Springer link

50 %
50 %
Information about Springer link

Published on March 4, 2014

Author: maethaya

Source: slideshare.net

SpringerLink ื% ชอแหล่งข ้อมูล : SpringerLink URL : http://link.springer.com ิ% ประเภทสงพิมพ์ : วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ ื% จํานวนวารสารทีบอกรับ % : ประมาณ 1,800 ชอ ปี ทเข ้าดู Full Text ี% : 1997 - ปั จจุบัน รูปแบบไฟล์การแสดงผล Full Text : PDF หรือ HTML (ตังแต่ปี 1997 - ปี ปัจจุบัน) ] ระยะเวลาทีบอกรับ % : 12 เดือน ขอบเขตสาขาทีครอบคลุม : สหสาขา (Multidisciplinary) คือ ครอบคลุมในกลุม % ่ สาขาวิทยาศาสตร์ : การออกแบบและสถาปั ตยกรรม (Architecture and Design), วิศวกรรม (Engineering), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ิ ์ (Computer Science), ฟิ สกสและดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy), เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Materials Science) และ Medicine เป็ นต ้น ั สาขาสงคมศาสตร์ : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and ึ Life Science), กฏหมาย (Law), การศกษา (Education) เป็ นต ้น สาขามนุษยศาสตร์ : ประวัตศาสตร์ (History), บรรณรักษศาสตร์ ิ ึ (Library Science), วัฒนธรรมศกษา (Cultural Studies) เป็ นต ้น วิธการค้นหา ี การไล่เรียงตามประเภท ื การสบค ้น (keywords) ื% : 1. รายชอวารสารจากอักษร A – Z 2. ไล่เรียงวารสารหรือบทความตามกลุมสาขา (Discipline) ่ : 1. Basic Search 2. Advanced Search ื เทคนิคการสบค้น ่ ื เครืองหมายชวยในการสบค ้นด ้วยคําสําคัญ : % ้ ้ 1. SpringerLink ใชระบบ “automatic wildcard searching” หมายถึง ผู ้ใชจะหมดปั ญหาคําทีมา % จากรากศัพท์เดียวกัน หรือ เอกพจน์ พหูพจน์ ่ เชน พิมพ์ cat จะพบทัง cat และ cats ] พิมพ์ manager จะพบ manage, manages, manager, management เป็ นต ้น ้ 2. เครืองหมายอัญประกาศ “…” (Quotation Marks) เพือใชค ้นกลุมคําหรือวลี หรือ ค ้นตรงตามตัว % % ่ ่ ทีพมพ์ เชน “knowledge management” % ิ ่ ื ่ 3. เครืองหมายชวยในการสบค ้น เชน % ้ ่ ? : ใชแทนทีตัวอักษรหนึงตัวอักษร วางในตําแหน่งกลางหรือท ้ายคํา เชน % % wom?n พบ woman และ women fib?? พบ fibre และ fiber ่ * : ละตัวอักษรตังแต่ศนย์ตัวอักษรเป็ นต ้นไป วางในตําแหน่งหน ้า กลาง หรือ ท ้ายคํา เชน ] ู ?old พบ told, household, bold colo*r พบ colour, color cat* พบ cat, cats, catch, cattle, caterpillar, catalog ื% ื 4. ตัวเชอมเพือสร ้างเงือนไขการสบค ้น AND, OR, NOT, NEAR % % ้ % ื 5. เครืองหมาย (…) ใชเพือจัดกลุมหรือลําดับสบค ้นก่อนหลัง SpringerLink จะเรียงลําดับการ % ่ ื ื% ื สบค ้นตามตัวเชอม ดังนี] 1. NOT, 2. AND, 3. OR หากต ้องการเปลียนแปลงลําดับการสบค ้นใหม่ % ้ ให ้ใชวงเล็บ ดังตัวอย่าง ่ เชน rabies AND (cat OR dog) % จัดทําโดย… แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วส จํากัด ๊ ิ ปรับปรุงล่าสุดเมือวันที% 3 มกราคม 2556 %

Add a comment

Related pages

Home - Springer

Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.
Read more

Springer Science+Business Media – Wikipedia

Springer Science+Business Media S.A. mit Sitz in Luxemburg und operativem Hauptbüro in Berlin und Heidelberg, ist ein internationaler Wissenschafts-Verlag ...
Read more

Datenbank Springer Link - DHBW Villingen-Schwenningen

Springer-Link bietet den Online-Zugang für alle im Springer-Verlag erscheinenden Zeitschriften. 'Springer-Link' http://link.springer.com/ der Springer ...
Read more

Bibliothek: Springer eBooks - Brandenburgische Technische ...

Springerlink. Dokumente, bei denen die BTU Cottbus keine Volltexte lizenziert hat, sind mit einem gelben Vorhängeschild gekennzeichnet.
Read more

Hochschule Heilbronn

Die von Ihnen angefragte Seite existiert nicht. Sie haben möglicherweise die Adresse falsch eingegeben oder die Seite existiert nicht mehr. Gehen Sie ...
Read more

SpringerLink E-Books - TU Chemnitz: Universitätsbibliothek

Etwa 2.500 Schüler, Bachelor-Studenten und -Absolventen interessierten sich am 14. Januar 2016 an der TU Chemnitz für Studienmöglichkeiten und ...
Read more

Springer - International führender Wissenschaftsverlag

Lesen Sie mehr als 8 Millionen wissenschaftliche Dokumente auf SpringerLink. Die 255.553 Bücher in unserem Springer Shop versenden wir weltweit und ...
Read more

Springer - International Publisher Science, Technology ...

Springer - Our business is publishing. Throughout the world, we provide scientific and professional communities with superior specialist information;
Read more

Springer API

Springer Meta API - Provides new versioned metadata for more than 7 million online documents (e.g. journal articles, book chapters, protocols).
Read more

SpringerLink: Astronomy and Astrophysics

Letter Editor: P. Schneider, Garching Beginning with 2001 the journal Astronomy and Astrophysics will be published by the French ...
Read more