Sociedadesostiblepdf

53 %
47 %
Information about Sociedadesostiblepdf
e d

Published on November 17, 2016

Author: jmsantaeufemia

Source: slideshare.net

1. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E D E S E N V O LV E M E N T O C A PA Z D E S AT I S FA C E R A S N E C E S I D A D E S A C T U A I S S E N C O M P R O M E T E R O S R E C U R S O S E P O S I B I L I D A D E S D A S F U T U R A S X E R A C I Ó N S .

2. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S U S T E N TA B L E FA C T O R E S PA R A A C A D A R O D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E D E S E N V O LV E M E N T O S U S T E N TA B L E C O N T R O L D E M O G R Á F I C O E R R A D I C A C I Ó N D A P O B R E Z A E D U C A C I Ó N A M B I E N TA L A X E I TA D A M E L L O R A D A E C O N O M Í A D O S PA Í S E S M E L L O R A D A R E N TA P E R S O A L

3. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : C R E C E M E N T O D A P O B O A C I Ó N

4. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : C R E C E M E N T O D A P O B O A C I Ó N C R E C E M E N T O D A P O B O A C I Ó N M A I O R I M PA C T O A M B I E N TA L M A I O R C A N T I D A D E D E R E S I D U O S M A I O R D E M A N D A B E N S M AT E R I A I S E S G O TA M E N T O D E R E C U R S O S M A I O R D E M A N D A D E A L I M E N T O S

5. FA C T O R E S D O I M PA C T O A M B I E N TA L • Número de persoas • Cantidade de recursos usados por persoa • Degradación producida por cada unidad de recurso utilizada

6. D AT O S D A P O B O A C I Ó N M U N D I A L

7. D AT O S D A P O B O A C I Ó N M U N D I A L http://countrymeters.info/es/World

8. D AT O S D A P O B O A C I Ó N M U N D I A L

9. D AT O S D A P O B O A C I Ó N M U N D I A L

10. D AT O S D A P O B O A C I Ó N M U N D I A L • Leve moderación da tendencia demográfica ascendente: taxa de fecundidade é de 1,6 fillos/muller nos países desenvolvidos e de 3,1 fillos/muller nos países non desenvolvidos • Aumento da esperanza de vida: 82 anos en países desenvolvidos, 72 anos nos países menos desenvolvidos, aínda que a pandemia do Sida fixo diminuir estas cifras na África subsahariana: desde 1981 cífranse 20 millóns de mortos, a maioría nesta área. • Os datos esperanzadores son debidos a diversos factores: • melloras no crecemento económico, polo aumento da renta por persoa e á diminución da pobreza • integración da muller no emprego e o mellor acceso aos anticonceptivos que permite unha planificación familiar axeitada • mellora na asistencia sanitaria, que determina unha importante redución da mortalidade infantil • redución do analfabetismo e mellora na educación

11. P R O P O S I C I Ó N S PA R A AT E N U A R A S U P E R B O A C I Ó N E A P O B R E Z A D O T E R C E R M U N D O • Axustar a natalidade • Elevar o nivel de educación • Mellorar o emprego feminino • Reducir a man de obra rural • Reducir a mortandade infantil • Retrasar a idade de casamento • Mellorar as pensións • Facilitar o acceso aos anticonceptivos

12. E S TA B I L I Z A C I Ó N D A P O B O A C I Ó N P O R R E X I Ó N S D O P L A N E TA A estabilización da poboación acadarase cando o cociente nacementos/defuncións fose 1 (crecemento cero)

13. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : Í N D I C E S D E D E S E N V O LV E M E N T O • P.I.B. : Producto interior bruto, diñeiro que xeran os bens producidos por un país nun ano • R.P.C. : Renta per cápita, PIB / número de habitantes (PIB por persoa) • B.E.N. : Benestar económico neto, valora a calidade de vida, BEN = PIB total – PIB “malo” (debido ás actividades que producen impacto ambiental) • I.D.H. : Índice de desenvolvemento humano, estima a calidade de vida, valorando a esperanza de vida, a renta persoal, a alfabetizacion, etc. • P.I.B. “Verde”: Valoración dos beneficios ambientáis nas contas económicas totais dun país. Os beneficios ambientais supoñen unha mellora da calidade de vida das persoas. De difícil aplicación

14. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : P R O D U C T O N A C I O N A L B R U T O P O R P E R S O A E N D I F E R E N T E S Á R E A S E C O N Ó M I C A S

15. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : M A PA M U N D I A L D A R E N TA M E D I A

16. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : I N D I C E D E D E S E N V O LV E M E N T O H U M A N O N O M A PA M U N D I A L

17. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : B U C L E D A P O B R E Z A • Pobreza absoluta = condición límite de supervivencia • Pobreza económica= ingresos personais < 1,08 • Pobreza extrema = ingresos < 1 dólar/día • Índice de pobreza humana (IPH)= valora, ademáis da renta económica, a esperanza de vida, o grao de alfabetización, o acceso e os prezos da auga e dos sistemas sanitarios, o grao de malnutrición, etc

18. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : C A U S A S D A P O B R E Z A N O S PA Í S E S E N V Í A D E D E S E N V O LV E M E N T O • Retraso tecnolóxico? • Clima adverso? • Exceso de poboación? • Guerras? • Inestabilidade política e social? • Falta de recursos • Desigualdade social • Secas? Consecuencias do cambio climático?

19. Os grandes problemas do mundo subdesenvolvido INFRADESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DEUDA EXTERNA SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS AUMENTO DE POBOACIÓN RESIDUOS E CONTAMINACIÓN CONSUMO ESGOTAMENTO DE RECURSOS POBREZA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS

20. S O C I E D A D E E D E S E N V O LV E M E N T O S O S T I B L E : E D U C A C I Ó N A M B I E N TA L N A C O N F E R E N C I A S O B R E E D U C A C I Ó N A M B I E N TA L D E T B I L I S I , A S C O N C L U S I Ó N S F O R O N Q U E A E D U C A C I Ó N A M B I E N TA L É U N D O S M E C A N I S M O S M Á I S E F I C A C E S PA R A C O M B AT I R O D E T E R I O R O D O M E D I O A M B I E N T E ; C A D A PA Í S D E B E F O M E N TA R D I TA E D U C A C I Ó N .

Add a comment