Smwi Glomb Strategiczne Rekomendacje 20080417

50 %
50 %
Information about Smwi Glomb Strategiczne Rekomendacje 20080417

Published on May 19, 2008

Author: martin.zawisza

Source: slideshare.net

Krzysztof GŁOMB Prezydent European Local Authorities Telematic Network (ELANET) CYWILIZACYJNY SKOK POLAKÓW! Strategiczne rekomendacje dla realizacji regionalnych polityk rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2008-2010

SMWI – europejski think tank w domenie modernizacji i transformacji regionów opartej na teleinformatyce (ICT) ORGANIZACJA stowarzyszenie non - for - profit ekspertów działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach od 1997r. Tarnów - siedziba zarządu, zespoły w Krakowie (innowacje i rozwój) oraz Warszawie (relacje z MSWiA, MRR) Członkowstwo w ELANET – Krzysztof Głomb jest prezydentem tej organizacji Profil działalności (główne 3 filary) doradztwo i wsparcie dla administracji publicznej (regionalnej i lokalnej w zakresie innowacyjnego eRozwoju, transfer wiedzy z UE, wykorzystanie ICT dla rozwoju gospodarczego i społecznego, zarządzanie projektami, nadzór właścicielski) programowanie i monitorowanie efektywnej realizacji polityki strukturalnej (strategii, planów operacyjnych, wniosków projektowych, studiów wykonalności projektów) badania naukowe w zakresie kluczowych domen społeczeństwa informacyjnego i eRozwoju - (badania potencjału rozwojowego, badania nad technologiami, badania oddziaływania ICT na rozwój regionalny i lokalny) Referencje europejskie i rządowe European Regional Information Society Association MSWiA - punkt kontaktowy dla samorządów działania 1.5 ZPORR a od 2007 roku RPO oraz 9 osi priorytetowej PO IG MSWiA/MRR - raport z wykonania działania 1.5 ZPORR Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych - IPPT PAN - prowadzenie BPK dla samorządów udział w pracach sub-grup eGovernment i eInclusion programu PSP CIP DG Społeczeństwo Informacyjne KE Kluczowe referencje regionalne Polska Platforma eIntegracji - sekretariat i inicjator założenia strategie i studia regionalne (Łódzkie, Małopolskie, Mazowsze, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Śląsk, Wielkopolska) projekt SIRMA – wsparcie dla wdrażania strategii eRozwoju Mazowsza współpraca z miastami (Tarnów, Gliwice, 27 miast Mazowsza) projekty badawcze 5 i 6 Programów Ramowych UE oraz projekty celowe

ORGANIZACJA

stowarzyszenie non - for - profit ekspertów działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach od 1997r.

Tarnów - siedziba zarządu, zespoły w Krakowie (innowacje i rozwój) oraz Warszawie (relacje z MSWiA, MRR)

Członkowstwo w ELANET – Krzysztof Głomb jest prezydentem tej organizacji

Profil działalności (główne 3 filary)

doradztwo i wsparcie dla administracji publicznej (regionalnej i lokalnej w zakresie innowacyjnego eRozwoju, transfer wiedzy z UE, wykorzystanie ICT dla rozwoju gospodarczego i społecznego, zarządzanie projektami, nadzór właścicielski)

programowanie i monitorowanie efektywnej realizacji polityki strukturalnej (strategii, planów operacyjnych, wniosków projektowych, studiów wykonalności projektów)

badania naukowe w zakresie kluczowych domen społeczeństwa informacyjnego i eRozwoju - (badania potencjału rozwojowego, badania nad technologiami, badania oddziaływania ICT na rozwój regionalny i lokalny)

Referencje europejskie i rządowe

European Regional Information Society Association

MSWiA - punkt kontaktowy dla samorządów działania 1.5 ZPORR a od 2007 roku RPO oraz 9 osi priorytetowej PO IG

MSWiA/MRR - raport z wykonania działania 1.5 ZPORR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych - IPPT PAN - prowadzenie BPK dla samorządów

udział w pracach sub-grup eGovernment i eInclusion programu PSP CIP DG Społeczeństwo Informacyjne KE

Kluczowe referencje regionalne

Polska Platforma eIntegracji - sekretariat i inicjator założenia

strategie i studia regionalne (Łódzkie, Małopolskie, Mazowsze, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Śląsk, Wielkopolska)

projekt SIRMA – wsparcie dla wdrażania strategii eRozwoju Mazowsza

współpraca z miastami (Tarnów, Gliwice, 27 miast Mazowsza)

projekty badawcze 5 i 6 Programów Ramowych UE oraz projekty celowe

Wypieramy z świadomości fakt, iż Polska należy do krajów UE „tracących grunt” w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Mimo realizacji licznych przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym od lat powiększa się luka między Polską a czołówką europejską - jest to proces zakorzeniony strukturalnie i obiektywnie mierzalny w badaniach Zdaniem analityków SFE główną przyczyną spadku pozycji Polski drugi rok z rzędu jest niewystarczająca aktywność działań instytucji państwowych w tworzeniu warunków do wykorzystania IT w gospodarce, a zwłaszcza zaniedbania administracyjne rynek ICT w Polsce szybko rośnie (w 2007 roku 25%, wartość 23 mld zł), ale głównie dzięki zakupom sprzętu komputerów, oprogramowania i opłatom za Internet Polaków cechuje fundamentalny deficyt umiejętności korzystania z usług eGov, eHealth, eLearning i brak świadomości, że takie usługi mogą być wprowadzone [Projekt eUser, 2006] świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną  103 miejsce na 130 państw NRI pod względem zaawansowania usług publicznych on line  26 miejsce w UE [Capgemini, 2007] pod względem transakcyjności usług publicznych on line  25 miejsce w UE [Capgemini, 2007]

rynek ICT w Polsce szybko rośnie (w 2007 roku 25%, wartość 23 mld zł), ale głównie dzięki zakupom sprzętu komputerów, oprogramowania i opłatom za Internet

Polaków cechuje fundamentalny deficyt umiejętności korzystania z usług eGov, eHealth, eLearning i brak świadomości, że takie usługi mogą być wprowadzone [Projekt eUser, 2006]

świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną  103 miejsce na 130 państw NRI

pod względem zaawansowania usług publicznych on line  26 miejsce w UE [Capgemini, 2007]

pod względem transakcyjności usług publicznych on line  25 miejsce w UE [Capgemini, 2007]

Polskie regiony - poza Mazowszem - należą do obszarów bardzo niskiego poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego [badania programu ESPON 1.2.3, na zlecenie Komisji Europejskiej, 2006]

Stan taki jest efektem błędnych założeń i niedoceniania roli społecznych i ekonomicznych czynników eRozwoju Potencjał instytucjonalny, transfer wiedzy z regionów UE i kompetencje kadr urzędów są wciąż za małe w stosunku do potrzeb wynikających z alokacji środków w RPO, PROW, PO IG i PO KL Poziom regionalny Samorządy nie wiedzą jaka będzie doktryna organizacyjna i architektura e-administracji za 2-3 lata. Trudno w takich warunkach inwestować w kompleksowe wsparcie eRozwoju regionu Poziom lokalny Nie wypracowano centralnego systemu merytorycznego wsparcia polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego analogicznego do Wlk. Brytanii, Hiszpanii czy Włoch Poziom centralny W Polsce praktyka rozwoju społeczeństwa informacyjnego zdominowana była dotąd infrastrukturalno-sprzętowymi inwestycjami w e-administrację niemal z pominięciem aspektów kompetencji cyfrowych, innowacyjności projektów i ekonomicznego kontekstu Deficyt dobrych praktyk projektowych Bezkrytyczne kopiowanie pomysłów - mierne efekty Niespójność ram Prawnych eRozwoju Brak standardów interoperacyjności Słabe powiązanie projektów ICT z celami i procesami rozwoju regionów Nikły transfer wiedzy z UE i z nauki Deficyt wiedzy i kompetencji cyfrowych 2004 -2006 2007 -2013

Polska wchodzi w okres modernizacyjny z bagażem negatywnych uwarunkowań, ale znaczącym budżetem eRozwoju Alokacja środków NSS na lata 2008 - 2015 na projekty teleinformatyczne w Polsce sięga 14 mld zł. Tymczasem sektor publiczny nie dysponuje potencjałem instytucjonalnym, kapitałem wiedzy oraz zasobami ludzkimi o jakości adekwatnej do skali wyzwania Całkowita wartość alokacji w NSS wynosi ok. 14 mld zł Działanie 1.5 ZPORR w latach 2004-2006: 361, 2 mln zł ok. 13,6 mln zł miesięcznie W latach 2007-2013 w RPO: 57,65 mln zł miesięcznie 4,24 x więcej średniomiesięcznie W latach 2004-2006 w SPO WKP: 402, 4 mln zł  12,1 mln zł miesięcznie W latach 2007-2013 w PO IG: 87,79 mln zł = 7,26 x więcej miesięcznie Opr. SMWI na podstawie danych MRR (XI 2007)

W województwach duże zróżnicowanie uwarunkowań startu do realizacji nowych programów eRozwoju do 2013 r. Alokacje na projekty społeczeństwa informacyjnego na lata 2007-2013 w regionach w mln zł Źródło: raport SMWI dla MSWiA (XI, 2007) Doświadczenia wdrożeń lat 2004-2007 pogłębienie się „ przepaści cyfrowej ” między miastem a wsią - choć gminy wiejskie stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów (25%), to otrzymały wprost jedynie 4% dostępnych środków działania 1,5 ZPORR projekty na ogół mało oryginalne , niskiej jakości technologicznej , słabo powiązane z kluczowymi zagadnieniami rozwoju regionu - np. wiodącymi branżami przemysłu, rolnictwem, turystyką bardzo złe praktyki i doświadczenia procesów wdrożeniowych - opóźnienia, niedostatki dokumentacji, odchodzenie od innowacyjnych elementów, finalne „kompromisy” z firmami realizującymi zamówienie dla uratowania dofinansowania w niektórych województwach nadmierne rozproszenie środków skutkujące brakiem realnego oddziaływania na eRozwój regionalny 147 277 295 225 285 250 101 373 200 159 791 114 245 404 165 808 Tematyka projektów działania 1.5 ZPORR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 infrastruktura systemy zarządzania systemy zarządzania edukacją podpis elektroniczny obieg dokumentów punkty dostępu do Internetu e-usługi dla ludności e-zdrowie e-usługi dla przedsiębiorców systemy dla kultury inne

Doświadczenia wdrożeń lat 2004-2007

pogłębienie się „ przepaści cyfrowej ” między miastem a wsią - choć gminy wiejskie stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów (25%), to otrzymały wprost jedynie 4% dostępnych środków działania 1,5 ZPORR

projekty na ogół mało oryginalne , niskiej jakości technologicznej , słabo powiązane z kluczowymi zagadnieniami rozwoju regionu - np. wiodącymi branżami przemysłu, rolnictwem, turystyką

bardzo złe praktyki i doświadczenia procesów wdrożeniowych - opóźnienia, niedostatki dokumentacji, odchodzenie od innowacyjnych elementów, finalne „kompromisy” z firmami realizującymi zamówienie dla uratowania dofinansowania

w niektórych województwach nadmierne rozproszenie środków skutkujące brakiem realnego oddziaływania na eRozwój regionalny

Nie odniesiemy sukcesu w realizacji polityki eRozwoju w latach 2008-2015 kontynuując obecne procesy i metody działania Realizacja celów regionalnych programów (strategii) rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest „procesem lizbońskim” - znacznie bardziej złożonym niż wdrożenie programów w tradycyjnych dziedzinach zainteresowań władz publicznych i wymaga instrumentarium narzędziowego adekwatnego do złożoności działań. odpowiedź na popyt na e-usługi przedsiębiorców i kluczowych grup zawodowych wsparcie ICT najsilniejszych czynników rozwoju regionu odejście od praktykami intuicyjnych decyzji polityków rozwój potencjału wiedzy i organizacyjnego w regionie transfer wiedzy i dobrych praktyk z wiodących regionów UE, z organizacji europejskich budowa stabilnych sieci i partnerstw dla eRozwoju przedłużenie w czasie faz przygotowania projektów - czas na analizy i badania wspieranie badań nad eRozwojem zleconych dla skutecznej realizacji projektów silna koordynacja inicjatyw Ponowna analiza priorytetów ukierunkowanie na motory rozwoju regionu Budowanie konsensusu - wybór głównych projektów Zapewnienie mechanizmów edukacji i wsparcia lokalnego Wybór lidera (-ów) transformacji i zapewnienie potencjału Zapewnienie synergii wdrażania programów operacyjnych Model pięciu kroków zarządzania „lizbonizacją” programów eRozwoju regionu

odpowiedź na popyt na e-usługi przedsiębiorców i kluczowych grup zawodowych

wsparcie ICT najsilniejszych czynników rozwoju regionu

odejście od praktykami intuicyjnych decyzji polityków

rozwój potencjału wiedzy i organizacyjnego w regionie

transfer wiedzy i dobrych praktyk z wiodących regionów UE, z organizacji europejskich

budowa stabilnych sieci i partnerstw dla eRozwoju

przedłużenie w czasie faz przygotowania projektów - czas na analizy i badania

wspieranie badań nad eRozwojem zleconych dla skutecznej realizacji projektów

silna koordynacja inicjatyw

Ponowna analiza

priorytetów

ukierunkowanie

na motory

rozwoju

regionu

Konieczna jest weryfikacja dotychczasowego podejścia - obszar działań eRozwoju to strategiczna domena polityki regionalnej ! Wydatki na ICT w wybranych krajach E Ś- W i UE-15, ś rednia dla lat 1995-2001 W krajach UE 25% wzrostu PKB i blisko 50% wzrostu produktywności jest wynikiem inwestycji w ICT Inwestycje w ICT są najsilniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego regionów Wzrost inwestycji w ICT w Polsce o 15% spowodowałby wzrost PKB do roku 2025 o minimum 20% Inwestycje w ICT i kompetencje cyfrowe to ważne czynniki wzrostu PKB: inwestycje w ICT w branżach nie - ICT - zatem w tradycyjnych branżach także! podniesienie jakości zarządzania procesami - z zastosowaniem rozwiązań ICT reorganizacja procesów produkcyjnych - w oparciu o platformy ICT poprawa jakości kapitału ludzkiego - w tym upowszechnienie kompetencji cyfrowych podniesienie jakości ram prawnych W latach 2004 - 2007 główne projekty rządowe na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowano ze środków SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Najważniejszy z projektów, który miał być podstawą elektronicznej administracji w Polsce - PESEL2 nie został zrealizowany, a inne (eDeklaracje, ePUAP) tylko w ograniczonym zakresie. CZY PODOBNIE BĘDZIE Z PROJEKTAMI PO „INNOWACYJNA GOSPODARKA”? Obecna lista projektów na liście indykatywnej jest zbiorem niepowiązanych wzajemnie, niedopracowanych inicjatyw projektowych resortów, nie odnoszących się do przyjętej przez rząd krajowej architektury systemów e - administracji (taka nie istnieje), zapisanych w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 , który jest aktualnie przedmiotem rewizji.

Inwestycje w ICT i kompetencje cyfrowe to ważne czynniki wzrostu PKB:

inwestycje w ICT w branżach nie - ICT - zatem w tradycyjnych branżach także!

podniesienie jakości zarządzania procesami - z zastosowaniem rozwiązań ICT

reorganizacja procesów produkcyjnych - w oparciu o platformy ICT

poprawa jakości kapitału ludzkiego - w tym upowszechnienie kompetencji cyfrowych

podniesienie jakości ram prawnych

Motorem gospodarki wiedzy będzie coraz bardziej wzrost kompetencji cyfrowych pracowników generacji 40+ Wobec starzenia się populacji obecny model społeczny i gospodarczy większości krajów europejskich – w tym Polski - nie jest do utrzymania bez uzyskania przez pokolenie 40+ kompetencji cyfrowych i zastosowań eZdrowia Zasadnicze kierunki zmian: w roku 2050 populacja osiemdziesięciolatków ulegnie potrojeniu w stosunku do roku 2004 i stanowić będzie ponad 12% całego społeczeństw W roku 2050 29,9% społeczeństwa europejskiego stanowić będą osoby w wieku powyżej 65 roku życia. W roku 2030 średnia wieku mieszkańca UE25 wynosić ma 46,9 lat , czyli o 7,5 roku więcej niż w roku 2004 - znacząco zmniejszy się liczba osób zasilających systemy emerytalne swoimi składkami jedynym sposobem utrzymania wzrostu PKB niezbędnego do zbilansowania podaży pracy będzie przedłużenie okresu aktywności zawodowej . Mocno nasycone technologiami ICT środowisko życia i pracy wymaga podnoszenia kompetencji cyfrowych – władze samorządowe powinny ten proces silnie stymulować Źródło: S. Scherbov, M. Mamolo, Probablistic Population Projections [2006] 2004 2050 Władze regionów winny znaleźć odpowiedzi na te wyzwania w latach 2008-2015

Zasadnicze kierunki zmian:

w roku 2050 populacja osiemdziesięciolatków ulegnie potrojeniu w stosunku do roku 2004 i stanowić będzie ponad 12% całego społeczeństw

W roku 2050 29,9% społeczeństwa europejskiego stanowić będą osoby w wieku powyżej 65 roku życia. W roku 2030 średnia wieku mieszkańca UE25 wynosić ma 46,9 lat , czyli o 7,5 roku więcej niż w roku 2004 - znacząco zmniejszy się liczba osób zasilających systemy emerytalne swoimi składkami

jedynym sposobem utrzymania wzrostu PKB niezbędnego do zbilansowania podaży pracy będzie przedłużenie okresu aktywności zawodowej . Mocno nasycone technologiami ICT środowisko życia i pracy wymaga podnoszenia kompetencji cyfrowych – władze samorządowe powinny ten proces silnie stymulować

Tymczasem badania pokazują, że status wieku jest najsilniejszą przeszkodą w regularnym w korzystaniu z Internetu

Zwalczanie wykluczenia cyfrowego jest trudne - władze nie potrafią sobie po radzić z tak złożonymi procesami i często rezygnują Zasoby ludności - materialne, wiedzy Nieskuteczność i niska efektywność dotychczasowych działań wynika z niezrozumienia złożoności procesów społecznych i podejmowanych prób „załatwienia problemu” jednym uniwersalnym działaniem. Z punktu widzenia poziomu ‘wykluczenia cyfrowego’ społeczeństwo rozwarstwione jest zgodnie w modelu long tail (długi ogon) Inspirowany: C. Anderson, 2004 Pojedyncze powody wykluczenia cyfrowego np. brak umiejętności Wiele powodów wykluczenia cyfrowego Grupy bliskie zintegrowania Nauczyć ludzi jak korzystać z ICT w pracy Zastosować ICT, aby pomóc ludziom – dopiero potem edukacja Ludność Ludność E-Zintegrowani

Alfabetyzacja cyfrowa to kwestia podstawowa dla rozwoju gospodarki, a w Polsce niedostatecznie doceniana Kluczowe kompetencje cywilizacyjne wg raportu Komisji Europejskiej Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo –techniczne Kompetencje informatyczne Zdolność uczenia się Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie Przedsiębiorczość Ekspresja kulturalna T rwałe bariery rozwoju GOW w Polsce, których źródłem jest system edukacji hierarchiczny nie sieciowy model szkoły - przeciwny dynamice gospodarki wiedzy niska funkcjonalność wiedzy absolwentów szkół licealnych – katastrofalna szkół zawodowych (czytanie, matematyka, nauki ścisłe) niski i bardzo niski – w relacji do tej grupy zawodowej w krajach UE 15 - poziom alfabetyzacji cyfrowej nauczycieli i kadry kierowniczej przewaga działań inwestycyjnych nad edukacyjnymi w działaniach MEN i samorządów deficyt polskojęzycznych treści i usług edukacyjnych w Internecie Polskie władze publiczne nie czują się - jak dotąd - odpowiedzialne za realizację zintegrowanego programu alfabetyzacji cyfrowej Polaków, traktowanego jako część polityki społecznej i gospodarczej państwa. To nas negatywnie odróżnia od krajów UE, które uznajemy za liderów gospodarki wiedzy, innowacyjności i eRozwoju Źródło: Komisja Europejska, COM(2005)548 końcowy

Kluczowe kompetencje cywilizacyjne wg raportu Komisji Europejskiej

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Porozumiewanie się w językach obcych

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo –techniczne

Kompetencje informatyczne

Zdolność uczenia się

Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie

Przedsiębiorczość

Ekspresja kulturalna

T rwałe bariery rozwoju GOW w Polsce, których źródłem jest system edukacji

hierarchiczny nie sieciowy model szkoły - przeciwny dynamice gospodarki wiedzy

niska funkcjonalność wiedzy absolwentów szkół licealnych – katastrofalna szkół zawodowych (czytanie, matematyka, nauki ścisłe)

niski i bardzo niski – w relacji do tej grupy zawodowej w krajach UE 15 - poziom alfabetyzacji cyfrowej nauczycieli i kadry kierowniczej

przewaga działań inwestycyjnych nad edukacyjnymi w działaniach MEN i samorządów

deficyt polskojęzycznych treści i usług edukacyjnych w Internecie

Cele nowoczesnej polityki społecznej możliwe są do osiągnięcia wyłącznie dzięki powszechnemu zastosowaniu ICT Działania na rzecz eIntegracji nie mogą być realizowane jako wyizolowane projekty , ale muszą być ściśle zharmonizowane i zintegrowane z ogólnymi działaniami politycznymi w obszarze społecznym, ochrony zdrowia i ekonomicznym – powinny się nimi zająć odpowiednie służby samorządowe W ramach procesów wdrażania polityki strukturalnej - w tym poprzez finansowanie z RPO - powinny być rozwiązywane problemy integracji społecznej: projekty wspierające dostęp bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do rynku pracy projekty wspierające procesy nauki przez całe życie, w tym projekty zdobywanie kompetencji cyfrowych projekty minimalizujące skutki niepełnosprawności fizycznej i mentalnej jednostek spowodowanej starzeniem się, pogarszającą się sprawnością fizyczną i chorobą projekty zapewniające mieszkańcom równoprawne uczestnictwo w życiu publicznym i politycznym. Samorządy regionalne i lokalne mają do odegranie kluczową rolę w realizacji programów integracji społecznej. Zastosowanie ICT w zaspakajaniu potrzeb zróżnicowanych grup społecznych daje szansę na efektywne osiąganie tych celów.

Działania na rzecz eIntegracji nie mogą być realizowane jako wyizolowane projekty , ale muszą być ściśle zharmonizowane i zintegrowane z ogólnymi działaniami politycznymi w obszarze społecznym, ochrony zdrowia i ekonomicznym – powinny się nimi zająć odpowiednie służby samorządowe

W ramach procesów wdrażania polityki strukturalnej - w tym poprzez finansowanie z RPO - powinny być rozwiązywane problemy integracji społecznej:

projekty wspierające dostęp bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do rynku pracy

projekty wspierające procesy nauki przez całe życie, w tym projekty zdobywanie kompetencji cyfrowych

projekty minimalizujące skutki niepełnosprawności fizycznej i mentalnej jednostek spowodowanej starzeniem się, pogarszającą się sprawnością fizyczną i chorobą

projekty zapewniające mieszkańcom równoprawne uczestnictwo w życiu publicznym i politycznym.

Strategiczne rekomendacje dla regionalnych polityk rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2008-2010 Bazującego na zastosowaniach ICT rozwoju regionu (eRozwoju) nie można utożsamiać z tzw. informatyzacją sektora publicznego. To horyzontalna domena działań przenikających tradycyjnie pojmowane pola tematyczne: edukacji, polityki społecznej, rozwoju gospodarki, demografii, integracji społecznej i nauki. Rodzi to konieczność wypracowania nowego multidyscyplinarnego podejścia przez władze regionalne (programowanie - synergiczne zarządzanie - badania - budowanie konsensusu - kreatywność - innowacyjność)  ZARZĄDZANIE - Władze województw uruchomić winny mechanizmy programowania i horyzontalnej koordynacji działań na rzecz eRozwoju zapewniające spójność inicjatyw w obszarach dotąd rozłącznych, wywiedzione z rzetelnej diagnozy stanu, ukierunkowane na rozwój wiodących branż gospodarek regionalnych i wzrost kompetencji cyfrowych kluczowych grup społecznych. Rola e-administracji w programach inwestycji winna być redefiniowana i adekwatna do swojego znaczenia. Stosowane instrumenty zarządzania rozwojem społeczeństwa informacyjnego są nieadekwatne do wyzwań polityk eRozwoju do 2015 w zakresie potencjału organizacyjnego, kapitału wiedzy i doświadczenia kadr. Władze regionalne winny wykreować - w ramach procesów rozłożonych w czasie – odpowiednie dla swoich województw modele zarządzania eRozwojem, łączące instrumenty programowania, budżetowania i monitoringu - stanowiące kompetencje władz publicznych, z koordynacją operacyjną i wdrożeniami  WYBÓR PROJEKTÓW - Obecne mechanizmy pozyskiwania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie gwarantują wyboru wartościowych przedsięwzięć. Niezbędne są nowe modele operacyjne zwiększające podaż projektów odpowiadających na realne, nie domniemane zapotrzebowanie klientów e-usług i biorące pod uwagę wyzwania perspektywy 2015 roku. Ponadto należy wypracować i wprowadzić narzędzia benchmarkingu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym.

 Władze regionalne odgrywają kluczową, bardziej istotną niż rządowe , rolę w kreowaniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, oddziaływującą na styku z środowiskami lokalnymi. Perspektywa roku 2015 to wyzwanie nowoczesnego zarządzania przez nie złożoną polityką eRozwoju, która spójnie adresuje wszystkie jego komponenty: infrastrukturę sieciową - zastosowanie ICT dla stymulowania głównych endogenicznych kierunków rozwoju regionu - zdobywanie przez całe życie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców - wykorzystanie dla eRozwoju wyniku badań regionalnych.  Władze regionalne odgrywają kluczową, bardziej istotną niż rządowe , rolę w kreowaniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, oddziaływującą na styku z środowiskami lokalnymi. Perspektywa roku 2015 to wyzwanie nowoczesnego zarządzania przez nie złożoną polityką eRozwoju, która spójnie adresuje wszystkie jego komponenty: infrastrukturę sieciową - zastosowanie ICT dla stymulowania głównych endogenicznych kierunków rozwoju regionu - zdobywanie przez całe życie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców - wykorzystanie dla eRozwoju wyniku badań regionalnych.  Władze regionalne odgrywają kluczową, bardziej istotną niż rządowe , rolę w kreowaniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, oddziaływującą na styku z środowiskami lokalnymi. Perspektywa roku 2015 to wyzwanie nowoczesnego zarządzania przez nie złożoną polityką eRozwoju, która spójnie adresuje wszystkie jego komponenty: infrastrukturę sieciową - zastosowanie ICT dla stymulowania głównych endogenicznych kierunków rozwoju regionu - zdobywanie przez całe życie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców - wykorzystanie dla eRozwoju wyniku badań regionalnych. Strategiczne rekomendacje dla regionalnych polityk rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2008-2010 Władze regionalne odgrywają kluczową, bardziej istotną niż rządowe, rolę w kreowaniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, oddziaływującą na styku z środowiskami lokalnymi. Jak dotąd nie występowały one jednak inicjatywami uporządkowania przez rząd problematyki „informatyzacji” i rozwoju społeczeństwa informacyjnego analogicznymi do inicjatyw w zakresie rozwoju innych domen władztwa: drogownictwa, edukacji, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego.  STRATEGIA RZĄDU - Polskie samorządy regionalne i lokalne nie dysponują obecnie wiedzą na temat strategicznych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2015 powiązanych z modernizacją sektora publicznego (administracja, zdrowie, edukacja). Bez krótkoterminowej strategii na poziomie centralnym podejmowane działania w zakresie eRozwoju finansowane z RPO, regionalnych komponentów PO KL oraz PO RPW skutkować będą niespójnością, dublowaniem wydatków i brakiem interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Władze województw winny wystąpić z inicjatywą i zaangażować się w proces budowy takiej strategii. Najsilniejszą barierą i czynnikiem najwyższego ryzyka w realizacji polityk eRozwoju regionalnego jest deficyt specjalistycznych kwalifikacji oraz kompetencji cechujący większość pracowników administracji regionalnej i lokalnej, a także decydentów. Odpowiedzią na ten znaczący problem winny być pilne i intensywne działania władz regionalnych (2008-2009) zmierzające do zapewnienia transferu wiedzy, szkoleń dla liderów eRozwoju  KOMPETENCJE - W większości województw występuje głęboki deficyt kadr posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji polityk eRozwoju. Przeciwdziałanie temu zjawisku powinno być przedmiotem specjalnie dedykowanych działań w regionach oraz inicjatywy na poziomie centralnym. Zarządzanie eRozwojem przez informatyków jest nieporozumieniem, z którym mamy w Polsce powszechnie do czynienia.

Strategiczne rekomendacje dla regionalnych polityk rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2008-2010 W Polsce nie funkcjonują nowoczesne, rekomendowane przez wytyczne dla polityki spójności mechanizmy współdziałania w modelu „potrójnej helisy”. Samorządy nie podejmują inicjatyw publiczno-prywatnych. Polska jest niemal nieobecna na rynku europejskich przedsięwzięć innowacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (PSP CIP, Living Labs)  INNOWACYJE I BADANIA - Sprawdzonymi i efektywnymi narzędziami rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wiodących regionach UE są wspólne innowacyjne przedsięwzięcia podmiotów z sektorów „potrójnej helisy”: administracji, nauki i sektora ICT. Niezbędne jest rozwinięcie badań nad eRozwojem. Wobec dotychczasowej bezczynności rządów rekomenduje się podjęcie przez władze województw inicjatyw w zakresie partnerstw publiczno - prywatnych, living labs, biegunów innowacyjności i zamówień przedkomercyjnych Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest silnie warunkowany poziomem kapitału społecznego – obecności powiązań sieciowych, gotowości do współpracy bazującej na zaufaniu partnerów regionalnych do wspólnie realizowanych projektów, inicjatyw i działań. Badania pokazują, że Polaków cechuje bardzo niski poziom zaufania do władz i ich inicjatyw.  PARTNERSTWO - Aktywne i rzetelne zaangażowanie się władz województw w budowanie regionalnych międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest warunkiem powodzenia tych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla zwiększania kapitału społecznego niezbędnego do powodzenia procesów eRozwoju. Działania takie winny być komponentem polityki regionalnej finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych.

Dziękuję za uwagę ! Zapraszam na 12 Konferencję „Miasta w Internecie” Zakopane, 25-27 czerwca 2008r Hotel „Mercure - Kasprowy” http://konferencja2008.mwi.pl/

Zapraszam na

12 Konferencję „Miasta w Internecie”

Zakopane, 25-27 czerwca 2008r

Hotel „Mercure - Kasprowy”

http://konferencja2008.mwi.pl/

Add a comment

Related pages

SMWI doradzi Trybunałowi

SMWI doradzi Trybunałowi ... rekomendacje dla Komisji Europejskiej w sprawie dalszego postępowania, ... dokumenty strategiczne lokalne agendy cyfrowe
Read more

⚡Prezentacja "© SMWI, 2005 Konferencja EISCO 2005 ...

Prezentacja na temat: "© SMWI, 2005 Konferencja EISCO 2005, Kraków, Polska Czy rozwój eGovernment jest wystarczającym czynnikiem rozwoju państwa w ...
Read more

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' | mwi.pl ...

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie'. w centrum informacyjnym SMWI! ... fabryka przyszłości, nsps, dokumenty strategiczne, ... k.glomb@mwi.pl ...
Read more

⚡Prezentacja "© SMWI, 2009 TR@NSFORMACJA PODLASIA ...

... +48 605290500k.glomb@mwi.pl Józef Orzeł wiceprezes SMWI j.orzel ... Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Narodowe Strategiczne Ramy ...
Read more

STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ...

Rozdział VI „Z ŁOTE REKOMENDACJE ... Źródło: opracowanie własne SMWI [2008] Strategiczne zarządzanie e-rozwojem regionu jest
Read more