Socilogia

50 %
50 %
Information about Socilogia
Education

Published on October 24, 2014

Author: AltairMoissAguilar

Source: slideshare.net

Description

Sociologia.

1. PPeennssaaddoorreess ddaa SSoocciioollooggiiaa PPrrooffº AAllttaaiirr AAgguuiillaarr

2. OO qquuee éé SSOOCCIIOOLLOOGGIIAA??

3. Sociologia: ““AAuuttooccoonnsscciiêênncciiaa ccrrííttiiccaa ddaa rreeaalliiddaaddee ssoocciiaall””.. CCiiêênncciiaa qquuee eessttuuddaa ooss ffeennôômmeennooss ssoocciiaaiiss..  -- AA SSoocciioollooggiiaa pprrooccuurraa eemmaanncciippaarr oo eenntteennddiimmeennttoo hhuummaannoo ssoobbrree aa ssoocciieeddaaddee ddeessvveenncciillhhaannddoo--ssee ddoo sseennssoo ccoommuumm.. PPoossssuuii ddiissccuurrssooss ee mmééttooddooss cciieennttííffiiccooss pprróópprriiooss..

4.  SSeegguunnddoo OOttaavviioo IIaannnnii:: ““ AA ssoocciioollooggiiaa nnaassccee ee ddeesseennvvoollvvee--ssee ccoomm oo MMuunnddoo MMooddeerrnnoo.. RReefflleettee ssuuaass pprriinncciippaaiiss ééppooccaass ee ttrraannssffoorrmmaaççõõeess.. ((......)) AA SSoocciioollooggiiaa nnããoo nnaassccee nnoo nnaaddaa.. SSuurrggee eemm uumm ddaaddoo mmoommeennttoo ddaa hhiissttóórriiaa ddoo mmuunnddoo mmooddeerrnnoo.. MMaaiiss pprreecciissaammeennttee,, eemm mmeeaaddooss ddoo sséécc.. XXIIXX,, qquuaannddoo eellee jjáá eessttáá eemm ffrraannccoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, rreeaalliizzaannddoo--ssee.. ((......)) OOss ppeerrssoonnaaggeennss mmaaiiss ccaarraacctteerrííssttiiccooss eessttããoo ggaannhhaannddoo sseeuuss ppeerrffiiss ee mmoovviimmeennttooss:: ggrruuppooss,, ccllaasssseess,, mmoovviimmeennttooss ssoocciiaaiiss ee ppaarrttiiddooss ppoollííttiiccooss;; bbuurrgguueesseess,, ooppeerráárriiooss,, ccaammppoonneesseess,, iinntteelleeccttuuaaiiss,, aarrttiissttaass ee ppoollííttiiccooss;; mmeerrccaaddoo,, mmeerrccaaddoorriiaa,, ccaappiittaall,, tteeccnnoollooggiiaa,, ffoorrççaa ddee ttrraabbaallhhoo,, lluuccrroo,, aaccuummuullaaççããoo ddee ccaappiittaall ee mmaaiiss--vvaalliiaa;; ssoocciieeddaaddee,, eessttaaddoo ee nnaaççããoo;; ddiivviissããoo iinntteerrnnaacciioonnaall ddoo ttrraabbaallhhoo ee ccoolloonniiaalliissmmoo;; rreevvoolluuççããoo ee ccoonnttrraa--rreevvoolluuççããoo.. ((......)) ÉÉ ppoossssíívveell ddiizzeerr qquuee aa SSoocciioollooggiiaa éé uummaa eessppéécciiee ddee ffrruuttoo mmuuiittoo ppeeccuulliiaarr ddeessssee MMuunnddoo.. NNoo qquuee eellaa tteemm ddee oorriiggiinnaall ee ccrriiaattiivvaa,, bbeemm ccoommoo ddee iinnssóólliittaa ee eessttrraannhhaa,, eemm ttooddaass aass ssuuaass pprriinncciippaaiiss ccaarraacctteerrííssttiiccaass ccoommoo ffoorrmmaa ddee ppeennssaammeennttoo””

5. Podemos ddiizzeerr eennttããoo qquuee aa SSoocciioollooggiiaa éé ““ffiillhhaa”” ddaa MMooddeerrnniiddaaddee, ccoonnsseeqqüüêênncciiaa ddaass pprrooffuunnddaass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess nnaa EEuurrooppaa ddoo ssééccuulloo XXIIXX ccoomm aass cchhaammaaddaass RReevvoolluuççõõeess BBuurrgguueessaass.. MMooddeerrnniiddaaddee:: ccoonnjjuunnttoo ddee eexxppeerriiêênncciiaass hhiissttóórriiccaass aammbbíígguuaass ee ccoonnfflliittuuoossaass qquuee mmaarrccaarraamm aa ssoocciieeddaaddee eeuurrooppééiiaa eemm mmeeaaddooss ddoo ssééccuulloo XXIIXX aattéé aa aattuuaalliiddaaddee.. UUmm ppeerrííooddoo ddee pprrooffuunnddaass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess ssoocciiaaiiss, eeccoonnôômmiiccaass ee ppoollííttiiccaass..

6. 2 aspectos iimmppoorrttaanntteess ppaarraa aa ssoocciieeddaaddee mmooddeerrnnaa:: 11)) DDeesseennvvoollvviimmeennttoo ddaa ssoocciieeddaaddee bbuurrgguueessaa ee ccoonnssoolliiddaaççããoo ddee ssuuaa hheeggeemmoonniiaa ee vvaalloorreess.. CCrriiaaççããoo ddoo EEssttaaddoo BBuurrgguuêêss.. CCoomm iissssoo ssuurrggee uummaa nnoovvaa ccoonnffiigguurraaççããoo ssoocciiaall ee oo ssiisstteemmaa ffeeuuddaall eennttrree eemm ccoollaappssoo.. 22)) CCoonnssoolliiddaaççããoo ddoo ccaappiittaalliissmmoo ccoommoo mmooddoo ddee pprroodduuççããoo ee ddeeccllíínniioo ddoo ffeeuuddaalliissmmoo

7. RReevvoolluuççõõeess BBuurrgguueessaass

8.  AA ccrriittéérriioo ddiiddááttiiccoo ppooddeemmooss ddiivviiddiirr oo ppeerrííooddoo ddaass rreevvoolluuççõõeess bbuurrgguueessaass eemm ttrrêêss aassppeeccttooss:: eeccoonnôômmiiccoo,, ccuullttuurraall--cciieennttííffiiccoo ee ppoollííttiiccoo..

9. 11)) EEccoonnôômmiiccoo  CCoorrrreessppoonnddee aaoo lloonnggoo pprroocceessssoo ddee ssuuppeerraaççããoo ddaa eeccoonnoommiiaa aaggrráárriiaa ffeeuuddaall ((aasssseennttaaddaa ssoobbrree aa sseerrvviiddããoo)) qquuee ddeesseennccaaddeeoouu aa cchhaammaaddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall..  CCoomm oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo mmeerrccaannttiilliissmmoo ee aa aaccuummuullaaççããoo pprriimmiittiivvaa ddee ccaappiittaaiiss oo mmooddoo ddee pprroodduuççããoo ffeeuuddaall eennttrraa eemm ccoollaappssoo oobbsseerrvvaa--ssee aa eexxpprroopprriiaaççããoo ddooss tteerrrreennooss ddaa pprroopprriieeddaaddee ffeeuuddaall ee ddeessttrruuiiççããoo ddaa aaggrriiccuullttuurraa ffaammiilliiaarr,, ttrraannssffoorrmmaannddoo--ssee eemm pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa mmooddeerrnnaa..

10. CCoommoo ccoonnsseeqqüüêênncciiaass aa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ttrroouuxxee:: OO ffiimm ddoo pprroodduuttoorr iinnddeeppeennddeennttee ÊÊxxooddoo rruurraall ee eexxpplloossããoo ddeemmooggrrááffiiccaa uurrbbaannaa PPrroocceessssoo ddee pprroolleettaarriizzaaççããoo MMiisséérriiaa ((ddooeennççaass,, pprroossttiittuuiiççããoo,, ssuuiiccííddiiooss,, aallccoooolliissmmoo,, vviioollêênncciiaass,, eettcc..)) PPrriimmeeiirraass mmaanniiffeessttaaççõõeess ooppeerráárriiaass.. CCrriiaavvaa--ssee uummaa ssoocciieeddaaddee aallttaammeennttee ccoommppeettiittiivvaa ee iinnddiivviidduuaalliissttaa

11. 2)) CCuullttuurraall--CCiieennttííffiiccoo  CCoorrrreessppoonnddeennttee aaoo cchhaammaaddoo IIlluummiinniissmmoo ((FFrraannççaa)) ffrruuttoo ddee uumm lloonnggoo pprroocceessssoo ddee sseeppaarraaççããoo ddaass ccoonncceeppççõõeess tteeoollóóggiiccaass ddaa IIggrreejjaa CCaattóólliiccaa ((aauuttoorriiddaaddee ppoollííttiiccaa ddaa ééppooccaa))..  CCoomm aass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess ddoo rreennaasscciimmeennttoo ccoommeerrcciiaall ee uurrbbaannoo ssuurrggeemm iinntteennssaass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess ccuullttuurraaiiss ee nnaa ffoorrmmaa ddee ccoonnhheecceerr ddoo hhoommeemm ((mmaarrccoo iinniicciiaall ccoomm aa RReennaasscceennççaa))

12.  Instala-ssee uumm mmoovviimmeennttoo aannttii--cclleerriiccaall ooppoonnddoo--ssee ddiiaammeettrraallmmeennttee aaoo tteeoocceennttrriissmmoo..  OO aannttrrooppoocceennttrriissmmoo iinnaauugguurraa uumm nnoovvoo ttiippoo ddee ppeennssaammeennttoo vvoollttaaddoo ppaarraa oo hhoommeemm ccoommoo cchhaavvee eexxpplliiccaattiivvaa ddoo mmuunnddoo..  OO ccoonnhheecciimmeennttoo ddeeiixxaa ddee sseerr oobbjjeettoo ddee rreevveellaaççããoo ddiivviinnaa ppaarraa sseerr iinntteerrpprreettaaddoo ppeellaa rraazzããoo ((CCiiêênncciiaa)) -- RReevvoolluuççããoo CCiieennttííffiiccaa..

13.  O racionalismo bbaasseeaavvaa--ssee nnoo uussoo eexxcclluussiivvoo ddaa rraazzããoo ee nnoo eemmppiirriissmmoo.. OO IIlluummiinniissmmoo bbuussccaavvaa ttrraannssffoorrmmaarr nnããoo ssóó aass ffoorrmmaass ddee ccoonnhheecciimmeennttoo,, mmaass aa pprróópprriiaa ssoocciieeddaaddee,, iimmppllaannttaannddoo ooss vvaalloorreess ddoo LLiibbeerraalliissmmoo ppoollííttiiccoo ee eeccoonnôômmiiccoo

14. CCoonnsseeqqüüêênncciiaass ddoo IIIIuummiissmmoo DDeerrrrooccaaddaa ddoo TTeeoocceennttrriissmmoo ccoommoo ffoorrmmaa eexxpplliiccaattiivvaa ddoo mmuunnddoo.. CCoonnssoolliiddaaççããoo ddoo LLiibbeerraalliissmmoo.. NNoottóórriioo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddaass CCiiêênncciiaass NNaattuurraaiiss ee HHuummaannaass..

15. 33)) PPoollííttiiccaa ccoorrrreessppoonnddeennttee aa RReevvoolluuççããoo FFrraanncceessaa qquuee ccoomm ooss iiddeeaaiiss iilluummiinniissttaass ((lliibbeerrddaaddee,, iigguuaallddaaddee ee ffrraatteerrnniiddaaddee)) qquueessttiioonnaarraamm aa mmoonnaarrqquuiiaa aabbssoolluuttiissttaa.. FFooii uumm mmoovviimmeennttoo qquuee ccoonnttoouu ccoomm ffoorrttee aappooiioo ppooppuullaarr,, mmaass ddee ffoorrttee ccaarráátteerr bbuurrgguuêêss..

16. SSuuaass ccoonnsseeqqüüêênncciiaass pprriinncciippaaiiss ffoorraamm:: QQuueeddaa ddoo EEssttaaddoo mmoonnáárrqquuiiccoo ee oorriiggeemm ddoo EEssttaaddoo MMooddeerrnnoo BBuurrgguuêêss ((eexxeeccuuttiivvoo,, lleeggiissllaattiivvoo ee jjuuddiicciiáárriioo –– MMoonntteessqquuiieeuu)).. CCrriiaaççããoo ddoo EEssttaaddoo LLaaiiccoo ee ffiimm ddoo pprreeddoommíínniioo ppoollííttiiccoo ddaa aauuttoorriiddaaddee ddaa IIggrreejjaa CCaattóólliiccaa.. BBuurrgguueessiiaa ttoommaa oo EEssttaaddoo ee aassssuummee ppaappeell hheeggeemmôônniiccoo..

17.  O conjunto ddeesssseess pprroocceessssooss hhiissttóórriiccooss ttrroouuxxee nnããoo ssoommeennttee pprrooggrreessssooss ccoommoo ttaammbbéémm uummaa iinnffiinniiddaaddee ddee pprroobblleemmaass ssoocciiaaiiss qquuee ccoonnttuurrbbaarraamm aa EEuurrooppaa ddoo ssééccuulloo XXIIXX..  EEssssee ““ttuurrbbiillhhããoo ssoocciiaall”” ffaazz ccoomm qquuee ssuurrjjaamm iinntteelleeccttuuaaiiss pprreeooccuuppaaddooss ee ddiissppoossttooss àà uummaa ““oorrddeemm ssoocciiaall”” oorriiuunnddaa ddeessssaass rreevvoolluuççõõeess..  NNeessttee ccoonntteexxttoo éé qquuee ssuurrggee aa SSoocciioollooggiiaa..  PPeennssaaddoorreess ccoommoo TTooccqquueevviillllee,, MMoonntteessqquuiieeuu,, LLee PPllaayy,, SSaaiinntt--SSiimmoonn,, AAuugguussttoo CCoommttee,, MMaarrxx,, eennttrree oouuttrrooss,, vvããoo ssiisstteemmaattiizzaarr ee rreefflleettiirr ssoobbrree aa rreeaalliiddaaddee ssoocciiaall ddaa ééppooccaa..

18. PPoossiittiivviissmmoo CCoorrrreennttee cciieennttííffiiccoo--ffiilloossóóffiiccaa qquuee ffooii uummaass ddaass pprreeccuurrssoorraass ddaa SSoocciioollooggiiaa.. SSeeuuss pprreeccuurrssoorreess ffoorraamm SSaaiinntt--SSiimmoonn ee AAuugguussttoo CCoommttee ((ddiissccííppuulloo ddee SSaaiinntt-- SSiimmoonn,, qquuee iinncclluussiivvee ccrriioouu oo tteerrmmoo ““SSoocciioollooggiiaa””)).. EErraa bbaasseeaaddaa pprriinncciippaallmmeennttee nnaa aaffiirrmmaaççããoo ddaass cciiêênncciiaass eexxppeerriimmeennttaaiiss..

19.  TTeeoorriiaa ddooss 33 eessttáággiiooss  11º TTeeoollóóggiiccoo:: éé aa iinnffâânncciiaa ddaa hhuummaanniiddaaddee eemm qquuee oo hhoommeemm eexxpplliiccaa ooss ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss aattrraavvééss ddee ccaauussaass ssoobbrreennaattuurraaiiss.. ((rreelliiggiiõõeess mmoonnootteeííssttaass ee ppoolliitteeííssttaass))  2º MMeettaaffííssiiccoo:: eexxpplliiccaaççõõeess rraacciioonnaaiiss,, bbuussccaamm oo ppoorrqquuee ddaass ccooiissaass ee ssuubbssttiittuueemm ooss ddeeuusseess ppoorr eennttiiddaaddeess aabbssttrraattaass ee tteerrmmooss mmeettaaffííssiiccooss.. ((FFiilloossooffiiaa))  33º PPoossiittiivvoo ((CCiieennttííffiiccoo)):: eettaappaa ddeeffiinniittiivvaa,, nnããoo ssee bbuussccaa oo ppoorrqquuee ddaass ccooiissaass,, mmaass ssiimm oo ccoommoo.. OO ccoonnhheecciimmeennttoo ssee bbaasseeiiaa nnaass oobbsseerrvvaaççõõeess ee nnaass eexxppeerriiêênncciiaass.. BBuussccaa--ssee oo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaass lleeiiss ddaa nnaattuurreezzaa ppaarraa ccoonnsseegguuiirr sseeuu ddoommíínniioo ttééccnniiccoo..

20. CCoommttee aaiinnddaa aavvaalliioouu qquuee aa ssoocciieeddaaddee ppoossssuuííaa ddooiiss mmoovviimmeennttooss pprriinncciippaaiiss:: ddiinnââmmiiccoo ee eessttááttiiccoo.. MMoovviimmeennttoo ddiinnââmmiiccoo:: éé oo rreessppoonnssáávveell ppeellaa eevvoolluuççããoo ssoocciiaall qquuee iimmpprriimmee ssoobbrree aass ssoocciieeddaaddeess aass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess ppaarraa eessttáággiiooss ssuuppeerriioorreess ee mmaaiiss ccoommpplleexxooss.. ((pprrooggrreessssoo)).. MMoovviimmeennttoo eessttááttiiccoo:: éé oo rreessppoonnssáávveell ppeellaa oorrggaanniizzaaççããoo ee eeqquuiillííbbrriioo ddoo oorrggaanniissmmoo qquuee aajjuussttaarriiaa aa ssoocciieeddaaddee aaoo sseeuu mmeellhhoorr ffuunncciioonnaammeennttoo hhaarrmmôônniiccoo.. ((oorrddeemm))

Add a comment

Related presentations

Related pages

Definición de sociología - Qué es, Significado y Concepto

Antes de entrar de lleno en la definición de Sociología lo que tenemos que hacer es determinar el origen etimológico de dicho término. En concreto, sus ...
Read more

Sociologia Ruralis - Wiley Online Library

Eroding the Community in Community Supported Agriculture (CSA): Competition's Effects in Alternative Food Networks in California. Ryan E. Galt, Katharine ...
Read more

Sociologia Internationalis – Wikipedia

Sociologia Internationalis Europäische Zeitschrift für Kulturforschung ist eine in Deutschland erscheinende soziologische Fachzeitschrift mit ...
Read more

Sociologie - Wikipedia

Sociologia este știința socială ce studiază regulile sociale și procesele care leagă și separă oamenii, nu numai ca indivizi dar și ca membri ai ...
Read more

Sociologìa

Sociologìa
Read more

Sociología - Wikipedia, la enciclopedia libre

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto ...
Read more

Welcome to the website of Jorge Machado - forum-global.de

Articles, papers, abstracts and links for research in Social Sciences.
Read more

Asociación Latinoamericana de Sociología – Wikipedia

Die Asociación Latinoamericana de Sociología (span.) bzw Associação Latino-americana de Sociologia (port.) (ALAS) ist ein lateinamerikanischer ...
Read more

¿Qué es la sociología? [PUCP] - YouTube

Bienvenida al Curso Enfoques de la Sociologia de la Educacion - Duration: 4:29. by alucine2000 81,175 views. 4:29 Loading more suggestions... ...
Read more