SSTG Presentació pública de Knowledge District

50 %
50 %
Information about SSTG Presentació pública de Knowledge District
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: Barcelona_cat

Source: slideshare.net

Description

Presentació pública del projecte Knowledge District o Districte del Coneixement de Sarrià-Sant Gervasi.

KNOWLEDGE DISTRICT PRESENTACIÓ PÚBLICA

01 Benvinguda Objectius Objectius de la fase 2 Planificació 02 Treball desenvolupat Participació Votació de les propostes Procés Comissions Sessions de treball 03 projectes Imatge de la iniciativa Cens i activitat econòmica al districte Benvinguda a estudiants internacionals Projectes per al 2014 04 Tancament Planificació Implementació dels projectes Índex

01Benvinguda 1A. Objectius 1B. Objectius de la fase 2 1C. Planificació Pàgina: 3

1A. OBJECTIUS Sarrià - Sant Gervasi Districte del Coneixement El Districte de Sarrià - Sant Gervasi ha engegat una iniciativa per identificar, dissenyar i implementar de manera participativa amb els agents del districte les accions necessàries per desenvolupar el talent i l’economia al districte, i promocionar-lo com a Districte del Coneixement de la ciutat de Barcelona. Aquest document resumeix els resultats més significatius del procés de disseny de les activitats emmarcades en aquesta iniciativa. Pàgina: 4

1B. OBJECTIUS DE LA FASE 2 La iniciativa es va engegar a finals del 2012 i s’ha desenvolupat al llarg del 2013. El procés global es compon de quatre fases i en aquests moments ens trobem a la fase 2: disseny d’instruments. Aquest document resumeix les accions i els resultats aconseguits en dissenyar, en col·laboració amb els agents del districte, els projectes i l’estratègia comuna que es va consensuar a la fase 1 de la iniciativa. Fase 0. Prospectiva Recollida d’informació de l’estat actual del districte Fase 1. Model conceptual S-SG Model conceptual i tria dels instruments per al desenvolupament del projecte Fase 3. Implementació Implementació i posada en funcionament dels instruments Fase 2. Disseny d’instruments Disseny i adaptació dels instruments triats Seguiment Reunions periòdiques de seguiment del treball desenvolupat Pàgina: 5

1B. OBJECTIUS DE LA FASE 2 Els objectius específics de la fase 2 han estat: Formació dels grups de treball Disseny dels instruments Creació dels òrgans de governança Presentació dels instruments i suma de nous agents Crear per cada instrument triat el grup d’agents del districte que participaran en la seva definició detallada i disseny. Per cada instrument, consensuar una visió comuna dels seus objectius i dissenyar-ne el funcionament, l'estratègia d'implementació, l'actualització i la sostenibilitat. Donar a conèixer a tots els agents del districte les iniciatives que s’implementaran properament i oferir-los l'oportunitat d’involucrar-s’hi. Crear l’estructura organitzativa, formada per agents del districte, que vetllarà perquè els projectes s’implementin, funcionin i es coordinin correctament. Pàgina: 6

1C. PLANIFICACIÓ Planificació de les quatre fases de la iniciativa: 2012 2013 2014 Fase 0. Prospectiva Fase 1. Model conceptual Fase 2. Disseny d'instruments Avaluació dels dissenys Fase 0. Prospectiva: recollida d'informació del districte Fase 1. Model conceptual: model conceptual i tria dels instruments per a la posada en marxa del projecte Fase 2. Disseny d'instruments: definició al detall i disseny dels instruments triats Fase 3. Implementació: desplegament de les primeres iniciatives Setembre Setembre Març Desembre Fase 3. Implementació Febr. Avaluació de la implementació Juny Pàgina: 7

02Treball desenvolupat 2A. Participació 2B. Votació de les propostes 2C. Procés 2D. Comissions 2E. Sessions de treball Pàgina: 8

2A. PARTICIPACIÓ Fins al moment han participat en la iniciativa 140 professionals de 80 institucions, dedicant a la iniciativa més de 580 hores de treball col·lectiu en total. Pàgina: 9

2B.VOTACIÓ DE LES PROPOSTES En la sessió pública de la fase anterior, l’11 de juliol, la totalitat dels projectes identificats pels diferents grups de treball es van presentar a tots els participants de la iniciativa. L’objectiu era donar visibilitat de totes les iniciatives identificades fins al moment i permetre que cada institució identifiques aquelles en què tindria interès a participar. La recollida de dades es va fer mitjançant unes fitxes que es van recollir al final de la sessió i comptabilitzar posteriorment. Pàgina: 10

Projectes amb vuit vots o més Projectes amb menys de vuits vots Els projectes “19 - Identificació d’empreses” i “40 - Comunicació Districte del Coneixement” no es podien votar perquè estaven en fase d’execució. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1-Mapificacióurbanística 2-Campusdelconeixement 3-Senyalitzacióiaccessibilitat 4-Mobilitatinterioriaccessos 5-AnelladeSalut 6-Connexióiconnectivitat… 7-SmartDistrict 8-MOOC'sBCN 9-MedicalWorkSpace 10-InnovationFair(Tech… 11-CollserolaiTibidabo 12-Sarrià–SantGervasi… 13-Wellness 14-Districtesaludable 15-Districted’emprenedors 16-PromociódelsNuclis… 17-Espaisdecoworking7@i… 18-Mapad'agentsdeldistricte 19-Identificaciód'empreses-… 20-IncubadoraHealth 21-Espaisiactivitats… 22-Esdeveniments… 23-Portadelfinançament 24-Fòrumsd'inversió 25-Xarxad'Inversorsdel… 26-InternacionalitzacióSalut 27-Formacióperprofessionals 28-Internacionalització… 29-Recepciódelíders… 30-Puntd'informacióvirtual 31-Xarxad'integraciópera… 32-UniversitatiFP–Empresa 33-Milloradenivell… 34-Col·laboracióamb… 35-Associaciód'Antics… 36-Explainers 37-Secundària–Universitati… 38-Voluntariatde… 39-Associaciód'Empreses 40-Comunicació"Districte… 2B. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES Pàgina: 11

2C. PROCÉS Activitats desenvolupades durant la fase 2: Votació de les propostes Creació de les comissions Selecció dels projectes a dissenyar Formació dels Equips de Disseny Definició i disseny dels projectes Presentació dels Projectes a tos els agents Formació dels Equips d’Implementació Implementació dels projectes Pàgina: 12

2D. COMISSIONS Els projectes identificats durant la fase 1 es van presentar a tots els participants del projecte durant la tercera i última sessió de la fase (“Sessió 3: integració”). L’objectiu d’aquesta activitat va ser donar visibilitat a totes les iniciatives identificades fins al moment i permetre que cada institució indiqués els projectes en què tenia més interès a participar. ComissióCampusdelConeixement ComissióGovernança ComissióDistricteEmprenedori Innovador ComissióDistricteSaludable Per dur a terme aquest treball es va distribuir una fitxa entre tots els assistents que es va recollir en acabar la sessió. L'anàlisi de les fitxes va demostrar que es podien agrupar els agents en quatre grups en què tots coincidien a tenir els mateixos interessos. Pàgina: 13

2D. COMISSIONS Comissió Campus del Coneixement Agrupa tots els agents interessats en els projectes relacionats amb l'edutainment (educació i entreteniment) i a transformar el districte en un veritable campus. Pàgina: 14

2D. COMISSIONS Comissió Districte Emprenedor i Innovador Agrupa els agents interessats a crear les condicions al districte perquè sigui un referent en emprenedoria i innovació. Pàgina: 15

2D. COMISSIONS Comissió Districte Saludable Agrupa tots els agents interessats en els projectes relacionats amb el wellness (salut, esport i altres). Pàgina: 16

2D.COMISSIONS Comissió Governança Agrupa els agents interessats a crear l’Associació SSG i els projectes relacionats amb la comunicació i el sentiment de pertinença al districte. Pàgina: 17

2E.SESSIONS DE TREBALL Durant la fase 2 s’hauran fet reunions de treball amb la participació de 55 agents del districte i una presentació pública. Formalització de l’Associació S-SG: •Sessions plenàries de la Comissió: 3 Presentació pública: •13/12, 9.30 - 11.00 h, Seu del Districte Districte Emprenedor i Innovador: •Sessions plenàries de la Comissió: 1 •Sessions de fòrum / Xarxa d'inversors: 2 •Sessions del Districte Emprenedor i Esdeveniments Professionals: 2 Campus del Coneixement: •Sessions plenàries de la Comissió: 1 •Sessions d'explainers: 2 •Sessions d'FP-secundària-universitat: 2 Healthy District: •Sessions plenàries de la Comissió: 3 •Sessions de Living Health: 1 •Sessions de Medical Work Space: 1 Pàgina: 18

03Projectes 3A. Imatge de la iniciativa 3B. Cens del districte de Sarrià - Sant Gervasi 3C. Benvinguda d’estudiants internacionals 3D. Projectes del 2014 Pàgina: 19

3A.IMATGE DE LA INICIATIVA Sarrià - Sant Gervasi Districte del Coneixement Durant el 2013 s’ha treballat la imatge de la iniciativa i s’ha definit un logotip i els seus colors. També s’ha creat una carpeta díptic amb informació de la iniciativa per poder-la fer servir en les activitats que es desenvolupin per oferir informació als participants. Pàgina: 20

3B. CENS I ACTIVITAT ECONÒMICA AL DISTRICTE Paral·lelament a la iniciativa, s’està fent un cens de les empreses del districte de Sarrià - Sant Gervasi i un estudi per conèixer l'activitat econòmica intensiva en coneixement que hi ha en aquests moments. Aquest informació s’està aconseguint mitjançant una enquesta per avaluar l’activitat econòmica en una mostra representativa d’empreses. També s’està fent un treball especial amb les empreses de més de 100 treballadors que, pel seu volum, signifiquen un pes relatiu molt important en l'estructura empresarial del districte, sobretot dels sectors estratègics identificats al districte, com són l’educació i la salut. Aquesta informació permetrà definir millor l'estratègia i el seguiment de l'evolució de l'activitat econòmica intensiva en coneixement al districte i l'assoliment dels objectius de la iniciativa a llarg termini. Pàgina: 21

3C. BENVINGUDA D’ESTUDIANTS INTERNACIONALS Welcome & Networking Event For International Students El dia 4 de desembre es va celebrar a CosmoCaixa la primera edició d’aquest programa de recepció d’estudiants i professorat internacional al districte amb la col·laboració de CosmoCaixa, EINA, ESIC, EUSS, European University, Universitat Abat Oliba, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Ramon Llull. L’acte va rebre el suport de BMW Barcelona. En aquesta primera edició hi van participar un centenar de persones entre estudiants i representants d’institucions acadèmiques i del cos consular. Pàgina: 22

3D. PROJECTES DEL 2014 Cada comissió ha estat treballant durant aquesta fase en un o dos projectes que combinaven l’interès comú dels agents i la viabilitat tècnica d’implementar-los: • Promoció de vocacions cientifico-tècniques • Lligams Secundaria–Universitat– FP–Empresa Comissió Campus de Coneixement • Sarrià-Sant Gervasi Networking Breakfast • Districte financer per emprenedors Comissió Districte Emprenedor i Innovador • Medical Work Space • Sarrià-Sant Gervasi Living Health Comissió Districte Saludable • Associació Districte de Coneixement de Sarrià- Sant Gervasi Comissió Governança Pàgina: 23

Promoció de vocacions cientificotècniques Creació d'una plataforma de suport i agregació de valor a projectes de promoció de vocacions cientificotècniques que permeti: •Donar suport a projectes alineats amb els objectius globals per escalar-los i augmentar-ne el valor. •Implicar les escoles de secundària del districte i els seus alumnes en el projecte. •Capacitar els participants per expressar-se en públic i interaccionar-hi. •Impulsar l’ús d’eines en línia per transmetre el coneixement. •Capacitar els participants en l’ús de llenguatge tècnic en català, castellà i anglès. Objectius globals: •Despertar vocacions científiques i tecnològiques. •Eliminar autolimitacions que minven les aspiracions dels estudiants (“jo no podria”, “jo no serveixo per fer-ho”). •Aproximar els estudiants de secundària als estudiants universitaris i d'FP. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 24

Lligams secundària - universitat - FP - empresa Creació d’una plataforma per reforçar els lligams entre els diferents agents educatius de secundària, universitat i FP, i el món de l’empresa que permeti: •Establir relacions formals entre les escoles de secundària, universitats i centres d'FP. •Donar a conèixer sortides professionals i la seva relació amb l'oferta acadèmica. •Donar a conèixer tot el que poden oferir les universitats i centres d'FP (oferta acadèmica, premis, campus d’estiu...). •Vincular el teixit empresarial al programa. •Destacar els programes que ja funcionen. Objectius globals: •Fomentar vocacions professionals entre els alumnes de secundària. •Aproximar els alumnes de secundària als estudis superiors (universitat i FP). •Projectar exteriorment les institucions acadèmiques. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 25

Sarrià - Sant Gervasi Networking Breakfast Creació d’un programa d’esdeveniments de networking al districte que permeti: •Fomentar la relació amb els agents del districte (capital relacional). •Actualitzar temàtiques d’interès. •Descobrir el districte. •Promocionar les empreses del districte. •Compartir experiències i coneixements. Objectius globals: •Facilitar els contactes empresarials i professionals. •Promoció de l’emprenedoria i del creixement empresarial i professional. •Creació de sentit de pertinença a un projecte i al districte. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 26

Districte financer per a emprenedors Creació d'una plataforma de suport i promoció de les activitats d’inversió que es facin al districte que permeti: •Promocionar les activitats relacionades amb la inversió: fòrums, formació, etcètera. •Unir els diferents inversors del districte en una xarxa. Objectius globals: •Crear sinergies que consolidin el sector inversor al districte. •Augmentar el nombre d’inversors. •Identificar el districte com un districte financer per a emprenedors. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 27

Medical Work Space Creació d’una plataforma de col·laboració entre universitats, empreses tecnològiques, empreses del sector de la salut i altres empreses de coneixement fronterers amb el de la salut que permeti: •Fomentar l’aplicació de la recerca, investigació i les noves tecnologies en l’àmbit de la salut. •Fomentar la relació amb els agents del districte (capital relacional). •Descobrir noves oportunitats per al sector. •Compartir experiències i coneixements. •Escoltar l'usuari final. Objectius globals: •Promocionar l’emprenedoria, el creixement empresarial i nous serveis. •Divulgar, compartir coneixement i sensibilitzar. •Facilitar els contactes empresarials i professionals. •Crear sentiment de pertinença a un projecte i al districte. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 28

Sarrià - Sant Gervasi Living Health Creació d’un programa d’actuacions al districte de divulgació sanitària per als ciutadans que permeti: •Sumar al projecte tot tipus d’agents del sector sanitari: farmàcies, atenció primària, etcètera. •Arribar als ciutadans del districte i a la comunitat internacional. •Divulgar coneixements de salut. •Detectar patologies. •Presentar el ventall de possibilitats sanitàries que hi ha. Objectius globals: •Divulgar informació sanitària de manera col·laborativa com a plataforma de coneixement de salut al districte. •Fer visibles a les organitzacions participants. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 29

Associació Districte del Coneixement de Sarrià - Sant Gervasi Creació d’un estructura organitzativa que permeti promoure, desenvolupar i construir el Districte del Coneixement a l’àmbit territorial del districte de Sarrià - Sant Gervasi. Això inclou: •Potenciar la salut i l’educació com els eixos vertebradors de l’activitat social i econòmica del districte. •Dinamitzar l’activitat econòmica de les empreses intensives en coneixement del districte amb l’objectiu de potenciar el progrés econòmic i social. •Fomentar el desenvolupament d’iniciatives científiques, educatives, socials i econòmiques que facilitin el creixement de l’activitat econòmica seguint paràmetres de sostenibilitat i diversitat. •Desenvolupar polítiques econòmiques i socials que generin un entorn competitiu per les empreses i entitats del districte. •Representar les entitats i empreses associades davant les administracions, institucions, organitzacions econòmiques, polítiques i socials per a la defensa dels seus interessos. •Fomentar les relacions econòmiques i socials entre els associats. 3D. PROJECTES DEL 2014 Institucions que hi han participat: Pàgina: 30

04Tancament 4A. Planificació 4B. Implementació dels projectes Pàgina: 31

4A. PLANIFICACIÓ Entre finals de gener i inicis de febrer iniciarem la fase d’implementació dels projectes que avui s’han presentat i s’aniran posant en marxa. S’espera poder fer al juny una primera avaluació del funcionament i el resultat d’aquests projectes. 2012 2013 2014 Fase 0. Prospectiva Fase 1. Model conceptual Fase 2. Disseny d'instruments Avaluació dels dissenys Fase 0. Prospectiva: recollida d'informació del districte Fase 1. Model conceptual: model conceptual i tria dels instruments per a la posada en marxa del projecte Fase 2. Disseny d'instruments: definició al detall i disseny dels instruments triats Fase 3. Implementació: desplegament de les primeres iniciatives Setembre Setembre Març Desembre Fase 3. Implementació Febr. Avaluació de la implementació Juny Pàgina: 32

4B. IMPLEMENTACIÓ DELS PROJECTES Pròximes reunions de treball: Com vam fer a la fase anterior, al final de la sessió es recolliran les fitxes dels projectes que s’han entregat per conèixer l’interès de cada institució per participar a la fase d’implementació dels projectes que s’han presentat. A partir de mitjan gener ens posarem en contacte de nou amb vosaltres per comunicar- vos la data de la primera reunió per posar en marxa el projecte. Pàgina: 33

KNOWLEDGE DISTRICT MOLTES GRÀCIES

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Tot sobre la ciutat de Barcelona | La meva Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou servei d’atenció a la pobresa energètica per als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
Read more

County of Los Angeles Public Library - Wikipedia, the free ...

The County of Los Angeles Public Library is the 6th largest ... easy access to the information and knowledge they need to nurture ... District Attorney's ...
Read more

- 2015, l'Any de les biblioteques

... música a la biblioteca pública; Altres activitats; ... Biblioteca Districte 4 - Terrassa. Fotografies: ... Presentació de l'Any de les biblioteques.
Read more

22@ Barcelona - El districte de la innovació

... Districte de la ... Presentació. El projecte 22 ... amb un potencial immobiliari alt i una inversió pública del pla d'infraestructures de 180 ...
Read more

Public housing - Wikipedia, the free encyclopedia

Public housing may be a form of housing tenure in which the property is owned ... as opposed to the VPO de promoción pública ... Knowledge; Language ...
Read more