Showoff 2014 Zigns, content marketing management

50 %
50 %
Information about Showoff 2014 Zigns, content marketing management
Design

Published on March 7, 2014

Author: zigns

Source: slideshare.net

Description

ShowOff from Zigns.
E-book about former work by Kim Hansen from Zigns.
E-bog med tidligere arbejde af Kim Hansen fra Zigns.
EU Commision, Trafikstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Miljøprotalen, DOF, Skako m.fl.

ShowoFF Kim Hansen – Zigns

Logo Hjemmeside: Hjemmesideelementer Hjemmesidestruktur Wireframe Brand marketing: Logo 5. element Designmanual Kuverter Papir Datablade Prislister Tekniske brochurer Salgsbrochurer Vejledninger Powerpointskabelon Udstillingsmateriale Merchandise Skilte Marketingstrategi Segmentering Persona Kommunikation: Annoncer E-news Pressemeddelelser Invitationer Tekstforfatning

Sundhedsstyrelsen: Ung & Sund Grafik: Logo og design af nyhedsbrev www.sst.dk & Ung Sund v fra Ung yhedsbre N  g2009 an Nr.1•Årg jekter Flere pro alueringsd deres ev bende me t at læse t er mulig planer. De af forealuering ev mere om i værktøjs indsatser byggelses kassen på s hjemmeside nd Ung & Su und. Her dk/ungogs www.sst. jektledeleledes pro ide til findes lig og en gu ærktøjer forsesv projekts gning af planlæ dsats. midlingsin Der er dam re på plads, og pro eter. væ er ved at ætte aktivit g, at det ord en til at søs I det omfan kommet godt på tærskl siges det. rojekter fuldendt’, satspuljep t er halvt ynd d, er de 13 ‘Godt beg efteråret sam r en sandhe og me sprog rum sommeren tlige projekter, i løbet af øg hos sam jektmedarbejtfacilitator fra start. ret på bes som projek e pro COWI har ndhedsstyrelsen væ d bl.a. at ansætt teressenter i ed, me Su e nøglein r travlhed men med været sto ke risici, tag nner. hvor der har gge projektet, afdæk ste aktiviteter på ski før dere, planlæ unge og få sat de de iviformidling rekruttere ering og at udvikle og drifte aktualu øvning, ev ringen nu e skal dok Metodeafprprojekterne er udford ninger af metodern også været af da og virk uering har For mange g med, at effekter egen-eval tidi og projekteter sam prøvning senter, som . Metodeaf tbesøg. menteres de interes ring. På mange flere projek til viften af en udford projektet drøftet på t med kation om er ligeledes ber blevet kortlag Kommuni r har identificeret, r og budska ationsplaner. isæ ale r terne hve idlingskan munik søg er form jdet egentlige kom projektbe at få udarbe henblik på rev fra U ng Du bestem mer i nedlag Rekrutter t klubhus i ing af ung e til drin dskaber Nyttige rearbejder lø- ndi t fuldendt Bemaellengen r lige ndt er halv & Sund-projekterne. Godt begyer kedlerne i Ung terne er enten godt i gang p und jek  Nyhedsb & Sund d uden løfSundhedsrå r ge tet pegefin anske sundhedsguru k-d ans ærkDen amerik gede opm onald fan han beunge, da Chris MacD skaber hos 2.000 somheden rborg med sine bud ke at søgte Sønde med måde’ og hus e ‘alt om at gør sige ‘pyt’. rd for Ung et nøgleo vering’ er nderborg. Derfor ‘Elevinvol jektet i Sø Annette From & Sund-pro onsulent dsk som de var sundhe en oplægsholder, r pirere på jagt efte e til og lade sig ins lytt vaner. unge gad at ændre til have af i forhold besluttet, at vi ville sud“Vi havde på ungdom ste elever bud fat i de yng i Sønderborg med ne stil. Vi ville dannelser sundere livs ægsholder, en opl skaber om e e møde en dhed og giv lade de ung tale om sun n at som kunne gsanvisninger ude ris Ch dem handlin geren. Det gjorde v store løfte pegefinpå en måde, så sel at ld er så lette at MacDona ellers ikke r for knægte, som op til ham bagefte der gik te From, imponere, larer Annet rborg med fork sige tak,” i Sønde certsalen onalds to fyldte kon rt af MacD ver til hve 1.000 ele foredrag. & Ung d Sun d gode erborg me Sønd 00 unge i mødte 2.0 cDonald efinger. Chris Ma løftet peg råd uden sundheds Herlev Du-bestemm ger for Un g & Sund er-forløb veje, som blandt and i Herlev. Derfor går er en af de store udf et har ført røg hash projektet ved et ned for nye, opsøg orlagt klubhu bi en gruppe ung e, der han ende s. g ud og Haven bag et nedlag t klu gruppe ung e, der sam bhus i Herlev var En af bye blevet et ynd ledes om ns at bestemme SSP-medarbejdere, ryge sig skæve i has et sted for en r-m der havde h Herlevs Un etoden, spottede gennemfør og hænge ud. gru g & Sundprojekt Tas ppen og ringede til t et kursus i Duha Pia Pri projektled mo. „SSP-meda er for rbjederen med dem kendte en , og så ops af de ung øg e. fra byens misbrugsc te hun dem samme Hun fik en aftale i stand enter. De et forløb i n med en tog sel misbrugsb ehandler også at lav ve klubhuset, som ganske enkelt der ud og tilbød blev genåbn e der var en mad sammen med dem et til lejligh ekstra gul de erod,“ forkla unge i forbindelse eden. De tilbød med forløb rer Tasha „De unge Pia Primo et, så var glade . for forløbet deres mo tivation til at holde op og dukkede også op. ansigt på en me De har fåe skal henven af kommunens mis d at ryge hash, og t drøftet bru de har fåe de sig til, t et hvis de bes gskonsulenter, så de lutter at gå i behandling ved, hvem de .” Den perso nli de skal rek ge kontakt til de unge rutteres til et Du-beste er helt afgørende, hvis mmer-for løb. ge hvor de Netop Mød de un den person er lige kontak også i for t til de ung hold til at e har vis rekrutter tering t sig e er den sto > re udfordring de unge til Du-beste som afgørende Fortsættes nødt til at – mmerfor pro læg ge en hel forløb. Re jektet i He krutteringsstrat rlev, og Tasha har været egi for at få de ung e i tale: t ny rekrut & Sund Nr.2•Årg an g2009 Ung &Sund

Europakommisionen: European Green Capital Grafik: objekter, bannere og kort til hjemmesiden Web: HTML-programmering (ca. 50 sider) og efterfølgende vedligehold www.europeangreencapital.eu

Vejdirektoratet: Digitalt Vejnet Grafik: Design og splash-screen Web: Færdigt design til HTML www.vd.dk

COWI Visual and GIS-suitable 3D city models Grafik: Nyhedsbreve, brochurer, bøger, plakater, invitationer, guides m.v. Kommunikation: Korrekturlæsning og nyhedsbreve – for Sustainable Planning and Spatial Data Infrastructures 3D city modelling COWI has extensive know-how, experience and capacity to perform large-area 3D city model projects for the use in Geographic Information Systems (GIS) and visualisation. We apply in-house developed 3D production and quality-check tools which allows us to make customer-specific software developments. Therefore we meet individual and complex requirements from a broad range of clients and markets. Suitability for GIS COWI’s 3D city models are highly sophisticated, flexible and designed for the use in 3D GIS-systems. Typically the detailed roof shapes are derived semi-automatically from stereo aerial images (photogrammetry) and combined with existing cadastral 2D footprints to generate a consistent 3D dataset with roof overhangs and individual buildings. Geometric attributes like volume, roof inclination, area etc. are calculated for each building which allows standard 3D GIS queries. The 3D city models are delivered in the OGC standard format CityGML or Geodatabase and can be stored in a relational database. Visit our presentation Wednesday 20. October 1:00 – 2:30 pm Session 2.4: Geodata & Metadata Issues By Kilian Ulm, COWI kulm@cowi.com www.cowi.com/mapping Photo-realistic 3D models COWI applies automatic texturing tools to provide photo-realistic 3D city models for visualisation and simulation purposes. We operate our own oblique camera system and offer oblique photos from four directions as well as vertical images with a resolution down to 8 cm. Furthermore we offer highly accurate and visual appealing 3D landmarks of buildings, bridges, monuments etc. Mobile mapping République et canton de Genève – hepia HESSO COWI’s advanced mobile mapping system performs a 3D scanning of roadside and city features and captures 360º spherical images. This data is used for adding facade-details to 3D city models, for road management systems and asset management. Various applications of 3D city models • Geographic Information Systems 3D visualisation For convincing 3D visualisations, we prepare and optimise the 3D city models together with a photo-realistic terrain as well as animated objects to a virtual 3D scenery for smooth fly-throughs and high-quality video generation. • Solar potential analysis • Urban planning and architecture • Web-based 3D visualisation Selected references: • Car navigation Monaco 3D Doha 3D, Qatar Geneva 3D, Switzerland Neuss 3D, Germany • Real estate and facility management Zurich 3D, Switzerland Munich 3D, Germany • Simulation and entertainment Nr. 15 – Oktob er 2010 er 2010 Nr. 27 – Oktob Ma Øversvøm melse af Lyngbyve j 14.08.2010 – opb © COWI pInfo – webGIS Stratus til forsyning svirksomhed er skærmen og SEO Design til design, kommunikation ygning, Skrif ttype SEO (læsev enlig) Billede r SEO tekst ssen Teks t (netve nlig) a ommer g Snart kland Bille der ing) (lav opløsn SEO SEO ASP CGI HTM L ande t HTML /CMS Hje mm esid e WCA G (WAI ) Funk tione r – fra Tysk UI Ekst ern idlin g form r, (socia le medie nyhed sbreve m.m.) (stand ardprincip per) Desi gn Proc es Segm enterin g Layo ut l) (CSS- styring COWI lancerer nu en ny webGIS-løs ningsvirkso ning til forsymheder på det dansk gen bygge MapInfo e marked. r på velke Stratus bestå Løsninndt tekno MapInfo, r af: logi fra Pitney men henve Bowes nder sig hvilket GIStil alle kunde • En admin eller lednin istrationsside r, uanset gsregistrer anvendes på webGIS-sys detaljer op ingssystem i forsyningen før kort- og temet til at , der . Formålet virksomhed sætte ledningsops web. er at public ens kortætningen ere og lednin sfasen t på udgives på fektiv gsinformati internettet designet, Planlægning oner efeller intran esiden bliver data på tværs hjemmesiden • En til flere ettet og derm Inden hjemm over sidens r, at måden af afdelinger brugergræn s overblik ed dele Det betyde betydning. der skabekontoret og mellem meda seflader på skal gerne får meldriftsfolk på, er af stor webGIS, hvor rbejdere adgang til danskere bliver vist på at se, søge brunt af alle opbygning. også stilles til da det i marken. Oplysninge fokus, rådigh g til 89 proce og printe bliver sat i har adgan rne kan d GIS-data. 74 år, Segmentet partnere og forhold i de ed for forbrugere, • Hos MapIn k på ét sekun k inforlem 16 og for mange andre intere samarbejd Gør indtry fo-brugere, i hjemmet. specifi vendessser for eksempel ssenter. Syste ser afgørende kommer der r, der søger internettet programmet bruge erne er på proce på tværs af alle met kan en værktø En bruge vil typisk til at overfø nt af dansk anefterfølgende et tillæg forsyningsa der applikationer. jslinie i internettet, re kortopsætnin 78 proce overblik og rter. Og så smod og mation på dag. skabe sig ger til webG til tekst, farver findes LER-henven ning til automatisk opbyg ul der på at nettet hver IS. MapInfo wide web’ n har besvarelse hierarkisk delser. 1-4 sekun Stratus – rpro’the world Regler for af søgemaskine LER-tillægs ng, Vi bruger sser og struktu det over den side, modul: ationssøgni kstrukturproce at MapInfo Stratu opnå alt fra inform og sociale konta følges, for s • LER-tillægs foreslået. e og præcist binder deskto cesser skal modulet til ikke hurtigt vil pleje af faglig af musik, online til én enhed t. p-GIS og Mapinfo Stratu Hvis siden for at besva ning ren leder efter, , og det betyde webGIS samm bedste resulta s giver muligh re graveforespø som bruge ter til afspil r, at der ikke investeres en . viser dét, ed rbaserede gængelige rgsler autom i eget softwa nødvendigvi ’surfe’ videre ledningsdata spil og serve atisk ud fra re. COWI s skal , der skal der årlige han eller hun r. drifter løsnin og eventu tilmet. driftsaftaler. mange forhold elle grund gen og tilbyprogramme ekort i systeDerfor er der når en hjemm i betragtning, enkelte hjemtages rrerer de designet. bedste I dag konku side bliver at levere den . mesider om hurtigst muligt information, Layo ut Wire fram es (desig nmanu al) 023-1401-MapInf oStratus-til-forsyni ngsvirksomheder Hiera kisk over sigt Overs skal sikre vømmelsess DONGs elf cr orsyningsa eening nlæg deres e dem og det vil berør rspeave fortæller senio dningsopg ejendom“, IndholdSanddal Største gasle I, Mads rgas 'erne COWI har cialist i COW gen af natu dsiden 1980 udar Beholdnin Nordkommer gasle digitalt værk bejdet et Jeppesen. Indhold ke del af der måske På sin rute rugstøj, der skal Oversvøm i den dans er en risiko krydse landb gt af og hjælpe DON mels , mens en grøn mark ningen til at n klinger hasti G Energy der, en kommer esscreening skal for det nye t vet søen er gasse ering umid med naturområ at placere sikre er til Når toge it-væ e takt beho Snart komm delbart friken jord, skov, fremtidig og hele elfors ejdet kommDONGs stadig er mege rktøj, som der området.” øger i samm e elandre forsynings en motorvej Anlægsarb yning et langt t nyt i huse fra Tyskland e gas fra jernbane, anlæg uden mange form af t: for at hent “Set i lyset oversvøm for dveje. De at foregå i af Kortlægni sig frem Guide og seks hove melsestru ger fra r. somme overs de voldmellem de skal spille kilde analysevæ ede dning km/t bil områder ner, der tog, der bevæ ng til 600 vømmelser rktøj Med 200 “Værktøjet en ny gasle i Hovedsta fagdiscipli op 2 vedstadso i ktets størDet skal er vedlagt en fart på dsregionen. danske byer medMapInfo mrådet i augu hoden tyske en og proje en maforved store nual, der er samm Strat i COWI st dagen. De kan man sige, fra Frøslev opdelt i en Jylland at mange meter omrvenl us giver bruge at timingen ‘quick Egtved i guide’ og relse, gør, toget løser nes Plads t frem til leverancen for en analysede dele afig adgang til grænse til r Abelo gsfuld digita Rød, gul, skellige le kort er perfekt! l, hvor Dybt unde quick guide på. ser forventnin grøn på web fra Dog af opgaven går der mind råde bod n er bereg Det er farve hver en del st en måne net for ven: ing af den almin opga rne på en leksid, før de til ilægn de relevante delige proje det skal være 3 slags ‘lysreguler t og komp gravearbej Synergi melle af jorden ktleder i medarbejd eter lange Hvem siger, DONG, der ing’ i den „Omfange til kning Stratus ere ni har lært værk Den 95 kilom GIS-appliskal place gå i skole? ven er med kation, COW ODEUM for m en skal være rør og tildæ og tøjet at kend re et bler kapacitete kedeligt at nyt anlæg, teten i opga I har udarb digita og kan bruge e ledning tredo mens spec kommunepdning le og vil, ejdet ekstra spæn rende ledfor DONG igen. Gasle laneri 2013 ialister det.” med analy den nuvæ at gøre det t en Energy, og ygtig for sedelen kan forhold til DONG Energ som har ikke være skal hjælp funktionsd we can! rhed erer et skifte gå y vil også mere i detal e elforsyning dende. Der denne ningssikke bruge værk ning og mark 4 Yes jer og for sseleksporsopgave af skabet med udover forsy tøjet eksemnDDOland® Is pel se, om fra at være gasledning at placere 00 n af værende anlæ til at sikre nu2010 gasku Danmark et gult områ mhed COW portør nye anlæg i Købe for ca. 300.0 er nu færdig og lse siden starte g, der omfa de reEr din virkso blive storim elt er i fare vigtigt større nhavn og der også lever et være flere tusind tter tør til nu at for at blive (Annonce) Nordsjælland, . Og så er da der, også et til de e hovedstat overnye nabo? svømmet. Tyskland. så de ikke 1980‘erne me første kunder t til vindenergi, ioner, transforme For der er af gas fra er i fare i den stram lemen for at blive supp rstationer mange ig faktorer, som en udfordring oversvømm at naturgasog elskabe: gør, at vi virkel forventer, for afgør, om et. Seniorspec Mød os på et t opgaven område bliver tidsplan, som ne. Men det Tjek man kraftværker vil levere ialist i COW “Inden for COWI vand for lyn, vind ce aTech oversvømm negle I Jeppe Sikke drevne det og vand FoodPharm k i konkurren idens et.” skal rubbe Dong Energ med næro dit r Jensen siger år vil vi kortlæ næste halve Energinet.d i mråde påi fremt i rk. y er ifølge kompromis om det digita grundlasten rådgivere gge, hvilke Jeppe Sikke forsikrings betyder ikke le redskab: pel lægningsnetvæ vores nuvæ af med to andre drådvejret.dk r Jensen det For eksem energiforsy “På grund rende anlæ . Som hove ste private førkvaliteten. lag af COW på, at g, der I er i fare for august 2010 elforsyning Is højdemodel har inet.dk vægt at blive overs sselktet skal COW et skab, der ger Energ COWI valgt vi udarbejdet k vømmet, og se har fået et giver på proje lang række jere skal have værk som eks- sen, msje@cowi.d tøj, som et på hvad vi sådant en værktøj. alle 300 lodse propr bl.a. ved hjælp evt. sættes iationsrådg S Jeppe skal gøre Mads bidrage med tilmelde gasledbesøg og af et såkal ved det.” iver for din adresse, design af Købe dt lyskrydstem personligt arbejVil du ændre ydelser fra ning til sbrevet kan i, hvordan stræknhavn-Ringsteda viser risikoen arealforvalt DONG vil lde dig nyhed grundigt ind for oversvømningen eller frame ningen over også sikre lse. melse, såda nuvæpå: rende anlæ byggelede n at et rødt du klikke ind udbud og g yhedsbreve område er udtry .dk/fagligen GIS-teamle k for en stor www.cowi der i Dong siko, et gult riEnergy Thor Gern område viser, er Nielsen at er glad fortsættes  Jeppe Sikker Invitation til 25 års jubilæum Kort er krydderiet Lars Flemming – en kort illustreret kogebog Studietur til Norge – afdeling 1521 Fra specialistens værktøj til sagsbehandlerens overblik COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 97 22 11 www.cowi.dk 1 Jensen, jij@cow i.dk

OBH-Gruppen Grafik: Redesign: Ny designmanual, papirprogram, Powerpointskabeloner, emballage m.v. Web: Redesign og grafiske elementer i Flash, SEO og formularer Kommunikation: Korrekturlæsning af websider, skrive Google-optimeret tekst www.obh-gruppen.dk Slide no/no ... lidt bedre ingeniørrådgivning OBH-Gruppens powerpoint-skabeloner Powerpoint-skabelon Brug denne manual og disse skabeloner med omtanke. PowerPoint er skabt til visning på skærm (eller projektor) og ikke til tryksager. Dette betyder, at du i de fleste tilfælde kan bruge grafik i lav opløsning, hvilket man ikke kan til tryksager. Men powerpoint-præsentationen er også tit ledsager til andet materiale. Især til fremvisning hos kunder og samarbejdspartnere. Vær derfor nøjeregnende med hvad du lægger i præsentationen. Enkelhed er ofte både pænere og mere interessant end et overfyldt layout. Og det, der ikke bliver fortalt i præsentationen, kan du jo fortælle om! farver til . uppens ndt andet ærfarver bruges bla ni sekund rfarver, og sekundærfarverne to primæ r, pen har logofarve OBH-Grup farver er vores e. lignend re mmer og De primæ fagområder. s. frit i diagra hæve f.ek farverne bruges beloner itlet Ska I øvrigt må verne i kap else af far Pantone på anvend pler Web Se eksem 7503 RGB c8 b1 8b CMYK , 177, 139 25 200 Emne 0, 12, 35, 539 Logo 00 2b 54 43, 84 0, 70 0, 100, 49, Logo og 646 b91 vende 436 Rådgi , 145 r 5 67, 107 ingeniøre 80, 55, 25, 283 Anlæg 3ea 234 8fc , 143, 195 , 0, 0 ik 41, 11 Brandtekn 11, 66 30 83, 63, 31, 82, Arbejds65 miljø 95, 174, 9 63, 0, 99, rgi 367 Ene a1ce5c , 92 161, 206 0, 83, 0 41, Indeklima 40 143 fb b0 , 64 251, 176 0 0, 35, 85, 716 Tilstandsf5 80 25 , 37 rapport 245, 128 97, 0 0, 61, g 1935 Forsikrin d5 1e 47 , 30, 71 70, 1 212 11, 100, 201 Tætheds98 1a 32 50 prøve 152, 26, 100 78, fe- 26, Termogra 24 ring OBH-Gr er i tvivl g, hvis du rketin Spørg Ma at frem- Sort log o Bruges ku n ved kop iering Negativ t logo , fax og evt. avisar tik ler og an nonce r. Anvende s på mørke Bør dog kun anven baggrunde, på fot des, såfrem oflad t det origin er og lignende. Tilladte ba ale logo ggrundsf ikke er vel arv Mørk blå egnet. (OBH-Grup er: Sort pens blå ) Alle nuan cer af grå , hvor de t hvide log o kan fre Kontakt mtræde marketin tydeligt. g hvis du er i tvivl. Side 1/12 OBH-Grupp en A/S • Designma nual • side 4

SKAKO: Redesign Grafik: Redesign af datablade, brochurer, skilte, annoncer, tekniske specifikationer m.v. www.skako.dk ‘Tallest among the smallest’ The FALCON SPIDER is available on wheels and crawlers in heights from 29 to 52 metres. Worldlift Industries bliver til SKAKO LIFT Nyhedsbrev maj 2010 Worldlift bliver nu fuldgyldigt medlem af SKAKO-familien. 20 FS290/FS3 FALCON A highly compet itiv terms of price An e lift in d quAlity 32 m 14-15 m 29 m 14-15 m jde: Arbejdshø g: Max udlæ x 3 m): Linkarm (2 m: Dobbelt linkar Kurvlast: skurv: Aluminium raudstyr): kurv (ekst Rotation, tårn: Rotation, akket) er (sammenp Dimension : Total højde de: Total læng e: Total bredd (standard): stigning Max ca.: Egenvægt *Afhængigt 6m 200° 200 kg m) (0,8 x 1,4 2 x 90° 375° 6m 200° 200 kg m) (0,8 x 1,4 2 x 90° 375° 1,98 m 7,20 m 0,79 m* 5° / 10% 4,150 kg* 1,98 m 6,30 m 0,79 m* 5° / 10% 3,750 kg* DK12 MkII An angula r boom with which can a fibreglass be rotated basket . Ideal for work. electrical This type of lift has enjoyed great been widel y used for success on rental owing maintenanc all marke ts, and has e to its ease compromis costs. Its price is highly comp of operation and e on qualit low etitive, witho y. The DK12 MkII lift comb ut the slight folding boom est ines the best principle feature of boom is extrem respectivel the telesc y. Double ely stable levers ensur opic and advantage and rigid, is the fact e that the that the baske making it easy to lift anywhere control. Anoth within the t can be loade working area height is er d with up 12,3 metre of the lift. to 200 kg s. Hydraulic The maxim All Denka support legs Lifts meet um worki of erectio ng the The electr n and safety ensure speed ical and hydra most stringent safety even on sloping surfaces. the cylind standards. ulic syste ers have m features hose break lift have a valves, and double safety devic pressure control valve es, all the move is made of ments of steel safety syste the system provid sections, and these m. The telesc e the opera opic boom sections highly functi along with onal workp tor in the basket with the 2-spe ed The DK12 lace. a stable, MkII range safe and for batter y operation. comprises versatile lifts which Typical applic roofs and can be suppl dorm ation areas ied indoor maint er windows, windo w cleaning, are work on facad enance. es, painting, pruning and All Denka lifts are being produced by SKAK O LIFT A/S. FS320 FS290 Model: Worldlift Industries benyttede BAUMA 2010 messen i München i april til at introducere nyt firmanavn: The baske t is availab le in 2 design s: An angula r boom with can be rotated a baske so it is paralle t that the facade l with . Hydraulic drive wheels movement. for ease of denKA Straightforwa rd operation functions from the contro of all basket. l panel in the – Vi går nu ind i næste fase af firmaets udvikling, som startede med sammenlægningen af Denka Lift og FALCK SCHMIDT i 2005. Vi vil bruge det nye navn til at fremstå som en global virksomhed med en samlet identitet for alle SKAKOs virksomheder kendt i hele verden. Vi glæder os meget over at kunne præsentere vores nye navn SKAKO LIFT, siger direktør Kenneth Loberg. Vores brands vil være de samme som hidtil, så du vil stadig kunne finde DENKA og FALCON SPIDER i vores produktsortiment. Samtidig har vi indgået et strategisk samarbejde med italienske HINOWA-lifte på det danske marked samt en række asiatiske lande. – Vi repræsenterer allerede HINOWAlifte på det amerikanske marked, og aftalen med HINOWA gør nu, at vi får et komplet produktprogram. Vi får en kompakt lift, som supplerer vores egne mærker DENKA og FALCON rigtig godt, og vi dækker nu i højderne otte meter og helt op til verdens højeste lift på 52 meter, udtaler SKAKOLIFTs salgschef Brian Falck Schmidt. The tallest SPIDER in the world 16 m 200 kg! For yderligere oplysninger kontakt: Salgschef Brian Falck Schmidt Tlf.: 4031 0432 Growth through innovation Sælger Mike Jessen Tlf.: 2154 5211 The FALCON SPIDER is available on wheels and crawlers in heights from 29 to 52 metres. SKAKO LIFT Tolderlundsvej 106 5000 Odense C Tlf.: +45 66 13 11 00 Fax.: +45 66 13 03 19 11 m www.skako.com The 4-sect ion system lifts the baske vertically into positio t n beside the facade. af udstyr www.skako.com SKAKO LIFT – growth through innovation Small bas ket 13 M A ns Specificatio l Specifica 12 tions FALCON Weight 21 kg (46,3 lb) Basket 11 10 1323 mm (4,34 ft) Technical Technica 9 8 7 6 794 mm (2,6 ft) The above measurem ents are for all types 5 4 Medium bas 3 ket 2 1 3800 mm Outrigger 2 3 1 Max. 5 4 3 t 12,3 m working heigh 1 0 2 6 7 9 8 804 mm (2,64 ft) Weight 30 kg (66 lb) 10 M f n cross sectio 429.9 mm 129.4 mm 64.8 mm h l2 Big basket l1 1404 mm (4,6 ft) Weight 44 36.8 mm R 10 mm kg (97 lb) b 70 mm 224.9 mm ssories stAndArd model Capacity (A) ng height Max. Worki reach Maximum basket in Max. load ment Slew move Transport dimensions Length (L1) Length (L2) Height (H) Width (B) Distance (F) t standard Net weigh dK12 mKii stAndArd equipment basket aluminium • Rotating 1200 mm ion • Battery operat 2-speed l • On/off contro outriggers • Hydraulic wheel drive • Hydraulic 30 mA • HFI relay r • Hour counte key 6950 mm • Charging mm 12,3 m 8,0 m 200 kg cont. 360° 3900 2050 mm 1750 mm 890 mm 1800 kg eXtrA Acce t 1200 mm* eglass baske • Rotating fibr ator* • Petrol gener g light • Yellow rotatin s colour triggers • Special ng light on ou hydraulic oil and • Yellow flashi degradable • Biological, *Increase in weight 3.2 mm 2.7 mm SKAKO LIFT ej Tolderlundsv se SKAKOden106C O LIFT DK-5000 11 00 Tolderlund 13 Tlf.: +45 66 svej om DK www.skako.c 106 • 5000 Ode nse C Tel.:+45 66 13 11 00 165 mm 2004 mm (6,6 ft) NYT NUMMER 210-33220054 www.ska ko.com Anvendelsesområde/Project: Lift Anvendelsesområde/Project: Lift Scale: Matr.: Dato Bemrk. 040204 1/1 A Matr.: Dato Bemrk. Godk. Pultskilt Beskrivelse/Description: ® Rev.: Ændring EFS PROPRIETARY Dato Sign. E. FALCK SCHMIDT A/S 3/6 2010 Init. KAH SRP 1/1 210-33220054 This drawing is the property of E. Falck Schmidt A/S and is transmitted in confidence. Neither reciept nor possesion conters or transfers any rights to reproduce. Use or disclose, in whole or in part, data contained herein for any purpose without written permission of E. Falck Schmidt A/S Rev.: Ændring EFS PROPRIETARY Dato Sign. Revision: A Multiflexfolie 9001 Skilt for box Beskrivelse/Description: Ers.f.: Ers.f.: Tegningsnr./Drawing no.: Scale: Revision: T03-296 Multiflexfolie 9004 med laminat Init. KH Godk. Tegningsnr./Drawing no.: 210-39900249 This drawing is the property of E. Falck Schmidt A/S and is transmitted in confidence. Neither reciept nor possesion conters or transfers any rights to reproduce. Use or disclose, in whole or in part, data contained herein for any purpose without written permission of E. Falck Schmidt A/S

Totalkoncept Aarslev Messen: Aarslev Messen 2008 & 2010 Grafik: Logo, skilte, annoncer, billetter, flyers, plakater Web: design og vedligehold Kommunikation: nyhedsbreve, pressemeddelelser www.aarslev-messen.dk Vi forsik rer dækker e ikke mod indb rud, så hu ventuelle sk derfor tab. at tjekke Inventar , at din e på stand gen forsi Der er ikk ene kring e Hvis du ikk borde, stole og andet uds e har hva tyr på sta Kontakt d du ska Susanne nde på: 62 28 l bruge, har du eve ne. Dette ska Nyhedsbrev nr. 3 • August 2010 l du selv 14 00 ntuelt mu medbring Stærke hæ lighed for e. at leje. nder og Da messe kloge ho Kære nyhedsbrevmodtager n veder hjælpe for i år spreder sig Så er der kun godt 4 uger til messen, og vi er glade re. at kunne præsentere rmere ove er ret Har du elle stort are end 40 erhverv og foreninger. al, har vi r brug for af nedens dine ansatte mu nogle friv lighed for tående opg illige hinanden, at Der er en del praktiske oplysninger, så det er vigtigt, at du læser aver, nyhedsbrevet. give en hånd jo korter hele er vi meget med et par e tid ska taknemme l der arb timer til lige. Jo fler ejdes. Vi har b et e vi er til Nyhedsbrevet omhandler: rug for h at hjælpe jæ Opstilling fredag me lp til: Billetsalg llem kl. 15. • Strøm på standen lørdag og Oprydnin søndag me 00 og 21.00. • Billetter til halv pris g (ikke llem 10. standnedt 00 og 16. • A-skilte, reklamér for messen agning) søndag me 00 Reklame • Reklamehjørne llem kl. 16. 00 og 18. Igen i år • Vagt og forsikring 00 vil vi gør e alt hva Følgende • Inventar på standene d vi kan er planla for at spr gt: • Stærke hænder og kloge hoveder ede det gode bud Midtfyns • Reklame skab. Avis • Børnerekordforsøg – skoslangeEt 8-siders tillæ g komme Her vil der • Helikopter r ud i reklamere være mulighed for uge 36. yderligere og fortæl at købe en 1/4 sid Tag godt ann le om din imo stand, hvi onceplads til sm er kommer med Du kan ogs d Susanne når i uge 37. å s du har Strøm på standen hun ring konkurren penge. Det er her er til dig Avisannon å kontakte hende cer, gode du kan Indendørs . cerne ska på tilbud m.v l være ind telefon . Hvis du ønsker strøm på standen, send en e-mail til: info@aarslev-erhverv.dk 62 28 14 e senest 00 og bes i uge 35. tille din ann Prisen for strøm indendørs er: 125 kr. Midtfynspost once nu. en 1/4 side i uge 37, omhandle Udendørs nde Messe Ma n Der er ikke strøm på de udendørs stande.rkedsd ag Her vil Stig Men har du brug for strøm ude, så kontakt Susanne den 28. august på: 62 28 14 00 De uddele og Susanne være r flyers og at gør iøvrigt finde. Billetter til halv pris reklame Indkøbsvo Ønsker du billetter til halv pris, som du kan give til dine kunder, så send venligst en e for fler af aktivit Som sidst gne eterne på e-mail til: info@aarslev-erhverv.dk arbejder messen. vi nye kunder Hvis alle inviterer kunder eller samarbejdspartnere, er der på at der for os alle. bliver sat Plakater strips på og flyers indkøbsvo Der deles Brug overskriften: Billetter halv pris, og skriv hvor mange du ønsker. gne i bye plakater n. i A3 og A4 Billetprisen er 15 kr. samt flye rs Vi gør opmærksom på at billetterneOg såmå uddeles på selve messedagene. ud til IKKE alle standh det oldere i uge Foredrag sjove ... rne 35 og A-skilte, reklamér for messen I forbin 36. delse me Hvis der er nogle, der har et par tommeie skorekord histor A-skilte dedkan stille ved forretningen, leverer for forsøget vi en plakat, der gør opmærksom på messen. børn og voksne lørdag, kom , om sko mer Ben . Send en e-mail om, hvor mange plakater du ønsker. t Bjerrin Om efterm g og læs iddagen er en helt på pla har vi en foredrags ds. Reklamehjørne Søndag holder Vi vil i år lave et reklamehjørne i kom for dem, r Jører ikke repræsenteret på i støbesken, men hallen komme der gen me Edd det skal ie fra Mid Nonnegaard og vi lige hav standene, men som ønsker at reklamererog derfor betaler et sponsorat. for tfyns Bry tæller om e ghus og irisanalys fortæller er og sen om øl. Vagt og forsikring ere på dag en Vi har været så heldige at få vagtselskabet WM-vagt til at gå 6 runder ved hallerne både natten til lørdag og nattenSidesøndag. til 2 Dette betyder dog ikke at dine ting dermed automatisk er sikret. 18. – 19. sept. 2010 Adgangsbillet til Aarslev Messen Åbningstider: Lørdag kl. 11.00 – 17.00 Søndag kl. 11.00 – 16.00 Billetten gælder i én dag Billetpris: 30 Kr. Børn u. 12 år if. med voksen: Gratis Vind præmier på indgangsbilletten, få udleveret et konkurrenceskema ved indgangen. Adgangsbillet til Aarslev Messen Værdi 30.- Messe i Årslev Sdr. Nærå Friskoles hal • Torpegårdsvej 15-19 • 5792 Årslev 18. og 19. september 2010 Lørdag kl. 11.00 – 17.00 Søndag kl. 11.00 – 16.00 g  Fortsæt tes  Denne billet er udstedt af: Kom til Aarslev Messen og oplev: • foreningsliv • spændende foredrag • helikopterflyvning • børnenes rekord i skoslange • gode messetilbud • konkurrencer på standene • en masse andet fra dit lokalsamfund Kom og mød Årslevs erhvervsdrivende! Billetpris: Voksne: 30 Kr. Børn under 12 år ifølge med voksen: Gratis Vind præmier på indgangsbilletten! Se alle de deltagende på bagsiden  www.aarslev-messen.dk Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på: Fortsættes Du kan: • besøge udendørs- og indendørsstande • finde spændende messetilbud hos de handlende • møde foreninger • flyve i helikopter og se din by fra oven og meget mere.

Forskellige skærm- og webdesigns Venstre kolonne: Splash screen til Kommunernes CO2-beregner (www.miljoeportal.dk), zigns.dk version 01, rgi.nu Højre kolonne: fynsk-natur.dk, horthensia.dk

Artikler og pressemeddelelser i: Midtfyns Avis, Midtfynsposten, Fyns Stiftstidende m. fl.

ShowoFF Kim Hansen Møllevej 4 5792 Årslev Tlf.: 28 43 37 38 info@zigns.dk

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...