIB

SBP – organizacyjne formy aktywności:

Sekcje (reprezentują poszczególne typy i sieci bibliotek, np. Sekcja Bibliotek Publicznych, Sekcja Bibliotek Naukowych, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych)

Komisje (zrzeszają osoby zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami, np. Komisja Katalogowania Formalnego, Komisja Opracowania Rzeczowego, Komisja Zarządzania i Marketingu)

Formy aktywności : konferencje, narady, warsztaty szkoleniowe, fora dyskusyjne

Serwis elektroniczny EBIB

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wydawnictwo SBP Czasopisma: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, Biuletyn informacyjny SBP, Zagadnienia Informacji Naukowej ( wcześniej m.in. Informator Bibliotekarza i Księgarza, Biblioteka Muzyczna, Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych) Książki (serie: Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Propozycje i Materiały, Fo-Ka, Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”

Wydawnictwo SBP

Czasopisma: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, Biuletyn informacyjny SBP, Zagadnienia Informacji Naukowej ( wcześniej m.in. Informator Bibliotekarza i Księgarza, Biblioteka Muzyczna, Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych)

Książki (serie: Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Propozycje i Materiały, Fo-Ka, Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”

Stowarzyszenia bibliotekarskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Władze Na szczeblu centralnym Zjazd Krajowy Delegatów (zbiera się co 4 lata i m.in. wybiera przewodniczącego, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, powołuje członków honorowych, uchwala statut (lub zmiany w statucie, ustala program działania na kadencje, która trwa 4 lata) Zarząd Główny ( zbiera się 2 x rocznie, m.in. wybiera prezydium, postanawia m.in. o wydatkach, zatwierdza powstawanie nowych komisji i sekcji, powołuje zespoły doradcze, przygotowuje projekty dokumentów na zjazdy krajowe delegatów) Prezydium Zarządu Głównego (zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc, jako organ roboczy Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący ZG, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca, ew. inni członkowie prezydium. Na bieżąco kieruje sprawami SBP, przygotowuje projekty uchwal dla Zarządu Głównego i posiedzenia Zarządu Głównego) Główna Komisja Rewizyjna (czuwa nad przestrzeganiem statutu przez zarząd Główny i nad gospodarką finansami) Główny Sąd Koleżeński (rozpatruje skargi na członków SBP, rozstrzyga o wykładni Statutu SBP)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Władze

Na szczeblu centralnym

Zjazd Krajowy Delegatów (zbiera się co 4 lata i m.in. wybiera przewodniczącego, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, powołuje członków honorowych, uchwala statut (lub zmiany w statucie, ustala program działania na kadencje, która trwa 4 lata)

Zarząd Główny ( zbiera się 2 x rocznie, m.in. wybiera prezydium, postanawia m.in. o wydatkach, zatwierdza powstawanie nowych komisji i sekcji, powołuje zespoły doradcze, przygotowuje projekty dokumentów na zjazdy krajowe delegatów)

Prezydium Zarządu Głównego (zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc, jako organ roboczy Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący ZG, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca, ew. inni członkowie prezydium. Na bieżąco kieruje sprawami SBP, przygotowuje projekty uchwal dla Zarządu Głównego i posiedzenia Zarządu Głównego)

Główna Komisja Rewizyjna (czuwa nad przestrzeganiem statutu przez zarząd Główny i nad gospodarką finansami)

Główny Sąd Koleżeński (rozpatruje skargi na członków SBP, rozstrzyga o wykładni Statutu SBP)

Stowarzyszenia bibliotekarskie Władze lokalne SBP Okręgi (w poszczególnych województwach) Zjazd okręgowy delegatów Zarząd Okręgu Prezydium Zarządu Okręgu Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński

Władze lokalne SBP

Okręgi (w poszczególnych województwach)

Zjazd okręgowy delegatów

Zarząd Okręgu

Prezydium Zarządu Okręgu

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowy Sąd Koleżeński

Stowarzyszenia bibliotekarskie Na szczeblu oddziału (jest ich obecnie ok.. 55) Oddziałowy Zjazd Delegatów Zarząd Oddziału Ew. prezydium Zarządu Oddziału Oddziałowa Komisja Rewizyjna Koła SBP (podstawowa jednostka statutowa, minimum 5 członków, zwykle w granicach jednej biblioteki lub jednostki terytorialnej, np. koło miejskie lub gminne) Przewodniczący Sekretarz Skarbnik Ew. ich zastępcy)

Na szczeblu oddziału (jest ich obecnie ok.. 55)

Oddziałowy Zjazd Delegatów

Zarząd Oddziału

Ew. prezydium Zarządu Oddziału

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Koła SBP (podstawowa jednostka statutowa, minimum 5 członków, zwykle w granicach jednej biblioteki lub jednostki terytorialnej, np. koło miejskie lub gminne)

Przewodniczący

Sekretarz

Skarbnik

Ew. ich zastępcy)

Stowarzyszenia bibliotekarskie Inne stowarzyszenia bibliotekarzy w Polsce Polski Związek Bibliotek (zał. 1999, cele podobne jak SBP + konsolidacja bibliotek publicznych, liczy 98 członków instytucjonalnych, czyli bibliotek publicznych. Inicjator i prezes: Jan Krajewski, Chełmża) Organizuje konferencje, warsztaty, wydaje książki (gł. materiały konferencyjne), jest członkiem Polskiej Izby Książki i jest reprezentowany w Krajowej Radzie Bibliotecznej

Inne stowarzyszenia bibliotekarzy w Polsce

Polski Związek Bibliotek (zał. 1999, cele podobne jak SBP + konsolidacja bibliotek publicznych, liczy 98 członków instytucjonalnych, czyli bibliotek publicznych. Inicjator i prezes: Jan Krajewski, Chełmża)

Organizuje konferencje, warsztaty, wydaje książki (gł. materiały konferencyjne), jest członkiem Polskiej Izby Książki i jest reprezentowany w Krajowej Radzie Bibliotecznej

Stowarzyszenia bibliotekarskie Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Założ. 1992 r., członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Szkolnych (IASL). Prezes Barbara Tomkiewicz Cele: popieranie aktywności bibliotek szkolnych i ich integracja, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy Aktywność w 20 oddziałach lokalnych

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Założ. 1992 r., członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Szkolnych (IASL). Prezes Barbara Tomkiewicz

Cele: popieranie aktywności bibliotek szkolnych i ich integracja, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy

Aktywność w 20 oddziałach lokalnych

Stowarzyszenia bibliotekarskie Polskie Towarzystwo Czytelnicze Założ. 1992 r. 243 członków w 6 oddziałach terenowych. Przew. Jadwiga Kołodziejska Cele: popieranie czytelnictwa i badań nad czytelnictwem. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Czytelniczego (IRA) Działalność: doroczne Fora czytelnicze w Cedzynie k. Kielc (ost. IX w 2002 r.) i publikacja ich materiałów

Polskie Towarzystwo Czytelnicze

Założ. 1992 r. 243 członków w 6 oddziałach terenowych. Przew. Jadwiga Kołodziejska

Cele: popieranie czytelnictwa i badań nad czytelnictwem.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Czytelniczego (IRA)

Działalność: doroczne Fora czytelnicze w Cedzynie k. Kielc (ost. IX w 2002 r.) i publikacja ich materiałów

Stowarzyszenia bibliotekarskie International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Założ. 1927 r. m.in. z inicjatywy Związki Bibliotekarzy Polskich. M.in.. Aleksander Birkenmajer i Helena Więckowska byli wiceprezydentami. Cele: organizacja międzynarodowej współpracy bibliotekarskiej, tworzenie standardów, popieranie bibliotekarstwa w Trzecim Świecie, inicjowanie i popieranie badań naukowych Członkostwo : stowarzyszenia bibliotekarskie, od 1959 r. także instytucje (gł biblioteki i organa doradcze rządów ds.. Bibliotek) i osoby indywidualne (bez biernego prawa wyborczego)

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

Założ. 1927 r. m.in. z inicjatywy Związki Bibliotekarzy Polskich. M.in.. Aleksander Birkenmajer i Helena Więckowska byli wiceprezydentami.

Cele: organizacja międzynarodowej współpracy bibliotekarskiej, tworzenie standardów, popieranie bibliotekarstwa w Trzecim Świecie, inicjowanie i popieranie badań naukowych

Członkostwo : stowarzyszenia bibliotekarskie, od 1959 r. także instytucje (gł biblioteki i organa doradcze rządów ds.. Bibliotek) i osoby indywidualne (bez biernego prawa wyborczego)

Stowarzyszenia bibliotekarskie Formy aktywności Konferencje (doroczne, m.in.. W 1936 i 1959 r. w Warszawie, i inne) Seminaria Warsztaty i szkolenia Działalność wydawnicza (m.in.. czasopisma „IFLA Annual” i „IFLA Journal”, biuletyny poszczególnych sekcji i okrągłych stołów) Współpraca z innymi organizacjami, m.in.. UNESCO

Formy aktywności

Konferencje (doroczne, m.in.. W 1936 i 1959 r. w Warszawie, i inne)

Seminaria

Warsztaty i szkolenia

Działalność wydawnicza (m.in.. czasopisma „IFLA Annual” i „IFLA Journal”, biuletyny poszczególnych sekcji i okrągłych stołów)

Współpraca z innymi organizacjami, m.in.. UNESCO

Stowarzyszenia bibliotekarskie IFLA Władze: Rada (Council) zbiera się w lata nieparzyste podczas dorocznych konferencji. Wybiera prezydenta i członków zarządu (EB), przyjmuje nowych członków, postanawia o utworzeniu nowych sekcji i Round Tables (RT), przyjmuje uchwały dotyczące kierunków działania i w sprawach politycznych Biuro Wykonawcze ( Executive Board, skladające się z prezydenta, 2 wiceprezydentów, sekretarza generalnego i skarbnika, 2 – 3 członków oraz przewodniczącego Komitetu Fachowego) Komitet Fachowy (Professional Board, składający się z przewodniczących 8 wydziałów, kieruje sprawami naukowymi w IFLA, rekomenduje radzie wnioski w tej sprawie, w tym także o tworzeniu nowych sekcji i okrągłych stołów)

IFLA

Władze:

Rada (Council) zbiera się w lata nieparzyste podczas dorocznych konferencji. Wybiera prezydenta i członków zarządu (EB), przyjmuje nowych członków, postanawia o utworzeniu nowych sekcji i Round Tables (RT), przyjmuje uchwały dotyczące kierunków działania i w sprawach politycznych

Biuro Wykonawcze ( Executive Board, skladające się z prezydenta, 2 wiceprezydentów, sekretarza generalnego i skarbnika, 2 – 3 członków oraz przewodniczącego Komitetu Fachowego)

Komitet Fachowy (Professional Board, składający się z przewodniczących 8 wydziałów, kieruje sprawami naukowymi w IFLA, rekomenduje radzie wnioski w tej sprawie, w tym także o tworzeniu nowych sekcji i okrągłych stołów)

Stowarzyszenia bibliotekarskie IFLA Struktura 8 wydziałów, a w ich ramach sekcje (ok.. 45) i okrągłe stoły (ok.. 10). Te drugie to forma przejściowa przed przekształceniem się w sekcje, jeśli aktywność i poziom naukowo-fachowy ich aktywności uznana zostaje za gwarantującą dalsza aktywność i wysoki poziom. Komitet ds.. Programów strategicznych (Core Programmes Committee)

IFLA

Struktura

8 wydziałów, a w ich ramach sekcje (ok.. 45) i okrągłe stoły (ok.. 10). Te drugie to forma przejściowa przed przekształceniem się w sekcje, jeśli aktywność i poziom naukowo-fachowy ich aktywności uznana zostaje za gwarantującą dalsza aktywność i wysoki poziom.

Komitet ds.. Programów strategicznych (Core Programmes Committee)

Stowarzyszenia bibliotekarskie Polska w IFLA SBP od 1927 r. jako współzałożyciel Biblioteka Narodowa Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka Sejmowa

Polska w IFLA

SBP od 1927 r. jako współzałożyciel

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Sejmowa

Organizacje bibliotekarskie Inne międzynarodowe organizacje bibliotekarskie Wg regionów świata ( m.in.. LIBER, stow. bibliotek europejskich) Wg typów bibliotek ( m.in.. International Association of Music Libraries (IAML), International Association of Technological Universities Libraries (IATUL), The Digital Libraries Federation, The Association of Research Libraries i in.)

Inne międzynarodowe organizacje bibliotekarskie

Wg regionów świata ( m.in.. LIBER, stow. bibliotek europejskich)

Wg typów bibliotek ( m.in.. International Association of Music Libraries (IAML), International Association of Technological Universities Libraries (IATUL), The Digital Libraries Federation, The Association of Research Libraries i in.)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Stowarzyszenie EBIB | EBIB

Serwisy bibliotekarskie; Słownik; O EBIB. Redakcja Serwisu EBIB; ... Adres sekretariatu Stowarzyszenia EBIB: Dagmara Sawicka Sadurki 233 24-150 Nałęczów
Read more

stowarzyszenia bibliotekarskie | Babin

W artykule omówiono opinie futurologów dotyczące możliwych kierunków rozwoju technologii wykorzystywanych w środowisku bibliotecznym, zaprezentowane ...
Read more

Stowarzyszenia bibliotekarskie – zadania dla społecze ...

Stowarzyszenia bibliotekarskie – zadania dla społecze ństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i ...
Read more

stowarzyszenie bibliotekarzy - plkhistory.grejt.pl

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wykład Stefan Kubów [email_ address] gg 1020520. 1953-Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przew. m.
Read more

stowarzyszenie bibliotekarzy - abcostroleka.aq.pl

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wykład Stefan Kubów [email_ address] gg 1020520. 1953-Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przew. m.
Read more

stowarzyszenie bibliotekarzy szkol polskich

Stowarzyszenia bibliotekarskie. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Założ. 1992 r. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek .
Read more

stowarzyszenie bibliotekarzy - cozasyf.iscool.pl

Stowarzyszenia bibliotekarskie Wykład Stefan Kubów [email_ address] gg 1020520. 1953-Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przew. m.
Read more

Stowarzyszenia bibliotekarskie - Education

1. Stowarzyszenia bibliotekarskie Wykład Stefan Kubów[email_address] GG 1020520. 2. Stowarzyszenia bibliotekarskie . Wyznaczniki istnienia zawodu
Read more

Treść po tagach - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ...

... z partnerskim udziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach programu Akademia Orange. Udostępniamy publikację, będącą rezultatem ...
Read more