Sosiaalityön vaikuttavuus

50 %
50 %
Information about Sosiaalityön vaikuttavuus
News & Politics

Published on March 10, 2014

Author: minnakivipelto5

Source: slideshare.net

Description

Minna Kivipelto, Praksis-työpaja Hämeenlinnassa 11.3.2014

Sosiaalityön vaikuttavuus Oman työn vaikutuksien arvioinnin- työpaja 11.3.2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 10.3.2014 10.3.2014 THL 20142 PÄÄTOIMIPAIKKA: Helsinki MUUT TOIMIPAIKAT: Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Vaasa ALAISUUDESSAMME TOIMIVAT: • Valtion mielisairaalat (Niuvanniemi, Vanha Vaasa) • Valtion lastensuojeluyksiköt Helsinki Tampere Vaasa Jyväskylä Oulu Kuopio Turku

10.3.2014 THL 20143 THL:n organisaatio PÄÄJOHTAJA Juhani Eskola Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -talouden osasto Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi -osasto Elintavat ja osallisuus -osasto Kansantautien ehkäisyn osasto Päihteet ja riippuvuus -osasto Rokotusten ja immuunisuojan osasto Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto Ympäristöterveyden osasto Lapset, nuoret ja perheet -osasto Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto Palvelujärjestelmä- osasto YHTEISET PALVELUT JA KEHITTÄMINEN TIETO-OSASTO VIESTINTÄOSASTO Kansainvälisten asiain yksikkö HYVINVOINTI- JA TERVEYSPOLITIIKAT -TOIMIALA HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMIALA TERVEYDEN SUOJELUN TOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -TOIMIALA

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishaasteita 10.3.2014 THL 2014 4 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020

Vaikuttavuuden tarve - vai vaade? • Hallitusohjelma 2011: vaikuttavuus 51 kertaa • Kaste-ohjelma: Tarvitaan systemaattista tiedon keräämistä väestön hyvinvoinnin tilasta, hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja palvelujen toimivuudesta. • Kansalaiset, palvelujen käyttäjät • Rahoittajat 10.3.2014 THL 2014 5 Tilivelvollisuus Sosiaalityön sisäiset tarpeet Kuva: Arvioinnin ristikkäiset voimat

Miten vaikuttavuus saadaan esiin - arviointia vai tutkimusta? Yhtäläisyyksiä • Tutkimukselliset pelisäännöt • Poliittisuus • Arvioinnin alkuperäinen eetos! Eroja • Arviointiin liittyy arvottamisen vaade • Arvioinnilla suuri käytäntöihin liittyvä odotus • Arvioinneissa skaala laaja, myös tasoltaan 10.3.2014 THL 2014 6

Vaikuttavuuden määrittelyjä • Panos-tuotos – vaikuttavuus • Tilastollinen vaikuttavuus • Koettu vaikuttavuus • Interventioiden vaikuttavuus • Tavoiteperustainen vaikuttavuus 10.3.2014 THL 2014 7 Lisää: Marketta Rajavaara (2006) Yhteiskuntaan vaikuttava Kela.

Tavoiteperustaisessa vaikuttavuuden arvioinnissa käytettyjä kysymyksiä • Kirjataan asetetut tavoitteet – Loppuarviointi: mitkä tavoitteet saavutettiin hyvin, mitkä huonosti ja missä määrin? • Kirjataan työmenetelmät, joita käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi – Loppuarviointi: millaiset menetelmät vaikuttivat tavoitteiden suuntaisesti? • Kirjataan tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät tilannetekijät: – Loppuarviointi: millaiset tilannetekijät edistivät tavoitteen saavuttamista? Millaiset tilannetekijät hankaloittivat tavoitteen saavuttamista? 10.3.2014 THL 2014 8 Lisää: Peitola, Petri (2005) Arvioinnin soveltuvuus sosiaalityössä. Tapauksena realistinen arviointi huumeongelmaisen yksilökohtaisessa palveluohjauksessa. FinSoc. Työpapereita 4. Helsinki.

Esimerkki tapauskohtaisesta arvioinnista 10.3.2014 THL 2014 9 Lähde: Rostila, Ilmari & Mäntysaari, Mikko (1997) Tapauskohtainen evaluointi sosiaalityön välineenä. Stakes. Raportteja 212. Helsinki.

Huomioita vaikuttavuudesta • Intervention kohteena olevat ongelmat (koulupoissaolot) eivät näytä muuttuneen • Selittäviä tekijöitä: – Läsnäoloa parantanut lyhytaikaisesti: yhteisneuvottelu, kouluun saatto – Kotikäynti ei edistänyt, jos asiakas ei ollut paikalla • Tulkintaa: – Koulupoissaolot eivät korreloineet koulumenestyksen kanssa – Mittaus tehty kesän läheisyydessä, tilannetekijät – Koulutyön tavoitetaso tulisi määritellä selkeämmin 10.3.2014 THL 2014 10

Sosiaalityön käytäntöjen kehittämisen kannalta? 10.3.2014 THL 2014 11

AVAIN-MITTARI 10.3.2014 THL 2014 12

Tietojen kirjaaminen AVAIN-mittariin 10.3.2014 THL 2014 13

AVAIN-mittari, Seinäjoki: Asiakkaiden tavoitteet 10.3.2014 THL 2014 14

AVAIN-mittari, Seinäjoki: Hyvin saavutetut tavoitteet 10.3.2014 THL 2014 15

10.3.2014 THL 2014 16 AVAIN-mittari, Seinäjoki: Käytetyt työmenetelmät

10.3.2014 THL 2014 17 AVAIN-mittari, Seinäjoki: Tavoitteita edistäneet tekijät

10.3.2014 THL 2014 18 AVAIN-mittari, Seinäjoki: Tavoitteita hankaloittaneet tekijät

Huomioita vaikuttavuudesta • Toisiaan tukevien menetelmien käyttö parantaa vaikuttavuutta • Yksittäisillä kevyehköillä interventioilla ei voida vaikuttaa pitkäaikaisiin ja syviin ongelmiin • Toimeentulotuki yksin käytettynä menetelmänä tehoton • Naisten ja miesten eroavuudet, palvelun tasapuolisuus  Tietoa vaikuttavuudesta työntekijöille, asiakkaille, päätöksentekoon 10.3.2014 THL 2014 19

Sosiaalityön käytäntöjen kehittämisen kannalta? 10.3.2014 THL 2014 20

THL, FinSoc JULKAISUJA (2012-2013) • Blomgren, Sanna & Kivipelto, Minna (2012) Valtaistus – valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus (pdf 3,27 Mt). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportteja 27. Helsinki. • Kivipelto, Minna & Larivaara, Meri & Andersson, Sirpa & Heinämäki, Liisa & Jonsson, Pia Maria & Kotiranta, Tuija & Vuorenmaa, Maritta (toim.) (2012) Näkökulmia arviointiin. Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet. THL. Raportteja 33. Helsinki. • Kivipelto, Minna, Blomgren, Sanna, Karjalainen, Pekka & Saikkonen, Paula (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportteja. Helsinki. • Kivipelto, Minna & Karjalainen, Pekka (2012) Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi. Teoksessa: Junnila, Maijaliisa & Hänninen, Sakari. Vaikuttavatko politiikkatoimet? THL. Helsinki. • Korteniemi, Pertti; Kotiranta, Tuija & Kivipelto, Minna (2012) Kokemuksia sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamisesta – kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita. Teoksessa Pohjola, Anneli & Kemppainen, Tarja & Väyrynen, Sanna (toim.) Sosiaalityön vaikuttavuus. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. 10.3.2014 THL 2014 21

ARTIKKELEITA, LEHTIJUTTUJA (2012-2013) • Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna (2013) Arviointimittari kuntouttavan sosiaalityön kehittämisen välineenä. Kuntoutus (2), 5-16. • Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna (2012) Social work with adults as a tool for tackling exclusion (pdf 829 kt). Teoksessa: Karvonen, Sakari; Keskimäki, Ilmo, Kuronen, Maria & Wilskman, Kaarina (toim.) Annual Review 2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. • Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula (2013) Tiedon tuotanto ja vaikuttavuustieto sosiaalityössä. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 313-321. • Karlsson, Mirja (2013) Pian sosiaalityön vaikuttavuutta voidaan mitata. Tesso. http://www.tesso.fi/artikkeli/pian-sosiaality-n-vaikuttavuutta-voidaan-mitata • Kivipelto, Minna & Yliruka, Laura (2012) Mirror method as an approach for critical evaluation in social work. 13(2) Critical Social Work. • Saikkonen, Paula (2013) challenges in evaluating welfare services: A case of adult social work. Evaluation connections. June, 16-17. • Saikkonen, Paula & Kivipelto, Minna (2012) Tiedontuotannon mahdollisuudet sosiaalipalveluissa. Janus 20 (3), 286–294. • Sosiaalityö vaikuttaa kun ihmiset kohtaavat. Premissi (3), 6. 10.3.2014 THL 2014 22

10.3.2014 THL 201423 Puh. 029 524 6000 (vaihde) Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki Sähköposti: info(at)thl.fi www.thl.fi

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Sosiaalityön vaikuttavuus - Ajankohtaista - Lapin ...

7.2.2012. Sosiaalityön vaikuttavuus : Anneli Pohjolan, Tarja Kemppaisen ja Sanna Väyrysen toimittaman uuden kirjan mukaan sosiaalityön vaikuttavuuden ...
Read more

Sosiaalityö - Hyvinvointipolitiikka - THL

Sosiaalityön vaikuttavuus. Sosiaalipalveluilta ja sosiaalityöltä edellytetään yhä enemmän vaikuttavuutta. Vaikuttavuus voi tarkoittaa esimerkiksi ...
Read more

Sosiaalityön vaikuttavuus - 2012 - Lapin yliopisto ...

7.2.2012: Sosiaalityön vaikuttavuus : Anneli Pohjolan, Tarja Kemppaisen ja Sanna Väyrysen toimittaman uuden kirjan mukaan sosiaalityön vaikuttavuuden ...
Read more

Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi — Sosiaalikollega

Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi Arviointi ja arviointitutkimus on viime vuosikymmenen aikana tullut osaksi julkista hallintoa. Sen avulla ...
Read more

Sosiaalityön vaikuttavuus esiin uusilla välineillä ...

Sosiaalityö tarvitsee tuekseen ja kehittyäkseen tietoa työn aikaansaamista hyvinvointivaikutuksista. Tällä hetkellä on pulaa menetelmistä ja ...
Read more

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SOSIAALITYÖN ...

Sosiaalityön vaikuttavuus on monitahoinen kokonaisuus, jota voidaan lähestyä eri tavoin. Kuviossa 10 on kuvattu tutkimuksen tulokset tiivistettynä.
Read more

SOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS JA SELONTEKOVELVOLLISUUS ...

ii TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö PETRI RAUTAVUO: Sosiaalityön vaikuttavuus ja selontekovelvollisuus sosiaalityöntekijöiden
Read more

Sosiaalityön€vaikuttavuus€tutkimuksen€kohteena

XIV€Valtakunnalliset€sosiaalityön€tutkimuksen€päivät€Tampereella€16–17.2.2012 Sosiaalityön€vaikuttavuus€tutkimuksen€kohteena
Read more