Skapa förutsättningar för personer som är nya i Sverige

0 %
100 %
Information about Skapa förutsättningar för personer som är nya i Sverige

Published on October 24, 2016

Author: StigArneKristoffersen

Source: slideshare.net

1. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Skapar förutsättningar för personer som är nya i Sverige Data hämtad från Arbetsförmedlingens hemsidor

2. Om etableringsuppdraget  Med etableringsuppdraget skapar arbetsförmedlingen förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning.  Etableringsinsatserna snabbar på individens väg till arbete eller studier.  Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.  Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft (2010:197). I samband med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.

3. Vem omfattas?  Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.  Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser. Data i denna presentationen är hämtad från

4. Planering av etableringsinsatser  Genom att arbetsförmedlingen träffar den nyanlända personen i ett tidigt skede kan dem snabbt identifiera erfarenheter, kompetenser och yrkesambitioner.  Arbetsförmedlingen matchar med orter och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas. Så kombinerats olika insatser och på så sätt utnyttja tiden i etableringen maximalt.  När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Personen får information om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd som erbjudas under dessa 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren.  Det blir gjord en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan deltagarens egna förutsättningar rusta personen att komma närmare arbetsmarknaden.  Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid.  Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation.

5. Ekonomisk ersättning  Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning.  Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen.  Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.  Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och Försäkringskassan som betalar ut den.

6. Samverkan med andra aktörer inom etableringsuppdraget  Vi samverkar med framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och kompletterande aktörer. På så vis skapas en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete.  Kommuner  mottagande  bostadsförsörjning  undervisning i svenska (sfi)  samhällsorientering och annan vuxenutbildning  skola  barnomsorg  insatser inom det sociala området

7. Vad gör deltagarna efter avslutad etableringsplan? Andel deltagare som är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Varje linje visar månadsvis utveckling under respektive år. I 2016 ser det ut till att fler kommer i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan

8. Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på kön Figuren visar att antalet deltagare som ingår i etableringsuppdraget, fördelat per kön. Andel män öker och över en period på 3 år har antal deltagare ökad med 248%.

9. Antal nyinskrivna deltagare per månad i etableringsuppdraget, fördelat på kön Figuren visar antal nyinskrivna deltagare i etableringsuppdraget per månad. Över 3 år har antal nyinskrivna ökad med 260%.

10. Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på ålder Figuren visar åldersfördelningen för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år. En normal gaussisk fördelning av ålder på deltagare.

11. Antal nyinskrivna deltagare i slutet av månaden som ingår i etableringsuppdraget, fördelat på ålder Figuren visar åldersfördelningen för nyinskrivna deltagare i etableringsuppdraget under samma månad under tre år.

12. Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på utbildningsnivå Figuren visar utbildningsnivån för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år. 2016 31% av deltagarna har kortare en 9 år förgymnasial utbildning. 25% av deltagarna har två år eller längre eftergymnasial utbildning. Mindre en 4% av deltagarna har mindre en två år eftergymnasial utbildning.

13. Antal nyinskrivna som deltar i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på utbildningsnivå Figuren visar utbildningsnivån för nyinskrivna i etableringsuppdraget under samma månad under tre år. 2016 Ungefär 31% av nyinskrivna har mer en 2 års eftergymnasial utbildning

14. Samarbete med kompletterande aktörer  För att kunna erbjuda av andra organisationers specifika kompetens, samarbetar arbetsförmedlingen med kompletterande aktörer, till exempel inom grundläggande moduler, matchning och jobbcoachning av arbetssökande. De kompletterande aktörerna kompletterar arbetsförmedlingens kompetens och service, och är värdefulla samarbetsparter.  De kompletterande aktörerna är en naturlig del i den moderna arbetsmarknadspolitiken och svarar för en viktig del av Arbetsförmedlingens utbud av service och tjänster. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som samverkar med oss och som erbjuder sökanden en kompletterande arbetsförmedlingstjänst.  Syftet med samarbete med kompletterande aktörer är att:  förbättra matchningen och motverka utanförskap  ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service  låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet  De kompletterande aktörerna ska erbjuda individuellt anpassade tjänster som innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares specifika behov. De kompletterande aktörernas förmåga att pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökande möjligheter att få ett arbete.  Samarbete med kompletterande aktörer gäller:  långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin  arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar  nyanlända flyktingar och invandrare  jobbcoachning för arbetssökande  arbetslivsinriktad rehabilitering

Add a comment