So tay huong nghiep 2014 version 1.1

41 %
59 %
Information about So tay huong nghiep 2014 version 1.1
Education

Published on February 18, 2014

Author: giannho

Source: slideshare.net

Description

Tk:
Sách hóa Bắc Ninh-https://www.facebook.com/sachhoa.bacninh Sách tham khảo, sách ngoại văn- https://www.facebook.com/pages/S%C3%A1ch-tham-kh%E1%BA%A3o-s%C3%A1ch-ngo%E1%BA%A1i-v%C4%83n/664840560217523?ref=stream

Sổ h y hướ g gh p h p ph h y h ă h 2013-2014 1 p h h 01-01-2014 – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

h g g g 1. Cá bạ rắ 2. ẹ,p ụ y rắ ê ã ẩ bị ướ y p sở q e y ư ?- ờ 3. Cá bướ ướ p q - bài 1 4. Cá bướ ướ p q – Xá ị rõ á ă ự á 5. Cá bướ ướ p q – Xá ị rõ á á â -Bài 3 6. Cá bướ ướ p q – Xá ị rõ 7. Các bướ ướ p q – Xá ị rõ x 8. Cá bướ ướ p q – Xá ị 9. Cá bướ ướ p q – Xá ị r 10. Các ng 11. Cá ề ươ p 14. ì s á rườ ạ ì ề -Bài 4 p ươ - Bài 5 ạ -Bài 6 rườ r yể - Bài 7 bình ụ á ọ ướ ề– ọ ự ờ C ẹ 13. ủ lai p p ù ợp ọ s 12. ướ ự â - bài 2 y ọ b ượ ọ C p ề s ê p 15. ại học: Lễ t t nghi p hay "lễ th t nghi p"? 16. ă ă ự ự ượ r r – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ư 17. 0 ầ ưở 18. N ề 19. ọ p rắ ề p p ù ợp ớ r ê ướ ủ bạ – ề ì r r er p 20. 7 bí quy t thành công 21. 5 câu hỏ ề ra mục tiêu cho cu hướ g hướ g hướ g phư g ph p ời y h 201 hướ g gh p h ph h y h phư g ph p h h h h h 201 ă 1 h ớ ă gh p – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

â q ầ ă p ụ y á e ọ s â ưx ớ ờ á e ọ s ọ 0 Cá e sắp s bướ y ê á e ẹs p q y q y ị r q rọ ưở ây r ớ ị b ủ ọ ự ề ạ ì ờ ề, p ươ ọ ạ , rườ ủ ự ọ ề p r ă p ầ ẹ á e ự ầ ầ ê p y ượ b ê s ạ ự rê 0 ă ạy ạ ạ ọ rự p á q â sự ạ á y ớ ườ rự p ạ q á bạ r s p ạ r ề á ề ể ơ p p ụ y á bạ ự ọ ề p ạ p ă ọ s ướ 00 rự rự p p ụ y p sự ể p ụ bướ ự p ọ ề ì ớ q p C ịp ụ ạ ị x y– , y , ướ ớ q ư C á e 2014 ư q y ì á y ượ ự ụ p á b ọ s C p p p ụ y y ù ọ s q ọ s ọ , ọ s ớ ướ r r á rê ươ rì ư ướ p á bạ ạ y p r ủy á ư yể s rườ ạ ọ r bê s ạ p á e ọ s q s ụ ượ y ư á b rắ , q y rì b rợ ư e ướ p y ạy ạ ọ , ẩ bị â ê r r y ượ á ì – ạ ys á rể ề p á e ọ s q ơ á e ọ s p á e á p ươ p ụ ọ ớ ạ ọ á bạ r y ươ p áp y r rì q ạ ọ , y ượ y ă g h h – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

h g g ạ s 0 ă r ự ạ p á rể â ự ạ 0 ă ạy ạ ọ 0 ă ạ ị r yê ê rưở p â sự p b ạ ọ C C â ạ T á ă b ạ ọ C â ă 00 e ọ b p ủ ụy â á rể C â – ADB. ă 2009, ôn sự ã ự á ươ rì á ụ p á rể â ự e ươ rì ưs 01- ướ 02- ướ 03- C ươ 04- Cươ 05- C ươ 06- C ươ p rì rì rì rì ọ s ớp ị ướ ọ ạ ọ q p á rể ề p s ê ướ p p p ỏ ă ề p á rể 0 ă s â p ă ự s ê rê â sự Cá ươ rì p á r ể ề p rê ượ r ể b á bá á ụ , e e, ê , ê eb s e ạ á b ươ rì e ạ ớ ờ ượ ượ rê y be ạ www.youtube.com/user/vimtraining q ươ á ạ rì á ầ ì ọ y p ê , ã ượ ự ọ ươ ủ r yê ễ r ươ 0 C yC ầ p r ạ á rườ ạ ọ rê ướ ê ướ ră b y s ụ ờ sá rì rê ớ ạ ạ r á ọ yê ê – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

- h ẹ , ph h y h ã h ẩ ị hướ g gh p h h h y hư ? â ỏ s ây p ã ầy ủ 01- Cá bạ ã xá 02- Cá bạ cháu mình ã y 03- Cá bạ ã p á ị á s ụ , á ủ á b ự á á á ườ 06- Cá bạ á ẩ bị ướ â ì y ư ? á 07- Cá bạ á ơ á á ủ ủ á á 08- Cá bạ không ? ướ r b â ủ , ươ ă â á ụ ớ ự ọ ư ? ưở ươ ướ ầ y p ê q â ể , ỏ ủ ườ á ề á 13- Cá bạ ? á sá 14- Cá bạ quan tâm ? ạ rườ ướ ớ p á b ì ầy y ẹ y y ọ s rườ p ù ợp ư á s y ì q p p ỏ á b p ể â á , bạ bè ề ư ? á bạ á ẩ bị ướ rự q â , ì ề ề r ê á ỏ ă á bạ y ư ? á ? 12- Cá bạ ự con, cháu mình hay không ? ê y ì á b , ọ ề p ù ợp ỏ ì ề r rì á á ê ì ? ọ 10- Cá bạ ă ự á â á xắp x p á p r á b ủ y ư ? ì ềx ự , b á á ị ự ự – á á y ọ ủ , á 09- Cá bạ rê ạ á ượ rắ á ă á 05- Cá bạ á ề p , rườ 15- Cá bạ ơ sở ạ y ư 04- Cá bạ 11- Cá bạ bè yê ẹp ụ , á ă á ê sắp bạ ? ầ ụ ủ , â ề ể á p ể ủ ủ p rườ ơ sở rườ á ạ á rườ ? – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

16- Cá bạ sự q cháu mình hay không ? ạ 17- Cá bạ ự ủ n, cháu mình ? p 18- Cá bạ , á ì ướ ự á y ìs ụ ủ p á ể ỏ ề ị ướ á ư y 50- 0 ể : Cá bạ á ì Cá bạ ầ p g ề ể : Cá bạ bể ắ gh ự ề ướ êh y y ? p ụ , ị b á ướ ể ớ ướ á ì p ự ọ ể 5: ự e ớ ầ p ướ p á ư ượ á ã s ầ s ề ể p ư á bạ ơ ề ạ ì bạ ây ướ ì ề ướ ă ọ p á ự p C ềs á r p h ê q bá , , y á bạ Câ ỏ : Cá e trên báo, internet á b á bạ y p h h h ọ ị á mình. p , á Cá bạ ọ s ườ pb r ỉ ầ ì ì ướ ơ r q á rì ư ướ p á bạ ọ s ọ s ườ ề p ì r ề ề ề ề p á á bạ ề ì â á bạ ọ s p ư ị sư ị yê ê R ã ạ r ì ề sư R ê sự ề á bạ ọ s ể ọ r ề rắ p á bạ ọ s p xá ị rõ á sở ê sự y ườ ủ y ă ườ ư ư á , pb ỏ rê e r , :C s y ư b ờ r p ù ợp ớ á ơb ầ ư , e, áp bê 0 â ê ể ủ p? : á ủ ỉ ơ ư ể ề ượ ê y ự , sở p ự ẹ ể : Cá bạ ọ ự ă q ắ , e ọ b ề ư ự ư 70-80 ể : Cá bạ b ự sự ự yê ờ rê ề á 80- 0 ể : Cá bạ ã ự ã bỏ q Cá bạ ê p r chá ì q ắ p ụ ướ 50 ự bơ r sự ự ề Cá p ụ y áp ụ , : ã áp ụ p ầ , :C b ớ ư 0- 00 Cá bạ s p ướ p b p áp ư 19- Cá bạ q ề 20- Cá bạ ụ ạ ọ y p q s ề y ề ớ sở y á bạ ườ ự ọ y ì á bạ rọ p ây b p p ề – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining p

Câ ỏ : Cá e ã Câ ỏ p : Câ e ỏ : Cá e q â Câ sở ỏ 5: Cá e q â ự y rì rê ạ s ớ ờ ể ớ bắ ơ ờ ể b ầ ì ể ì ể ạ á q â ủ á e ọ , ề ề ạ á b ướ á p á rườ y ì Câ ỏ : Cá e cô hay không r Câ ủ ỏ 8: Cá e ọ y r Câ ỏ ể , ị Câ ỏ : Cá e ướ ề ành em thích ướ , p ủ ủ ủ ì ủ ầy ớ ê ự ề ề ạ rườ ẹ, ọ ớ á á ự ớ á ì p r 0: y ê y , rườ á ủ Câ ỏ 6: Cá e trong 3- ă ớ ư ầ ủ ạ q á ắ ị ề ỏ p ầy e ề p y ự ỉ á ọ , á e xé á nhân Câ ỏ : Cá e Câ ỏ không : Cá e Cá â ể ể sở ề s sá â ỏ rê á e á e ớ ỉ ự ư ư ể 30-36 ể : C á e , sở em 25-30 ể : Cá e ã s y ê á e ư xá ị rõ ượ y ê ớ yê , ẹ 15-25 ể : Cá e ượ á e ì ể á á ợ ê s y ư ờ ề , Cá ể Dướ 15 ể : Cá q á ề sở ể ự ạ ị ề y ị e ề p ướ 0 sở ắ sở ư á e ầ , ể ề ườ ư ì ị p ị ề p á ư ề á ì y r ề ầ ề , 0 ự ê ạ ề ê á p ủ x yê ớ ỉ p ự ề ề ề p ủ p ủ ì Cá e ầ p á e q ề p á e ờ ầ p ỉ á y p â ư ượ ị p ủ ờ p e á e ỉ Cá e ầ p ư ủ sở ạ yê , ờ Cá e bướ ụ ẹ ầy – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ướ hướ g gh p h r ờ ầ pb b p ụ bắ y - bài 1 ây, r ề rướ ầ â ự ượ á bướ ướ ướ ướ y, á bạ ọ s ầ ự ư p ự ọ ề p á bạ ọ s ẹ ườ r b r ì s ây p á ọ s p q 1-Xác ị h rõ các ă g ự cá nhân s h h: ì b ră r ră ắ ,y ầ ê ầ p xá ị á â ọ s ă ự ư rõ á ă ự ể ượ r á â ự “b ì ” Cá ă ự á â ể ă , ă , ă ư y r ượ , ă â y é é , ê , p r … Cá ă ự á â y ể ượ p á ẹ, ườ â , á bạ bè q q sá á ạ r á ă ự á â ể ượ p á q á b rắ yê ụ I , E Cá e ọ s ầ xe sở ủ ì ề ề p ư ụ q b es Holland Cá sở ề p r r q rọ ạ sự ỏ ã á â r ề p 2-Xác ị h rõ tính cách cá nhân: Y r “b ì ” á á â ủ ọ s á á â á ớ ă ự â ể ượ ể á sở , á â ụ bạ ù ă ự ư y sá ạ ư s á bạ ì bạ p ể C ươ ự ư xá ị ă ự á â , á p á q q sá á b rắ 3-Xác ị h rõ g ự ủ gia ì h: Y ị ự b ,s ỏe á 2009- 0 0, r ề s ê ọ ạ Ú ă ề ạ áq y ủ ì ủ á ẩ bị ự ư ầy ủ ì é -5 ă y, xá ị ụ ể ì y ể bỏ q p ạ ề ây ì ọ ể p ù ợp b ọ xá á â y á á á â ị á á á â e ể ượ ù r “b ì ” xá ề b ủ ì r ă p bỏ ở ì p ề Ú ă q á ây ụ ể ọ ạ ọ ựá ầ ư é rõ ầ yê ầ ượ ụ ì ạ ọ C ự ọ ạ ạ ọ Cầ ơ 4-Xác ị h rõ các xu hướ g gh gh p trong ư g lai: ờ ọ ạ ọ é - ă ề y ạ ắ ắ s y sau 2- ă ă 00-8- 00 , â xây ự hot cho á s ạ á rườ ạ ọ r ờ ể ạ y “ ” ư ở ự ề ạ á â ẹp s ượ â ê á y xây ự â s C ẹ á bạ ọ s ầ p b rõ ề x ướ ề p r ă ớ ụ r 5 ă ớ, bá s ạ á y ớ b â á bá s ê ạ p á rể ởr q ạ Xá ị rõ á x ướ ề p ươ y q rọ r ướ pb p b q ầ r s ọ ạ ọ – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ị h rõ ị h hướ g gh : xá ị bê x ướ ươ á ề ủ ì ư ị ướ ề p ì ọ s ềs r ự r bì , ì rượ , s ạ , â ê bá ườ ể r rở â r bì ă ự ềs áy s p á â y q rọ p Ở ây á bạ ầ p p â b rõ ờ Cá bạ ọ s 5â ườ ủq á 5-Xác rườ ề ướ ọ p bì s á bê 6-Xác ị h rõ ngành: xá ị rõ ọ p ù ợp ụ bạ ọ s p r ề á ọ á ụq ầ á rì ạ ầ Xá ị rõ á á â ủ á bạ s ể 7-Xác ị h ư g: xá ị ợp Xá ị rườ p ọ s ự ủ ì ụ bạ ọ Y y ê ạ ọ y ể ă á rườ y á ạ Xá ị rườ bướ s p á r s y bướ ướ bể C rê ây p ỉ ì ê ọ s á e ă ự á ề Attitude- á ề áy , á â s sở á â , s r q q á rì Cá ă â ă ự ượ y á b â y á ề ự se – á rè â e ớ ề ướ ớ, ù ợp ớ y ạ xây e ọ ạ bướ ọ ượ ọ s ạ y C ư ạ ọ y ù r sơ b ọ s Cá bướ ướ á ươ rì ẹp ụ y ì ủ ướ hướ g gh p h Cá –X b ầ ề ă á sở ẹp ụ y p ys p ị rê ạ r ướ ư ă g ự â r ụ yê ă y ọp sở ạ ượ ể ọ s ườ ạ ạ rê á bạ ọ s s xá ị p ề xây ự ư r ề y ự , sư xây ự , xây ự ă ă ự ù xá ị rườ p ù rườ p ù ợp ớ ă ự ề ề ây r ă ự ì q s r ạ ạ ọ s ượ ầ ơ, ạ ọ Y p ạ ọ ạ ướ p á bạ ọ ị h õ ẩ ạ á rườ ắ ắ y rõ b â ă ự , á p, ọ s ầ xá ị rõ ị ướ r q rọ á ă ể y bạ ọc sinh á s ị ướ ọ ề ụ p ù ợp ơ ạ ọ ì r s ă ọ ù ợp ớ ề ở ọ s xá ị rõ á ề ì e sự yê s ư ì bề ì y á y á q ùy á á rọ ă é r é ự ẹ - bài 2 xã ắ ủ ê ơ á rì ự y ă h ự ướ ư r p e á â ạ b e e, ầ ê ọ b ọ , ự ủ á ă ự á â ự ê ơ s ă ượ ỏ ê p ủ á bạ ă bắ ướ ụ ụ ể ề ă – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ự á â Cá ă ự á â ys p ơ , á ơ ă y á ự ụ , á ẹ ểq ì ểp á rể ề p q Nhóm ă g ự á ơ sá â r ạ p â q ượ ọ p ă ự ă ự s ạ á s p k hứ : Cá ă ự y p á e ọ s ể ắ Cá e ọ s e ọ á ự ê ầ ă ự ự á ư y ă ự ư y b ề ể q á r ơ x p ì ượ ể ỉ ề p ủ á e ỏ r sớ ă ự ớ ể ạ ề á e e á ư ki , y sư á Nhóm ă g ự kỹ ă g: Cá ă ự y p ơ á bạ ù é é b y ườ p ù ợp ớ á ề ơ áp r y ạ ề á e r bá , sư, ư â ă ự ọ r rườ ọ Nhóm ă g ự thái ộ: ă ự ề ì ủ á e ọ s Cá e ọ s ể p ù ợp ớ ị r ã ạ Cá e ọ s ườ ê yê ê ưở ề s , ì , rườ ớ ă ự á â , e ọ s ể e ọ á ề á ể ể b ă ự á bể r ẹ ớ bạ ủ ọ s r s r â y ể áy ượ p á q ì , bạ bè q á b p á q á ươ rì y r s ướ hướ g gh p h â ạ r ượ ì á r á p b ọ s á ị –X ề ề ể á ọ s ể ự á Cá e ể ă ă p ă ự ê q ớ ù b ư p á e ă r á á s ạ ườ r r ã ă á b ự r á ượ ọ ể rở y bị ì á p ụ y ầ ớ ự ê ủ á ă ự ọ á ề á ư ư ắ ă ự á â ê á ờ ì ọ ê ầ ư ề ơ á bạ á á â á xá , á p ụ y ầ q sá ự ê ủ á e bạ ọ s ì ể ề ă ủ q bạ xe ạp ỏ ủ bạ bè ể ă ự é é Cá ă ự á â ự ê ủ á e ọ s ể ớp ọ , á ì r s p ơ ớ es ề yê Cá ă ự á â y ể ượ ọ è b ư xá ị á , á bạ ờ â ỏ á e ọ s áp á á bạ á á e r á ủ ướ ị h õ rê Cá ạ r á â , ể ẹ ầ xá ị ề p h á y , h ê ướ ư h ề es -Bài 3 á b y ạ r è e á s , rì , ọ ể á â ă – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining p

e ờ rưở p á r ể , y rì xá p rõ r â ủ á bạ ã ượ ị ì ượ ầ q rọ á ợ ự ọ p ự ọ ề s es ư rưở p bướ ầ ề 01- ự 02- ọ ể á ể ạ ể ạ ể ắ p ụ á ỉq p y Cá b b á 06ỉ q á ề ắ á á â á â ể y y ủ ể y ị á á á â ượ ọ tính cách cá á bạ ắ ề p p ạ p y r á r â á â ủ ầ p p ì ủ â : ớ á bạ y á ớ p ươ q sá q ạ á y ươ á â rõ ưở r y ượ ủ rì ạ r á ủ ớ rọ ớ ì ớ ì ể ủ ượ ạ ườ x q y ủ ạ ọ b , á Xá ị ạ r q ườ x q á ờ p â ê ạ r s p s á ể p ép ọ ạ r : r : á q á s â s ụ ể q á á p ù ợp â : ờ ơ , C ườ ạ ể p rì á : r á q ị q á p ép ì 05- rõ r ủ xá p ạ ọ , ê ớ p p ù ợp: á y q rọ xá ị ề á bạ s ê s ê ă ạ bá ắ ắ s p ù ợp ớ r e r , s ê ắ s r p ù ợp ớ á ị r ự ọ ề p p ù ợp ớ á ủ ì r sự p á á á ủ á , á 03- Xá ị rõ sớ á ụ 04- ớ á bạ s ì q p ụ ạ mình. pb rở ê p p, á q r ắ â â ơ Cá â ởr r ớ ê r y , á , bạ q bá s á á nhân. ể áp ụ y ụ rể ề á á xá ị 5 000 ượ á ì á á á ể á p â ề ì á â ạ á ạ á â ủ á Cá I, á â ì r ề p, á bạ C r ề á ạ ì yê ê â sự F e, s ự ễ p ớ r ề Cá bạ â I ủ xá ễ p ạ ọ s ì ys xá ểs ầ xá á ụ r ị ụ b ãx ụ ị á p á ì â ỏ ơ http://www.mediafire.com/view/?9ab7nmi2ezceob3 – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ướ hướ g gh p h ầ Cá ư ươ ươ s y ọ rì rì ủ ạ ọ ề sâ sắ y –X á é r ề ị h õ g ự ầ ư â - 5 ă C ươ rì p ầ ờ ề ầ ư sự ọ ưs á p ụ y ầ ủ g ì h -Bài 4 é - 8 r ư ờ r bì - 5 ă ầ p, á ạ ị é á ì q á rì ướ r q á rì ự Dòng ư ọ p , p ề p ụ y ắ rọ ẹ : ầ ư ọ p yê ầ ề ề Cá á , p ọ ê ầ ượ e ị yê ầ ủ ề b ườ x ướ ầ ưq á r ủ p ạ p ề ề ầ ủ ề ọ s ưở ớ â ọ s ư ớ ứ yêu : ờ ọ p ạ ọ ọ rọ ọ s y R ị ề ọ ê r ờ ọ ể ề r r ọ p á Cá p ụ y ọ s ầ ể q ờ q rọ ê ầ p ờ ọ rê ớp á ươ rì p ụ y ầ xá ị ầ ư b e ì b h ạ rì phí ư ọ á ươ p Tách ph ề b b ỏ á b r ọ ớ y K r h tài chính cho h ập: 4-5 ă y á p ụ y ầ pr ạ p ụ ụ rườ ợp rủ r tri hứ , quan h ự q rọ xã â y “ b không ph là ủ: ọ p ạ ọ yê ầ r ề , r bị ọ p, p ự p, á ọ á r , ề p ư ă ở, ì ầ ê ạ ạ ị ự ờ ự ưở rướ ỉ ơ ạ ọ ề ê rọ á e ọ rủ ờ q s trong gia ì h: Cá r ưở ớ q y ị q y ị ớ x ắp ắ ” p á ầ ủ á e ọ s Y rườ y ê ớ q ọ p Cá s ự ọ á rườ r q ề , ờ q ẹ á á ê ọ s ầ ườ s ư á p ạ ạ ă á ề á ầy ủ p r rê s ề ư rườ ờ quan ườ ì p ủ ự ể ề á ủ e ọ ủ ề ể á y p ì M q á rọ ủ ạ ị ườ á rụ r ề ì ầ s y ể b ầ ư ượ ầy ủ ự xẩy r s á ượ ự hoàn – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ướ hướ g gh p h ư á bướ e ọ s , bướ r b , ờ ề r -5 ă r ề e ề á ị ượ ạ ỉ ự q ê ể p ẹ ị h giá hộ á r yê ườ ầ ớp y gh p ư g - Bài 5 ủ y bê r ự ủ ì b â á â á y ề p r r ạ -5 ă ư ọ é -5 ă y á s y r ạ r ư r ươ s y ụ ụ ể r ă 0 â , p á rể r r ươ ù r ườ C ẹ ể p á e ọ s á x ướ ề p r ươ Cá ể ợ s ề p á e ọ s gh p các ứ ộ: rê ự , p b s sư bá s C ư y, xã p á rể ỏ p ạ ọ , , r p, ề á ề ơ á á ầ ề p, ẹ ê xe xé b ầ ạ ụ bạ p r pr x â ê ă p y ượ ị ướ rở â ê bá ạ yê ể ươ r r - ă C ẹ ầ ì r ề ă ự , á ự ủ ì ể ự ọ e ì p r bì e ự ọ ề ể ự ọ ìs á , e p Xem xét các ự báo g ự ự rê á rự ps ụ ịp ụ ị h õ x hướ g gh gh , ạ ọ á p y ê bạ p,bạ y ự ự ụ á p C ươ rì ể y q ự p r xá ị ạ ạ ớ C ướ x ạ bì á ướ –X ể ị rườ nhân ự : ự bá ê ọ ă Cá y ễ p p xã ị ự bá â C ự â ự y ướ ự á r p á rể r â ơ ị á á ề ự bá ướ p y p Cá ầ â ă h giá nhu nhân ự các ị phư g khác nhau: Cá ềp â b ề r á ị p ươ ùy e á y ự ê á ươ rì ầ ưp á rể ủ p ủ, á ỉ s á yê ầ â ự á ụ r ă ớ, á ị p ươ ư , ạ , ,C s ầ r ớ ề ị ươ ự ư y, á ỉ ề , re, s ầ â ự ớ ơ sở ạ ầ ỉ á áy ầ ư p á r ể h giá gh p qua ị h hướ g kinh t ĩ mô: Cá ị ướ ươ rì p á r ể rọ ể ưở r ề ớ ơ ề p r ạ á ị ướ ủ ướ , á p ụ y ầ ớ á ị ướ p á r ể ủ á p ớ ạ ụ e e á ị ướ p á r ể r q ề á ề ê q ớ á ự ủ e e s ơ r ươ lai. Cá y r ề rê á bá ư ịp ầ ầ ư, ờ bá s , bá ầ ư á bá ườ á Cá p ụ y ể ọ p â á ưở á ị ướ ủ hộ ướ gh á – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

h giá gh ngh p ự trên các ợ h p ớ ề q Cá ầ r á y p r ề ề , ủy s , b s , y p ớ ớ Cá , ề ê q p á rể ạ q ươ p ầ hộ ầ h giá y 0 hộ sự ạ ề gh y p h tranh ủ Nam: ợ ạ r ớ Cá ư rọ ể ủ ớ á ự ys ươ gh p ự trên ự thay ổ kinh : p, s x , r ớ sá ạ p yể s s x bắ ầ ầ yể s x s r r sá ạ s p á rể r h giá hộ gh gh p ự ề ớ ầ ề p Cá ớ ị, p ầ ră â s ề ề ớ ờ kinh yể ầ s á ủ s ự p á r ể xã ề sá ờ ă ạ ớ 0 ủ ì y trên thay ổ ủ xã hộ : Cá y xã q y ị r y xã q rọ ư rạ â r ướ 0 s , ị ã ạ r ưở ớ ề X ướ ủ ề ị ụ hộ gh gh p các ngành nách- niche jobs: Cá á ườ á ầ ỏ r r ạ ị ề p y ê á á y ườ p p rư ủ á á r rườ ớp ạ rê ị rườ p ầ á á ườ ầ p ự ọ p s á ê bể ụ ă s ư , ễ ê , J Xá ị ề p á r ể ươ r q rọ Cá p ụ y ầ ê á ợ rê ể xá ị ự ọ ề p e r ạ ọ , sắp ớ ướ hướ g gh p h –X ị h gh – g h -Bài 6 ự á á ự bê r ủ á â e ọ s ì ờ xá ị ượ x ướ p á r ể ề p r -5 ă ụ y á e ọ s ầ xá ị rõ ề s ự r ờ ớ ề ượ ể p ạ r ơ ụ ề b r ề ư ự p ẩ , ơ, ơ, ầ , bị áy ềp ểb ạ ễ ,q yp ,q lý hãng p ể xá ị ề ầ q â ớ ươ q ủ ă ự p ù ợp sở á â b â e ọ s – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ă ự ù ợp sở p s : e ọ s e ọ y ê á ự ọ á e ọ s b á e ọ s á e r ă ề bá ư sở ề x ướ ị r ă ă ă s ự ọ s ù ợp sở ọ ự Cá e ề yê ự p ề ọ s ù ợp sở ự p ù ợp sở p ủ á e ọ s ượ q y ê ă ụ á e r s ỏ ây y ọ : ây ề ườ ự á ề s 3 ề : s 4 á , sự yê s rở ă ư ạ ì p ề p ủ e á ă p: e ự ờ r â á ự ề ườ ọ r ề sự ớ ự sắ ợ á p ụ y á ạ s ụ ị ề bá ưở ễ p bị p ụ ọ ự ạ bỏ á p r y á ướng á e ọ ề p rở ề ườ p r ự ọ ề s 1 và 4 e ư ủ á , ể q y á rườ ợp y, p ụ y ọ s ầ á á ạ á e ọ s yê ề qua ự b sá r ù sự ê á r x r ự r ề ọ s sở ủ ì s ờ ạ ạ ọ , á e r ì ã ọ s ề xá ị xá sở ủ ì á e ọ s s s ợ ọ ự ề p ớ ỏ ă ưâ ạ , ọ , á e ọ s ể ự ọ ề ạ s 4 ủ nh ề y yê ạ á â ể ượ q á ă r ề p ư r b rướ r , á e r q rọ yê ề ơ sỏ ạ r á r s q á rì s y ớ ự ọ s 1 r rườ ợp á e ầ p ự ọ á r ề p ư ễ x , ì ơ sở ê q ớ ề p ự ọ y ể á e â ắ ự ọ s 1 ề p ầ ờ ể yê ượ Cá e r r ề ờ ể ể ề ề yê – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ự ề ọ ự ủ ươ s ụ ề, á e á ọ r ọ s ầ p ụ ự ỏ r ề, ạ y q y ị ọ ểq y ị ự ọ s ươ ề e ọ s ngành này. p y ươ ầ p r ă ớ ọ s r ạ ụ ươ ể ể ạ ê ề 0 q á â ạ ạ p ự ị rườ r ễ ọ rườ ự h ị , á e ă ự yể ê ự ọ rê s ự ,s –X rườ ươ pp ụ y ọ ì ì ị h ư ù ủ p hay ư ọ rê r ự s r rọ rườ s p á rể ây ỏ g h ướ p ươ ợp ủ ì ể ưở r q á á e ầ r ạ p á rể r ạ ắ rì s : ây ư á e ụ ị yể s rê bá ys ư r s ợ p ù ợp ớ á yê ầ h / cao ẳ g/ trung ọ s ể ự s ọ ủ á â ây ọ á ây : ơ y : ọ ươ ì p á rể r p ù ợp Cá e ọ s ì rọ ầ á : ề ôs y ầ ướ hướ g gh p h Xá s q ơ ự ọ ề p ù ợp ớ ă s r y y rườ ụ ề ầ ít ụ ươ ạ ọ ủ á e ọ s , á ys ề ự ọ y ự ầ ỏ ự ắ ự ạ bỏ r ă ượ r â á e ủ ự ă r ọ s ì ượ á â yể - Bài 7 p á e ọ s ạ , á p ụ y á e á â g gh : ể e ể xá ị ự , s ọ r p y ọ sinh ề ọ ầ bì , á e ă ọ s – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ê á ự ể p r ự á rườ r p ề ể b q ọ ự ọ á rườ p ù ợp ớ s ọ s ạ b p á rị ơ rê yể ụ á b ọ ự r bì r ễ bị ạ q r sơ ạ á p â sự r ă 0 á yể ụ 0 ị r trong ị ơ 00 sơ x Rõ r ơ sơ ọ r bì s bị ạ r , ạ á y r ề á ỏ ê b ạ ọ b ớ ọ ự s ạ á rị ề ơ b ạ ọ Y ể ọ r ươ rì ợp ă á ì Rõ r e ọ s e ỏ ẹ s p ù ợp ớ ề ể b p ự h các ư g: rê ự , á p ụ y x ướ ự ọ á rườ các e ọ s Ứ yể á rườ s ạ r s ép á e ọ ự r bì ọ á rườ á ớ á r ự â sự, rườ p ỉ y r q y ị p â sự Cá y ưb ể , rì , á ă ề á ạ xã r q rọ r q y ị y s ê p ư y r ủ rườ p q y ị s y e ọ s á ọ ạ á rườ ạ ọ x sắ s b ể ơ ạ ợ s sá r x q rọ á rườ ạ ề b ầ s ụ á á rì , á ầy á ượ ạ á , sự bù r rê er e ạ ề s ê á rườ p ượ á ụ ạ á ươ rê ự ớ yể ụ á e s ê r , b ạ á rườ ạ ọ x p xỉ rọ á ọ p ẩ bị ề p ươ ủ á s ê Các y h giá h ượ g ủ ư g: r yể s , p ụ y ọ s r ự ọ á rườ ể Cá ỉ ê s ể p á e ọ s ọ ự á rườ p ù ợp ư s ượ ọ s yể , s ượ ỉ ê ư yể ượ á ă rướ , s ượ ê , rì b p ủ ê , s ượ ê ơ ủ rườ , s ượ ê ạ ạ ướ ,s ọ ở r ạ rườ , ì ì ơ sở , á á rê á ễ ủ s ê , á ươ rì ướ p ự p rườ , á ạ ủ rườ , p ỏ rự p á bạ s ê ọ ạ rườ Xá ị rườ yể y ưở rự p ớ ă ủ ọ s Cá p ụ y ầ ầ ư ờ xá ị rõ rườ ủ e ă ủ ọ s ề ã ượ ự ọ q rọ ơ ươ rườ g ề bạ hh ắ r ắ ẩ s y ề g ư g lai ươ á rủ r á e ờ rườ r ươ r rườ Cá ợ s 0 ă ớ ạ r b ị ạ ề ể p ị ề ể rở ê é á bạ r r 01-Ngành FMCG: ngành hàng tiêu dùng nhanh luôn luôn là ngành nóng nh ầ ủ ị rườ 88 r â Cá ề p ê q ớ s x , p á ọ áp – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ê ù F C Myamar ủ x á s ướ y 02-Ngành gia công ph ề Cá ự ưp ầ ề rê á ầ áp ượ ầ ắ ọs r ễ ă rưở ị ởr - IT: p ầ ề ủ y s rở ể rưở ề bê r rì á s ê rì I . ă I s ướ r ị rườ 03-Ngành liên quan ớ nông gh p, hủy h : nhóm ự rọ r x ẩ ư ủy s , ị ạ ủ é rọ r ờ ủ 04-Ngành liên quan ớ sáng ư , Cá Cá ê q ă ớ 05-Ngành du ị h khách r ờ ớ y á ị ụ ị ườ 06-Ngành bán ẻ: Cá ạ s ớ x ướ y, á ê ạ , á bá â ự s ă r x 07-Ngành ă ớ r á s : Cá y ởr x y 08- Ngành môi ư Cá ă ớ ạ q á rì p g: : á ạ ề sá ạ r ớ sá ạ ạ : Cá ê á ọ s ượ r ể bá ờ ớ s x ớ á ở ươ rườ ề ề 09- Ngành ậ : ươ ự ư p p á rể ạ ầ ề s p á rể ạ q y s ề ề ớ á bạ ọ s 50 % Cá ề ă 0 ớ s rườ s p ớ rườ , ề ơ á r rê ể á ầ y â ớ ầ ắ ự ớ á ầ ủ á q ạ ,p , ầ ớ x ư r p ầ ạ ị á y ầ p x á ị áy s ề , p ẩ bị ã p á rể ạ ầ ư ê q ps ự p á rể ạ â s ê q ọ ự ạ á ể rê y ớ áy, ớ ă â ị rườ p á rể ọ , r sạ s p p ầ x ị rườ ởr ầ bề ạ ị ư bá ầ r ể â q rọ ă ề e ớ , rườ q p Cá bạ ă r ờ C ọ ợ q ườ Cá ị r bù r ạ r ờ s x r 0 ủ ì rọ r q á rì W O ă 0 5, ọ s ề ướ p ề b p r – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

gh gh p phù hợp h á ự g bình p ủ á â b ă , á Cá ọ s r bì rườ ợp ă p ụ ă ư y é ạ á ươ rì rườ ợp ă é e ịp yê ầ ủ ề ụ s ê e ọ ọ ư sở ă r bì ườ s ê y ể rở ọ s ê ư y á á â ọ ự r bì ầ ự ọ ề ì ể ể b ề p ị bề ? â ỏ ườ ượ ê r r yể sinh. Cá r ườ hh sự rơ ể ọ ọ s ọ ự r bì ầ ự ọ ề p yê ầ ề ă Cá ọ s ể á b p ơ ư r p ề ể p ù ợp ớ á ă ự ủ ì y ê , ị ướ ư yr ă p á bạ ọ s xá ị rõ á ề ầ e sở ọ ự r bì Cá bạ ọ ự r bì ầ ọ ề ỏ ề ề Cá ă ủ ề ỉ ầ e ờ , á bạ ể rở thành tay q e r Y q rọ á bạ sở ọ ự r bì á ự Cá á ự ư ă ỉ, ầ , ắ e, rọ ườ á , ị s ự q rọ p á bạ r ề p ê ự y á á â r sự p ỉb ọ á á â ọ ự á ỏ ầ ù ắ ê ụ ọ ỏ y q rọ p á bạ r r ề p Cá ề ps ể r p ù ợp ớ á bạ s ọ r bì r 5- 0 ă ớ Nhân viên bán hàng: ờ ớ á á á â p Nhân viên ị h ê ị ụ á á sê sê ị á ị p á rể ượ ự ắ khách hàng: ạ r y ư á b r ớ y Cá â ă y ê á ở r Yê ắ s ầ ê y ơ ề r á y ị r yr y Cá ủ ạ r ỏ á ụ á q rọ â yê r ầ ị ụ khách hàng. Nhân viên hỗ ợ ( admin, IT ): á yê ầ ơ b ớ ọ ă ỉ ì ì â y ê ự ươ ự á ư â á ê ị ị r rợ r ụ á y Nhân viên hự h gh p hỗ ợ ( k toán, nhân ự, ậ ): á â ê ự p ụ rợ ỏ r bì ề yê ă Cá bạ ọ s ọ r bì ểp bề bỉ ể ạ ớ ị r y ạ ị r y, á y q rọ r sự p Nhân viên bán hàng: á q á y q ti ướ ớ á â ê bá ỉ rọ ạ ỏ ă Cá bạ ọ s á ớ sự ầ ù ể rở ă ự r ă ỉ y , á s ườ bá bì ể ự – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

các gh ă ự , r, r rầ ủ ề : Cá ề ê q ể Các gh ị h ă áy ạ ă ỉ r q Cá ề rê y ượ r – á ù “ S ă ạ , á p á e ọ s p p y ê ỉ p p ì rê p ươ ưs : ọ p á rể á , á p á - 0 ă p r b á ị r â ă á ể b C ể y rõ bê ạ, á ầ ă b ầ ầ r ọ ụ - h h y h ủ ể ưẩ ă p á ờ ủ ướ p– ự ọ ề ớp p ụ y Cá ạ ướ p ạ , r ờ y ãp ầ q ủ ướ p á rể ề p, á â ạ ơb ớ ớp – ọ ề ạ ọ , á ề p – -5 ă ầ , ị p á rể ề p– 0 ă ầ ây, á ề ã ầ ầ bị y ề ề p á ể ơ r y ì ì á , á â ầ p r p á rể ă ự , ì ể p ù ợp ớ sự b yể rê ị rườ q b rê ị rườ ư â p ă p ướ ạ ọ , p ụ , á â b ự ạ ề á e ọ p ầ ự x yê s á ướ p p á ì ă yể rọ ạ ớp ư ỉ â á â sự ù rá ượ á y yê â ơ ểq y ọ ề p ưs ề p bá s á ự á á ụ yê ầ , 02- Chuyên gia/ chuyên viên: , y b r ể yể : yể â r ớ á 01- hự h : ây ụ ể ưs x 03- á ị S h , ề s ì p á rể ề p , ọ ớ ê ạ p , rể ề ps ể á C ê á ềs y á ướ pq ọ ự ư q ạ ớp , ể ề p ạ ọ bá ư s y ạ ề q ề ư á ự ạ q ắ ướ p p á rể ề ps p ọ s p ụ ị ự ọ , ề rườ ì ủ : Cá ề ị ụ ă b r xã ưs xe áy, b rì ề p ớ á bạ ọ s ă ự r bì Y rọ r á ề ị ụ ày. ợ á bạ r ọ ự r bì Cá bạ ê s ụ ể bù ắp á ụ ề ă ự á â Câ ạ “ Cầ Cù ỉ r sự p ướ g gh p ắ ớ á ề ạ ề á q ê q q y ươ ự ư ự ă ơ ề s ớ ề ỏ ụ bá s , sư xây ự ớ q ạ ,p b , y ê ỏ ở r yê sâ y bá s b – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

04- ổ hợp: rê ự r ề ị r ợp ủ ự ọ rê ắ ượ á ự ọ q á ủ ề p, ể â yr á â ể y ề p e 0 -0 0 r ọ r Rê ớ á ự ọ ề p yê sâ ư bá s , sư ì s ự ọ ẹp ơ ụ 0 0 r , á ề y r yê ầ xã , x ướ ạ s p á â ượ ề ề p ắ ư ă ự , ă s y , ư y y sá ạ y ì ạ ướ ớ ề ụ ể r ỏ yê sâ ự rê ề ề p , á â s p ự ã ạ ì ểb ì á ì , á â s ự ọ ự ọ ể ự p á r ể ướ ề ề p ớ y áp á y ề ề p bạ s ê ạ ọ bá ọ ể yr ì ã ọ ầ ọ yê y ì ọ ề bá p ù ợp ơ ạ ì ạ ọ bá s bạ ă ư y p â sâ sắ , p , á ề s x r áy, á ươ ầ ớ áp ự ì ọ ạ ọ bá s ỏ ắ r ớ ề ề p ề ở ầ ềp ê b ạ ể â ọ p s s ă ọ á ạ p ụ bá ắ ạ R rườ , bạ ể ự p ạ á bá ỏ ầ ầ p á rể ề p e ị ướ bá ọ ự ọ r rở ê ễ ơ ề ớ x ướ s ễ p rê ạ ,y be, eb e á â ầ p y rì ướ p p á rể ề p ờ p á ể ư p ù ợp y ể ọ ự ọ Cá ề ề pb â ư á , sở , ă ự , s ầ ầ ượ b , p á rể e ờ r q á rì ọ p, rưở ọ ạ ọ p r xã , á ề ề p ươ ê s y bạ ọ s rướ ạ ọ r ì ă ự ề á ư r q á rì ọ ạ ọ ạ p á r ì ă ự p q ự rê ă ự ớ, ể bạ s ê s ướ s ọ ự q ự y ì rở yê y yê ê ươ ự ư y, bạ s ê sở ỏ á ư r q á rì ọ p ì ể ề p ạ ạ ọ, bạ ạ sở ớ ạ á ỉ r ề ề p ượ ì r s b p s y r s q á rì ọ ạ ọ ớ – ă 8- 0 y á bạ ọ s p ụ y ầ r q á rì ướ p p á rể ề p â y é ờ C ọ ự ề p q á rì ự rướ ạ ọ , r ọ r C ọ ự p ù ợp y ạ ớp s ạ r ề ợ e y ê ể ượ ướ p ờ á ề ề pb , p á rể ù ớ á y ề p r xã , á ớp p ụ y q á ă r q á rì ự ọ ề rườ ạ ọ y rọ ơ , á bạ ọ s ạ ọ r ề p ư p ù ợp Xá ị r ư á , ă ự , ê ướ , sở ề p, ề ù ớ á á á bê ư ự bá ầ ề, x ề p, á á r ề p á ê ụ r b ọ s s p e ọ s ,s ê ẩ bị p ớ y ư e ọ s s ê ạ ọ ơ á â y e ọ s p ọ ì q á ự bê ì ướ y ă ọ ạ ề p – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

r , ầ 0% p áp ướ ù, ầ ự p h r y ề ư ă ủ á ỉ, ắ ọ ị rườ â ự â C á e ọ s yể s ạ ọ , h q á rì p ụ ầ s p p ẹ ư á e ẹ ủ p ụ 1- ph y sở ềys ì ể ì , ể rõ ề á sự rá ạ , e p ê q á ẹp á q ủ ề ê 2- ể g h ọ s e ẹ y bê s s q ọ ă h ớ p ụ y 0 b á á e r â p ươ r gh ớp y p ủ e ự ị ướ ề á e ọ s ù ề rê ọ e ạ ọ , â ỏ ườ xẩy r ây ây s b q y q y ự ọ ượ ể ề ê hự ự h y kh g: Cá bạ ọ s ở y â s ề p ư ắ ê sự bạ ọ s ê ề , p á ị ọ y, p ỏ á bá s q e ớ rự ê ủ ềY ư y, ê ọ s ề p ê ỉ ì y á y á b y q ớ ỏ r , á e b ề p ê b ủ “ s “ ẩ bị y b y Cá e ỉ y ư y sự ă á , á e sở h ể p ề ì ụ ê ắ ủ á e ẹ á e ù ể h ạ ủ h ê : â ợp ớ bê Cá e ọ s ề p ị ươ e ề ì ắ ể ì r p ươ ướ , bê ầ ì ớ ụ ầ ể ẹ bắ á e e ự ư y, ẹ ầ ể ể s p q y á b ị b 3- h g h h h g: b q á e ọ s ầ q y rì ướ , ì ợ ưq y á ướ p ụ y ê á q y ẹ á e ê ă b ư bắ ầ xá ị á , ă ự , sở ự ọ ề, , á pb ọ , ọ rườ ê p ư xá ị á , xá ị ă ự , sở ọ ự ề p ầ ượ áp ụ ẹ rì ụ ướ p ắ ắ q s 4-Thông tin: ướ p , q y ị ắ Cá b ì ể á rê á rườ ạ ọ , á b ướ yể s r q rọ r ì ư p ườ bạ ầy ủ á q s p á á b - ì hể g ề h gh : ề, ầ ướ p , Cá q p q ơ sở ướ p áp ụ q y rì ề p, ạ , á ề p, p â á e ọ s q ạ ươ ướ ự ì ụ ướ WO p , q y p ầ ượ ê bá y bá er e á ầy p ạ rườ , rê e ề ể ì ể r ướ p ỏ ề ầ s ẹ ể ì ề p rọ , á yê ầy ủ ể r yê á pb á á yê á ầ ì ề ể – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ă , , á b , á ầy ủ ớ á e ì ề bề y ê á â ọ ủ ề Cá yể ụ ụ bạ ọ s ụ ề á á á sơ b ê ề ề r á p ầ ề r ầ ườ r r ềs ể y á ủ ể ượ ì ể á yê ê r á ề ề ể rườ ạ ọ y á y q rọ ù ề ề á ê ạ ọ yê ề p ẹ á e ọ ự ọ ề r b ề ì h: ư r ể ề ọ s ì ề e s ự ể ạ ỏ y b ỉ ịb ể ọ q b á ượ q á eb s e yê ề á yê ầ yể ọ s ể ì ể C ể ắ ượ , r á á â ư ã ở rê , ọ ề ề y r ề p ủ á yê ư xá ề ề ề s ể sự ẹ p ẹ ọ p ù ư á e s ợ ì C ươ ự ư y, ẹ ự ọ ề p á e s bạ b s ượ ù ớ ướ ủ b ẹ ẹ p bê r ự ọ h h h ự h: r rườ ợp ọ s á x , ì ê ư r b ị, ọ ự á e ề ị ọ ự b Că b ọ ự ề p , ụ á ề ư ã ù á á ạ y ủ ề p á e ẹ ướ g gh p ề p ủ á e rì ọ ạ ọ r ể ắ p ụ ạ ượ ề p rê ọ ề á ể xe xe ă p ù ợp C ẹ â ự á â ự ạ ươ rọ ề ă ă rở ê xá p ề p ớ ì Cá â sự, yể ụ ạ á ì á ươ rì p á r ể s ê ă á s ê ọ ă r r r ề rườ ợp, á s yr ể ề - h p hậ h g kh h ph : r Cá e ọ s ầ ể ư ợp ớ sở , ă ự ủ á như ự ,q á ơ sở ầ ể ề p á e ọ s p ù ợp s yb ă , â ìb â ề p á e C p ầ p ề p ủ ì - p ầ q ề ể ì á á b r ọ ề ọ ự C ọ ự ẹ ề bê ẹ ọ s á ì áp ụ q y rì ướ p, ở rê ì s ạ ọ ự r r p áp rướ rê bá yb â á e r ự ọ ề ê , á ự ọ y r q á p ạ ớp ạ s C ọ ự ề p ụ ă ì C ể ỏ sự ẹ y r ự ọ ề p â ẹ á e ọ s ườ ự ầ ầ ê á ướ p ì y á ă rá ỏ ể q y q , ì – ẹ á e ọ s ầ ể ắ q y rì ướ p , ề ề p, rợ p á rườ ạ ọ , á ươ rì ư ù ư ủ bá ê , á s ủ á yê ư ề p C ầ ư ờ ,s ự ,s y ủ ẹ á e ọ s b ê ì ă ự ọ ềs xá b y – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ê C 0 á e ì ư g ọ s h ớp kh q g p ụ g y r ượ h ê ạ ọ gh p Cá rườ ại họ bước vào tuầ ầu tiên củ ă ọc mớ Cá â s ê ă t h hở bước chân vào gi ườ ại họ ướ ơ ủa cha mẹ, họ hàng và xã h i. Cánh c a bước vào mầu h ư á bước ra có h ưs y y Báo giáo dục g i tới các bạn bài phỏng v n Anh – chuyên gia về giáo dụ tạo và phát triển ngu n nhân lực - á c Vi n Qu n Lý Vi t Nam - VIM về hi ượng các rườ ại học không công b thông s á á ầ r ại học quan trọng-t l sinh viên t t nghi p có vi c làm n Anh – chuyên gia về giáo dụ Vi n Qu n Lý Vi t Nam - VIM PV: Anh có nh n xét gì về vi c B giáo dụ có vi r á á ượ ạ ạo và phát triển ngu n nhân lực ạ ại học? ư ê á c l sinh viên t t nghi p n Anh: Tôi hoàn toàn tán thành và ủng h vi c s dụng tiêu chí này trong vi ch ượng trong giáo dụ ại học. Lý do th nh ư ã xã ươ ê xã i có quyề á á ượ ại học. á á ại học. ê y ì m b o tính khách quan. H th ng kiểm soát ch ượng cần ph ược tách riêng khỏi h th ng tạo ra dịch vụ ho c s n phẩm. Các công ty, theo tôi ở ươ ị rưởng phòng nhân sự nhiề ă - s quan tâm tớ s ê ược vi cướ q rọng nh ư r i trong bài phỏng v n lễ t t nghi p là th t nghi p. Lý do th hai, rào chắn m b o sinh viên có vi c làm s ê , â ê r rường, t hi rưởng tớ ườ nâng cao ch ượng dạy , học và l p nghi p ư ạc S bài lễ t t nghi p là th t nghi p. ư ời nhắc nhở cho toàn b giáo ề ề rào c ể UEF ề c p trong loại Chạy ượt rào s không có thú vị. Lý do th b , ể cho b n thân các bạn sinh viên- trung tâm của giáo dụ ại học cần hiể , ủ và sâu sắc về vi c học và l p nghi p ngay t trong gh rường. Lý do th ư, tiêu chí này r t quan trọng cho b mẹ và các em học sinh lựa chọ rườ ể g i gắ ươ ề củ e ì mình. : e q ểm củ ể hi n nh ng nhóm công tác nào? m b o vi s ê á rường cần ph i thực Tu n Anh: Tôi không có kinh nghi m nhiều trong vi c qu n lý giáo dục b ại học. Theo cách ti p c n h th r rường cần ph i làm t t 01- H th ng bài gi ng c p nh t các ki n th c mà công ty và xã h i yêu cầu 02- B n thân các gi ng viên c ng ph i c p nh t và các gi ê p i gần với thực t ơ a 03- ươ p áp r t lý giáo dục ại họ p y i nh m tạo cho sinh viên là trung tâm, vi c học cầ ướng tới học su ời. ại họ ơ p p ươ p áp ư y, ă g lực chung và quan trọ và ý chí hoàn thi n b n thân trong m i sinh viên 04- Các hoạ ng học t p ơ ạ ướ ơ ều – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

ướng tới vi c tạo cho sinh viên kh ă ược – hành 05- H th ng bài b n các hoạt ng l p nghi p, ướng nghi p giúp cho sinh viên t ă nh t chuẩn bị cho lễ l p nghiêpt t nghi p của mình. Trong bài phỏng v n này tôi xin chỉ r i cho nhóm 05 là nhóm công vi c tôi có nhiều kinh nghi m nh t. : vi c làm? ư nào về á rường không công b ược t l sinh viên t t nghi p có n Anh: Tôi th y có nh ng lý do khách quan và chủ q á q rê ực t có m t b ph s ê ọ ại học vì cha me mu rường qu n lý con thay vì "th rông" ngoài xã h r rường hợp y ại học là nhà tr c p 4. C t s cha mẹ chỉ ơ n cho con học l y b ể khoe thành tích với họ hàng và chòm xóm. M t phần khác n a sinh viên họ ại họ ể "lách" khỏi ph ụ quân sự. ây t s ượng lớn sinh viên tình nguy n không ph N u chúng ta tính s ượng sinh viên này vào trong t l s ê ư c làm s gây hiểu sai về h th ng giáo dụ ạ r rường. V ề ch ượng của nh rườ ại học chạy theo mô hình này là m t câu hỏi. Lý do th b â á rườ ại học tự tin r ng sinh viên cần học t t chuyên môn là chắc chắn có vi ì ầu vào sinh viên là t ể y ườ rơ á rườ ại học có uy tín và thực sự các bạn sinh viên tạ á rường này r t chủ ng tự thực hi n l p nghi p. Các bạ ều có các công vi c t r rường. y ê y r r rường hợp này, tạ s á s y ư ps ê ì á bạn s giỏi. Lý do th ba thực hi n công tác giúp cho các bạ s hành ngay t ă nh t thông qua r t nhiều các hoạ ư t 3triể ư rườ ê ại học dạng này không ơ ì ầu vào các bạ ã ược vi c làm cần ph i ti n ư ã ở câu 2. y m t vòng hoàn chỉnh các công tác giúp sinh viên có vi c làm s cần kho ng thời gian ă ể thực hi n. N u áp dụng chỉ ê y y ì á rường s lúng túng trong khâu b â rườ á ơq q n lý cần m t thời gian chờ. Lý do th s y ủ rường khi triển khai các hoạ ng này. â ư n tuyển sinh – ầu vào thì làm long trọ rá y ê â ướng nghi p trong c quá trình lại buông lỏng. Tạ á rườ ại họ p ầ á ướng nghi p ê ê m. Theo ý ki n củ , á rường cần nên l p m t phòng – Quan h doanh nghi p ể chuyên trách chuy n này. Tiêu chí vi c làm là tiêu chí r t mạnh trong vi c thu hút sinh viên vào học tạ rường. Cá rườ ê q ểm thu hút sinh viên không chỉ là tuyể s ầu vào – bề n i trong các hoạ ng tuyển sinh mà thu hút sinh viên cần ph i theo chiều sâu- tạo giá trị thực sự cho sinh viên- có vi c làm. Lý do khách quan cu ù rường th t sự thi u nh ng chuyên gia chuyên sâu vào các hoạ ng công tác này vì nó là giao của giáo dụ ại học và qu n lý nhân sự tại các công ty sau này sinh viên làm vi c. Vi n Qu n Lý Vi ề xướ ã ực hi n dự án cho xã h r t 2011 tới nay nh m chia s kinh nghi m và t p hợp ngu n lực xã h i g p yê ê ướng nghi p và các bạn sinh viên. ă y rường , – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

PV: Theo Anh vi r rường? : vi c họ ư ă ơb ạ ểm 5. ướng nghi p và l p nghi p cho sinh viên cần ph i thực hi e , ầ ê ê s m t tạ rườ á ă yê ư nào p i học t t, nghiên c u t i với các bạn sinh viên vì ại học. Các bạn cần ph i hiểu học t t và hi u qu tại 2 Cần ph i học th t sự ch không ph i dùng tiểu x ể V ề th á bạn cần ph i nghiêm túc thực hi n các phầ “ “ ư m, ngoại khóa, làm bài t p nhóm , lu n án t t nghi p giúp các bạn có thể “ “ t sự sau nà. Cái th b ươ rì ướng nghi p h th ược tích hợp ch t ch trong c quá trình họ ại học ă y i nh n th c, nâng cao k ă , xây ự ă ực c t lõi, thực t p, ki n t p, ă q , ì ểu về nghề nghi p á rì y ỏi chuyên môn và quan h r t r ng với doanh nghi p. Chỉ rườ ại học thành l p Phòng Quan H Doanh Nghi p công tác này mới có thể t ược. PV: Anh có lời khuyên nào cho cha mẹ ể s dụng t t tiêu chí này nh m chọn lự t á e s ê c bi t các em nguy n vọng 2? á rường n Anh: Tôi thành th t khuyên các bạn và phụ huynh cầ ư ê á rường mạnh dạn công b t l này. T l th p hay cao không quan trọng vì có t l ch ng tỏ rườ minh bạch hóa va c gắng c i ti n ch ượng giáo dụ ạo. D u hi u này ch ng tỏ rường cam k t ch ượng dịch vụ cho khách hàng của mình- các y i vớ á rường không công b t l có vi , ì ần c n k hỏi các bạn s ê ă ba th ư ọc ở rường về á ươ rì ướng nghi p , ki n t p, thực t p, chuẩn bị vi c làm cho sinh viên v/v. N ư á bạ ă ba và th ư r i không có. G i gắ ươ á rường này s là m t d u hỏi về tính an toàn cho kho Cha mẹ có l không mu n con cái mình họ r ì ại học mà phần lớ s họ ại học không vì vi ư r â ỏ r i. ầ ư ê 07- Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn tân sinh viên và tân c nhân Tôi r â y“ p ph , ườ ườ tìm cách thắng cu c tuy r ng r t nhỏ ơ y ắ ược nh áb ẹp t s t nh ng lá bài x u trong tay của anh ta và ” Các bạn hãy ch m d t than phiền về mọi th t s ph n. Hãy t n dụng t t c nh ng lá bài cho dù x u tớ â á bạ ể ơ n thắng. Các cá nhân chi n thắng s ph n không ph i là nh ườ áb ẹp ườ ê rì ơ b ới phút cu i cùng. Chúc các bạn thành công. ơ PV: Xin c ! I ã ực hi n dự án xã h i giúp cho c s ê r á ướng nghi p. Sau gầ ă , ã ạo ra m t h th ng hoàn chỉnh giúp các bạn sinh viên thực hi n công á ướng nghi p ngay t ă nh ư ã r i trong bài phỏng v rướ , r ă 2013 r t may mắ F C ã ực hi n chu i hành trang nghề nghi p g m 15 Talkshow – 30 phút cho các bạn sinh viên. – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

Có thể nói 15 video này giúp cho các bạn hầ ư b các v ề r ướng nghi p và l p nghi p. Các video này mang tính ch ị ướng cho các bạn tr phát triển. Gần 30 diễn gi chia s r t nhiều kinh nghi m, lời khuyên quý báu cho các bạn sinh viên tr . Các bạn sinh viên có thể xem tại www.youtube.com/user/vimtraining . Th hai chúng tôi có web site www.ngayhoivieclam.vn hi y s a ch a chuẩn bị cho tháng 10 c p nh t. Các bạn có thể xem tại http://ngayhoivieclam.wordpress.com/. Các bài vi t này giúp các bạn chuẩn bị CV, thực t p hi u qu b xung hoàn h o cho h th ng video nói trên. Ngoài ra họ ại học hi u qu ượ ề c p tạ ây Th ba, Vi n Qu n Lý Vi ươ rì ng bài gi ng k ă ềm bao g m 10 k ă ềm mà ngân hàng th giớ r á á ă 0 y n cáo sinh viên cần rèn luy n. 10 bài gi ng k ă ềm này s giúp các bạn sinh viên tự học và nâng cao k ă Th ư, á yê ê â sự r t s n lòng xu á rường thực hi n các bu ư n hoàn toàn phi vụ lợi nh p rường và các bạn sinh viên trên toàn qu c có ơ i thành công trong nghề nghi p ơ r ă 0 - 0 ã ực hi ư ơ 0 bạ s ê cu rê 08 rườ ại học lớn tại TP HCM và Hà N ư ại Học Bác C Họ UEF, ại Họ ư ạm K Thu , ại Họ F , ại Học Kinh T Qu c Dân Hà N Học Mở C , ại Học Qu c Gia Hà N , ại Học Tài Chính Marketing, Ngày h i vi QTSC 2011- 0 , ại Họ ng Xã H i. Ngoài ra chúng tôi có các quan h sâu r c ng nhân sự trên c ướ ều ki n giúp các bạn sinh viên trong các hoạ thực t p, chuẩn bị phỏng v n v/v. ă , ại , ại c làm ng với ng i h c: Lễ t t nghi p hay "lễ th t nghi p"? (GDVN) - M c dù quy mô không so sánh b ầ ư á ễ t t nghi p lại là thu c th quan trọng nh t và chính y u nh t củ á rườ ại học về ch ượ , s ê ược vi c làm ngay, sau 3 tháng, 6 tháng hay m ă y ? Lễ t t nghi p trở thành "lễ th t nghi p" là hi ượng quan trọng cầ ược các bạn tân c â , â s ê , rườ , ì , xã i và các nhà qu n lý giáo dục cân nhắc th u á ượng này có l không ph i là m t m t của báo chí khi chúng ta nhìn th ng vào sự th t trên truyề ă 0 Trên thực t , các tân c nhân có thể là th t nghi p ươ i khi ph i nhắm mắt làm b t c nghề nghi p nào khác vớ yê ạo ho c th t nghi p tuy i – hoàn toàn không có vi c làm. Chu i h i th ược thực hi n gầ ây ề c p tới nh ng sự th y ắng khi c nhân gi u b x â y ể tr nợ tiền họ ại học. Gầ ây t, bài vi t thủ b ă t nghi p ươ ã ê b t thực trạng này. Lễ t t nghi p là "lễ th t nghi p" ã n di n trong xã h i chúng ta khi hàng ngàn sinh viên t t nghi p cùng với t m b ại học ph i di n sự th p p bị t ch i ngay t “ xe” ại các doanh nghi p. Có thể nói Chọ ại - họ ại - d y ại là lý do chính y ã ạo ra hi ượng này trong xã h i. V ề k ti p â s b ng c p trong xã h i Vi t Nam. Giá trị thự ã ược chú trọng nhiều ở m t s rường. Chỉ có "học thực" và "dạy thực" thì mới có thể tạo ra "giá trị thực" cho xã h i. – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

Nguyên nhân th ba là công tác tuyể s á rường chạy ể b ng mọi cách, mọi chiêu th c tuyển các bạn họ s ầ Cá ơ sở ạ ãq ê tm ều r ng càng tuyển nhiề b ê ầ r mb ượ ă c làm cho sinh viên b y ê , ì rường không thể nào phát triển bền v ng. Tôi mu n nói r ng, chỉ sau m t chu k 4-5 ă - m q y ại học, học sinh, phụ huynh và xã h i s nh n th ược ngay các giá trị và th b c củ á ơ sở ạo khi ph i di n thực t Lễ t t nghi p hay Lễ th t nghi p cho con em mình. V ề th hai bài báo s bàn k c Họ ại và D y ạ yê â ă b n th ã b n Lễ t t nghi p thành Lễ th t nghi p. Nạ â ủ phạm của hi n ượng này chính là các tân sinh viên. Các sinh viên cần nh n th c r ng chỉ có n lực của b n thân thì các bạn mới có thể có vi rường, thầy cô, cha mẹ, xã h i, doanh nghi p chỉ là nh ng tác nhân bên ngoài. N ư á bạn không th u hiểu và c gắng chính b n thân mình, "lễ th t nghi p" ờ các bạ ă a. r rường, gi ng viên r t quan trọng trong vi y i nh n th c của các bạn sinh viên ngay t nh y ầu tiên củ ă nh t. Có thể nói chính nh n th c là rào c n lớn nh ã b n tân c nhân thành nạn nhân của chính mình. Cá rườ ư ại học UEF (Kinh t Tài chính), Bách Khoa và nhiề rườ ướng ch t ượ ều có nh ươ rì ị ướ ạo nh m giúp cho các em sinh viên hiểu th nào là họ ại học, mục tiêu họ ại họ ư nào, các công cụ họ ại học và làm th nào họ ại học hi u qu . Nền giáo dụ ại học tiên ti ướng tới sinh viên là trung tâm cùng vớ ư r á bạn s ê á ị ướng, công cụ, rường, ngu n lự ể m i cá nhân sinh viên c gắng và phát triển h t mình. Các bạn sinh viên cần ph i hiể ă ọ ại học s là thời gian gian kh và th á ơ ă ọc THPT. Họ ại – học cho có- học cho khỏi ph i thi lạ ường nhanh nh t d n tới lễ th t nghi p của các bạ â s ê r ư y ực dụ r n vớ s sinh viên. Các bạn sinh viên chỉ s y ng gì mình th y lợ rước mắt thay vì chú ý lâu dài. Có thể ể có vi c làm, các bạn sinh viên cần ph i chú ý c ướ sơ n lõi g bên trong. i vớ s ê ã ng nh n th ắn và n lực ph u, câu chuy n Dạy ại là nguyên nhân k ti p d n tới lễ th t nghi p ể tránh tình trạng Dạy ại, các phụ huynh và các bạn sinh viên cần lựa chọ á rườ ại họ , ng có nh ng tri p ươ p áp giáo dụ ắn. Vi c gi ng dạy ại học nghiêm túc có thể hiểu bao g m hai phần – chuyên ướng nghi p. Phần chuyên môn bao g á ươ rì ạo, các yêu cầu học thu t ... Các bạn cần ph i chọn nh rường có lự ượng gi ê ơ u chi s , t l học sinh/gi ng viên hợp lý, t l gi ng viên có b ng thạc s , ti n s , gi ê ạo tạ ước ngoài ở á rường n i ti , ơ sở v t ch t, trang thi t bị, bài gi , ư n và các ti n ích khác. Các d u hi u của m rườ ại học t t về yê ã ề , b bá ề c p tới v ề th hai r t quan trọ ướng nghi p trong toàn b q rì ạ ại họ C á ướng nghi p ở ây r t r ng t vi c tạo nh n th c cho các bạn tân sinh viên về m i liên quan gi a họ ại họ , á ươ rì ạo nh n th c – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

về nghề nghi p, á ươ rì nh p ư ới doanh nghi p n t p, á á ơ ươ ị qu rì ực t p, á ươ ước. rì i Tầm quan trọng của các hoạ y ã ược kh ịnh trong các bu i h i th o do Vietnamnet và ngân hàng th giới t ch c. T t c nh ng hoạ ần ph ược thực hi n h th ng và bài b n ngay t ă nh t cho toàn b các bạn tân sinh viên. r ươ ị ư n cho các bạn sinh viên sắp r rường, tác gi ề c p tới vi t CV (lý lịch) t ă nh t là m t ví dụ minh họa cho câu chuy n này. Các bạn sinh viên cần ph i ngay t ă nh t tham gia các hoạ ng phát triển nghề nghi p th t nhiều, th t sâu r ng và h th ng nh m tạo cho mình nh ng thành t tích cực trong CV nghề nghi p ươ Lễ t t nghi p hay lễ th t nghi p chính là do các bạn sinh viên tự quy ịnh. Các bạn có thể Chọ ại – Họ ạ ư ể“ ì ” ại vì các doanh nghi p – ơ i cùng s dụ ười mua. Các doanh nghi p có quyền t ch i nh ng s n phẩm và dịch vụ không tạo ra lợi nhu n và hi u qu cho họ. M t cách vắn tắt, các bạ s ê ì ười tạo ra dịch vụ “ ” Tuy nhiên trong thị rường cạnh tranh, các doanh nghi p “ ườ " ă ực tuy i khi tr lời không hay có. Các bạn học sinh c p ba cần ph ướng nghi p ắn, chọn lựa ngành nghề, ươ rì , p b ại họ , ng hay trung c p nghề hợp lý, chọ rường ại họ , ạo có tâm , tầm và thực sự ă ới sinh viên. Khi các bạ ã ọn lự ược nh ơ sở ư y, các bạn cần học nghiêm túc chuyên môn ướng nghi p trong su t quá trình họ ể xây dựng lõi g cho mình. M t lõi g t t cần ph i có thờ ủ ể tạ ường duy nh ỏi n lực nh ể Lễ T t Nghi p ng trở thành Lễ Th t Nghi p i với các bạn sau 4-5 ă ọ ại họ , ng. Chúc các tân sinh viên và tân c nhân thành công! i tho i với tác gi : i h c, lễ t t nghi p hay "lễ th t nghi p" (GDVN) - "Thi t t nghi p, lu n án t t nghi p, b ng c p, ch ng chỉ ngoại ng , t t c nh ng cái bạn làm chỉ ể ượt qua th thách khắc nghi t nh t – Nhà tuyển dụng. Ngay khi bạ ượt qua nhà tuyển dụng, các bạ ược vi c và công ty có gi lâu dài hay không v n còn là thách th c. Các bạn có thể hiể , q á rì i tự nhiên diễn ra hàng ngày không ượng. Hôm nay có vi ư u các bạn không c gắng ngày mai s không có vi c". LTS: Bài vi ại học: Lễ t t nghi p hay "lễ th t nghi p"? ã ại nhiều giá trị cho các bạn s ê c gi c bi t trong thời gian này khi hàng tri u các bạn tân c â r rường và tân sinh viên vào nh p học. Phóng viên Báo Giáo dục Vi ã c phỏng v n Anh, tác gi bài vi t ại học: Lễ t t nghi p hay "lễ th t nghi p"? – chuyên gia về giáo dụ ạo và phát triển ngu n nhân lực về nh s y , r i nghi m và lý do tại sao T t Nghi p là Th t nghi p, các bạn tân sinh viên và tân c nhân nên làm nh ì ể có thể ượt qua. : s y nào khi vi t Lễ T t Nghi p là Lễ Th t Nghi p? n Anh: Mu ượ q ượ ă , thực tại. Các bạ s ê r rường th t nghi p ươ p i ch p nh n và kh i – làm các nghề á ịnh với ạo và – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

th t nghi p tuy học s ă iơ r t nhiề r t nhiều. Các bạn tr ă ọc ph thông. ì ần ph i hiể ă ại Các bạ s ê ì ầ xá ị ọ ại học là học m t nghề. M t nghề s e các bạn su t c cu ờ ể nuôi s ng bạ , ì bạn và hoàn tr nh ng kho n tiề ầ ư Các bạn ph i tự hỏi: các bạn có làm gì tạo ra giá trị hay không. N u không, có bao nhiêu b ng c p ư ụng. Thi t t nghi p, lu n án t t nghi p, b ng c p, ch ng chỉ ngoại ng , t t c nh ng cái bạn làm chỉ ể ượt qua th thách khắc nghi t nh t – Nhà tuyển dụng. Ngay khi bạ ượt qua nhà tuyển dụng, các bạ ược vi c và công ty có gi lâu dài hay không v n còn là thách th c. Các bạn có thể hiể , q á rì i tự nhiên diễn ra hàng ngày không khoan ượng. Hôm nay có vi ư u các bạn không c gắng ngày mai s không có vi c. PV: Tại sao các bạn sinh viên mớ rường lại chịu áp lự ư y r rường? n Anh: Mô hình kinh doanh tại Vi b i t mô hình s n xu t các s n phẩm có giá trị th p – giá th p sang các s n phẩm có giá trị , á ề ỏ ười ng cần ph ă s ơ , u su ơ , sá ạ ơ , ạo nhiều giá trị ơ Các bạ làm vi c câu hỏi s là các bạ bao nhiêu. N u không tạo ra giá trị th bạn làm ra nhiều giá trị th ư, ươ r ư ược thêm bao nhiêu thay vì các bạn làm r các bạ , ươ -2 tri u các ề. Quay trở lại ý câu 1, các bạn sinh viên mu n không th t nghi p các bạn cần ph i trở thành ườ ng thực thụ chuyể ược t á “ ọ " s “ " ược. Hành ở ây p ă su t, ch ượng và sáng tạo. Doanh nghi p cầ ười nhân viên làm vi ă s t, ch t ượng, chuyên nghi p và sáng tạ è ới nh ng yêu cầ ư ọc v n, ti ng anh, k ă mềm v/v. Các bạ s ê ì ể th t lên: Trờ ơ ại sao doanh nghi p yêu cầ ư v y? Câu tr lời ở ây b n thân doanh nghi p u n- họ ph ư y ể cạnh tranh. Họ chính là khách hàng củ “ s ng". Trong kinh doanh, khách hàng là ượ và họ có quyền chọn lựa nh “ " p ù ợp nh t. Các bạn tr là nhà cung c p“ s ng" và không còn cách nào khác ph i chuẩn bị áp ng yêu cầu của họ. : e q ểm củ , â th t nghi p ho c nh ng t m b yê â sâ x ủa hi ại học thiu và gi p áp ư ượng Lễ t t nghi p là lễ nào? n Anh có hai b ng MBA và nh n học b ng của chính phủ Thụy S và ngân hàng phát triển châu Á – ă 6- 00 0 ă r ự tạo, qu n lý ngu n nhân lực và phát triể ười. n Anh: Có ba nhóm nguyên nhân chính gây ra hi ượng này và quan trọng mu n khắc phục nó lại n m phần nhiều về s ê ì yê â ầ ê á ướng nghi p sơ s ực ch ã ị ướng nghi p sai, chính s ê ì ã ịu nh ng h u qu . – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

Xã h , rường , gi ê , ước chỉ chịu trách nhi m gián ti p bởi vì chính sinh viên và phụ huynh quy ịnh chọn nghề, rường. Không ông hi rưởng hay nhà qu n lý é s ê ọc mà b n thân học sinh và cha mẹ ng ý. ều quan trọng th vi ường chạy e hàng. Bây giờ k t qu r s p á ì i cân nhắc về dự báo ngu n nhân lự ụ 3- ă rướ x ã rõ â ười â Ở ây r ự báo t á r â ư r g tâm dự báo ngu n nhân lực TP HCM r t quan trọ á q ơ a, các thông tin hoàn toàn miễn phí. Nguyên nhân th ểu th nào về vi c họ r ại học. Tôi kh ịnh với các bạn tr sinh viên r ng n u các bạn mu ạo,mu n công vi c t t chắc chắn các bạn ph i t học lực khá trở lên. Rơ rớt t t nghi p với hàng chục lần thi lạ ường ngắn nh t th t nghi p ngay khi t t nghi p. Tạ ây r â ắc với khái ni m Khởi Nghi p và L p Nghi p khi sinh viên t t nghi p của Chị Nguyễ ại học UEF. Chị ã ư r á m r ng sinh viên cần ph i hiểu quá trình họ ại học là quá trình chuẩn bị cho l p nghi p và khởi nghi p ề á bạn sinh viên cần ph i học chuyên môn ki n th ng thời học "hà " ư nào. Quá trình họ “ " q á trình chuẩn bị cho l p nghi p. Các nhóm công vi ư ă ềm, nh n th c, ti ng anh, thực t p, ki n t p, t t nghi p, thí nghi mb á s ê “ ” ượ ư v y họ ại học là có hai vi c học song song nhau họ ể “ ọ ” ọ ể“ ” yê nhân th b á bạn sinh viên. Tôi s nói k ơ ề v ề này PV: Anh v a nói nguyên nhân chủ y u của vi c t t nghi p là th t nghi p do chính các bạn sinh viên. Anh có thể trao i k ơ ược không? n Anh: Các bạ s ê ường chỉ r tại thay vì xem xét lại chính b n thân mình. Các bạn trên 18 tu i và các bạn ph i chịu trách nhi m vì nh ng gì mình làm và mình rường học, cha mẹ, xã h i chỉ tạ rường, chính các bạn ph i họ ể “ ọ ” ọc ể“ ” Tuy nhiên các bạn có nh á không t ư p n , không chủ ng và quan trọng ơ q á ực dụ ỏi nhanh. Các bạ y ê rường, gi ng viên ch ượng không t t tuy nhiên các bạ ãy ì xe ì ã ọc t t nh ng th cho r ng không t ư Cá ạo có r t nhiều trên internet, các bạn có thể tìm. Câu hỏi quan trọng các bạn có s dụng hay không thay vì lên facebook 2-3 ti ng m t ngày. Cái th hai, các bạn sinh viên quá thực dụng và mu á ì ụ mu n qua ược phỏng v n, quan trọng các bạn cầ ă ực t t. Các bạn lại không bỏ thời gian mà chỉ quan tâm học các chiêu trò làm th nào qua m t nhà tuyển dụng. Ví dụ học cách tr lời câu hỏi phỏng v s ượt mà thay vì rèn luy n kh ă ng Anh. M t cây g t t cần 10- 5 ă p á r ể ươ ự ư y, các bạn mu n có nghề nghi p t t, các bạn cần ph i rèn luy ă ọ ại học. N u là thầ ng, các bạn có thể rút ngắ y ường nói với các bạn trong các bu ư n, các em không ph i là Bill Gates hay Steven Job vì v y ng ưởng mình có thể thành công không cần b ại học ho c n lực. – www.facebook.com/tonghesangnghiep www.youtube.com/user/vimtraining

á á â ều làm vi c r t n lực trong c cu c ời. Các bạn sinh viên ần r t th n trọng với nh ng khóa học phát triển b n thân với nh ng lời h a hẹn và kho n học phí kh ng l ểu – hành – ượ ă – sáng tạo – thành công. Quá trình thành công cần ph i làmng ượt qua r t nhiề ă C thể nói công th ọc 1-2 ngày là bi ư ược hay không lại là chuy n ý chí, quy â , ượ q ă ịch c nh T tc ư PV: N u các bạn sinh viên mu n th t sự ư nào? ì á c các bạn s ph i ti n n Anh: N ư á bạn sinh viên quy t tâm l p nghi p ngay t ă nh t các bạn cần ph ược nh á ắn. T ă 0 I ã ực hi n r t nhiều các ươ rì ư n cho các bạn sinh viên và các bạn có thể xe ơ 00 b t trên web site www.ngayhoivieclam.vn (http://ngayhoivieclam.wordpress.com). ề th hai, các bạn cần ph i học th t sự á r ạ ơ b n và ạn chuyên môn. Các bạn ph m b o trong top 20 % trong khóa học của các bạn. V n ề th ba các bạn cần nghiêm túc thực hi n họ ể “ ” á ạ ư ực t p, thí nghi m, nghiên c u khoa học, t t nghi p. V Không chịu khó và d n thân trong hoạ ng, các bạn s ể giúp các bạn trong tháng 4-8 tôi và các chuyên gia c ã ực hi n Hành Trang Nghề Nghi p bao g m 15 Talkshow nh m giúp các bạn phát triển nghề nghi p. V ề th 4 các bạn ph i cần t p trung vào ti ng Anh. Tôi nh n mạnh lại các bạn r t chú trọng về á ể có thể thực hi n thành công. Thành công là cần ph i làm vi ă ỉ và nghiêm túc. Thành công không thể tớ ược thông qua khóa học vài ngày. Các bạn cần kiên trì, khiêm t n lắng nghe, học mọ ơ , ọi lúc t mọ ười, làm vi c t p thể, lắng nghe. Các bạn s thành công. : rê q ểm củ gì khi thực hi ươ rì rườ ại họ Cá ơ ị ạ ại học có nh ng lợi ích y? : Cá rườ ại học hi n tại r t quan tâm tới vi c h trợ các bạn sinh viên ra rường tìm ki m vi c làm. Các trung tâm doanh nghi p, ê r á rường là á ơ ị thực hi ươ rì y ư ã , á rườ ườ ă

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hướng nghiệp Online - Chọn nghề nghiệp ...

Bởi lẽ, khi một dân tộc nắm được tiền tài trong tay, ... Copyright © 2012 by HUONG NGHIEP Corporation ...
Read more

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014,MỨC ĐÓNG BẢO ...

Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy ... hưu là ngày 1/1 của năm liền kề ... 2014, thân nhân ...
Read more

Vien Khoa Hoc Ky Thuat Nong Nghiep Mien Nam

Sổ tay hướng dẫn KT; ... Phân tích so sánh các dòng NILs bông vải có gen điều khiển tính trạng độ bền chắc của sợi bông .
Read more

BẢO HIỂM XÃ HỘI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... o hà nội hien tai em dang that nghiep va da co giay quyet ... truoc khi that nghiep hay sao a? Mong cac anh chi huong ... 2014 03:20:38 ...
Read more

[Game HOT] Đáp án Đuổi hình bắt chữ 2014 - P1 ...

Đáp án Game Đuổi hình bắt chữ 2014 cho android phần 1 ... 17. TAY TRẮNG Đáp án game ... VN Phần 1 : 1 ~ 420 hình ...
Read more

6. to Trinh Bao Cao Tai Chinh DHCD 2015

(V/v: Bdo cdo tdi ch{nh ndm 2014) ... so tay CVHT. Ki Cuong Hoc Duong ... Download to keep your version; Edit, email or read offline;
Read more

Tuyển tập các ca khúc nhạc Trẻ remix sôi ...

... Còn Đâu Vòng Tay ... Van Mai Huong Quang Hà ft. Khắc Việt -- Ngỡ ... Anh So DJ Diamen Remix - Cao Thai Son
Read more

Lại đề xuất tăng lương năm 2015 - VnExpress ...

... Bộ Tài chính cũng kiến nghị sử dụng một phần số tăng thu năm 2014 chuyển ... áp dụng từ ngày 1/1 ... 27% so với thế ...
Read more

Kingo Android Root Update Log

Kingo Android Root Update Log. ... Kingo Android Root version 1.1.8 Release. ... New version features: ADB updated to 1.0.31 so that to be able to detect ...
Read more