Specyfika finansowania firm rodzinnych

0 %
100 %
Information about Specyfika finansowania firm rodzinnych
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: InstytutBR

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja prof Macieja Stradomskiego z wystąpienia na IV Spotkaniu Loży Dyskusyjnej Firm Rodzinnych

Specyfika finansowania firm rodzinnych dr hab. Maciej Stradomski prof. UEP Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

PLAN I. Istota i charakterystyka firm rodzinnych II. Cel funkcjonowania III. Strategie finansowe firm rodzinnych 1. Przesłanki wyboru źródeł finansowania 2. Źródła kapitału i modele finansowania IV. Struktura i koszt finansowania firm rodzinnych 1. Czynniki wpływające na strukturę finansowania 2. Finansowanie własne i obce firm rodzinnych V. Konkluzje

I. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA FIRM RODZINNYCH 1. Pojęcie i definicje  Definicja firmy rodzinnej • Własność i kontrola jako kryterium dominujące • Czynniki kulturowe, system wartości i sukcesji  Zróżnicowanie populacji firm rodzinnych • Okres funkcjonowania • Struktura branżowa • Forma prawna  Znaczenie gospodarcze firm rodzinnych I. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA FIRM RODZINNYCH II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA… V. KONKLUZJE

I. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA FIRM RODZINNYCH 2. Charakterystyka firm rodzinnych Sukcesja własności i kontroli Struktura organizacji i zarządzania Zarządzanie operacyjne System wartości i celów – ludzka twarz Sprzężenie zwrotne ... Finanse Wizja firmy Kadra pracownicza i ścieżka kariery zawodowej Dostępność właścicieli dla pracowników Relacje ze związkami zawodowymi Zarządzanie zasobami ludzkimi I. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA FIRM RODZINNYCH II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA… V. KONKLUZJE

II. CEL FUNKCJONOWANIA  Przetrwanie i ustabilizowany rozwój  Czynniki determinujące cel funkcjonowania firmy rodzinnej: • uzależnienie ekonomiczne rodziny od firmy • zaangażowanie wielu członków rodziny w działalność przedsiębiorstwa • istotne znaczenie reputacji przedsiębiorstwa • dbałość o interesy pracownicze • silne poczucie odpowiedzialności społecznej  Przetrwanie i rozwój a koncepcja wzrostu zrównoważonego I. ISTOTA… II. CEL FUNKCJONOWANIA III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA… V. KONKLUZJE

III. STRATEGIE FINANSOWE FIRM RODZINNYCH 1. Przesłanki wyboru źródeł finansowania Źródło. T. Zellweger: Risk, return and value in the family firms, University of St. Galen 2006 I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE FINANSOWE FIRM RODZINNYCH IV. STRUKTURA… V. KONKLUZJE Efekt podatkowy Reputacja firmy Wpływ na strukturę kapitałową Dostępnośd finansowania Koszty finansowe Niezależnośd firmy Bezpieczeostwo firmy 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

III. STRATEGIE FINANSOWE FIRM RODZINNYCH 2. Źródła kapitału i modele finansowania Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa rodzinne zwiększenie poziomu zadłużenia zwiększenie poziomu kapitałów własnych Podstawowe modele finansowania finansowanie transakcyjne finansowanie oparte na relacji inwestorskiej finansowanie kredytowe oparte na relacji bankowej (kapitał społeczny) I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE FINANSOWE FIRM RODZINNYCH IV. STRUKTURA… V. KONKLUZJE

IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA 1. Czynniki wpływające na strukturę finansowania A. B. C. D. E. F. G. H.    I.     J. K. Nieprzejrzystość informacyjna Niski poziom wykorzystania instrumentów planowania oraz controllingu Wąska specjalizacja operacyjna – konserwatyzm biznesowy Uznaniowość decyzji operacyjnych i inwestycyjnych – nadmierna kontrola właściciela Wymieszanie aktywów i działalności prywatnej oraz firmowej Istotne znaczenie własności i kontroli – problem sukcesji Niski poziom dywersyfikacji Specyficzne koszty agencji Koszty altruizmu Koszty sporów wewnątrz rodziny Koszty monitoringu członków rodziny zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa Unifikacja celów interesariuszy finansowych Stabilizacja operacyjna przedsiębiorstwa Długi horyzont inwestycyjny Dbałość o budowę i utrzymanie reputacji Niskie ryzyko realizowanych projektów inwestycyjnych Niskie nakłady na działalność rozwojową (R&D) – zmiana postrzegania Optymalizacja podatkowa I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA V. KONKLUZJE

IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA 2. Finansowanie własne i obce firm rodzinnych Model kontroli Poziom aktywności właścicieli Model dynastyczny  Zasadność oferty publicznej  Czas przeprowadzenia oferty publicznej Firma rodzinna  Utrata kontroli i wrogie przejęcia  Niedostosowanie modeli wyceny aktywów Model portfelowy Model rynkowy kapitałowych do specyfiki firmy rodzinnej  Niski koszt kapitału własnego  Niższe poziomy wypłaty dywidendy  Różnice w wycenie oferty publicznej  Firmy rodzinne na GPW w W-wie S.A. Liczba właścicieli I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA V. KONKLUZJE

IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA 2. Finansowanie własne i obce firm rodzinnych A. Niższy poziom dźwigni finansowej B. Struktura finansowania firmy rodzinnej nie jest uzależniona od pokolenia sprawującego kontrolę lub własność C. Firmy rodzinne charakteryzują się niższym poziomem zadłużenia długoterminowego D. Firmy rodzinne preferują zadłużenia krótkoterminowego E. Kredytodawcy preferują dług krótkoterminowy ze względu na istotną asymetrię informacyjną F. Niższy koszt finansowania za pomocą obligacji (30 – 40 p.b.) G. Brak danych dotyczących kosztu finansowania obcego pośredniego H. Koszt finansowania, a poziom ochrony praw wierzycieli i akcjonariuszy I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA I KOSZT FINANSOWANIA V. KONKLUZJE

V. KONKLUZJE A. Firmy rodzinne posiadają swoją specyfikę wpływającą na ich strategie finansowania B. Oferta publiczna nie powinna być podstawowym i rekomendowanym źródłem finansowania dojrzałych firm rodzinnych C. Firmy rodzinne wykorzystując unifikację interesów interesariuszy powinny wykorzystywać w większym stopniu instrumenty finansowania relacyjnego I. ISTOTA… II. CEL… III. STRATEGIE… IV. STRUKTURA V. KONKLUZJE

Dziękuję za uwagę Maciej Stradomski stradomski@cmt-advisory.pl

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Specyfika finansowania firm rodzinnych - Business

1. Specyfika finansowania firm rodzinnych dr hab. Maciej Stradomski prof. UEP Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Read more

Specyfika firmy rodzinnej we współczesnej gospodarce ...

Specyfika firmy rodzinnej we współczesnej gospodarce - wykład Andrzeja Barańskiego ... (Firma Herbewo, Inicjatywa Firm Rodzinnych) pt ...
Read more

Finansowanie wzrostu firmy rodzinnej

6 Przegląd ważniejszych badań zagranicznych w zakresie finansowania firm rodzinnych wskazuje na stosowanie niższych wskaźników zadłużenia, unikanie ...
Read more

Barometr firm rodzinnych - Cutting Through Complexity ...

Większość badanych firm rodzinnych ocenia swoją sytuację ekonomiczną w ciągu ... Coraz mniejszy odsetek firm ma problem z uzyskaniem finansowania
Read more

Bariery finansowania firm rodzinnych na przykładzie ...

Bariery finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego 329 – obciążenia fiskalne, – inne, – skomplikowane i ...
Read more

Raport - Finansowanie firm rodzinnych | KPMG | PL

Badanie KPMG pokazuje, że część firm rodzinnych może być zainteresowana pozyskaniem zewnętrznego inwestora.
Read more

Zarządzanie firmą rodzinną - Uniwersytet Warszawski

Pojęcie, istota i specyfika firmy rodzinnej (2 godz.): ... " Rodzaje źródeł finansowania firm rodzinnych" Zasady finansowania i wybór ich źródeł.
Read more

Przedsiębiorstwo rodzinne – Wikipedia, wolna encyklopedia

Firma rodzinna to przedsiębiorstwo, ... Przedsiębiorstwo rodzinne to organizacja gospodarcza oparta na więziach i zależnościach rodzinnych, ...
Read more