SIEMENS FİYAT LİSTESİ 2014 GÜNCEL ŞALT VE ENSTALASYON TEKNİĞİ (25 KASIM 2013)

33 %
67 %
Information about SIEMENS FİYAT LİSTESİ 2014 GÜNCEL ŞALT VE ENSTALASYON TEKNİĞİ (25 KASIM...
Engineering

Published on April 3, 2014

Author: berhelektrik

Source: slideshare.net

Fiyat Listesi • 25 Kas›m 2013

fialt ve Enstalasyon Tekni¤i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Fiyat Listesi’ni pdf format›nda afla¤›daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi Teknik Destek 444 0 747 teknikdestek.tr@siemens.com

>N< Otomatlar 6kA Otomatlar 10kA Otomatlar DC Otomatlar Otomatik Sigortalar için Yard›mc› Donan›mlar Minized Sigortalar Neozed Sigortalar Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri Anahtarlar Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› (Kaçak Ak›m Koruma Röleleri) Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› için Yard›mc› Donan›mlar Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› Otomatlar Ark Hatas› Alg›lama Rölesi Alçak Gerilim Parafudrlar› INSTA Kontaktörler INSTA Kontaktörler için Yard›mc› Kontaklar Mini Kontaktör Haftal›k Digital fialt Saati Günlük Mekanik fialt Saati Toprakl› Priz (Raya Montaja Uygun) ‹flletme Saat Sayac› SIMBOXT S›va Alt› ve S›va Üstü Da¤›t›m Kutular› NH B›çakl› Sigortalar ‹çin Yard›mc› Donan›mlar NH - B›çakl› Sigorta Buflonlor› ve Altl›klar› ‹lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar SITOR H›zl› Sigorta Buflonlar› Diazed Sigortalar SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks. SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarlar› SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi) 3TG 10 - Mini Kontaktör 3TF2 Serisi Kontaktörler 3UA70 - Mini Termik Röleler Yard›mc› Kontaktörler (3TH2, 3TH4, 3RH) Yedek Bobinler Yedek Ana Kontaklar Yedek Ana ve Yard›mc› Kontak Tak›mlar› Mekaniki Kilitleme Mekanizmas› SIRIUS 3R Kontaktörler ve Aksesuarlar› Termik Röleler Elektronik Afl›r› Ak›m Rölesi 3RB20, 3RB22, 3RB29 SIRIUS 3R Termik Röleler Kutulu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar› SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri Aksesuarlar› SIRIUS Bara Sistem Ürünleri 3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Ç›k›fllar› Simocode PRO ET 200S Motor Starterler AS-Interface Sikostart, Softstarter 3RW30, 3RW40, Sikostart, Softstarter 3RW44 Solid State Röleler 3VL Kompakt Güç fialterleri Kaçak Ak›m Koruma Kombinasyonlar› 3VT Kompakt Güç fialterleri 3WL Aç›k Tip Otomatik fialterler fiebeke - Jeneratör Otomatik Transfer Panosu SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz› 3WT Aç›k Tip Güç fialterleri 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri 3KA71 Yük Ay›r›c›s› 3NP1 NH - B›çakl› Sigortal› Yük Kesicileri Kondansatörler, Deflarj Bobini, Harmonik Reaktörleri SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri Dinamik Kompanzasyon Ürünleri, Reaktif Güç Rölesi (Prophi) SENTRON PAC3200, PAC4200 Ölçü Aleti SENTRON Power Manager 3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri 3LF0 Serisi Paket fialterler Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› 3SB1 Komple Start - Stop Butonlar›, Sinyal Lambalar› 3SB1 Komple Ifl›kl› Butonlar 3SB1 Komple Özel Butonlar Buton Elemanlar› ve Yedekleme Malzemeleri Metal Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, 3SB3 Plastik Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, 3SB3 3SB2 16 mm Buton Program› Joystick Kontrol SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri SIRIUS 3SK1 Emniyet Röleleri SIRIUS 3RM1 Motor Yolvericiler RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri Mekanik Emniyet fialterleri Acil Durdurma Buton Setleri Mentefle Emniyet fialterleri Çift El ve Ayak Pedallar› ‹pli Emniyet fialterleri 3SE5 - Nihayet fialterleri 3SE5 - Aksesuarlar Sinyal Kolonlar› Interface Dönüfltürücüler DC Besleme / Güç Kaynaklar› Emniyet - ‹zolasyon Transformatörleri SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri 3UG Serisi Kontrol Röleleri PTC Termistör Koruma Rölesi S›cakl›k Denetleme Röleleri Siemens Endüstri Röleleri ALPHA Panolar› Orta Gerilim Komponentler Sinamics V20 H›z Kontrol Cihazlar› Gamma, KNX instabus HVAC H›z Kontrol Ürün ve Sistemleri 400V 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli 1-3 4-5 6-7 8 8-9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14-15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 26-28 29 29 29 30 31 32 32 32 33-35 36-37 38 38 39 40 41 42 43 44-45 46 47-48 49 50 50-51 52-61 62 62-71 72-78 79 80-81 82-83 84 84-85 86 87-88 88 89 90 91 92-93 94-95 96 97 97 98 99 100-101 102-103 104 104 105 106 107 108 108-109 110 111 111 112 113-114 115 116-117 118 119 119 120 121 122 122 123 124-125 126-129 130-131 132-133 134-135 148-149 ‹Ç‹NDEK‹LER Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.Not: Siparifl numaralar› indeksi arka sayfadad›r.

0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 70 80 100 125 5SQ2170-2YA05 5SQ2170-2YA01 5SQ2170-2YA15 5SQ2170-2YA02 5SQ2170-2YA03 5SQ2170-2YA04 5SQ2170-2YA06 5SQ2170-2YA08 5SQ2170-2YA10 5SQ2170-2YA16 5SQ2170-2YA20 5SQ2170-2YA25 5SQ2170-2YA32 5SQ2170-2YA40 5SQ2170-2YA50 5SQ2170-2YA63 5SQ2170-2YA70 5SP4180-7 5SP4191-7 5SP4192-7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 13,60 12,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,70 14,40 18,60 24,90 42,60 81,00 96,00 106,00 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 5SQ2570-2YA05 5SQ2570-2YA01 5SQ2570-2YA15 5SQ2570-2YA02 5SQ2570-2YA03 5SQ2570-2YA04 5SQ2570-2YA06 5SQ2570-2YA08 5SQ2570-2YA10 5SQ2570-2YA16 5SQ2570-2YA20 5SQ2570-2YA25 5SQ2570-2YA32 5SQ2570-2YA40 5SQ2570-2YA50 5SQ2570-2YA63 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C C C 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 30,50 32,80 40,60 45,30 B B B B B B B 6 10 16 20 25 32 40 5SQ2160-2YA06 5SQ2160-2YA10 5SQ2160-2YA16 5SQ2160-2YA20 5SQ2160-2YA25 5SQ2160-2YA32 5SQ2160-2YA40 12 12 12 12 12 12 12 11,30 8,60 8,60 8,60 8,60 11,50 13,20 Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Çabuk Karakterli Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli >N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC Yavafl Karakterli Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar 5SQ21... 5SP41... 5SQ25... 1 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet

>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC 5SP42... 5SQ23... 5SP43... Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 5SQ22... ‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 2 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 5SQ2270-2YA05 5SQ2270-2YA01 5SQ2270-2YA15 5SQ2270-2YA02 5SQ2270-2YA03 5SQ2270-2YA04 5SQ2270-2YA06 5SQ2270-2YA08 5SQ2270-2YA10 5SQ2270-2YA16 5SQ2270-2YA20 5SQ2270-2YA25 5SQ2270-2YA32 5SQ2270-2YA40 5SQ2270-2YA50 5SQ2270-2YA63 5SP4280-7 5SP4291-7 5SP4292-7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 37,00 37,50 51,20 55,30 220,00 272,00 320,00 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 70 80 100 125 5SQ2370-2YA05 5SQ2370-2YA01 5SQ2370-2YA15 5SQ2370-2YA02 5SQ2370-2YA03 5SQ2370-2YA04 5SQ2370-2YA06 5SQ2370-2YA08 5SQ2370-2YA10 5SQ2370-2YA16 5SQ2370-2YA20 5SQ2370-2YA25 5SQ2370-2YA32 5SQ2370-2YA40 5SQ2370-2YA50 5SQ2370-2YA63 5SQ2370-2YA70 5SP4380-7 5SP4391-7 5SP4392-7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 51,00 52,00 71,00 79,00 146,00 307,00 311,00 337,00 Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli >N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC 5SQ26... 5SP44... 3 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 5SQ2670-2YA05 5SQ2670-2YA01 5SQ2670-2YA15 5SQ2670-2YA02 5SQ2670-2YA03 5SQ2670-2YA04 5SQ2670-2YA06 5SQ2670-2YA08 5SQ2670-2YA10 5SQ2670-2YA16 5SQ2670-2YA20 5SQ2670-2YA25 5SQ2670-2YA32 5SQ2670-2YA40 5SQ2670-2YA50 5SQ2670-2YA63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C C C C C C C C C C C C C C C C 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 67,00 69,00 90,00 96,00 5SQ2 Serisi >N< Otomatlar›n k›sa devre kesme kapasiteleri EN 60 947-2 (IEC 60 947-2) normuna göre endüstriye yönelik kullan›mlar için In (A) Icu (kA) 0.5-2 6 3-4 5 6-8 4,5 10-25 5 32-70 4,5 4 Kutup Not : DC Otomat olarak imal edilmifl olan 5SY5 serisi otomatlar›n kutup bafl›na maksimum DC gerilimi 220 V’tur. 5SY5 serisi DC 220 V/kutup Otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r.) 80 100 125 5SP4480-7 5SP4491-7 5SP4492-7 1 1 1 C C C 416,00 493,00 520,00 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 C C C C C C C C C C C C C C C C 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,90 18,00 19,20 25,30 Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 6 10 13 16 20 25 32 40 50 C C C C C C C C C 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 36,40 43,40 56,40 Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Çabuk Karakterli B B B B B B B 6 10 16 20 25 32 40 12 12 12 12 12 12 12 12,50 10,90 10,90 10,90 10,90 13,00 18,00 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Anma Ak›m› ln(A) EN 60 898 (IEC 60 898) EN 60 947-2 (IEC 60 947-2) 1 kutup 230 V AC Icn(kA) 2,3,4 kutup 400 V AC Icn(kA) 1 kutup 230 V AC Icu(kA) 2,3,4 kutup 400 V AC Icu(kA) 5SL6 5SP4 0,5-63 80-125 6 10 6 10 10* 20** 10* 20** *ln = 63 A’de Icu = 6 kA 5SL6 ve 5SP Serisi Otomatlar›n K›sa Devre Kesme Kapasiteleri Siparifl No 6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. **ln = 80 ve 100 A’de Icu = 15 kA 5SL6105-7 5SL6101-7 5SL6115-7 5SL6102-7 5SL6103-7 5SL6104-7 5SL6106-7 5SL6108-7 5SL6110-7 5SL6116-7 5SL6120-7 5SL6125-7 5SL6132-7 5SL6140-7 5SL6150-7 5SL6163-7 5SL6506-7 5SL6510-7 5SL6513-7 5SL6516-7 5SL6520-7 5SL6525-7 5SL6532-7 5SL6540-7 5SL6550-7 5SL6106-6 5SL6110-6 5SL6116-6 5SL6120-6 5SL6125-6 5SL6132-6 5SL6140-6 5SL61... (Derinlik 70 mm.) 70 mm Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

5SL6205-7 5SL6201-7 5SL6215-7 5SL6202-7 5SL6203-7 5SL6204-7 5SL6206-7 5SL6208-7 5SL6210-7 5SL6213-7 5SL6216-7 5SL6220-7 5SL6225-7 5SL6232-7 5SL6240-7 5SL6250-7 5SL6263-7 ‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.5 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 48,70 53,20 69,30 92,90 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 C C C C C C C C C C C C C C C C 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C C C C C C C C C C 5SL6305-7 5SL6301-7 5SL6315-7 5SL6302-7 5SL6303-7 5SL6304-7 5SL6306-7 5SL6308-7 5SL6310-7 5SL6316-7 5SL6320-7 5SL6325-7 5SL6332-7 5SL6340-7 5SL6350-7 5SL6363-7 5SL6606-7 5SL6610-7 5SL6613-7 5SL6616-7 5SL6620-7 5SL6625-7 5SL6632-7 5SL6640-7 5SL6650-7 5SL6663-7 5SL62... 5SL63... 6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC (Derinlik 70 mm.) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 79,00 96,00 125,00 133,00 70 mm 2 Kutup 3 Kutup Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 61,60 64,40 88,00 106,00 Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 C C C C C C C C C C 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 70,00 77,00 102,00 111,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5SY4506-7 5SY4510-7 5SY4513-7 5SY4516-7 5SY4520-7 5SY4525-7 5SY4532-7 5SY4540-7 5SY4550-7 5SY4563-7 10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC (Derinlik 70 mm.) Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar 6 Çabuk Karakterli B B B B B B B 6 10 16 20 25 32 40 12 12 12 12 12 12 12 5SY4106-6 5SY4110-6 5SY4116-6 5SY4120-6 5SY4125-6 5SY4132-6 5SY4140-6 24,80 21,60 21,60 21,60 21,60 28,00 32,40 10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 70 mm Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar 5SP41... 5SY41... Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Yavafl Karakterli 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 28,00 33,50 41,00 71,00 81,00 96,00 106,00 5SY4105-7 5SY4101-7 5SY4115-7 5SY4102-7 5SY4103-7 5SY4104-7 5SY4106-7 5SY4108-7 5SY4110-7 5SY4116-7 5SY4120-7 5SY4125-7 5SY4132-7 5SY4140-7 5SY4150-7 5SY4163-7 5SP4180-7 5SP4191-7 5SP4192-7 Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.7 10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC (Derinlik 70 mm.) 70 mm 5SY42... 5SP43... 5SY43... Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 5SY4305-7 5SY4301-7 5SY4315-7 5SY4302-7 5SY4303-7 5SY4304-7 5SY4306-7 5SY4308-7 5SY4310-7 5SY4316-7 5SY4320-7 5SY4325-7 5SY4332-7 5SY4340-7 5SY4350-7 5SY4363-7 5SP4380-7 5SP4391-7 5SP4392-7 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 112,00 113,00 153,00 181,00 307,00 311,00 337,00 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C C C C C C C C C C 5SY4606-7 5SY4610-7 5SY4613-7 5SY4616-7 5SY4620-7 5SY4625-7 5SY4632-7 5SY4640-7 5SY4650-7 5SY4663-7 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 162,00 176,00 232,00 278,00 5SY46... 4 Kutup 5SP44... Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet ‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar 5SY4205-7 5SY4201-7 5SY4215-7 5SY4202-7 5SY4203-7 5SY4204-7 5SY4206-7 5SY4208-7 5SY4210-7 5SY4213-7 5SY4216-7 5SY4220-7 5SY4225-7 5SY4232-7 5SY4240-7 5SY4250-7 5SY4263-7 5SP4280-7 5SP4291-7 5SP4292-7 Yavafl Karakterli 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 88,00 100,00 129,00 139,00 220,00 272,00 320,00 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r.) 80 100 125 1 1 1 C C C 5SP4480-7 5SP4491-7 5SP4492-7 416,00 493,00 520,00 2 Kutup 3 Kutup Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

8 Adet / Kutu Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet (Derinlik 70 mm.) 70 mm 5ST3020 5ST3010 YARDIMCI DONANIMLAR 1NO+1NC Yard›mc› Kontak 5ST3010 1AC 230V, 6A 5SL6, 5SP4, 5SY, 5SJ ve 5SU1 serileri için yard›mc› donan›mlar Yard›mc› Kontaklar 2NO Yard›mc› Kontak 5ST3011 1AC 230V, 6A 2NC Yard›mc› Kontak 5ST3012 1AC 230V, 6A Ar›za ‹hbar Kontaklar› 1NO+1NC Ar›za ‹hbar Kontak 5ST3020 1AC 230V, 6A 2NO Ar›za ‹hbar Kontak 5ST3021 1AC 230V, 6A 2NC Ar›za ‹hbar Kontak 5ST3022 1AC 230V, 6A Mandal Kilidi (5SL6 için) Mandal Kilidi (5SP4 ve 5SY için) Asma Kilit (5ST3801 ve 5ST3806 için) ‹rtibat Klemensi (25 mm2) (5ST30 Yard›mc› donan›mlar birbirine tak›labilir.) 41,00 41,00 41,00 73,00 73,00 73,00 5ST3806 112,00 36,00 47,00 24,00 5ST3801 1 5ST3802 1 5ST3768 1 5ST38.. DC OTOMATLAR 10 kA DC 220/440 V DC , 230/400 V AC Yeni Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar 220 V DC , 230 V AC Yavafl Karakterli 0.3 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C 88.00 88.00 82.00 82.00 82.00 82.00 78.00 78.00 78.00 72.00 72.00 72.00 72.00 78.00 80.00 94.00 106.00 110.00 5SY5114-7 5SY5105-7 5SY5101-7 5SY5115-7 5SY5102-7 5SY5103-7 5SY5104-7 5SY5106-7 5SY5108-7 5SY5110-7 5SY5113-7 5SY5116-7 5SY5120-7 5SY5125-7 5SY5132-7 5SY5140-7 5SY5150-7 5SY5163-7 ‹ki fazlı anahtarlı otomatik sigortalar 440 V DC , 400 V AC Yavafl Karakterli 0.3 0.5 1 1.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C 176.00 176.00 164.00 164.00 162.00 162.00 154.00 154.00 154.00 144.00 144.00 144.00 144.00 156.00 158.00 186.00 212.00 220.00 5SY5214-7 5SY5205-7 5SY5201-7 5SY5215-7 5SY5202-7 5SY5203-7 5SY5204-7 5SY5206-7 5SY5208-7 5SY5210-7 5SY5213-7 5SY5216-7 5SY5220-7 5SY5225-7 5SY5232-7 5SY5240-7 5SY5250-7 5SY5263-7 5SY51.. Not: DC otomatların B tipi açma karakteristi¤i için satıfl birimlerimizle temasa geçiniz. 5ST3768 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

9 5SG7133 5SG761. MINIZED YÜK AYIRICILAR ve NEOZED S‹GORTALAR MINIZED Yük Ay›r›c›lar (NEOZED Sigortas› Hariç) Anma gerilimi Un : 230/400 V AC Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan›l›r. 1 1+N 2 3 3+N 5SG7611-0KK16 5SG7651-0KK16 5SG7621-0KK16 5SG7631-0KK16 5SG7660 1 1 1 1 1 D01 16 1 2 2 3 4 1 1+N 2 3 3+N 5SG7113 5SG7153 5SG7123 5SG7133 5SG7163 1 1 1 1 1 D02 63 1.5 3 3 4.5 6 Not : D02 Boy MINIZED Yük Ay›r›c›lara 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. (1NO+1NC) 55,00 108,00 144,00 177,00 188,00 105,00 192,00 212,00 216,00 244,00 *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. D01 D02 NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay›r›c›lar için) Malzeme Cinsi Boy Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Renk MINIZED için kullan›lan sigortalar 400 V AC, 250 V DC Çal›flmas›n›f›:gG K›sa Devre Kesme Kapasitesi: 50kA AC, 8 kA DC 2 4 6 10 16 5SE2302 5SE2304 5SE2306 5SE2310 5SE2316 10 10 10 10 10 D01 Pembe Kahverengi Yeflil K›rm›z› Gri 20 25 32 35 40 50 63 5SE2320 5SE2325 5SE2332 5SE2335 5SE2340 5SE2350 5SE2363 10 10 10 10 10 10 10 D02 Mavi Sar› Siyah Siyah Siyah Beyaz Bak›r 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 35x7.5 ithal çelik, 2 m, delikli 5ST1145 2025,00 35 mm. Çelik Ray 5SL6, 5SP4 ve 5SY serileri otomatik sigortalar›n yard›mc› donan›mlar› yukar›dakiler ile s›n›rl› de¤ildir. Di¤er yard›mc› donan›mlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) TE: 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. 5SQ serisi için yard›mc› donan›mlar Müflterek Bara (210 mm) 5SQ tipi 12 adet >N< Otomat için bir fazl› 5SQ tipi 4 adet >N< Otomat için üç fazl› 5ST2205 5ST2204 1 1 16,00 44,00 5ST2204 5ST3708 Malzeme Cinsi Boy Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Kutup Say›s› TE* (Derinlik 70 mm.) 70 mm 5ST3700 5ST3702 5ST3704 5ST3706 5ST3708 5ST3711 5ST3715 1 1 1 1 1 1 1 22,00 25,00 36,00 45,00 54,00 66,00 80,00 Müflterek Bara, 16 mm2, 214 mm, 12 TE, Cu bara, kapakl›, kesilebilir. Bir fazl› Bir fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› ‹ki fazl› ‹ki fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› Üç fazl› Üç fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› Üç faz + Nötr 5SL6 ve 5SY serileri için müflterek baralar YARDIMCI DONANIMLAR Adet / Kutu Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

10 Malzeme Cinsi Ölçü mmxmm Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Anma Gerilimi Un (V) Silindrik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) 400 10 10 10 10 10 10 8x32 2 4 6 10 16 20 2 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 23,00 23,00 23,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10x38 14x51 22x58 500 400 500 400 500 400 3NW6302-1 3NW6003-1 3NW6120-1 3NW6230-1 Silindrik Sigorta Yuvalar› için kullan›lan Sigortalar Çal›flma S›n›f› : gG Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan›l›r. 3NW6302-1 3NW6304-1 3NW6301-1 3NW6303-1 3NW6305-1 3NW6307-1 3NW6002-1 3NW6004-1 3NW6001-1 3NW6008-1 3NW6003-1 3NW6006-1 3NW6005-1 3NW6007-1 3NW6010-1 3NW6012-1 3NW6117-1 3NW6120-1 3NW6222-1 3NW6224-1 3NW6230-1 S‹L‹NDR‹K S‹GORTALAR (KARTUfi S‹GORTALAR) Malzeme Cinsi Ölçü mmxmm Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Kutup Say›s› TE* Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›) Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan›l›r. Yük alt›nda açma-kapama yap›lamaz. 1 1+N 3 1 1+N 3 3NW7313 3NW7353 3NW7333 3NW7013 3NW7053 3NW7033 1 1 1 1 1 1 8x32 20 32 1 1 3 1 1 3 16,00 32,00 44,00 18,00 34,00 49,00 50,00 97,00 150,00 131,00 262,00 405,00 10x38 1 1+N 3 1 1+N 3 3NW7111 3NW7151 3NW7131 3NW7211 3NW7251 3NW7231 1 1 1 1 1 1 14x51 50 100 1,5 3 4,5 2 4 6 22X58 3NW7053 NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›) için Yard›mc› Kontaklar - - - 3NW7901 3NW7902 3NW7903 1 1 1 14x51 22x58 8x32 ve 10x38 5 5 6 0,5 0,5 0,5 112,00 112,00 172,00 1N0+1NC 1N0+1NC 1CO 3NW7901 K›sa devre kesme kapasitesi: 3NW73 için 20 kA, 3NW70, 3NW71 ve 3NW72 için 100 kA’d›r. K›sa devre kesme kapasitesi: 400 V için 20 kA, 500 V için 100 kA’d›r. (Derinlik 70 mm.) 70 mm Yeni Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak11 5TE8111 5TE8101 5TE8141 5TE8162 5TE5802 5TT4101-0 5TT4104-0 5TT4900 ANAHTARLAR Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Anma Ak›m› In (A) Nominal Gerilim Siparifl No Adet / Kutu Mandall›, korumas›z, devre açma-kapama anahtar› Anahtar, 1NO Anahtar, 1NO Anahtar, 2NO Anahtar, 2NO Anahtar, 3NO Anahtar, 3NO Ifl›kl› Anahtar, 1NO Ifl›kl› Anahtar, 2NO Ifl›kl› Anahtar, 3NO 5TE810. için kapak, 1 k›r+1 yefl.+1 sar Vaevien Anahtar, 1CO Vaevien Anahtar, 2CO Enversör Anahtar, 1CO Enversör Anahtar, 2CO Buton, 1NO+1NC Ifl›kl› Buton, 1NO+1NC, k›rm›z› Ifl›kl› Buton, 1NO, k›rm›z› Sinyal Lambas›, 1 k›rm›z› Sinyal Lambas›, 1 k›rm›z›+1yeflil Sinyal Lambas›, 3 yeflil Sinyal Lambas›, 3 k›rm›z› 20 32 20 32 20 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5TE8111 5TE8211 5TE8112 5TE8212 5TE8113 5TE8213 5TE8101 5TE8102 5TE8103 5TG8068 5TE8141 5TE8142 5TE8161 5TE8162 5TE4800 5TE4820 5TE4821 5TE5800 5TE5801 5TE5802 5TE5803 45,00 88,00 68,00 110,00 123,00 130,00 88,00 122,00 146,00 46,00 78,00 126,00 65,00 95,00 60,00 82,00 78,00 49,00 60,00 81,00 81,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 230 230 400 400 400 400 400 400 400 230 400 230 400 230 400 230 230 230 230 230 230 Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi ‹flletme Gerilimi Ue V AC ‹flletme Ak›m› Ie A AC Kumanda Gerilimi Uc V AC TE* Kontak NO NC • Kumanda Gerilimi: (0,80...1,1)xUc • Yük alt›nda 50.000 açma-kapama • ‹flletme s›cakl›¤› -10...+40 °C • Koruma s›n›f› IP20 UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM fiALTER‹ 250 400 400 400 250 16 16 16 16 16 230 230 230 230 230 1 2 3 4 1 - - - - 1 1 1 2 2 1 5TT4101-0 5TT4102-0 5TT4103-0 5TT4104-0 5TT4105-0 1 1 1 1 1 Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialterleri ‹çin Yard›mc› Kontak 1 CO 250 5 - - - 0,5 5TT4900 1 Di¤er kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe ak›m flalterleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 75,00 106,00 138,00 168,00 106,00 61,00 (Derinlik 70 mm.) 70 mm (Derinlik 70 mm.) 70 mm *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI-FI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER‹) 12 Adet / Kutu Eflik Ak›m› I n(mA) Nominal Gerilim Un (V) Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet 5SM131... 5SM161... 1 Monofaze, Faz+Nötr Ba¤lant›l› 30 240 5SM1312-0 240 25 40 63 80 25 40 63 300 5SM1314-0 5SM1316-0 5SM1317-0 5SM1612-0 5SM1614-0 5SM1616-0 1 1 1 1 1 1 1 Monofaze, Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar› 80 - 87,00 89,00 129,00 210,00 80,00 82,00 105,00 160,00 5SM3312-0 5SM3314-0 5SM3316-0 5SM3317-0 5SM3612-0 5SM3614-0 5SM3616-0 5SM3617-0 Yeni Siparifl No 70 mm (Derinlik 70 mm.)(Derinlik 55 mm.) 5SM33... 5SM36... Trifaze, 3 Faz+Nötr Ba¤lant›l› * SELEKT‹F 125 - 30 400 25 40 63 80 125 5SM1342-0 5SM1344-0 5SM1346-0 5SM1347-0 - 300 400 25 5SM1642-0 40 5SM1644-0 63 5SM1646-0 63* - 80 5SM1647-0 100 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 - 1 1 Trifaze, 3 Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar› 115,00 117,00 140,00 314,00 530,00 650,00 99,00 105,00 123,00 500,00 235,00 444,00 542,005SM3645-0 5SM3342-0 5SM3344-0 5SM3346-0 5SM3347-0 5SM3345-0 5SM3642-0 5SM3644-0 5SM3646-0 5SM3646-8 5SM3647-0 5SM3648-0 5SM3348-0 5SM1 serisi için yard›mc› kontaklar 5SW30001NO + 1NC AC 230 V, 6 A 2NC AC 230 V, 6 A 2NO AC 230 V, 6 A 95,00 1 5SW3001 95,00 1 5SW3002 95,00 1 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR 1NO + 1NC AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar 2NO AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar 2NC AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar 1NO + 1NC AC 230 V, 6 A, 100 A ve 125 A için 5SM3 serisi için yard›mc› kontaklar 5SW3300 5SW3301 5SW3302 5SW3330 95,00 95,00 95,00 95,00 1 1 1 1 5SW3000 21 11 22 12 23 13 24 14 23 11 24 12 5SW3330 NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Not : 5SU serisi hata ak›m› koruma anahtarl› otomatlara 5ST3805-1 ara parças› ile birlikte 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. (1 NO + 1NC) HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLAR-FI/LS (KOMB‹NE C‹HAZLAR) Kaçak Ak›m Koruma Röleli Otomatlar Monofaze C 6A, 4.5 kA C 10A, C 16A, C 20A, C 25A, C 32A, C 40A Monofaze C 6A, 4.5 kA C 10A, C 16A, C 20A, C 25A, C 32A, C 40A, 5SU13... 5SU16... 5SU67... 30 240 1 1 1 1 6 10 16 20 125 132 140 300 240 1 1 1 1 6 10 16 20 125 132 140 5SU1353-1KK06 5SU1353-1KK10 5SU1353-1KK16 5SU1353-1KK20 5SU1353-1KK25 5SU1353-1KK32 5SU1353-1KK40 5SU1653-1KK06 5SU1653-1KK10 5SU1653-1KK16 5SU1653-1KK20 5SU1653-1KK25 5SU1653-1KK32 5SU1653-1KK40 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 1 Set5ST3805-1 42,00 5SU serisi hata koruma anahtarl› otomatlara tak›lan 5ST3010 yard›mc› kontak için gerekli ara parça (1 set = 5 adet) 5ST3805-1 13 Adet / Kutu Eflik Ak›m› I n(mA) Nominal Gerilim Un (V) Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet (Derinlik 70 mm.) 70 mm ARK HATASI ALGILAMA RÖLES‹ / AFD - BLOK Adet / Kutu Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet (Derinlik 70 mm.) 70 mm Maksimum 16A, 1+N, 1TE, 5SY60 serisi otomatik sigortalarla birlikte kullan›l›r. 116 5SM6011-1 500,00 Maksimum 16A, 1+N, 2TE, 5SY serisi otomatik sigortalarla veya 1+N, 2TE, 5SU1 serisi hata ak›m› koruma anahtarl› otomatlar ile birlikte kullan›l›r. 116 5SM6021-1 520,00 Not : Ark hatas› alg›lama rölesi; vidalama veya çiviler, gevflek kontaklar ve klemensler, kablo dar bükülme yar›çaplar›, sabitleme krofleleri, UV ›fl›nlar›, kablo s›k›flmalar› vs. sonucu elektrik tesisat›nda oluflan yal›t›m hatalar›nda veya gevflek kontaklarda artt›r›lm›fl emniyet sa¤lar. TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. 5SY60 serisi otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 5SM6011-1 5SM6021-1 Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim için Y›ld›r›ma Karfl› Koruyucu Parafudrlar (B S›n›f›, S›n›f I, Tip 1) 14 Malzeme Cinsi K›sa Devre Kesme Kapasitesi Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No TE* In (8/20µs) (kA) Koruma S›n›r Gerilimi (kV) 5SD7414-1 25 5SD7412-1 1 100 5SD7413-1 1 75 5SD7414-1 1 1.190,00 1.310,00 1.800,00 2 4 6 2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl› 1,5 1,5 1,53 kutuplu TN-C sistemleri için, enversör kontakl› 100 12.360,0081,5 1 kutuplu, enversör kontakl› 4 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl› 5SD7411-1 Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar (B S›n›f›, S›n›f I, Tip 1 ve C S›n›f›, S›n›f II, Tip 2 ) 5SD7442-1100 5SD7443-1 1 75 5SD7444-1 1 1.520,00 2.200,00 4 6 2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl› 1,5 1,53 kutuplu TN-C sistemleri için, enversör kontakl› 100 12.730,0081,54 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl› Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (C S›n›f›, S›n›f II, Tip 2) 20 5SD7461-1 1 20 5SD7481-0 1 20 5SD7463-0 1 162,00 170,00 208,00 444,00 535,00 550,00 624,00 1 1 1 1,4 1,4 1 20 131,4 1 kutuplu 5SD7461-0 1 kutuplu, enversör kontakl› 1 kutuplu, N/PE 3 kutuplu, TN-C Sistemleri için 3+0 devreli 3 kutuplu, TN-C Sistemleri için 3+0 devreli, enversör kontakl› 4 kutuplu, TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli 4 kutuplu, TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli, enversör kontakl› 20 20 20 1,4 1,4 1,4 3 4 4 5SD7463-1 5SD7464-0 5SD7464-1 1 1 1 Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (D S›n›f›, S›n›f III, Tip 3) 5SD7432-13 5SD7434-1 1 1,5 1 290,00 656,00 1 2 2 kutuplu, enversör kontakl› 1,5 1,24 kutuplu, enversör kontakl› 5SD7444-1 5SD7464-1 5SD7434-1 *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. 1 kutuplu enversör kontakl› 5SD7441-125 11.310,0021,5 (Derinlik 70 mm.) 70 mm Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim Parafudrlar› ‹çin Yard›mc› Donan›mlar 15 Malzeme Cinsi Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Parafudr için geçifl klemensi 1 1 1 1 1 5SD7490-1 5SD7418-1 5SD7418-0 5SD7448-1 5SD7428-1 Koruma terminali L/N 5SD741 ... için Koruma terminali N/PE 5SD741 ... 5SD744... için Koruma terminali L/N 5SD744... için Koruma terminali LN 5SD742 ... 5SD744... için Koruma terminali N/PE 5SD742 ... 5SD744... için 15SD7428-0 15SD7468-1 15SD7488-0 15SD7437-1 15SD7437-2 15SD7437-3 15SD7437-4 15SD7438-1 Koruma terminali L/N 5SD746... için Koruma terminali N/PE 5SD746... için Koruma terminali Un:230 V 5SD7432... için Koruma terminali Un: 120 V 5SD7432... için Koruma terminali Un: 60 V 5SD7432... için Koruma terminali Un: 24 V 5SD7432... için Koruma terminali 5SD7434-1 için Topraklama ba¤lant›s›n› göstermek için iki harf kullan›l›r ve afla¤›daki anlama gelirler. 1. Harf : Ak›m kayna¤›n›n topraklama flartlar›n› ifade eder. T : Ak›m kayna¤›n›n› direkt topraklanmas› (iflletme topra¤›) I : Bütün aktif parçalar›n topra¤a karfl› izole edilmesi veya aktif parça ile toprak aras›ndaki ba¤lant›y› bir empedans ile yapmak 2. Harf : Kullan›c› tesislerindeki cisimlerin topraklama flartlar›n› ifade eder. T : Cisim direkt olarak kendi topraklama sistemine N: Cisim direkt olarak iflletim topra¤›na ba¤lanm›flt›r. T : Terre - Toprak (Terre, Earth) I : ‹sole - ‹zolasyon (Insulation, Isolation) N: Nötr - Nötr (Neutral, Neutre) PE : Protection Earth S : Ayr›lm›fl (Separated, Separe) C : Kombine edilmifl (Combined,Combine) 5SD7490-1 5SD7418-0 5SD7448-0 5SD7468-1 5SD7428-1 Alçak Gerilim Parafudrlar› için Kategoriler Alman Standard› VDE 0675-6 Uluslararas› Standart IEC 61643-1 Avrupa Standard› EN 61643-11 Y›ld›r›ma karfl› koruyucu parafudr Afl›r› gerilim s›n›rlay›c›s› parafudr (Da¤›t›m panolar› için) Afl›r› gerilim s›n›rlay›c›s› parafudr (Da¤›t›m kutular› için) B S›n›f› C S›n›f› D S›n›f› S›n›f I S›n›f II S›n›f III Tip 1 Tip 2 Tip 3 95,00 525,00 550,00 680,00 190,00 200,00 126,00 190,00 230,00 230,00 230,00 230,00 470,00 Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

5TT39... 16 *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir. NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC: Açan kontak (Normalde kapal›) 5TT5800-0 5TT5830-0 5TT5840-0 INSTA Kontaktörler ‹çin Yard›mc› Kontaklar INSTA kontaktöre maksimum 1 adet kontak tak›labilir 230 AC-15 230 AC-15 6 AC-15’te 4 6 AC-15’te 4 - - 2 1 - 1 0,5 0,5 5TT5910-0 5TT5910-1 1 1 77,00 77,00 • Konutlarda, otellerde, hastanelerde vs... yerlerde kullan›lan, standart 35 mm’lik raya montaj› yap›lan mini kontaktörler • Kumanda Gerilimi: (0,85...1,1)xUc • 50/60 Hz • Mekanik açma-kapama ömrü: 3 milyon • ‹flletme s›cakl›¤› -5...+55 °C • Koruma s›n›f› IP20 INSTA KONTAKTÖRLER 250 440 440 440 20 25 40 63 230 230 230 230 2 1 - 4 3 2 - 4 3 2 - 4 3 2 - - 1 2 - 1 2 4 - 1 2 4 - 1 2 4 1 2 3 3 5TT5800-0 5TT5801-0 5TT5802-0 5TT5830-0 5TT5831-0 5TT5832-0 5TT5833-0 5TT5840-0 5TT5841-0 5TT5842-0 5TT5843-0 5TT5850-0 5TT5851-0 5TT5852-0 5TT5853-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Di¤er kumanda gerilimli INSTA kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 90,00 90,00 90,00 105,00 105,00 105,00 105,00 230,00 230,00 230,00 230,00 340,00 340,00 340,00 340,00 M‹N‹ KONTAKTÖRLER Ak›m le (A)(2) Siparifl No Malzeme Cinsi Anma Gücü (kW)(1) Anma Ak›m› (A)(1) Kontak NO NC Birim Fiyat› TL/Adet Adet / Kutu Kumanda Gerilimi V AC Insta T›p-Kapakl› AC-1: 20A Akkorfl. Lamba 1600 W Kutup Flouresant Lamba: 18 W 43 Adet/kutup 36 W 37 Adet/kutup 4 230 108,4 20 45,005TT3983 4 230 108,4 20 45,005TT3987 4 - 3 1 (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde AC-1 kullanma kategorisinde De¤iflik kontakl› mini kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. (2) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi ‹flletme Gerilimi Ue V AC ‹flletme Ak›m› Ie A AC Kumanda Gerilimi Uc V AC TE* Kontak NO NC (Derinlik 70 mm.) 70 mm Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

5TE6800 17 7LF4... 7LF5... 7KT5502 NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) CO : Enversör kontak *TE, 1 otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir. Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Malzeme Cinsi ‹fiLETME SAAT SAYACI • Kumanda panolar› için 00000.00h say›c›d›r. Uc=230V AC 50Hz Montaj derinli¤i 34mm Kumanda pano pencere kesimi 45.2mm x 45.2 mm Koruma IP 65, klemenslerde IP 20’dir. • ‹flletme saat say›c›s› çerçeve 55x55mm 17KT5502 90,00 17KT9020 5,00 TOPRAKLI PR‹Z (RAYA MONTAJA UYGUN) Toprakl› Priz 250 V AC, 16 A, 2,5 TE* 5TE6800 145,00 5TE6801 157,00Kapakl› Toprakl› Priz 250 V AC, 16 A, 2,5 TE* De¤iflik gerilim ve frekanstaki iflletme saat sayac›lar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi ‹flletme Gerilimi Ue V AC ‹flletme Ak›m› Ie A AC Kumanda Gerilimi Uc V AC TE*Kontak 56 programl›, 50 saat rezerveli fiALT SAAT‹ 250 16 230 1 CO 2 7LF4511-0 1320,00 5TE6801 Di¤er flalt saatleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. (Derinlik 70 mm.) 70 mm Haftal›k Digital fialt Saati Rezervesiz 100 saat rezerveli 250 250 16 16 230 230 1 NO 1 NO 1 1 7LF5300-1 7LF5301-1 1 1 130,00 140,00 Günlük Mekanik fialt Saati Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Ölçüler (GenifllikxYükseklik xDerinlik) mm Malzeme Cinsi 18 Boy 000, 00, 1, 2, 3 ve 4 için NH-B›çakl› Sigorta için Ay›r›c› Plaka NH-B›çakl› Sigorta için Kontak Kapa¤› Boy 000, 00 Boy 1 Boy 2 Boy 3 Boy 000, 00 Boy 1 Boy 2 Boy 3 3NX3105 3NX1013 3NX3106 3NX3107 3NX3108 3NX2023 3NX2024 3NX2025 3NX2026 1 20 20 20 20 20 20 10 10 NH-B›çakl› Sigorta Pensleri NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR 70,00 7,00 10,00 14,00 15,00 7,00 10,00 11,00 15,00 3NX1013 3NX202... Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Malzeme Cinsi SIMBOX T SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DA⁄ITIM KUTULARI (HALOGEN FREE) SIMBOX T S›va Alt› Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil) 1 S›ral› 8 TE 1 S›ral› 12 TE 2 S›ral› 24 TE 3 S›ral› 36 TE 1 1 1 230x175x99,5 308x209x101 314x344x105 314x440x105 8GB1141-3LH00 8GB1141-4LH00 8GB1142-7LH00 8GB1143-8LH00 31,00 40,00 71,00 93,00 1 SIMBOX T S›va Üstü Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil) 1 S›ral› 8 TE 1 S›ral› 12 TE 2 S›ral› 24 TE 3 S›ral› 36 TE 1 1 1 230x175x99,5 308x209x101 314x344x105 314x440x105 8GB1341-3LH00 8GB1341-4LH00 8GB1342-7LH00 8GB1343-8LH00 1 8GB11... 8GB13... SIMBOX T için Koruyucu Kapak (Bofl otomat yerine kullan›lan kapak) 12 TE 18GK9910-0KK00 11,00 Yeni 31,00 40,00 71,00 93,00 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Adet / Kutu * SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC Farkl› NH-B›çakl› sigorta buflonlar› ve altl›klar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. Anma Ak›m› In(A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Normal Tip Birim Fiyat› TL / Adet ‹lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli ‹zole Kapakl› Tip NH-B›çakl› Sigorta Buflonlar›-gL/gG 19 • Steatit (Seramik) gövdeli • Ak›m s›n›rlama • Saf ve yüksek vas›fl› Quartz dolgu kumlu • Gümüfl kaplamal› kontaklar • Nominal k›sa devre kesme kapasitesi AC 120kA • DIN VDE 0636 ve IEC 60269’a tam uygun • Düflük güç kay›plar› • Yüksek hassasiyet ve selektive Yukar›dakilere ek olarak 3NA6 Serisi NH-B›çakl› Sigorta buflonlar›n›n avantajlar› ; • ‹lave ön yüzey bayrak göstergeli • ‹zole edilmifl alt ve üst kapakl› STEATIT (SERAM‹K) GÖVDEL‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR 3NA6... Siparifl No Boy Genifllik (mm) Anma Gerilimi Un(A) 3NA38.. 3NH3030 3NH3230 3NH3330 3NH3430 3NH3530 000 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 80 100 125 160 200 250 200 250 300 315 400 500 630 800 1000 1250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 NH-B›çakl› Sigorta Monofaze Altl›klar›* - - - - - 160 250 400 630 1250 3 3 1 1 1 - - - - - 3NH3030 3NH3230 3NH3330 3NH3430 3NH3530 3NA3805 3NA3807 3NA3810 3NA3812 3NA3814 3NA3817 3NA3820 3NA3822 3NA3824 3NA3830 3NA3832 3NA3836 3NA3124 3NA3130 3NA3132 3NA3136 3NA3140 3NA3144 3NA3240 3NA3244 3NA3250 3NA3252 3NA3260 3NA3365 3NA3372 3NA3475 3NA3480 3NA3482 3NA3802 3NA3804 3NA3801 3NA3803 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,80 11,80 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 79,00 79,00 670,00 770,00 780,00 16,50 47,00 50,00 80,00 460,00 21 500 V AC/250 V DC 00 30 1 500 V AC/440 V DC 47,2 2 57,8 3 71,2 4 101,8 000,00 1 2 3 4 34 49 102 690 V AC/250 V DC 690 V AC/440 V DC 3NA6803 3NA6805 3NA6807 3NA6810 3NA6812 3NA6814 3NA6817 3NA6820 3NA6822 3NA6824 3NA6830 3NA6832 3NA6836 3NA6140 3NA6144 3NA6252 3NA6260 3NA6801 3NA6804 3NA6802 3NA6136 3NA6132 3NA6130 3NA6124 3NA6250 3NA6244 3NA6240 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,60 15,60 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

20 Not : Yukar›daki SITOR sigortalar için sayfa 19’da belirtilen NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar› kullan›l›r. Di¤er anma ak›m› ve anma gerilimi de¤erindeki SITOR h›zl› sigortalar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 3NE18... 3NE33.. 3NE12... 3NE13... 3NE32... Adet / Kutu Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Kullan›lacak B›çakl› Sigorta Monofaze Altl›klar›n Boyu Anma Ak›m› In(A) Genifllik (mm) SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC 3NE1813-0 3NE1814-0 3NE1815-0 3NE1803-0 3NE1802-0 3NE1817-0 3NE1818-0 3NE1820-0 3NE1021-0 3NE1022-0 3NE1224-0 3NE1225-0 3NE1227-0 3NE1230-0 3NE1331-0 3NE1332-0 3NE1333-0 3NE1334-0 3NE1436-0 3NE1437-0 3NE1438-0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 00 1 2 3 16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400 450 500 630 710 800 21 30 52 60 71,2 SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip/M10) - 1000 V AC*, aR ‹flletme S›n›f› aR: Yaln›z k›sa devreye karfl› koruma sa¤lar. Devrenin afl›r› ak›mlara karfl› korunabilmesi için ilave tedbirler al›nmal›d›r. 3NE3227 3NE3230-0B 3NE3231 3NE3232-0B 3NE3233 3NE3334-0B 3NE3335 3NE3336 3NE3337-8 3NE3338-8 3NE3340-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 250 315 350 400 450 500 560 630 710 800 900 1 2 3 52 60 * 3NE3337-8 için anma gerilimi 900 V AC * 3NE3338-8 için anma gerilimi 800 V AC * 3NE3340-8 için anma gerilimi 690 V AC SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip) - 690 V AC, gS 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 70,00 78,00 78,00 180,00 182,00 200,00 210,00 280,00 290,00 300,00 302,00 307,00 567,00 654,00 192,00 217,00 270,00 275,00 282,00 288,00 294,00 315,00 320,00 328,00 406,00 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

21 500 V DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” 80 100 Standart Sigorta Kapa¤› 500V DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” 25 63 100 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 500V Pembe Kahve Yeflil Gri Viskontak K›rm›z› Mavi Sar› Siyah Beyaz Bak›r 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 Sigorta Gövdesi 500V DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” (*) 25 63 100 Porselen Ring DII / E27 DIII / E33 5SB211 5SB221 5SB231 5SB251 5SB261 5SB271 5SB281 5SB411 5SB421 5SB431 5SC211 5SC221 5SH122 5SH123 5SH1141 5SH310 5SH311 5SH312 5SH313 5SH314 5SH315 5SH316 5SH317 5SH318 5SH320 5SF1024 5SF1224 5SF1401 5SH332 5SH334 5 5 5 5 5 5 5 10 10 30 30 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 5 5 Adet / Kutu Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Malzeme Cinsi 5SB2... 5SB4... 5SC2... Sigorta Buflonu Gecikmeli PORSELEN D‹AZED S‹GORTALAR Anma Ak›m› (A) 5SH33... 5SF1... 5SH1.. 5 5 5 3 3 (*) Porselen ring dahil. 3,10 3,10 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 5,00 5,00 5,00 40,00 40,00 6,20 8,90 63,00 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,00 4,00 4,00 4,00 15,00 27,00 96,00 4,40 6,40 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

22 Malzeme Cinsi Anma Gücü(1) (kW) Anma Ak›m›(1) (A) Ak›m le(2) (A) Kontak NO NC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖRLER YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN AKSESUARLAR Yeni nesil SIRIUS kontaktör kombinasyonlar›na ait aksesuarlar›n› sayfa 23’de bulabilirsiniz. 3RT2911-1JL00 SIRIUSINNOVATION Yeni AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba¤lant›l› Boy S00 3 3 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 15 Boy : S00 7 18 7 18 9 22 Boy : S0 9 22 12 22 12 22 16 40 16 40 16 40 25 40 32 50 18.5 38 60 3RT2015-1AP01 3RT2015-1AP02 3RT2016-1AP01 3RT2016-1AP02 3RT2017-1AP01 3RT2017-1AP02 3RT2018-1AP01 3RT2018-1AP02 3RT2025-1AP00 3RT2026-1AP00 3RT2027-1AP00 3RT2028-1AP00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49,00 49,00 54,00 54,00 60,00 60,00 79,00 79,00 88,00 110,00 152,00 190,00 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Not: Kontaktörlerde farkl› bobin gerilimi istenirse siparifl numaralar›n›n 11. ve 12. hanelerine P0 yerine AC24V için B0, AC110V için F0 gelecektir. Liste fiyat›nda de¤ifliklik olmayacakt›r. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V DC) Vida Ba¤lant›l› 3 3 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 15 Boy : S00 8 18 8 18 10 22 Boy : S0 10 22 12.5 22 12.5 22 16 40 16 40 20 40 25 40 32 50 18.5 40 60 3RT2015-1BB41 3RT2015-1BB42 3RT2016-1BB41 3RT2016-1BB42 3RT2017-1BB41 3RT2017-1BB42 3RT2018-1BB41 3RT2018-1BB42 3RT2025-1BB40 3RT2026-1BB40 3RT2027-1BB40 3RT2028-1BB40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64,00 64,00 73,00 73,00 85,00 85,00 110,00 110,00 124,00 163,00 231,00 305,00 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy S0 Not: Kontaktörlerde farkl› bobin gerilimi istenirse siparifl numaralar›n›n 11. ve 12. hanelerine B4 yerine DC110V için F4, DC48V için W4 gelecektir. Liste fiyat›nda de¤ifliklik olmayacakt›r. Yedek Bobin S0 boy 3RT2023, 2024,2025 için 230 V AC Yedek Bobin S0 boy 3RT2023, 2024,2025 için 24 V AC Yedek Bobin S0 boy 3RT2026, 2027,2028 için 230 V AC Yedek Bobin S0 boy 3RT2026, 2027,2028 için 24 V AC 3RT2924-5AP01 24..48V AC - 24..70V DC 127... 240V AC Ledsiz 127... 240V AC Ledli 127... 240V AC Ledsiz Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz Varistör Boy: S00 RC Eleman Boy: S00 127... 240V AC Ledsiz 127... 240V AC Ledli 127... 240V AC Ledsiz Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz Varistör Boy: S0 RC Eleman Boy: S0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,00 16,00 15,00 16,00 20,00 20,00 21,00 25,00 24,00 29,00 3RT2916-1BD00 3RT2916-1JL00 3RT2916-1CD00 3RT2916-1DG00 3RT2926-1BD00 3RT2926-1JL00 3RT2926-1CD00 3RT2926-1ER00 3RA2913-2BB1 3RA2923-2BB1 3RT2924-5AB01 3RT2926-5AP01 3RT2926-5AB01 27,00 27,00 32,00 32,00 1 1 1 1 Malzeme Cinsi Boy Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Gerilim (V) 3RT2916-1BB00 15,00 1 Mekanik Kilitleme Kiti (Ba¤lant› klipsleri, Boy S00 Üst ve alt ak›m ba¤lant› parças› dahil) Boy S0 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

23 SIRIUSINNOVATION Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹ Malzeme Cinsi Boy K›sa Devre Kesme Kapasitesi lcu 60°C Pano içi s›cakl›kta bitiflik montaja uygun. Termik ve k›sa devre korumal›, Raya montaja uygun Vida Ba¤lant›l› Adet / Kutu S00 S0 3RV2011-.. 3RV2021-.. 0.22-0.32 0.28-0.4 0.35-0.5 0.45-0.63 0.55-08 0.7-1 0.9-1.25 1.1-1.6 1.4-2 1.8-2.5 2.2-3.2 2.8-4 3,5-5 4.5-6.3 5.5-8 7-10 9-12.5 11-16 11-16 14-20 17-22 20-25 23-28 27-32 30-36 34-40 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 96,00 96,00 96,00 98,00 98,00 98,00 100,00 100,00 102,00 106,00 110,00 125,00 127,00 131,00 132,00 140,00 248,00 251,00 371,00 377,00 3RV2011-0DA10 3RV2011-0EA10 3RV2011-0FA10 3RV2011-0GA10 3RV2011-0HA10 3RV2011-0JA10 3RV2011-0KA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1CA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1EA10 3RV2011-1FA10 3RV2011-1GA10 3RV2011-1HA10 3RV2011-1JA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-4AA10 3RV2021-4AA10 3RV2021-4BA10 3RV2021-4CA10 3RV2021-4DA10 3RV2021-4NA10 3RV2021-4EA10 3RV2021-4PA10 3RV2021-4FA10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 100kA 55kA 55kA 55kA 55kA 55kA 55kA 55kA 20kA 20kA 3RV2011 3RH21..- 230 V AC 24 V DC 110 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 Vida Ba¤lant›l› YEN‹ NES‹L SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER 24 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 6A 6A 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6A 1 1 1 3RH2140 - 1AP00 3RH2131 - 1AP00 3RH2122 - 1AP00 3RH2140 - 1BB40 3RH2131 - 1BB40 3RH2122 - 1BB40 3RH2140 - 1AF00 3RH2131 - 1AF00 3RH2122 - 1AF00 3RH2140 - 1BF40 3RH2131 - 1BF40 3RH2122 - 1BF40 60,00 60,00 60,00 68,00 68,00 68,00 60,00 60,00 60,00 68,00 68,00 68,00 60,00 60,00 60,00 110 V DC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 3RH2140 - 1AB00 3RH2131 - 1AB00 3RH2122 - 1AB00 6A 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› YARDIMCI KONTAK BLOKLARI Kontaktör Üzerine Tak›labilen Tipler Boy : S00 ve S0 2NO+2NC 4NO 4NC 1NO 1NC 1NO+1NC 2NO 20,00 20,00 20,00 9,80 9,80 14,00 14,00 3RH2911-1FA22 3RH2911-1FA40 3RH2911-1FA04 3RH2911-1AA10 3RH2911-1AA01 3RH2911-1LA11 3RH2911-1LA20 1 1 1 1 1 1 1 3RH2911-1FA... Malzeme Cinsi Kontak NO NC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Kontak Ak›m› Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

SIRIUSINNOVATION 24 YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹NE MONTE ED‹LEB‹LEN AKSESUARLAR 1 1 1 1 10,90 12,20 12,20 12,20 Yard›mc› kontak, üstten yatay montajl› (1C/0)* (1N0+1NC) Yandan montajl›, vidal› (1N0+1NC) Yandan montajl›, vidal› (2N0) Adet / Kutu Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Malzeme Cinsi 3RV2901-1D 3RV2901-1E 3RV2901-1A 3RV2901-1B 1 1 43,50 43,50 Açt›rma bobini AC 210... 240 V DC 24 V 7,20 8,50 8,50 81,00 86,00 S00 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças› S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›, AC kullan›m S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›, DC kullan›m Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm siyah Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm k›rm›z› / sar› 1 1 1 1 1 * Enversör 1 1 43,50 43,50 Düflük gerilim bobini AC 230 V DC 24 V 3RV2902-1AP0 3RV2902-1AB4 3RV2902-1DP0 3RV2902-1DB0 3RA1921-1DA00 3RA2921-1AA00 3RA2921-1BA00 3RV2926-0B 3RV2926-0C Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genifllik, siyah Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, siyah Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genifllik, acil stop Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, acil stop 5 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S00, S0 3RV2901-1D 3RV2901-1E 3RV2902-1AP0 3RV2926-0B 3RV2 Motor Koruma fialteri ve Tak›labilen Aksesuarlar Tak›labilen Aksesuarlar Yatay montajl› yard›mc› kontak Yandan montajl› yard›mc› kontak Yandan montajl› 4 kontakl› yard›mc› kontak Açt›rma rölesi Düflük gerilim rölesi 1 2 3 4 5 3RT2 Kontaktör ve Tak›labilen Aksesuarlar Tak›labilen Aksesuarlar Kontaktör Boy SOO Kontaktör Boy SO Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SOO Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SO 4 kutuplu yard›mc› kontak 2 kutuplu yard›mc› kontak 1 kutuplu yard›mc› kontak Bobin ba¤lant› modülü 1 2 3 4 5 6 7 8 132,90Afl›r› ak›m ve k›sa devre ihbar› için alarm flalteri (2NO+2NC) 3RV2921-1M 32,10 30,50 30,50 34,00 26,10 1 1 1 1 1 3RV1923-1CA00 3RV1923-1DA00 3RV1923-1FA00 3RV1923-1GA00 3RV1915-1DB Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

SIRIUSINNOVATION 25 Siparifl No (Kontaktöre Direk Montajl›) Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi Boy Termik Ayar Sahas› (A) YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLELER - Faz korumal›, 60°C pano içi s›cakl›¤a uygun - El ve otomatik konumlu, - 1NO+1NC yard›mc› kontakl› - fialt pozisyon göstergeli - Stop ve test butonlu Vida Ba¤lant›l› S00 0.22-0.32 0.28-0.4 0.35-0.5 0.43-0.63 0.55-0.8 0.7-1 0.9-1.25 1.1-1.6 1.4-2 1.8-2.5 2.2-3.2 2.8-4 3.5-5 4.5-6.3 5.5-8 7-10 9-12.5 11-16 S0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14-20 17-22 20-25 23-28 27-32 30-36 34-40 3RU2116-0DB0 3RU2116-0EB0 3RU2116-0FB0 3RU2116-0GB0 3RU2116-0HB0 3RU2116-0JB0 3RU2116-0KB0 3RU2116-1AB0 3RU2116-1BB0 3RU2116-1CB0 3RU2116-1DB0 3RU2116-1EB0 3RU2116-1FB0 3RU2116-1GB0 3RU2116-1HB0 3RU2116-1JB0 3RU2116-1KB0 3RU2116-4AB0 3RU2126-4BB0 3RU2126-4CB0 3RU2126-4DB0 3RU2126-4NB0 3RU2126-4EB0 3RU2126-4PB0 3RU2126-4FB0 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 88,00 88,00 88,00 113,00 119,00 119,00 119,00 3RU2..- Raya montajl› tip 3RU2126-.. Kontaktöre montajl› tip YEN‹ NES‹L SIRIUS ELEKTRON‹K TERM‹K RÖLELER - Faz korumal›, 60°C pano içi s›cakl›¤a uygun - 1NO+1NC yard›mc› kontakl› - Stop ve test butonlu Vida Ba¤lant›l› S00 3RB3016-1RB0 3RB3016-1NB0 3RB3016-1PB0 3RB3016-1SB0 3RB3016-1TB0 3RB3026-1VB0 1 1 1 1 1 1 0.1-0.4 0.32-1.25 1-4 3-12 4-16 10-40 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00S0 YEN‹ NES‹L SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLES‹ Vida Ba¤lant›l› S00 S0 3RR2141-1AW30 3RR2142-1AW30 1 1 1.6-16 4-40 318,00 373,00 - Analog ayarl› - Analog ayarl› S00 S0 3RR2241-1FW30 3RR2242-1FW30 1 1 1.6-16 4-40 600,00 672,00 - Dijital ayarl› - Dijital ayarl› YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLE AKSESUARLARI S00 S0 Tek bafl›na raya montaj için montaj parças› 3RU2916-3AA01 3RU2926-3AA01 26,30 32,00 1 1 YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖR KOMB‹NASYONLARI AKSESUARLARI S00 S0 Sa¤ sol dönüfl için ba¤lant› kiti 3RA2913-2AA1 3RA2923-2AA1 24,30 36,40 1 1 S00 S0 Y›ld›z üçgen için ba¤lant› kiti 3RA2913-2BB1 3RA2923-2BB1 20,60 41,30 1 1 Y›ld›z üçgen için soketli fonksiyon modülü AC / DC 24... 240 V, 05...60 sn ayarl› 3RA2816-0EW20 255,00 1 3RB3016-.. 3RR2141-.. 3RU2916-3AA01 3RA2816-0EW20 Siparifl No (Vida Ba¤lant›l›) Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi Boy Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No (Raya Montajl›) Birim Fiyat› TL /Adet 3RU2116-0DB1 3RU2116-0EB1 3RU2116-0FB1 3RU2116-0GB1 3RU2116-0HB1 3RU2116-0JB1 3RU2116-0KB1 3RU2116-1AB1 3RU2116-1BB1 3RU2116-1CB1 3RU2116-1DB1 3RU2116-1EB1 3RU2116-1FB1 3RU2116-1GB1 3RU2116-1HB1 3RU2116-1JB1 3RU2116-1KB1 3RU2116-4AB1 3RU2126-4BB1 3RU2126-4CB1 3RU2126-4DB1 3RU2126-4NB1 3RU2126-4EB1 3RU2126-4PB1 3RU2126-4FB1 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 93,00 93,00 93,00 117,00 122,00 122,00 122,00 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Ak›m le (A)(2) Siparifl No KONTAKTÖRLER Malzeme Cinsi Anma Gücü (kW)(1) Anma Ak›m› (A)(1) Kontak NO NC Birim Fiyat› TL/Adet Adet / Kutu Üç fazl› güç kontaktörleri, AC 230V bobinli 3TF46 3TF50 3TF40 ve 3TF41 3TF68 1 1 1 1 3TF56 22-0AP0 3TF57 22-0CM7 3TF68 44-0CM7 3TF69 44-0CM7 400 475 630 820 215 250 335 450 425 600 700 910 1 1 1 1 3TF52 22-0AP0 3TF53 22-0AP0 3TF54 22-0AP0 3TF55 22-0AP0 170 205 250 300 90 110 132 160 230 240 325 325 1 1 1 1 3TF48 22-0AP0 3TF49 22-0AP0 3TF50 22-0AP0-ZA01 3TF51 22-0AP0 75 85 110 140 37 45 55 75 120 120 170 170 1 1 1 1 3TF44 22-0AP0 3TF45 22-0AP0 3TF46 22-0AP0 3TF47 22-0AP0 32 40 45 63 15 18.5 22 30.5 65 65 90 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 3TF43 10-0AP0 3TF43 20-0AP0 3TF43 11-0AP0 3TF43 22-0AP0 22 22 22 22 11 11 11 11 32 32 32 32 1 - 2 - 1 1 2 2 106,00 112,00 112,00 125,00 1 1 1 1 3TF40 10-0AP0 3TF40 01-0AP0 3TF40 11-0AP0 3TF40 22-0AP0 9 9 9 9 4 4 4 4 21 21 21 21 1 - - 1 1 1 2 2 Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy 0 62,00 62,00 68,00 81,00 Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy 0 1 1 1 1 3TF41 10-0AP0 3TF41 01-0AP0 3TF41 11-0AP0 3TF41 22-0AP0 12 12 12 12 5.5 5.5 5.5 5.5 21 21 21 21 1 - - 1 1 1 2 2 67,00 67,00 73,00 86,00 Boy 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 1 1 1 1 3TF42 10-0AP0 3TF42 20-0AP0 3TF42 11-0AP0 3TF42 22-0AP0 16 16 16 16 7.5 7.5 7.5 7.5 32 32 32 32 1 - 2 - 1 1 2 2 80,00 86,00 86,00 99,00 Boy 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 Boy 2 Boy 2 Boy 3 Boy 3 Boy 4 Boy 4 Boy 6 Boy 6 Boy 8 Boy 8 Boy 10 Boy 10 Boy 12 Boy 12 Boy 14 Boy 14 175,00 217,00 315,00 417,00 494,00 602,00 980,00 1.085,00 1.410,00 1.469,00 2.730,00 2.977,00 3.716,00 5.981,00 7.200,00 9.850,00 26 (1) 3TF Serisi De¤iflik AC/DC bobin istenen kontaktörlerin siparifl numaralar›n›n son 4 hanesi afla¤›daki tabloya göre doldurulacakt›r. AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz ‘de asenkron motor gücü ve anma ak›m›) Ie ,AC1 ‘de 40 ºC, muhit s›cakl›¤›nda, 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i azami ak›m de¤eridir. De¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz. (2) 24 V 48 V 110 V 230 V 400 V 0AB0 0AH0 0AF0 0AP0 0AV0 0BB4 0BW4 0BF4 0BM4 - AC DC Frekans konvertörlü uygulamalar için Boy 14 Boy 14 335 450 630 820 700 910 3 3 3 3 3TF6833-1QL7 3TF6933-1QL7 8.460,00 10.750,00 1 1 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

SIRIUS KONTAKTÖRLER AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba¤lant›l› Boy S00 Boy S12 27 AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC /DC) 2NO+2NC KONTAKLI Vida Ba¤lant›l› AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) 2NO+2NC KONTAKLI AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V AC) Vida Ba¤lant›l› (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz’ de asenkron motor gücü ve anma ak›m› (2) le, AC1’de 40º C, muhit s›cakl›¤›nda, 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i azami ak›m de¤eridir.* De¤iflik yard›mc› kontakl› ve bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimimizle görüflünüz. Vida Ba¤lant›l› Boy S0 3 4 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 Boy : S00 7 18 9 22 12 22 Boy : S0 12 40 17 40 Boy : S2 25 40 32 50 40 60 50 60 65 100 80 120 45 95 120 3RT1015-1AP01 3RT1016-1AP01 3RT1017-1AP01 3RT1024-1AP00 3RT1025-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1035-1AP00 3RT1036-1AP00 3RT1044-1AP00 3RT1045-1AP00 3RT1046-1AP00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy : S3 53,00 60,00 64,00 67,00 79,00 110,00 165,00 205,00 295,00 396,00 465,00 575,00 1 1 1 ‹LAVEYARDIMCIKONTAKBLOKLARINI SAYFA34’DANSEÇEB‹L‹RS‹N‹Z3 4 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 Boy : S00 7 18 2 2 9 22 2 2 12 22 2 2 Boy : S0 12 40 2 2 17 40 2 2 Boy : S2 25 40 2 2 32 50 2 2 40 60 2 2 50 60 2 2 65 100 2 2 80 120 2 2 45 95 120 2 2 3RT1015-1AP04-3MA0 3RT1016-1AP04-3MA0 3RT1017-1AP04-3MA0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy : S3 3RT1024-1AP04 3RT1025-1AP04 3RT1026-1AP04 3RT1034-1AP04 3RT1035-1AP04 3RT1036-1AP04 3RT1044-1AP04 3RT1045-1AP04 3RT1046-1AP04 65,00 73,00 77,00 80,00 88,00 119,00 176,00 210,00 305,00 406,00 475,00 585,00 Boy : S6 Boy : S10 Boy : S12 55 75 115 160 2 2 150 185 2 2 90 110 132 185 215 2 2 225 275 2 2 265 330 2 2 160 300 330 2 2 400 500 430 610 2 2 2 2 3RT1075-6AP36 3RT1076-6AP36 200 250 3RT1054-1AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1064-6AP36 3RT1065-6AP36 3RT1066-6AP36 970,00 1.075,00 1.370,00 1.430,00 2.700,00 2.800,00 3.550,00 5.700,00 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22 Boy : S00 7 18 1 - 7 18 - 1 9 22 1 - 9 22 - 1 12 22 1 - 12 22 - 1 17 40 2 2 25 40 2 2 32 50 2 2 40 60 2 2 50 60 2 2 30 65 100 2 2 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S3 37 45 80 120 2 2 95 120 2 2 3RT1015-1AB01 3RT1015-1AB02 3RT1016-1AB01 3RT1016-1AB02 3RT1017-1AB01 3RT1017-1AB02 3RT1025-1AB04 3RT1026-1AB04 3RT1034-1AB04 3RT1035-1AB04 3RT1036-1AB04 3RT1044-1AB04 3RT1045-1AB04 3RT1046-1AB04 53,00 53,00 60,00 60,00 64,00 64,00 88,00 79,00 119,00 110,00 176,00 210,00 305,00 406,00 475,00 585,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Malzeme Cinsi Anma Gücü(1) (kW) Anma Ak›m›(1) (A) Ak›m le(2) (A) Kontak NO NC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Boy S10 7.5 17 40 - - 3RT1025-1AB00 1 11 25 40 - - 3RT1026-1AB00 1 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Boy S10 KONTAKTÖRLER ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Vida Ba¤lant›l› ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, AC/ DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Vida Ba¤lant›l› AC KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 24 V DC) SIRIUS SER‹S‹ Cage Clamp Boy : S00 4 9 22 1 - 3RT1016-2BB41 Sirius Serisi Yard›mc› Kontak Bloklar› için sayfa 34 ‘e bak›n›z. De¤iflik bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z. ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, DC 24V BOB‹NL‹ 3TF SER‹S‹ Boy : 0 Boy : 0 Boy : 1 Boy : 1 28 80,00 Boy S00 Boy S0 3TF40 ve 3TF41 Malzeme Cinsi Anma Gücü(1) (kW) Anma Ak›m›(1) (A) Ak›m le(2) (A) Kontak NO NC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Boy : S00 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S3 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 7 18 1 - 9 22 1 - 12 22 1 - 17 40 - - 25 40 - - 32 50 - - 40 60 - - 50 60 - - 65 100 - - 80 120 - - 95 120 - - 3RT1015-1BB41 3RT1016-1BB41 3RT1017-1BB41 3RT1025-1BB40 3RT1026-1BB40 3RT1034-1BB40 3RT1035-1BB40 3RT1036-1BB40 3RT1044-1BB40 3RT1045-1BB40 3RT1046-1BB40 68,00 80,00 89,00 68,00 80,00 89,00 118,00 161,00 222,00 295,00 387,00 550,00 630,00 830,00 ‹LAVEYARDIMCIKONTAKBLOKLARINI SAYFA34’DANSEÇEB‹L‹RS‹N‹Z 55 75 90 110 132 160 200 250 Boy : S6 115 160 2 2 150 185 185 215 Boy : S10 225 275 265 330 Boy : S12 300 330 400 430 500 610 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.076,00 1.197,00 1.580,00 1.650,00 3.060,00 3.231,00 4.160,00 6.239,00 3RT1054-1AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1064-6AB36 3RT1065-6AB36 3RT1066-6AB36 3RT1075-6AB36 3RT1076-6AB36 4 5.5 7.5 11 9 21 1 1 12 21 1 1 16 32 1 1 22 32 1 1 120,00 125,00 143,00 174,00 3TF4011-0BB4 3TF4111-0BB4 3TF4211-0BB4 3TF4311-0BB4 Boy : S00 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S3 12 14,5 22 26 39 72 92 18 22 35 40 60 110 140 3RT1316-1AP00 3RT1317-1AP00 3RT1325-1AP00 3RT1326-1AP00 3RT1336-1AP00 3RT1344-1AP00 3RT1346-1AP00 63,00 77,00 96,00 143,00 286,00 489,00 743,00 3RT13..- DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, AC 230V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Malzeme Cinsi Anma Gücü (AC1) (kW) Anma Ak›m› (AC1) (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu 1 1 1 1 1 5.5 12 22 - 1 3RT1017-1BB42 4 9 22 - 1 3RT1016-1BB42 3 7 18 - 1 3RT1015-1BB42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yeni Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

Termik Ayar Sahas› (A) M‹N‹ KONTAKTÖRLER 3TG10 (AC) 3TG1 0.. (Vida Montajl›) M‹N‹ - KONTAKTÖRLER 3TG10 (DC) Vida montajl› Vida montajl› 3TF20..- Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Faz korumal›, çevre s›cakl›¤›na uyumlu, 3TF2 kontaktör üzerine monte edilebilir, stop-reset butonlu, 1NO+1NC montajl›, test butonlu, anahtarlama konum göstergeli M‹N‹ - TERM‹K RÖLELER 3UA70 Serisi 3UA70..- 3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER Raya montajl› 3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN YARDIMCI KONTAK BLOKLARI 29 Adet / Kutu Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi Anma Gücü (kW) Anma Ak›m› (A) Kontak NO NC Kumanda Gerilimi AC (V) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi Anma Gücü (kW) Anma Ak›m› (A) Kontak NO NC Kumanda Gerilimi AC (V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 3UA7021-0A 3UA7021-0C 3UA7021-0E 3UA7021-0G 3UA7021-0J 3UA7021-1A 3UA7021-1C 3UA7021-1E 3UA7021-1G 3UA7021-1J 0,1-0,16 0,16-0,25 0,25-0,4 0,4 - 0,63 0,63 - 1 1 - 1,6 1,6 - 2,5 2,5 - 4 4 - 6,3 6,3 - 10 1 1 3TX4411-2A 3TX4422-2A 1 1 2 2 13,60 24,70 1 1 3TF2010-0AP0 3TF2001-0AP0 9 9 1 - - 1 4 4 1 1 3TF2010-0BB4 3TF2001-0BB4 9 9 1 - - 1 4 4 10 10 3TG10 10-0BB4 3TG10 01-0BB4 8,4 8,4 4 4 4 - 3 1 50,80 50,80 24 24 10 10 10 3TG10 10-0AC2 3TG10 10-0AG2 3TG10 10-0AL2 8,4 8,4 8,4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 34,50 34,50 34,50 10 10 10 3TG10 01-0AC2 3TG10 01-0AG2 3TG10 01-0AL2 8,4 8,4 8,4 4 4 4 34,50 34,50 34,50 24 110 230/220 3 1 3 1 3 1 24 110 230/220 1 1 3TF2010-0AB0 3TF2001-0AB0 9 9 1 - - 1 24 V AC4 4 1 1 3TF2810-0AP0 3TF2801-0AP0 5 5 1 - - 1 43,40 43,40 47,20 47,20 230 V AC2,2 2,2 1 1 3TF2810-0BB4 3TF2801-0BB4 5 5 1 - - 1 24 V DC2,2 2,2 47,20 47,20 53,40 53,40 57,20 57,20 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

30 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi Sürekli Ak›m (A) Kontak NO NC 3TH43... 110 V AC bobin gerilimli kontaktörlerin son dört hanesi 0AF0 olarak doldurulacakt›r. Bu kontaktörlerde fiyatlar ayn› tip kontaktörlerde son dört hanesi 0AP0 olanlarla ayn› olacakt›r. 110 V AC 220 V AC 24 V DC 110 V DC 3 TH SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132,00 132,00 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 73,30 73,30 73,30 73,30 73,30 98,00 129,00 213,00 98,00 129,00 213,00 5 5 5 5 2 2 4 - 3 1 1 3 - 4 4 4 7 1 6 2 5 3 8 - 2 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 3TH4355-0AF0 3TH4355-0AP0 3TH4022-0AP0 3TH4040-0AP0 3TH4031-0AP0 3TH4013-0AP0 3TH4004-0AP0 3TH4244-0AP0 3TH4271-0AP0 3TH4262-0AP0 3TH4253-0AP0 3TH4280-0AP0 3TH4022-0BB4 3TH4244-0BB4 3TH4355-0BB4 3TH4022-0BF4 3TH4244-0BF4 3TH4355-0BF4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3RH11..- 230 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V DC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC De¤iflik bobin gerilimli (AC veya DC) veya de¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz. Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 Cage Clamp 6A 62,50 62,50 62,50 71,80 71,80 71,80 6A 1 1 1 1 1 1 3RH1140 - 2AP00 3RH1131 - 2AP00 3RH1122 - 2AP00 3RH1140 - 2BB40 3RH1131 - 2BB40 3RH1122 - 2BB40 3 TH2 SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER 220 V AC 24 V DC 1 1 1 1 1 1 51,00 51,00 51,00 55,00 55,00 55,00 4 - 3 1 2 2 4 - 3 1 2 2 3TH2040-0AP0 3TH2031-0AP0 3TH2022-0AP0 3TH2040-0BB4 3TH2031-0BB4 3TH2022-0BB4 4 4 4 4 4 4 3TH20...- 230 V AC 24 V DC 110 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 Vida Ba¤lant›l› SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER 24 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 6A 6A 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6A 1 1 1 3RH1140 - 1AP00 3RH1131 - 1AP00 3RH1122 - 1AP00 3RH1140 - 1BB40 3RH1131 - 1BB40 3RH1122 - 1BB40 3RH1140 - 1AF00 3RH1131 - 1AF00 3RH1122 - 1AF00 3RH1140 - 1BF40 3RH1131 - 1BF40 3RH1122 - 1BF40 62,50 62,50 62,50 71,80 71,80 71,80 62,50 62,50 62,50 71,80 71,80 71,80 62,50 62,50 62,50 110 V DC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 3RH1140 - 1AB00 3RH1131 - 1AB00 3RH1122 - 1AB00 6A 1 1 1 Standart Ürünler 25 Kas›m 2013 / Fiyat Listesi

YEDEK BOB‹NLER Boy: 0-1 3TB40, 3TB41, 3TF40, 3TF41, 3TH40 3TH42, 3TF30, 3TF31, 3TF32, 3TF33 3TF42 ve 3TF 43 Kontaktörler için Boy: 2, 3TF34, 35 ve 3TF44, 45 için Boy: 3, 3TF46 ve 3TF47 için Boy: 4, 3TB47 için Boy: 4, 3TF48 ve 3TF49 için Boy: 6, 3TF50 ve 3TF51 için Boy: 6, 3TB52 için Boy: 6, 3TF52 ve 3TF53 için Boy: 10, 3TB54 için Boy: 10, 3TF54 ve 3TF55 için Boy: 12, 3TB56

Add a comment

Related presentations

Discrete element method modelling (DEM) has proven over many years to be a powerfu...

Segregation Testing to confirm packer isolation and well integrity. Monitor w...

A small presentation of History matching and a case study on it. Also on Gas mater...

Manual 2 pavco cad

Manual 2 pavco cad

November 2, 2014

CONSTRUCION

Tire sua duvidas a respeito da implementação da NR 12 Converse com um especialis...

Related pages

SIEMENS FİYAT LİSTESİ 2014 GÜNCEL ŞALT VE ENSTALASYON ...

... i fiyat listesi 25 kasim 2013 fiyat ... 2014 gÜncel Şalt ve enstalasyon teknİĞİ ... siemens fİyat lİstesİ 2014 gÜncel Şalt ve ...
Read more

Fiyat Listesi - Siemens A.Ş.

Güncel fiyat, bayilerimiz ve partnerlerimizin bulunduğu ... ICSG 2014’te Siemens Standını ... Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi;
Read more

Siemens Elektrik Fiyat Listesi

Siemens Şalt ürünleri 2014 güncel fiyat listesi açıklandı. Siemens 2014 Şalt ve Enstalasyon tekniği fiyat listesi ve Siemens ... 2013 (1) ...
Read more

Siemens - Ekim 2015 Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 12 EK‹M 2015 fialt ve Enstalasyon Tekni¤i ... Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. 6 8 10 16 20 25 32 40 ... 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi ...
Read more

BARA Otomasyon

SIEMENS Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 ENTES Fiyat Listesi OCAK 2014 WAGO Fiyat Listesi OCAK 2014
Read more

Siemens Fiyat Listesi 12 Kasım 2014 Şalt ve Enstalasyon ...

Siemens Fiyat Listesi 12 Kasım 2014 Şalt ve ... 1. fialt ve Enstalasyon Tekni¤iFiyat Listesi12 KASIM ... 5ST3802 51,001‹rtibat Klemensi (25 ...
Read more

Şalt ve Enstalasyon Tekniği - docplayer.biz.tr

Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi ... 0 77 Fiyat Listesi ni pdf formatında aşağıdaki adresten download edebilirsiniz. www.siemens ...
Read more

santral.com

SIEMENS Fiyat Listesi ve Dökümanlar. Güncel Fiyat Listesi Şalt ve Enstalasyon Cihazlar ... Şalt Tekniği Kataloglar ...
Read more