Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS

28 %
72 %
Information about Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS
Education

Published on March 13, 2014

Author: vietxnk

Source: slideshare.net

Description

http://www.vietxnk.com/
http://youtu.be/n3vxwbfLJV4
1. Nghiên cứu tài liệu về Hệ thống VNACCS/VCIS
- Cử cán bộ tham gia tích cực các lớp đào tạo và chi tiết về quy trình, nghiệp vụ sử dụng trong Hệ thống VNACCS/VCIS

- Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ về Hệ thống VNACCS/VCIS được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hải quan, chuyên mục Hệ thống VNACCS/VCIS.

2. Chuẩn bị về điều kiện kỹ thuật

a. Hoàn thành đăng ký chữ ký số
Doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký chữ ký số theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư số 196/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại một Cục Hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

Lưu ý:
- Chữ ký số này sẽ được thực hiện trong Hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian tới.
- Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép.

b. Hoàn thành đăng ký người sử dụng
- Doanh nghiệp cử cán bộ đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thường xuyên làm thủ tục hải quan để nhận Mã người sử dụng (User ID) và Mật khẩu (Password) phục vụ cho việc vận hành thử hệ thống. Đối với một số doanh nghiệp cần bổ sung thêm thông tin phục vụ cho việc đăng ký người sử dụng, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

c. Thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối

Doanh nghiệp thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS theo một trong các cách thức sau:

- Thứ nhất: Doanh nghiệp tự đăng tải và cài đặt phần mềm do Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí.

- Thứ hai: Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm đã được cơ quan Hải quan công bố hợp chuẩn với hệ thống VNACCS/VCIS do các Công ty tin học cung cấp: Trong trường hợp này, để cài đặt phần mềm đầu cuối, doanh nghiệp chủ động liên hệ các công ty tin học để được hướng dẫn.

1. Tài liệu giới thiệu tổng quan về VNACCS và hướng dẫn chi tiết một số nghiệp khai VNACCS dành cho doanh nghiệp.
2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai VNACCS miễn phí của TCHQ.
3. Bộ cài phần mềm khai VNACCS miễn phí dành cho doanh nghiệp.
4. Bộ tài liệu chi tiết sử dụng cho lớp đào tạo Doanh nghiệp

http://damvietxnk.weebly.com/1/post/2014/02/vnaccs-l-g-vcis-l-g-nsw-l-g.html

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VNACCSTỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VNACCS11 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 2 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HÓA ĐƠNCHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HÓA ĐƠN3

CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI 44 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN 5 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN 6

CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO ĐỐI VỚI HÀNG TNTX CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO ĐỐI VỚI HÀNG TNTX 77 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO DANH MỤC MIỄN THUẾ CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO DANH MỤC MIỄN THUẾ 8 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THANH TOÁN THUẾ CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THANH TOÁN THUẾ 9

(1) Là hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia (Vietnam Automated Cargo Clearance System) (2) Là hệ thống xử lý tập trung dựa trên nguyên tắc mã hóa các nghiệp vụ, các chỉ tiêu thông tin; (3) Tiếp nhận các thông tin khai báo trước của doanh nghiệp: thông tin Manifest, hóa đơn, vận chuyển hàng hóa. (4) Các Bộ ngành cấp giấy phép thông qua hệ thống Vnaccs

(5) Áp dụng chữ kí điện tử, hỗ trợ phần mềm thiết bị đầu cuối cho doanh nghiệp (6) Tự động xác định thuế suất, phân bổ tính toán trị giá, tính thuế; (7) Tự động kiểm tra thanh toán thuế, tự động thông quan. (8) Thanh toán thuế: Bảo lãnh (chung, riêng); Nộp thuế (hạn mức, tiền mặt, chuyển khoản); Phương thức: Khai trên Vnaccs; Đăng ký thông tin trước.

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Internet Ngân hàng Firewall Các cơ quan quản lý Chi cục Hệ thống thông quan điện tử và SW Chi cục Ho t đ ng 24x7ạ ộ Hãng vận chuyển, giao nhận DN XNK, Đại lý HQ Kho bãi, cảng

NHẬN PHẢN HỒI NHẬN PHẢN HỒI PHÂN LUỒNG VCISVCIS TIẾP NHẬN, KIỂM TRA, ĐĂNG KÝ IDD, IDA01, IDE, CKO, PAI, CEA IDD, IDA01, IDE, CKO, PAI, CEA CÁC BỘ, NGƯỜI VẬN TẢI THANH TOÁN THUẾ THÔNG QUAN IVA, IDA, IDB, IDC, IDD, IDA01, IDE… OLA, OLB, OLC, COT, COT11,…

Các công việc cần thực hiện: 1. Cài đặt phần mềm thiết bị đầu cuối; 2. Đăng ký chữ ký số, đăng ký người sử dụng (hướng dẫn trên Website Hải quan); 3. Thực hiện các thủ tục xin cấp bảo lãnh thuế và hạn mức ngân hàng trả thuế thay: 4. Khai trước thông tin hóa đơn (không bắt buộc): nghiệp vụ IVA;

Các công việc cần thực hiện: 5. Khai vận chuyển đối với hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu; 6. Khai thông tin nhập khẩu (khai tạm): nghiệp vụ IDA/EDA; 7. Kiểm tra thông tin đăng ký tờ khai do hệ thống phản hồi, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo; gửi để đăng ký tờ khai; 8. Xuất trình hồ sơ/hàng hóa theo thông báo của cơ quan hải quan 9. Nộp thuế trực tiếp (trường hợp không sử dụng hạn mức ngân hàng trả thuế thay hoặc bảo lãnh);

Các nghiệp vụ nhập khẩu:AttachedQuy trinh 01.doc AttachedMa nghiep vu.docx (41) - Khai thông tin nhập khẩu IDA; - Gọi thông tin khai nhập khẩu IDB; - Đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan IDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung IDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung IDE. - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu IID

Các nghiệp vụ xuất khẩu: - Khai thông tin xuất khẩu EDA; - Gọi thông tin khai xuất khẩu EDB; - Đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan EDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung EDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung EDE. - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu IEX

KHAI, SỬA, THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN

5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IVA – ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HÓA ĐƠN

1. Khái quát chung :

1. Giới thiệu chung (tiếp): Cách gọi ra màn hình IVA

1. Giới thiệu chung (tiếp):

4. Thông tin xuất trả từ hệ thống: Đại lý hải quan nếu nhập ô mã đại lý hải quan Báo lỗi

4. Những điểm lưu ý: (1) Mỗi khai báo đăng ký hóa đơn/phiếu đóng gói nhập tối đa không quá 800 dòng hàng. (2) Khi gọi dữ liệu IVA sang IDA/EDA, hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu số đăng ký hóa đơn điện tử đã cấp với số đăng ký hóa đơn điện tử nhập tại nghiệp vụ IDB/EDB.

4. Những điểm lưu ý (tiếp): (3) Hệ thống tự động chuyển mỗi lần 50 dòng hàng theo thứ tự từ 1 đến hết. (4) Chuyển file mềm hóa đơn về định dạng theo yêu cầu, hệ thống cho import toàn bộ file hóa đơn (5) Tên hàng khai báo tại nghiệp vụ đăng ký hóa đơn không nhập bằng tiếng Việt.

1. Khái quát chung:

3. Nhập dữ liệu: - Màn hình nhập liệu: Attached1045-3_IVA01_Screen Image_Input Data Element.pdf - Hướng dẫn nhập liệu:

Báo lỗi

5. Những điểm lưu ý: (1) Sửa - giữ nguyên số đăng ký hóa đơn điện tử đã cấp ban đầu tại nghiệp vụ IVA (2) Gọi thông tin từ IVA sang IDA, chỉ cho phép sửa IVA trước khi thực hiện IDC cho IDA đó. (3) Sửa n lần

5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IIV THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN/ PHIẾU ĐÓNG GÓI

1. Khái quát chung : IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN

1. Khái quát chung (tiếp) : - Đối tượng sử dụng: 1. Đối tượng sử dụng IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN

2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN

IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN Báo lỗi Đính kèm Màn hình xuất trả....DD(2)VNACCS01_Online Services02_e-InvoiceOutput informationVAL094-2_Reference information of invoice_packing list.pdf

KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN

IDA, EDA IDC/EDC IDB/EDB IVA

NGHIỆP VỤ IDA - KHAI THÔNG TIN NHẬP KHẨU

1.Khái quát chung:

1. Khái quát chung (tiếp): - Cách gọi ra màn hình IDA

1. Khái quát chung (tiếp):

2. Đối tượng sử dụng:

5. Những điểm lưu ý:

5. Những điểm lưu ý (tiếp)

NGHIỆP VỤ IDB – GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU

IDA, EDA IDC/EDC IDB/EDB IVA

1. Khái quát chung :

1. Khái quát chung (tiếp):

1. Khái quát chung (tiếp):

1. Khái quát chung (tiếp):

1. Khái quát chung (tiếp):

1. Khái quát chung (tiếp):

2. Đối tượng sử dụng:

3. Nhập thông tin:

3. Nhập thông tin (tiếp) 1 Số tờ khai Áp dụng đối với trường hợp đã được cấp số tờ khai 2 Loại Manifest S: vận chuyển bằng đường biển A: vận chuyển bằng đường hàng không R: vận chuyển bằng đường sắt

3. Nhập thông tin (tiếp) 3 Số vận đơn (số B/L, số AWB, …) Nếu đã đăng ký thông tin hàng hóa trên hệ thống. * Mã manifest là S hoặc R: Nhập "Mã hãng vận tải" + "Số vận đơn" * Mã manifest là "A": (1) Nhập số vận đơn chủ. (2) Nhập "Mã Hãng vận tải" + "Số vận đơn của người gom hàng"

3. Nhập thông tin (tiếp) 4 Số tiếp nhận hóa đơn điện tử - Áp dụng đối với trường hợp thông tin hóa đơn đã được đăng kí. - Nhập số tiếp nhận hóa đơn điện tử.

4. Thông tin xuất ra:

NGHIỆP VỤ IDC – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU

IDA IDC IDB IVA

1. Khái quát chung :

2. Đối tượng sử dụng:

3. Nhập thông tin: • Màn hình nhập liệu

3. Nhập thông tin: • Hướng dẫn nhập liệu

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống: AttachedMan hinh xuat tra IDC.pdf Màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’ Báo lỗi

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)AttachedVAD1AG- 3_Import permit notification information.pdf

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)AttachedVAD487- 3_Information on designation of physical inspection etc.pdf Trường hợp chuyển luồng hệ thống xuất ra cho người khai hải quan “Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa”

5. Những điểm lưu ý:

5. Những điểm lưu ý (tiếp):

5. Những điểm lưu ý (tiếp):

KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI XUẤT KHẨU

KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN

Khái quát sơ đồ dịch chuyển màn hình:

NGHIỆP VỤ IDD - GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU CHÍNH THỨC

IDA01 IDE IDD

1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:

2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu:

ọi Báo lỗi

NGHIỆP VỤ IDA01 – SỬA THÔNG TIN KHAI BÁO NHẬP KHẨU

IDA01 IDE IDD

1. Khái quát chung : Người khai HQ Cơ quan HQ

1. Khái quát chung :

1. Khái quát chung (tiếp):

1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

ọi Báo lỗi

5. Những điểm lưu ý:

5. Những điểm lưu ý (tiếp):

5. Những điểm lưu ý (tiếp)

5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IDE – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU SỬA ĐỔI

IDA01 IDE IDD

1. Khái quát chung :

1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:

2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: 1. Chỉ tiêu “Số tờ khai”1. Chỉ tiêu “Số tờ khai” Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 kí tự) 2. Chỉ tiêu “Phân loại xuất báo cáo sửa đổi” 2. Chỉ tiêu “Phân loại xuất báo cáo sửa đổi” Nhập “P” trường hợp cần xuất ra Bản xác nhận sửa đổi tờ khai NK

Báo lỗi

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống(tiếp)

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)

5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IID THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU

1. Khái quát chung : IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU

IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU

2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU

ọiIID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU Báo lỗi Đính kèm Màn hình xuất trả AttachedVAD0AP-2_Reference information of import declaration.pdf

Add a comment

Related presentations

Related pages

Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS - Education

Nghiên cứu tài liệu về Hệ thống VNACCS/VCIS - Cử cán bộ tham gia ... Share Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS.
Read more

TÀI LIỆU HAY VỀ Lean manufacturing - Education

Tài liệu về tường chắn: ... Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS ... Nghiên cứu tài liệu về Hệ thống VNACCS/VCIS ...
Read more

Đào tạo Power Point - giaoducvietnam.edu.vn

Đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS ; ... tạo các hiệu ứng chuyển tiếp trên các Slide. ... giáo trình và tài liệu liên quan ...
Read more

Công văn 7334/TCHQ-CNTT 2014 quản lý dữ liệu giá tính thuế ...

... chuyển đổi dữ liệu với hệ thống VNACCS/VCIS và đáp ứng ... Tài liệu các slide đào tạo tại ... về Tổng cục Hải ...
Read more

Slide Hội thảo về Thủ tục - Kiểm tra - Giám sát Hải quan ...

Information about Slide Hội thảo về Thủ tục ... Thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm xuất khẩu.
Read more

Tháng 8: Hòa nhịp cùng VNACCS/VCIS - truonghaiquan.edu.vn

Kế hoạch đào tạo; ... Đề tài đang thực hiện; ... Rất mong nhận được trả lời của Quý trường về trường hợp của em.
Read more

Nghiệp Vụ Thanh Toán Quốc Tế Inconterms 2010

... (VNACCS/VCIS) Tiếng anh ... Kinh tế Quốc dân hoặc của Bộ Giáo dục & Đào tạo có giá trị vĩnh ... Tài liệu ôn thi chứng ...
Read more

Chương trình Học việc Xuất nhập khẩu Không giới hạn ...

Đào tạo Xuất nhập khẩu. Khóa học unlimited iAP® Lịch học & Học phí; Tài liệu thực hành; ... Ngân hàng, Tài chính, ...
Read more