Social Network : TOPIC

50 %
50 %
Information about Social Network : TOPIC

Published on July 22, 2009

Author: inatialz

Source: slideshare.net

Social Network

Social Network คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อม ต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่ ในเครือข่ายร่วมได้

ประโยชน์  สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้  เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดง ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคําถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคําตอบได้ช่วยกันตอบ  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว  เป็นสื่อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอ ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น  ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสําหรับ บริษัทและองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

ความนิยมในแต่ละประเทศ

Social Network 10 อันดับแรก

Social Network 10 อันดับแรก

Hi5

Exteen

Shelfari

Shelfari

Main Option

Misc.

Shelf

Rate book.

Search Book

Book detail

Same Book as you.

Another user

Facebook

Games

Epernicus

Epernicus • โซเชียลเน็ตเวิร์กแห่งนี้คือที่สิงสถิตย์ของนักวิจัย ค้นคว้า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และก็เป็นศูนย์รวมที่ ให้นักวิทยาศาสตร์ได้แชร์รีซอร์ส รวมถึงช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานที่ตน กําลังศึกษาอยู่

Delicious , digg , zickr • del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยเป็นการ Bookmark เว็บที่เราสนใจไว้บนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่ง ปันให้คนอื่นดูได้และยังสามารถบอกความนิยมของเว็บไซด์ต่างๆได้ โดย การดูจากจํานวนตัวเลขที่เว็บไซต์นั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคน อื่นๆ • Digg นั้นคล้ายกับ del.icio.us แต่จะมีให้ลงคะแนนแต่ละเว็บไซด์ และมี การ Comment ในแต่ละเรื่อง • Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะเดียวกับ Digg แต่เป็น ภาษาไทย

Twitter

TWITTER In Plain English

ที่มาและความสําคัญ • เนื่องจากปัจุบันข้อมูลเกี่ยวกับจราจรนั้นมีจํานวนมาก มี การนําเสนอข้อมูลออกมาในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งรูปแบบของ ข้อมูลแบบหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมและเป็นข้อมูลจากผู้ใช้ แบบ real time คือ จส.100 แต่การที่จะกะจายข้อมูลจํานวน มากโดยใช้สื่อวิทยุนั้นทําได้ค่อนข้างลําบาก หากเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้รถใช้ถนนแบบ real time และสามารถกระจายข้อมูลออกไปได้ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้นั้น จะมีผลให้ข้อมูลทางการจราจรที่มีอยู่นั้น สามารถ สื่อสารออกไปได้มากขึ้น มีประโยชน์มากขึ้น เป็นข้อมูลที่ทันต่อ เหตุการณ์

แนวคิด • จึงเกิดความคิดในการสร้าง web เกี่ยวกับการจราจร เพื่อให้ ผู้ใช้ได้ share ข้อมูล โดยมี GPS เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ให้ ข้อมูลสามารถใช้ GPS ระบุตําแหน่งของถนนหรือบริเวณที่ ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ผู้ที่ต้องการรับข้อมูลก็ สามารถ ใช้ GPS หรือใช้พิกัดบนแผนที่เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ ต้องการ

Add a comment

Related pages

Social Networking - Mashable

A social networking service is an online service, platform, or site that focuses on facilitating the building of social networks or social ...
Read more

Social Networking News & Topics - Entrepreneur

The latest news, videos, and discussion topics on Social Networking
Read more

Social Network Essay - 643 Words - StudyMode

Social network essay Social networking can be a useful tool for keeping in touch with friends and family but when it is used to substitute it for actual
Read more

The Social Network (2010) - IMDb

The Social Network . PG-13 | 2h | Biography, Drama | 1 October 2010 (USA) 2:31 | Trailer. 37 VIDEOS | 165 IMAGES. Watch Now From $9.99 (SD ...
Read more

Social network - Wikipedia

A social network is a social structure made up of a set of social actors ... The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science.
Read more

social network | computing | Britannica.com

Britannica Web sites. Articles from Britannica encyclopedias for elementary and high school students. social network - Student Encyclopedia (Ages 11 and up)
Read more

Academic Essay Sample: Social Network Impact on Youth

Sometimes it's hard to compose your own essay without understanding how it shall looks like, the below "Social Network Impact on Youth" is the one to use.
Read more

ESL Conversation Questions - Social Networking (I-TESL-J)

Conversation Questions Social Networking A Part of Conversation Questions for the ESL Classroom. ... What are some good points about social networking?
Read more

Social Media Statistics & Facts | Statista

How many people use social media? Discover all statistics and data on Social Networks and their usage now on statista.com!
Read more

The Social Network | Sony Pictures

David Fincher's The Social Network is the stunning tale of a new breed of cultural insurgent: a punk genius who sparked a revolution and changed the face ...
Read more