Siirdehindade dokumentatsioon

50 %
50 %
Information about Siirdehindade dokumentatsioon
Finance
mis

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Millega tuleb arvestada, kui tehakse tehinguid seotud osapooltega? Kuidas tõendada maksuametile, et rakendatud siirdehinnad vastavad turuhindadele? Siirdehindade analüüs ja dokumentatsiooni ettevalmistamine ilma ülikallite rahvusvaheliste andmebaaside kasutamiseta.

Siirdehindade dokumentatsioon Annika Soom Villems Donoway OÜ Member Crowe Horwath International Audit | Tax | Advisory 1

Siirdehind – mis see on?  Siirdehinnaks nimetatakse hinda, millega seotud isikud teevad omavahel tehinguid.  Seotud osapooled – TuMS § 8  isikud, kellel on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju  Igal juhul seotud osapooled:  abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased;  ühte kontserni kuuluvad äriühingud;  juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsiavõi osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;  isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;  tööandja ja tema töötaja, töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane; Audit | Tax | Advisory 2

Siirdehind – mis see on?  Seotud osapoolte vahelised tehingud peavad olema turuväärtuses.  maksuhalduril on õigus korrigeerida siirdehindu  erinevus turuväärtusest maksustatakse kui väljaviidud kasum Audit | Tax | Advisory 3

Siirdehind – mis see on? A Hind X B Hind Z Mitteseotud osapooled Seotud osapooled C Hind X = Hind Z Audit | Tax | Advisory 4

Nõuded seoses siirdehindadega  OECD annab üldised printsiibid  meetodid  Igal riigil võivad olla oma erireeglid   millal nõutakse dokumentatsiooni; mida dokumentatsioon peab sisaldama. Audit | Tax | Advisory 5

Nõuded seoses siirdehindadega  Õigusaktid  Tulumaksuseadus  Rahandusministri 10.01.2006. a. määrus nr 53  Maksulepingud  Abimaterjal  OECD juhend „OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations“  EMTA „Siirdehinna turuväärtuse määramise juhend“ (2011) Audit | Tax | Advisory 6

Tähelepanu pälvivad valdkonnad       Ettevõtte järjepidev kahjum Ebamõistlikult väike kasum Laenud Intellektuaalse vara kasutamise tasu Juhtimistasu Äri oluline ümberkorraldamine Audit | Tax | Advisory 7

Meetodid  Traditsioonilised meetodid  Võrreldava hinna meetod  Edasimüügi hinna meetod  Kulupõhine meetod  Kasumipõhised meetodid  Jagatud kasumi meetod  Tehingupõhise tootluse meetod Audit | Tax | Advisory 8

Traditsioonilised meetodid  Võrreldava hinna meetod  Rakendatav, kui olemas sisene ja väline võrreldav hind  Tingimused peavad olema võrreldavad A 1 C Si i r d e h Si s e n e A i nd võrreld a 2 v h i nd B Väline võrreldav hind D A1 ja A2 on seotud osapooled Audit | Tax | Advisory 9

Traditsioonilised meetodid  Edasimüügi hinna meetod  Rakendatav, kui toode või teenus saadakse seotud osapoolelt ning müüakse edasi mitteseotud osapoolele.  Võrdluse aluseks:  Edasimüüja hinnalisand Edasimüügi hinnalisand= [(edasimüügihind - soetusmaksumus)/ edasimüügihind] x 100 Turuväärtusele vastav soetusmaksumus= edasimüügihind – [(edasimüügihind x edasimüügi hinnalisand)/100] Audit | Tax | Advisory 10

Traditsioonilised meetodid  Edasimüügi hinna meetod – näide A Hind: 100 K Hind: 200 B L Hind: 300 Hind: 250 C M  Edasimüügi hinnalisand (K ja L vahel)=[(250-200)/250]*100= 20%  Turuväärtusele vastav soetusmaksumus= 300-[(300*20)/100]= 240  A maksukohustus= 140*21/79= 37.22 A ja B vahelise tehingu erinevus turuväärtusest Audit | Tax | Advisory 11

Traditsioonilised meetodid  Kulupõhine meetod  Rakendatav, kui tegemist on materiaalse varaga seotud tehingutega või teenustega. Kasumimäär= [(müügihind – tehingu kulud)/ tehingu kulud] x 100 Turuväärtusele vastav müügihind= [(tehingu kulud x kasumimäär)/100] + tehingu kulud Audit | Tax | Advisory 12

Traditsioonilised meetodid  Kulupõhine meetod – näide A Müügihind: 300 B Kulu: 280 L K Kulu: 350 Müügihind: 400  Kasumimäär=[(400-350)/350]*100=14,3%  Turuväärtusele vastav müügihind (A ja B vahel)=[(280*14,3%)/100] + 280= 320  A maksukohustus=20*21/79= 5.32 A ja B vahelise tehingu erinevus turuväärtusest Audit | Tax | Advisory 13

Kasumipõhised meetodid  Jagatud kasumi meetod  Rakendatav, kui tehingud on omavahel väga seotud ja neid ei saa eraldi hinnata.  Põhjalik tegevusanalüüs.  Määratakse kindlaks kasum, mida isikud tehingust peaksid saama. Audit | Tax | Advisory 14

Kasumipõhised meetodid  Tehingupõhine tootluse meetod  Rakendatav, kui kontrollitud ja võrreldava tehingu tingimused on väga erinevad ning kui teised meetodid ei anna usaldusväärset tulemust.  Võrreldakse kontrollitud tehingu tootlust võrreldava tehingu tootlusega. Audit | Tax | Advisory 15

Kulude jagamise kokkulepped  Ettevõtjate vahel sõlmitud leping, millega jagatakse osapoolte vahel kulud ja riskid varade, teenuste või õiguste arendamisel, tootmisel ja omandamisel.  Eesmärgiks vastastikuse kasu saamine.  Liigid  Mittemateriaalse vara arendamise ühine korraldamine  Teadus- ja arendustöö kulude jagamine  Turuväärtuse põhimõte  Kooskõlas panusega, mida mitteseotud osapooled sellistel tingimustel aktsepteeriks  Panused kooskõlas kasuga, mida osapool loodab saada  Korrigeerimine Audit | Tax | Advisory 16

Kulude jagamise kokkulepped  Dokumenteerimiskohustus  Oluline sätestada:  osapooled  loodetava kasu olemus  panuste suurus ja proportsionaalsus  tasakaalustusmaksete kasutamine  kokkuleppe kestvus Audit | Tax | Advisory 17

Siirdehindade dokumentatsioon Põhitoimik Riigipõhine toimik •Kontserni äritegevuse ülevaade •Kontserni struktuur •Kontserni äristrateegia •Seotud osapoolte nimekiri koos nende äritegevuse kirjeldusega •Kontserni siirdehinna poliitika ülevaade •Kulude jagamise kokkulepete ja eelotsuste nimekiri •Ettevõtte äritegevuse kirjeldus •Ettevõtte struktuur •Seotud osapooltega tehtud tehingute ülevaade •Kontrollitud ja võrreldavate tehingute analüüs  Eestis on lubatud kasutada kõiki OECD juhendis toodud meetodeid Audit | Tax | Advisory 18

Dokumentatsiooni koostamise kohustus  Rahandusministri määrusest  Täiendav dokumenteerimiskohustus:  krediidiasutused, finantseerimisasutused, kindlustusseltsid  isikud, kellel kontrollitud tehingu üheks osapooleks on madala maksumääraga territooriumil asuv isik  Äriühing  kellel on töötajaid koos seotud isikutega 250 või rohkem või  kelle käive koos seotud isikute oli eelmisel maksustamisperioodil 50 miljonit eurot või rohkem või  kelle konsolideeritud bilansimaht oli eelmisel maksustamisperioodil 43 miljonit eurot või rohkem  Mitteresident Eestis püsiva tegevuskoha kaudu  samadel tingimustel nagu residendist äriühing Audit | Tax | Advisory 19

Tõendamiskoormis Maksumaksja Maksuhaldur Eesti, Läti, Valgevene, Soome, Aserbaidžaan, Ukraina, Rootsi, Saksamaa, Leedu Venemaa Audit | Tax | Advisory 20

Sanktsioonid  Erinevus turuhinnast maksustatakse tulumaksuga määras 21 /79  Dokumentatsiooni esitamata jätmisel trahv kuni 3200 eurot  Kriminaalmenetluse korras kuni 16 miljonit eurot Audit | Tax | Advisory 21

Tänan tähelepanu eest! Audit | Tax | Advisory 22

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Siirdehindade dokumentatsioon - grantthornton.ee

Siirdehindade dokumentatsioon. Vaata siirdehinnad ja dokumentatsioon igal aastal üle. Kristjan Järve. 29 mai 2014. Paljudel ettevõtetel kerkib koos ...
Read more

Siirdehinna määramise dokumentatsioon Survey

Siirdehinna määramise dokumentatsioon ... Millised probleemid on Teie ettevõtte praktikas tekkinud seoses siirdehindade regulatsiooniga?
Read more

KOOLITUS: Maksuhalduri nõuanded siirdehinna ...

Seekordsel siirdehinna koolitusel on eesmärk keskenduda siirdehindade dokumenteerimisele, ... kuidas võiks siirdehinna dokumentatsioon olla koostatud, ...
Read more

Siirdehindade dokumentatsioon (koolituse materjalid ...

Millega tuleb arvestada, kui tehakse tehinguid seotud osapooltega? Kuidas tõendada maksuametile, et rakendatud siirdehinnad vastavad turuhindadele?
Read more

Siirdehindade dokumentatsioon (koolituse materjalid ...

Millega tuleb arvestada, kui tehakse tehinguid seotud osapooltega? Kuidas tõendada maksuametile, et rakendatud siirdehinnad vastavad turuhindadele?
Read more

Siirdehinnad –regulatiivsed nõuded ja praktilised ...

Siirdehindade dokumentatsioon • Siirdehindade dokumentatsiooni võib vaadelda kui etteulatuvat kaasaaitamiskohustust?
Read more

Siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsioonist ...

Kes peavad koostama detailse siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni? Rahandusministri määruse "Seotud isikute vahel tehtud tehingute ...
Read more

Siirdehindade dokumenteerimine - grantthornton.ee

Siirdehindade korrektne arvestamine ja turuväärtusele vastavuse põhjenduste dokumenteerimine on ettevõtja huvides, et vältida maksuriske.
Read more

Siirdehindade dokumenteerimisega maksuriskid kontrolli ...

Siirdehindade korrektne arvestamine ja turuväärtusele vastavuse põhjenduste dokumenteerimine on ettevõtja huvides, et vältida maksuriske.
Read more