Software Package INOVA TeleCAD-GIS

100 %
0 %
Information about Software Package INOVA TeleCAD-GIS
Technology

Published on February 21, 2014

Author: MaksimSestic

Source: slideshare.net

Description

INOVA TeleCAD-GIS: software application for CAD and GIS based planning, design, documenting, management and maintenance of telecommunications infrastructure systems. Relying on worldwide proven Autodesk and OpenGIS-compliant platforms it provides quick, efficient and valuable means for modern corporate management. Resulting processing and data is made reusable within and compatible with wide spectrum of national-level cadastral databases and services (geodesy, spatial planning, other infrastructure systems...) of the Third-world and developing countries.

SOFTVERSKI PAKET INOVA TELECAD-GIS Savović, Lj.1, Šestić, M.1, Maksimović, S.2 1INOVA informatički inženjering, Banja Luka 2Telekom Srpske, Direkcija za strateško planiranje i projektovanje, Banja Luka I KONCEPTUALNA OSNOVA Softverski paket INOVA TeleCAD-GIS je, u svojoj osnovi, baziran na AreaCAD-GIS konceptu koji, pak, opisuje metode sinteze i nadgradnje najsavremenijih informatičkih tehnologija za istovremenu podršku inžinjerijskom projektovanju i razvoju integralnog prostornog informaconog sistema (IPIS) zemalja u tranziciji i obnovi. II POSTOJEĆI PROBLEM Upotrebe savremenih CAD, GIS, RDBMS alata te GPS tehnologija su od ključnog značaja za ubrzanu obnovu i investiranje u zemljama tranzicije, odnosno samoodrživo upravljanje prostorom, javnim objektima i infrastrukturom. Bez tih tehnologija nije moguće informatički podržati kooperativnu regulaciju odnosa javno-privatno i državnolokalno na području gazdovanja prostornim i fizičkim strukturama i resursima. Bez te regulacije ove zemlje i dalje ostaju u netransparentnom haosu, a mir i red u njima zavisiće, pre svega, od donacija i kredita razvijenih. III KLASIČNI PRISTUP REŠENJU Parcijalno preuzimanje gotovih softverskih rešenja i njihovih sprega, te IS u oblicima kakvi se praktikuju u razvijenim zemljama se pokazalo kao neodgovarajuće kako sa stanovišta raspoloživih kadrovskih resursa, tako i sa stanovišta efekata. Kod tog preuzimnja uočljivi su tipični simptomi informacionog kolonijalizma: iste tehnologije - neprimereno slabiji efekti. Rešenje nije ni u snižavanju tehnoloških standarda, kao ni u angažovanju ograničenih informatičkih resursa "da ponovo izmišljaju toplu vodu". IV AREACAD-GIS KONCEPT AreaCAD-GIS je koncipiran kao celovit sistem informatičke podrške rekonstrukciji i održivom gazdovanju nekretninama i resursima, a koji: • integriše u funkcionalnu celinu u svetu najpoznatije softverske alate za vektorsku grafiku i prostorno usmerene objektne baze podataka na području geodezije, kartografije, prostornog planiranja, urbanizma, transporta, projektovanja infrastrukture i arhitektonskog projektovanja, • nadgrađuje ta oruđa originalnim softverskim rešenjima za korišćenje dostupnih informacionih ulaza i resursa informatički nerazvijenih zemalja, • integriše informatičke procese i izlaze organizacija za planiranje i projektovanje prostornog razvoja te održavanje infrastrukturnih sistema sa sistemima upravljanja na korporativnom, lokalnom i javnom nivou, • obezbeđuje tim sistemima upravljanja originalna softverska rešenja za ažurno praćenje i analizu nekretnina i resursa sa kojima gazduju, te povezivanje sa informacionim sistemima okruženja, • administrira ažuriranje i prenos podataka između delova IPIS-a koristeći racionalne principe on-line kooperativnih i distribuiranih baza podataka. V ŠTA JE NOVO? Sličan paket integralne podrške planiranju i projektovanju te upravljanju sa prostorom i fizičkim strukturama na svim nivoima, koji bi bilo moguće efikasno i racionalno primeniti u uslovima i prema potrebama zemalja u tranziciji - ne postoji. Samo finansijski i informatičkim resursima bogati mogu dozvoliti razvoj parcijalnih sistema koji su na nacionalnom nivou redundantni, i koji ostavljaju da pitanje integracije rešavaju specijalizovane organizacije za razvoj interface tehnologija i održavanje GIS. Zemlje u tranziciji moraju skratiti vreme izrade transparentne slike svojih prostornih i drugih resursa, i uraditi to racionalnim korištenjem ograničenih informatičkih potencijala. Zato procesi projektovanja, izrade katastra, kartiranja... moraju biti istovremeno i procesi izgradnje IPIS. VI SOFTVERSKI PAKET INOVA TELECAD-GIS Programski paket je koncipiran kao integralni skup programskih modula koji istovremeno treba da zadovolje tri osnovna cilja: • brzo, racionalno i kvalitetno generisanje digitalne tehničke dokumentacije s područja TK infrastrukture, • neposredna upotrebljivost tako izrađene dokumentacije u uspostavljanju savremenog tehničkog informacionog podsistema kao osnove uspešnosti procesa održavanja, eksploatacije i upravljanja u korporacijama koje gazduju tom infrastrukturom, • kompatibilnost i komparativnost izvedenih obrada sa obradama u okruženju (geodezija, urbanizam, druge infrastrukture, statistika...) Prvi cilj diktira konkurencija između izvođačkih projektnih organizacija. Prelaz na računarsku pripremu projektne dokumentacijeje postao je, jednostavno, pitanje opstanka. Većina njih već danas koristi različita dizajnerska oruđa (CorelDRAW, Microsoft Visio, Autodesk AutoCAD...). Klasična upotreba tih oruđa daje komperativnu prednost samo privremeno – u uslovima nerazvijenosti informatičke podrške upravljačkih sistema naručioca (u ovom primeru telekomunikacione korporacije). Znači, u uslovima kada je sa stanovišta upravljanja tim sistemima gotovo nebitno da li je tehnička dokumentacija u digitalnoj ili papirnoj formi. Drugi cilj je uslovljen sve većom tržišnom ispostavljenošću ovih, u osnovi, tehničkih sistema. Početni uslov njihovog prilagođavanja je jasna slika onoga čime gazduju. Međutim, digitalni katastar nije i dovoljan uslov. Generalno rečeno, investicija u digitalnu obradu je isplativa samo ukoliko je digitalizovani objekat nosilac informacija koje se upotrebljivaju u procesima održavanja, eksploatacije i upravljanja sistemom. To je moguće ukoliko je CAD obradama (digitalne situacione mape i tehničke šeme) dodata funkcionalnost GIS tehnologija, odnosno mogućnost kreiranje topologija,

pripisivanja atributa objektima, povezivanje sa alfanumeričkim bazama podataka, automatsko generisanje specifikacija i tematskih karata na osnovu upita... Na taj način dizajnirana projektna dokumentacija dobija svoju funkciju u upravljačkim procesima korisnika i njegovog okruženja. INOVA TeleCAD-GIS koristi kao platformu Autodesk Map Series. Razloga za takvu odluku je više, nevedimo samo tri: • tradicija i zastupljenost AutoCAD platformi na ovim prostorima, • primerenost arhitekture Autodesk GIS Design Centra rešavanju razvojnih problema informacionih sistema tehničkih infrastrukturnih organizacija, • reference te tehnologije u 29 najvećih telekomunikacionih korporacija Evropske zajednice. računaru, mrežnom serveru ili udaljenom računaru kome se pristupa preko Interneta (FTP Server). Svaki projekat poseduje jedinstveni set dokumenata koji čine "listovi" projektne dokumentacije. Kao i u papirnoj formi, ovi listovi se nalaze u odvojenim fasciklama (folderi). Sadržaj takve fasickle (radilišta) nije striktno definisan – korisniku, odn. projekt-menadžeru je ostavljena sloboda da sam odluči da li će u okviru jednog radilišta tretirati kompletno gradsko područje, područje pojedinačne komutacije ili samo jedan kablovski pravac. Na toj platformi je INOVA, kao zvanični Autodesk razvojnik, a u saradnji sa Direkcijom za strateško planiranje i projektovanje Telekoma Srpske, do sada razvila 6 osnovnih programskih nadgradnji, u prvom redu namenjenih planiranju i projektovanju objekata fiksne telefonije: INOVA TeleCAD-GIS (TCG) softverski moduli DPM Raster Plan Projekt KabKan TehDok Softverski modul za upravljanje digitalnom projektnom dokumentacijom (Digital Project Management) Softverski modul za uplanjivanje i digitalno kalibrisanje, te upravljanje rasterskim georeferenciranim geodetskim i ortofoto planovima i kartama Softverski modul za planiranje i izradu idejnog projekta TK mreža Softverski modul za projektovanje i izradu glavnog projekta TK mreža Softverski modul za projektovanje kablovske kanalizacije i izradu dokumentacije izvedenog stanja Softverski modul za generisanje tehničke dokumentacije projektovanog, odn. izradu projekta izvedenog stanja TK mreža U daljem tekstu je dat sažet opis svakog od navedenih programskim modula. VII MODUL TCG DPM TCG DPM (Digital Project Management) modul je osnova kompletnog programskog paketa INOVA TeleCAD-GIS, čiji je zadatak da drži na okupu "listove" digitalne projektne dokumentacije kompanije i nad njima uspostavljenje standarde i relacije. U osnovi svakog operativnog sistema postoji ugrađen podsistem za upravljanje fajlovima i folderima (grupama fajlova). Modul TCG DPM ima identičnu funkciju, dodatno prilagođenu potrebama projektanata linearnih infrastrukturnih sistema na Autodeskovim grafičkim platformama. Uz to, za ovaj modul nije od značaja da li se podaci nalaze na lokalnom Slika 1. Osnovni dijalozi programskog modula Zaokruženi set informacija o grafici i alfanumeričkim podacima se nalazi smešten u korporacijskoj bazi podataka. Sama baza može biti u bilo kom od standardnih formata (Oracle Spatial, Microsoft SQL Server...), sa tim da je u startu definisan minumum funkcionalnosti kroz Microsoft Access model. TCG DPM modul se u potpunosti oslanja na korporacijsku bazu i iz nje crpe neophodne informacije za svoje delovanje. On je ujedno i "organajzer" baze, jer vodi računa o iniciranju, vođenju i zaključivanju digitalnih projekata koji su sastavni deo INOVA TeleCAD-GIS softverskog paketa. VIII MODUL TCG RASTER Modul može delovati samostalno, i tada mu je osnovna namena centralizovano skladištenje i upravljanje digitalno kalibrisanim rasterskim georeferenciranim geodetskim podlogama, ortofoto planovima, topografskim kartama, te drugim vidovima digitalnog kartografskog materijala. TCG Raster u sebi sadrži pod-module za zaokruženi proces obrade, digitalizacije i čuvanja rasterskih geodetskih podloga, i kao takav je jedinstven u svetu gde do sada ovaj problem nije adekvatno rešen. U postupku rada sa digitalnim projektima ovaj modul je nezamenljiv jer omogućava indeksirano smeštanje zahevanih rasterskih podloga u okviru relacione baze podataka i time onemogućava projektovanje na neažurnim ili nereferenciranim geo-podlogama, a olakšava njihovu razmenu i obradu u okviru korporacijskog IT sistema.

• Izvršenje kontrole kvaliteta primenom statističkog testa grubih grešaka, • Pozicioniranje skeniranog sadržaja u državni koordinatni sistem (georeferenciranje), • Povezivanje skeniranih listova u kontinualni prostor, • Smeštanje kalibrisanog geodetskog plana u korporacijsku bazu rasterskih geo-podloga, • Višekorisnički simultani pristup jedinstvenom skupu indeksiranih geodetskih planova i karata iz korporacijske baze rastera preko jednostavnog korisničkog interfejsa, • Mogućnost logičkog priključivanja izabranih geodetskih planova iz baze rastera aktivnom digitalnom projektu. Slika 2. Pojednostavljeni korisnički interfejs Akcenat je stavljen na sledeće bitne osobine: • Ažurnost - korporacijska baza podataka se, prema unapred zadatim pravilima, usaglašava (replication) sa ostalim radnim jedinicama u sistemu. Ovaj, za korisnika transparentan proces, odnosi se i na georeferencirane digitalne rasterske geodetske podloge, i onemogućava projektovanje na neažurnim ili pogrešno referenciranim geo-podlogama. • Sigurnost - baza sa geo-podlogama je zaštićena centralno upravljanim korporacijskim sigurnosnim mehanizmima, što onemogućava izmene na validiranom materijalu. • Autentikacija – rasterske geo-podloge smeštene u centralnoj korporacijskoj bazi su digitalno kriptovane, što znači da ih krajnji korisnik ne može neautorizovano koristiti izvan INOVA TeleCAD-GIS sistema. • Smanjena redundansa - projektovanje na ovako pohranjenim geo-podlogama onemogućava redundansu koja značajno troši smeštajne kapacitete sistema. • Olakšano arhiviranje - iako se ova stavka odnosi na digitalne projekte u celini, važno je napomenuti da modul za upravljanje rasterskim geodetskim podlogama obavlja značajan deo posla kod arhiviranja digitalnih podataka, centralizovanim i potpuno indeksiranim pristupom svakom od podataka u okviru digitalnog projekta. IX MODUL TCG PLAN Osnovna funkcija modula TCG Plan, kao sastavnog dela programskog paketa INOVA TeleCAD-GIS, jeste da funkcionalizuje, osavremeni i automatizuje planiranje i izradu idejnog projekta TK mreže. Dosadašnja praksa po regionalnim Telekomima je pokazala da se zanemarljiva pažnja poklanja planiranju TK mreže na lokalnom nivou (nivou projektne obrade), već se ona više oslanja na ulaze iz makro-planiranja koji, uz izvesne izuzetke, ne predstavljaju informacionu podlogu za detaljnu razradu projekta mreže. Kako TCG Plan pomaže planeru-projektantu da lakše obavi zadatke vezane za planiranje obuhvata predviđenog projektnim zadatkom? Softver je razvijan tako da, korak po korak, u digitalnoj formi prati razradu planiranog obuhvata uz mogućnost korištenja pomoćnih alata za analizu i simulaciju promene projektnih parametara koji se odmah mogu očitati na ekranu. Ovakav jedinstven simulacioni model nije izvodljiv na uobičajenom analognom modelu (papirna forma), pogotovo kod obuhvata koji tretiraju na hiljade korisničkih priključaka. Ovi digitalni podaci čine osnovu za planiranje, projektovanje, odn. oleatu za usaglašavanje: GPS uređajem snimljenog postojećeg stanja sa planskim (geodetski planovi), neažurnih (zastarelih) geodetskih planova sa faktičkim stanjem (ortofoto snimci), te usaglašavanje sa vektorskom predstavom planiranih, odn. postojećih objekata. VIIIa POD-SISTEM ZA KALIBRISANJE RASTERA Modul poseduje kompletan i zaokružen sistem za otklanjanje deformacija skeniranih geodetskih planova i karata, nastalih usled "usuha" papira i distorzije optičkog sistema skenera. U ovom softverskom rešenju implementiran je matematički model koji daje bolje rezultate od svih drugih modela, jer otklanja i deformacije lokalnog karaktera. Ovaj pod-sistem omogućava: • Učitavanje skeniranih listova plana ili karte u grafičkim formatima TIFF, JPG, BMP ili GIF, • Otklanjanje deformacija prema optimalnom matematičkom modelu, Slika 3. Funkcionalna šema programskog modula Upotrebna vrednost modula TCG Plan jeste ta da, standardom usvojenim analitičkim metodama, "opravda" trošak izvođaču planirane TK mreže, ali i da pripremi informacionu podlogu za digitalno projektovanje mreže uz pomoć komplementarnog softverskog modula TCG Projekt. Postupci, metode i uvezane baze podataka koje obrađuje modul TCG Plan prikazani su na slici 3. Modul nudi sledeće planersko-analitičke alate:

• Skup alata za vektorizaciju stambeno-poslovnih objekata i postojeće infrastrukture u okviru obuhvata • Parametrizovani sistem identifikacije potencijalnih korisnika prema informacijama dobijenim sa terena • Alate za analitičku rejonizaciju obuhvata TK mreže i pozicioniranje komutacije • Metode za automatsku numeraciju objekata pretplatnika i generisanje topologije korisničkih priključaka • Skup alata za rejonizaciju područja kablovskih pravaca i kablovskih izvoda sa dinamičkim promjenama ukupnog planiranog kapaciteta • Alate za pozicioniranje izvoda, te automatsko određivanje njihovog optimalnog kapaciteta • Skup alata za trasiranje projektovane trase rova sa uobzirenim prelazima, cevima, metodama kopanja, dubinom rova i tipologijom tla. • Dinamičke izvještaje (projektovani kapaciteti, predmjer i predračun radova trase i materijala, i dr.) direktno mapiranje na situaciji i prateće GIS obrade. Sistem može koristiti informacionu podlogu (trase i objekti) pripremljenu upotrebom TCG Plan modula. X MODUL TCG PROJEKT Modul TCG Projekt omogućava pripremu podataka te izradu glavnog projekta TK mreže na osnovu pripremljene situacije i baze podataka generisane uz pomoć TCG Plan alata, odn. izrađenog idejnog projekta. Modul korisniku nudi pune potencijale implementiranih prostornih GIS obrada i analiza. Potrebno je napraviti poseban osvrt na alate za dinamičku optimizaciju projektovane mreže, koji omogućavaju automatsko određivanje kapaciteta čvornih komponenti mreže i značajno ubrzavaju rad na izradi projekta. Pored ostalih, sadrži sledeće alate: Slika 5. Unosne forme i generisane skice • Funkcije za automatsko generisanje vodova pretplatničke i razvodne mreže preko trasiranih rovova, po najkraćem putu, te automatsko izračunavanje njihovih dužina uz ispis na situaciji • Analitičke GIS metode za određivanje kapaciteta kablova prema njihovoj dužini i tipu, kao i osobina čvornih elemenata (izvoda, nastavaka...) mrežne topologije • Alate za izradu proračuna vučne sile • Alate za dinamičku izradu alfanumeričkih i grafičkih izveštaja (pronalaženje elementa iz baze podataka na situaciji, sintezne preglede ugrađenih elemenata, itd.) • Funkcije za automatsko generisanje preglednih blok-šema pretplatničke TK mreže i razbrajanje rezervi, i dr. Slika 4. Detalj projektovane TK mreže XI MODUL TCG KABKAN Funkcija modula TCG KabKan, kao opcionog pod-modula programskog paketa INOVA TeleCAD-GIS, jeste da automatizuje izradu projekta kablovske TT kanalizacije kroz Pored analitičkih, ovaj modul poseduje i alate za upravljanje bibliotekom kablovskih okana (koja u sebi već sadrži najčešće projektovane tipove standardnih i montažnih kablovskih okana), te mogućnost neograničenog proširivanja te biblioteke posebnim alatima. Na osnovu odabranog tipa okna modul automatski generiše listove projektne dokumentacije - razvijene šeme okana u zadatoj razmeri, sa alatima za ucrtavanje detalja (popuna cevi, uvodnice, otvori, drenažni ispusti...) te kotiranje okana na razvijenoj šemi. Rezultat korištenja ovih alata je dvojak: najpre u smislu kreiranja trase kablovske TT kanalizacije na crtežu situacionog plana, a potom i kroz rezultujuće listove tehničke dokumentacije koji se štampaju, u odvojenim layout-ima (listovima). Objekat na situaciji poseduje logičku vezu sa listovima razvijene blok šeme kablovskog okna, te crpe neophodnu informatiku iz njih. Postupci, metode i uvezane baze podataka koje obrađuje modul TCG KabKan prikazani su na slici 4. a na raspolaganju su projektantu kroz sledeće projektantsko-analitičke alate: • Skup alata za mapiranje kablovskih okana na situaciji • Skup alata za trasiranje rova sa uobzirenim prelazima, metodama kopanja, dubinom rova i tipologijom tla • Funkcije za automatsko generisanje cevi kablovske kanalizacije preko trasiranih rovova, po najkraćem putu, te automatsko izračunavanje dužine sekcije i označavanje na situaciji • GIS metode za pripajanje tehničkih podataka mapiranim kablovskim oknima, uz mogućnost korištenja postojeće, odn. kreiranja vlastite biblioteke okana • Alate za automatsko generisanje lista razvojne šeme kablovskog okna, za izabrano okno sa situacije • Skup alata za razradu tehničkih detalja generisanog kablovskog okna na šemi XII MODUL TCG TEHDOK TCG TehDok alati imaju za cilj kreiranje štampane i digitalne tehničke dokumentacije (listova tehničke dokumentacije projekta) koja prati faze izrade idejnog projekta, glavnog projekta, te projekta izvedenog stanja TK mreže. Modul, pored ostalih, sadrži sledeće alate:

• Definisanje razmere crteža i simbola • Kreiranje, priprema za štampu i štampanje situacionih skica pretplatničke i razvodne mreže • Generisanje blok-šema pretplatničke TK mreže • Kreiranje i štampanje listova tehničke dokumentacije (pregled izvoda, spisak pretplatnika...) • Kreiranje i štampanje predmera i predračuna radova i materijala glavnog projekta • Priprema crteža za kreiranje projekta izvedenog stanja replikacije podataka se ovi dijelovi digitalnog projekta mogu proslijediti do bilo kog "udaljenog korisnika", bez potrebe da ih on iznova generiše, odn. dobija u papirnoj ili drugoj formi. Šematski prikaz funkcionisanja ovog modula izgleda ovako: Funkcija modula ogleda se u tome da on, u zavisnosti od grafičkih elemenata koji se nalaze na crtežu koji se obrađuje kao i podataka iz baze vezanih za te elemente, procesira crteže i izveštaje koji postaju sastavni deo digitalnog projekta. Postupci, metode i uvezane baze podataka koje obrađuje modul TCG TehDok su prikazani na slici 7. Trenutno se koriste za izradu sledećih projekata (2003.): • Rekonstrukcija KP 30 u Bijeljini • Izrada katastra kablovske kanalizacije KP 30 u Bijeljini • Rekonstrukcija mesne TK mreže Kozinci, Gradiška • Projekat mesne TK mreže Gradiška - Jakupovci • Projekat mesne TK mreže Brčko – Dizdaruša • Katastar podzemnih instalacija Banjaluka – Borik • Projekat TK mreže Zvornik – Drinuša • Izrada interaktivnih mapa i baza podataka magistralnih kapaciteta Telekoma Srpske. Slika 7. Funkcionalna šema programskog modula Obrada alfanumeričkih lista i dijelova dokumentacije se obavlja u Microsoft Excel okruženju. Nakon sastavljene liste elemenata, oni se iz baze podataka grafičkih elemenata prebacuju, putem OLE tehnologije, u pripremljenu Microsoft Excel formu (.XLS), zajedno sa pripadajućim opisima. Bitno je napomenuti da se tako kreirani Microsoft Excel izveštaj čuva na dva načina: kao samostalni fajl, odn. na lokalnom sistemu korisnika kao digitalni zapis u korporacijskoj bazi podataka, u okviru aktivnog digitalnog projekta. Slika 8. Primjer izrađene blok-šeme pretplatničke mreže Kako je digitalni projekat sastavni deo korporacijske baze podataka, tako je daleko prihvatljivije ovakve i slične dokumente pridruživati digitalnim projektima (čiji oni, na taj način, postaju sastavni deo). Isto tako, mehanizmima aktivne VII GDE SE TELECAD-GIS TRENUTNO KORISTI? Navedeni moduli su prvobitno testirani pri izradi tehničke dokumentacije izvedenog stanja: "Spoji put magistralnim optičkim kablom Prijedor-Zvornik". LITERATURA [1] Autodesk Developer Network (ADN), Rel. 2004., http://adn.autodesk.com [2] Microsoft Developer Network (MSDN), Rel. 2000., http://msdn.microsoft.com [3] Kramer, B., CADENCE Channel Authors, http://www.cadenceweb.com [4] Lopez, J., ActiveX Controls and Containers, http://home.pacbell.net/cprog [5] Savović, Lj., Šestić M., Synthesis and Building up of the Most Modern Information Technologies for Simultan. Support to Engineering, Design and Development of Integral Spatial Information Systems of the Third World and Developing Countries (AreaCAD-GIS Concept), publication and research, 50th Int. Exhibition of Innov. EUREKA, Bruxelles, 2001. [6] Tanzillo, T., CADDZONE Channel Authors, http://www.caddzone.com [7] Lynn, A., AutoCAD Inside and Out, Miller Freeman books, San Rafael, CA. [8] Savović, Lj., Šestić M., Trifković A., New Commun. Model in the Planning Process of the Rehabilitation of Devastated Ecosystems, publication and research, Int. Exhibition Millenium - The Technologies of The Third Thousand, Odessa, 2002. Abstract: INOVA TeleCAD-GIS: software application for CAD and GIS based planning, design, documenting, management and maintenance of telecommunications infrastructure systems. Relying on worldwide proven Autodesk and OpenGIS-compliant platforms it provides quick, efficient and valuable means for modern corporate management. Resulting processing and data is made reusable within and compatible with wide spectrum of national-level cadastral databases and services (geodesy, spatial planning, other infrastructure systems...) of the Third-world and developing countries. SOFTWARE PACKAGE INOVA TELECAD-GIS Savović, Lj. , Šestić, M. , Maksimović, S.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

EC GI & GIS : Software Package INOVA TeleCAD-GIS

Abstract: INOVA TeleCAD-GIS: software application for CAD and GIS based planning, design, documenting, management and maintenance of telecommunications ...
Read more

EC GI & GIS Portal

7th EC GI & GIS Papers 30-Aug-01; ... Software Package INOVA TeleCAD-GIS 01-Feb-03; Spatial Reference Systems Workshop Proceedings 12-Oct-00;
Read more

Autodesk - Inova

Inova uses AutoCAD Map 3D software to provide ... Inova can deliver all the software its customers need in a single package by bundling TeleCAD-GIS with ...
Read more

Maksim Sestic | LinkedIn

Software package INOVA TeleCAD-GIS ... Abstract: INOVA TeleCAD-GIS: software application for CAD and GIS based planning, design, documenting, ...
Read more

INOVA Company Objectives Driver (iCOD) - Technology

iCOD is a software platform for creating balanced scorecards (BSC). ... Download INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Transcript. 1.
Read more

UPUTSTVO - INFOTEH JAHORINA

... mreže koristeći TeleCad GIS ... an access network using TeleCad GIS application software. ... S. Software Package INOVA TeleCad GIS ...
Read more

Inova - Documents

Inova. by lalli. on Aug 04, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 75. views. Comments. Description. Download Inova. Transcript. 1.
Read more

Software Package Screening Phrase S - Documents

Download Software Package Screening Phrase S. Transcript ...
Read more