Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarinin Değerlendirilmesi

50 %
50 %
Information about Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarinin...
Sports

Published on September 1, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Atalı L., Çoknaz, D., Nurtanış, V. (2008). Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Kocaeli İl’i Örneği). 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu. pp. 984-986

pRo(ttDıil(5-ıı

gF-++i. {şşP-' 10dlnternational Sport Sciences Coııgres / Ocober 23-25,2008 'Boiu, TuıieY -wkgelmekİedir. Bu araştırmada ise Star gazetesinin spora lem yüzde. olarak (% 19) hem {e ,uy{? ,ul:l,_o.1y:!_y1?T Şer ayrdıgı belirlenmiştir. Öztiirk ve İrkadaşlarının (l996) yaptıkları benzer araştırmada, seçilen giinlük gazetelerde ortuıu*u İpor sayfası oranı en çokoh 13.79 (Sabah) olaraktespit edilmiştir. Bu çalışmada ise sPor saYfalarının gazetenin geneline göre en ytitsel< oran o/o J l (Takvım) olmuştur. _Sabah gazetesinin spor_ sayfalannln oranr ise bu iiuştr.-uoi % 19 oiarak|rı.mrş,r. Buradan hareketle geçerı |2 yllık siire içerisinde gazetelerin sPora aYrdığı alanrn daha fazlalaştığı söylenebilir. spor İaytaıarı, toplamda genel sayfa sayıslna göre incelenen l0 gazetenin Yo20'siıi oluŞturmaktadır, SPor sayfalarının o/o..'51.6,sı ıİaer, oİzı.3,ü fotoğİaf, İ S.S'i makale-yorum ve Yo |7.2'si ilan ve reklamlardan oluşmaktadır. Öatırt ve arkadaşları (1996) haber oranını ortalama % 50, fotoğraf oranını en Çok o/o 24,3| ve rekiam/kenar boşluğu orannl 'en çok 6/o 2g.s olarak tespit etmişlerdir. Bu iki _aiaŞtffmanrn bul8Ylar1 karşılaştırıldıgında, ğçen stire içerisinde gazetelerin spor sayfalarİnda görsel öğelerin daha laz}a Yer alır hale g9ldiği söylenebilir. Bu sonuç, gazetelerin spor-okuyucusu olarak sosyo - ktiltiirel bakımdan alt katmanları hedef kitle olarak seçtiği görüşüyle uyuşmaktadır. İulgrn basında spor sayfalarınm futbol sayfaları göriinümünden çıkarabilmek için medyanrn toPlumsal sorumluluguİu yerine getir-"rini beklemenin yanı sıra, spor dallarını geniş kitlelere YaYabilmek iÇin federasyonlann daha faz|a çaba sarfetmesi gerektiği söylenebilir. Seçilmiş Kaynaklar Demir, G. (2006) ,,yazı|ıAlman ve Türk Basınında Amatör Branşların Yeri", Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spoİ enaUilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, oztırt, İ" İr,"", G., Zülkadiroğlu,Z.,şahin, M. (1996)'Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışi', SPor Bilimleri Dergisi, Y|1: 2,24 - 32. Şahan, "ıı.,' ç,ru., V. (200s) Kitle İletİşim AraçIarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisİ, Web eriŞim: .www.Sosyalbil.selcuk.edu.trlsos-mak/,ErişimTarihi:24.04.2008. 270. sPoR MALZEMELERi SATAN işı_ernııeLERDE ELEKTRoNjü( iicıneT uvGuLAMALARıNıN peĞrniENDlRiLMEsl "KocAELi iı_i önrueĞi" ATALI. L.*. ÇOKNAZ, D.**,VELİOĞLU, M. N.*** - AbdffiBalsal Ünivenitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği, Doktora Programı * Abant LzzetBİysa|Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu * Abant hzet Başa| Üniversitesi Giriş Spor, çağımı zda her yaş Ve kesimden insanrn ilgi duyduğu bir uğaş alanıdır ve bu alan ,ıl1,^}]^u,lT ::L3,5r İJı.iİh.j ylr ahaktadır.'Bu farklılıklarl sporcu, çalıştırıcr, spor yöneticisi, hakem, seyirci gibi geniŞ bır YelPazede İ.jİtı"nji.*.t mümktindür. Bu kadar g.rriş bi. alanda var olan spor, zaman içinde kendi endüstrisini oluŞturmuŞ ve kendi pazarını yaratmıştr. Bilgi toplumuııda iiriinİerin lnternet üzerinden ticareti zorunlu bir haıeket olarak görülmektedir. İŞletnelerin Interng.t ile potansiyeı mıışeriye ulaşması daha da kolaylaşırken, lntemet satış işlemini krsaltarak, hızlı ve verimlİ haberleşmeyi arttırmaktadır. En büyük özelliği -ise tüketicilerin büyiik oranda hızlı iŞlem YaPabilmeleridir (Haşıloğlu, 1999: 65,93). Internet,i kullaııanların ,uyr, ," oranınln dtinyada ve ülkemizde giderek artmasr sonucu sPor alanında da Intemet'in vog* oıu.uı. kullaruldığİgörülmektedir. Internet iizerinden yapılan alışverişin en büyük avantajlarından Ugisi P9 spor pazarlama yoneticİlerinin yüksek sayda pazar|araulaşüilme yeteneğidİr (Argan,2002: 3l0 ), SPor endüshisi de diğer endüstriler gİui t"ı."oİo3inin avantajÜrından yaraİıanmakta, spoİ işıetmeleri daha fazla satıŞ YaPmak iÇin farklittıketici gruplarina farklı shatejiler uygulamaktadır (fugan, 2004: 19). Spor i$etmeıeiinin, ,po."nJtırt l*irri, g"İll-"sine paralel olarak Internet teknolojilerinden faYdalanma durumları Intemet ijzerindeır tiçİetin sağladığı yuru.İ* uçrrrnd* önem arz etmektedir. Spor iŞletmelerinin iiriınlerini hedef tüketiçi grubuna en kısa zamaıda en az malİyetle ulaştırmasrnın hedeflendiği bir ticaret anlaYŞında Internct üzerinden ticarete spor malzemeleri satan işletmelerin yaİ<laşımlarının belirlenmesi ve önerilerin geliŞtirilmesi bir ihtiyaç olarak görtılmektedir Bu araştırmada, dünyada gİderek yaygınlaşan ve Türkiye'de de aYnı dereceele 984

l0r Internatioüıal Sport Scienc€s Ço_r.r§Teş 1 Octpbçr 23-2512008 , Bolu, Tukey yaygınlaşması beklenen elektrorıik ticaret uygulamalarırıın, spor malzemeleri satan işletmeler aÇısından incelenere_k, uygulamaya yönelik mevcut durumlarınrn ortaya konulmasl amaçlaıımıştır. Yöntem Spor malzemeleri satan spor işletrnelerinde elekhonik ticaret uygulamalarının mevcut durumrrrıun değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu araştırmada nicel ve nitel araştrrma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel Boyut: İşletnelerin özellikleri, sahip oldukları elekho:ıik ticareJ teknolojileri, uygulamalan ve çlektronik ticaret geİçekleştirme dıırumlarırıı belirlemek amacıyla araştrmanın bu böliimünde talama modeli kullanılmıŞtır. Araştırma ewenini 2007 ylında Kocaeli İl sınırlan içinde faaliyet gösteren spor malzemeleri satan 58 işletne oıuş-turmaktadır. Aıa$ırmada 58 işletmeye ulaşrlmaya çalışılmış fakat bu işletrnelerden 16 işletme spor ile ilgİli ^İr"^" satmadığ için araştırma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın nicel kısmrnda bilgi formıı 32 işletmeye uygulanmıştır. Nitet lİoyuİ: işletme yöneticileri ile gerçekleştirilen bu böliimde nitel araştırma tekniklerinden görüşme yöntemi kullanılarak ydneticilerin konuya ilişkin görüşleri belirleımeye çalışılmıştır. Tipik durum ömeklemesine uygun şekilde üç işİetme yöneticisi ile görüşmeler yapılmıştır. Üç işletme yöneticisi seçilmesinde l«iter olarak elektronik İicareti uygulayan, uygulamayan ve planlayan olarak örneklem seçimi yapılmıştır. Elde edilen verilerin afaŞtlrma probleminğ ıiştin oıarat .r"ı"ri sogediğİ ve hangi sonuçlan ortaya koyduğunu analiz etmek iÇin nitel analiz yontemlerinden "betimsel ana|it'yöntemi ile araştırmada toplanan verileri tanımlamaya, verilerin iÇinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çrkarmaya çalışmak için "içerik ana|izi" yöntemi kullanılmıştır. Bulgular Tablo -1 Nicel Krsrmdan Ornek Veriler İşletmelerin Internet Bağlantısı 2l oA 65,7 11 %34,3 İşletmelerin Elektronik Posta Adresine Sahip Olma Durumu l8 Yo56,2 |4 oA 43,8 İşletmelerin Sahip Olduğu Web sitelerinin Durumu l2 oA37,5 20 Yo 62,5 ffi_ işletmelerde Internet bağlantısı olup olmadığına ilişkin bulgular Şekil 1'te. yer almaktadır. 2l iŞletmede (% 65,7) Üt"*"t bağlantısı olduğıİ, l1 işletme (%34,3) Internet bağlantısı olmadığı, İşletmenizin elektronik Posta adresin vaı mı? sorusrıiıa 18 işletmenin e/;56,2) evet, 14 işletmenin (% 43,8) hayr cevabı verdiği, işletmelerin web sitesine sahip olma durumuna bakıldığında 12 işletmenin (%37,5) web sitesine sahip olduğu, buna karşılık 20 işletmenin (% 62,5) web sitesine sahip olmadığı görülmektedir. Tablo -2 Genel B ^r ") Ei"kt.o"tl. Tt"ü"t İle İleill Genel Bulgular l) }Iızlı ve gelisen bir alan 2) satışta kolaylık ve bilgilendirme 3) Satıs ve süvenlik b) Elektronik Ticaret Uygulamalarına Geçiş İle Ilgili Bulgular 1) Tfüeticinin Intemet Ilsisi 2) Gelismeler ve araştrrma 3) Intemet iDerinde spora ilgi cl nlettronlk Ticaret Planlama Nedenleri ile ilgili Bulgular t) Kolaylıklar srınma ve destek 2) Rekabet Etme d) Elektronik Ticaret Uygulamama Nedenleri Ile llgili Bulgular ffi 2) Güvenlik ile ilgili sorunlar 3) Takio etmede zorluklar 985

l0d International Sport Sciences Congress / October 23-25,2008 , Bolu, Turkey Çalışmanın nitel kısmmda üç işletme ile yapılan görüşmeler sonucunda tabloda elektronik ticaret ile ilgili genel bulgular üç işletmenin durumunu ortaya koymaktadır. Diğer takip eden kısımlarda uygulamaya geçişte ve uygulama nedenleri görülmektedir. Tartışma ve Sonuç Bu temalara dayalı olarak katılımcıların elektronik ticaret ile ilgili literatiirde yer alan işletmeleri etkileyecek olan unsurların farkında oldukları söylenebilir. Kırçova'nın (1999) belirttiği gibi teknolojilerle beraber işletmelerde işlerin kolaylaşmaslna yönelik yeni işletmecilik tanımları çıkmıştır. Elektronik ticaret ile ilgili kaülımcıların düşünceleri Korkmaz'ın (2004) "elektronik ticaretin tüketiciye ve alışverişe etkileri" başlığı altında belirttiği "kolay'', "h|zh", "güvenli", ifadeleri ile örtüşmektedir. İnan'ın (2002) yaptığı başka bir çalışmada da işletmelerin Intemet kullanımında etkili olan faktörler arasında kolaylık yer almaktaür. Özdinç ve Kızıltuğ (2005) yapmış olduğu çalışmanın sonucrında da işletmelerin bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabileceklerini belirtmiştir. Güleş ve arkadaşlan'nın (2003) çalışmasında işletmelerin elektronik ticaret yapmama nedenleri arasında güvenlik önemli bir problem olarak ortaya çıkarken, spor işletmelerinin de güvenliğn elektronik ticaret uygulamalarında sorun olarak görülmesi paralelliği ortaya koyrnaktadır, Dedeoğlu'na göre gelişmeler ve araştırma temasını orüaya çıkaran katılımcı ifadelerden "maliyetler ve müşteri potansiyeli" elektronik ticarete geçişte temel unsurlardan olan müşteri potansiyelini çoğaltmak ve ihtiyaçlarını karşılamak açısından önemlidir. Bal (2003) çalışmasında elektronik ortamda yapılan işlemlerin maliyetlerinin daha düşük olduğunu ve potansiyel müşterilerine daha düşiik maliyetle sunabileceğini belirtmektedir. Spor seyircisinin bilgilenme ihtiyacı ve spor organizasyonları ile ilgili web sitelerinin diinyanın birçok yerindar takip edilmesi Intemet üzerinde spora olan ilgiyi artırmıştır. Rekabet etme boyutunda çıkan temaya yönelik ise Yalçın ve Demircioğlu'nrur (2000) yaptığı çalışmanın sonucunda Internet rakiplere üstiinlük sağlamada önemli bir fırsat çıkarmıştır. Kula ve Tatoğlu (200l) işletmelerin rekabet için Internet'i yoğun olarak kullandıkları görülmüştiir sonuçlanna göre araştırma sonuçlan paralellik göstermektedir. Bal'ın (2003 ) yaptığı çalışmada elektronik ticaretin güvenliğinden duyulan kaygının arttığı görülmüştiir. Bu çalışma kapsamında yer alan elektronik ticaret uygulamayan spor işletmesinin de bu kaygıy taşıması benzerlik göstermektedir. Diğer yandan Güleş ve arkadaşlannın (2003) yaptığı çalışmada işletmelerin tamamı elektronik ticaret uygulamaları konusı_ında bilgi sahibi olurken bu çalışma kapsamında yer alan spor işletmesinin ise bilgi eksikliği olduğu görülmüştiir. Güleş ve arkadaşlaniıın çahşması ile benzerlik göstermemektedir. Sonuç olarak araştırmada yer alan işletmelerin tamamlna yakını elektronik ticaret'in işletmelere sağladığ hız, bilgi sunma ve rekabet etme gibi avantajlarını benimsemektedirler. Spor yöneticileri elektronik ticaretin hızlı gelişen bir alan olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın spor işletmeleri diğer işletmeler gibi elektronik ticaretin öniindeki engellerden güvenlik ile ilgili kaygılar taşımaktadır. Elekkonik ticaret uygulamayan spor işletmeleri uygulamama nedenleri arasında güvenlik önemli yer taşımaktadır. Elektronik ticaret uygulayan ve planlama aşamasında olan spor işletmeleri Internet üzerinde spora olan ilginin farkındadırlar ve rekabet etmek için elekkonik ticaretin sunduğu tiirn kolaylıklardan faydalanmak üzere elektronik ticaret uygulamalarını işletrnelerinde değerlendirmektedirl er. Seçilmiş Kaynaklar l. Argarı, Metin. Katırcı, Hakan. Spor Pazarlaması. Ankara: Nobel Yayınları,20O2. 2. Beech, John and Chadwick, Simon and Tapp, Alan. " Emerging Trends in the Use of the Internet- Lesson§ From the Football Sector," Qualitative Market Research: vol:3, no;l, 2000, pp.38-46 3. Delpy, Lisa and Bosetti, Heather. " Sport Marıagement and Marketing Via The World Wide Web," Sport Marketing Quarterly, vol:7,no:1, |998, pp. 2|-27. 4. Gladdeıı, Jay. " Sports Market Bytes: The Ever Expanding Impact Of Technolgy On Sport Marketing, Part l," Sport Marketing Quarterly, vo1:5,no:3,1996, pp. 13-15 5. Sözeri, Barış. Koçak, Settar. " Tiirkiye'deki Süper Lig Futbol Kulüplerinin Bir Pazarlama Aracı Olarak InternÇt Kullanımları," Spor Bilimleri Dergisi, cilt:14, say: 3, 2003, ss. 1|4-|32. 986

Add a comment

Related presentations

Related pages

Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret ...

... Ticaret Uygulamalarinin Değerlendirilmesi. ... Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde ... Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik ...
Read more

SPOR TOTO SÜPER LİG KULÜPLERİNİN KURUMSAL İNTERNET ...

... spor malzemeleri ve bahis alanında olduğu dikkat ... “Spor Malzemelerini Satan İşletmelerde Elektronik ... Elektronik Ticaret ve ...
Read more

Bildiriler | Dr. Levent ATALI

Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ... Spor Tesislerinin Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine ...
Read more

Spor sektöründe e-ticaret | Sebahattin Devecioglu ...

... spor sektöründe elektronik ticaret ... Spor malzemeleri Spor ... satan işletmelerde elektronik ticaret ...
Read more

Meltem Nurtanış Velioğlu | LinkedIn

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ... Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi, ...
Read more

SPOR TOTO SÜPER LİG KULÜPLERİNİN KURUMSAL İNTERNET ...

... spor malzemeleri ve bahis ... “Spor Malzemelerini Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ...
Read more

Yard. Doç. Dr. Levent ATALI | levent.atali@kocaeli.edu.tr

... "Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ... "Spor Tesislerinin Deprem Sonrası Afet ...
Read more