Show case001 by Powerpoint Architect

50 %
50 %
Information about Show case001 by Powerpoint Architect
Design

Published on January 15, 2014

Author: goodtanin

Source: slideshare.net

Description

Show Case 001 : Powerpoint Presentations by Powerpoint Architect

SHOW CASE 001 FUNCTION ANALYSIS & SCHEDULE DESIGN PRESENTATIONS

FUNCTION ANALYSIS

C B FUNCTION ANALYSIS iSCB S Social Responsibility Customer Focus CUSTOMER ความพึงพอใจ การให้บริการ ความสุข Building Our People พนักงาน SOLUTION กระบวนการเรียนรู้ ของพนักงาน สร้างคุณค่า สร้างความผูกพัน หาทางออก เกิดความภาคภูมิใจ i ร่วมคิด วิเคราะห์ ออกแบบ เสนอความคิดเห็น ร่วมสร้างนวัตกรรม Share Innovation

VTR CONCEPT ปณิ ธ าน “ขอให้ ถือประโยชน์ ส่วนตนเป็ นที่สอง ประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรั พย์ และเกียรติยศจะตกมากแก่ ท่านเอง ถ้ าท่ านทรงธรรมะแห่ งอาชีพไว้ ให้ บริสุทธิ์” ปั ญ ห า FUNCTION ANALYSIS มอ. ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร ศึ ก ษ า BACK

STARS กับโลกส่วนตัว ทั้ง ชีวต ิ งาน ความคิด แรงบันดาลใจ ความฝัน ความสามารถ ความดี ในมุมที่โลกอยากมีส่วนร่วม FUNCTION ANALYSIS WRITER Director GRAPHIC DESIGNER #1ชั่วโมง / #4เบรก / #เพื่อคนรุ่นใหม่ / #และคนทั่วไป / #หัวเมือง / #และสังคมออนไลน์ CREATIVE

FUNCTION ANALYSIS จากรายการโทรทัศน์ ขยายผลต่อเนื่องสู่ Social Media สู่กระแส LIFE STYLE CONTENT เชื่อมต่อกลุ่มผู้ชมในโลกเสมือน

FUNCTION ANALYSIS

ภาคบ่ าย วันจันทร์ ท่ ี ๒๖ พฤศจิกายน การนาเสนอ และการเสวนา ผลงานของชุมชนชุดหลัง (กลุ่มที่ ๕-๗) ๑ Link สัญญาณสด เยี่ยมชมซุ้ม คุยกับผู้มาร่ วมงานจากมุมต่ างๆ มาบนเวทีใหญ่ (พิธีกรสนาม) การเสวนาเนือหากึ่ง ้ สาระบันเทิง อาจจะเป็ น Video ผสม Talk SCHEDULE DESIGN การแสดงคั่น Scene เพื่อผ่ อนคลาย เรี ยกแขก กลับเวที พักผ่ อน ๑ ชั่วโมง พักกลางวัน ๑ งานเลียงสังสรรค์ ้ ชาวลูกโลกสีเขียว

4. นาตัวแทนภาคแต่ละประเภท จากทั้ง 4 ภาค เข้าแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ทั้ง 5 ประเภท นครสวรรค์ ชิงแชมป์ช่างปูน โดยจัดเวียนไปตามหัวเมืองต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ ครั้งละ 1-2 ประเภท - (1 เดือน) โคราช ชิงแชมป์ ช่างก่ออิฐ+ฉาบปูน SCHEDULE DESIGN นครนายก เพชรบุรี ชิงแชมป์ช่างปูนปั้น ชิงแชมป์ช่างปูน ประณีต 5. จัดงานพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ ณ กรุงเทพมหานคร * ตัวเลขจานวนผู้เข้าแข่งขัน และสถานที่จัดงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การสวดมนต์ ด้ วยความเข้ าใจ ถึงความหมาย ที่มา ของบทสวดมน + + SCHEDULE DESIGN ธรรมะบันเทิง / นักร้ อง / นักแสดง เพื่อจูงใจ ผู้เข้ าร่วมงาน การเสวนา พูดคุย สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างศรั ทธา ให้ เห็นว่า ธรรมะ สามารถเปลี่ยน แปลงชีวต ิ รูปแบบการจัดงาน

SHOW SEQUENCE 4 23:26 > VOX POP ALUMNI 6 | MC 2 3 : 2 7 > S H O W 4 ดิ เ ก ร์ ฮู ลู (ความอุดมสมบูรณ์ ร่ ารวยวัฒนธรรม) 23:35 > MC TALK พิธีกรกล่าวเชิญชวนให้ บริจาค สนทนาพาทีกบศิษย์เก่า ั หรื อนักวิชาการของมอ.พูดคุยถึงผลงานแล้ วกล่าวนาเข้ า vtr SCHEDULE DESIGN 23:43 > VTR ก า ร อุ ทิ ศ ต น เ พื่ อ สั ง ค ม 3 ( สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ) 2 3 : 4 8 > M C ดา เ นิ น ร า ย ก า ร พิธีกรเชิญผู้บริจาครายสาคัญมอบเงินบริจาคแก่อธิการบดี หรื อหัวหน้ าวิทยาเขต สรุปยอดเงินบริจาค กล่าวขอบคุณ และปิ ดรายการ 23:53 > PSU CHORUS END

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Excellent powerpoint example - Architects - YouTube

We created a bespoke powerpoint presentaion for Sealocke Architects Created in Microsoft Powerpoint 2010 and is fully ... Show more Show less.
Read more

Architecture PowerPoint Templates and PPT Slides

Architecture PowerPoint Templates and ... Our architecture power point presentation slides and templates assist the trainers ... Show per page . Page: 1; 2 ...
Read more

PPT – Architecture PowerPoint presentation | free to ...

... On-screen Show Company: CP Other titles | PowerPoint PPT presentation ... The PowerPoint PPT presentation: "Architecture" is the property of its ...
Read more

PowerPoint Presentation - Architecture

PowerPoint Presentation - Architecture ... format: On-screen Show ... PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint ...
Read more

PPT – Architects PowerPoint presentation | free to view ...

... A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow ... by a famous designer and architect. | PowerPoint PPT ...
Read more

How to Design a Professional PowerPoint Presentation ...

How to Design a Professional PowerPoint ... The general theme that I’ll go for is “City photos” assuming I had some sort of architecture ... Show a ...
Read more

ARCHITECTURE PRESENTATION TOPICS - Indiaclass

... teachers and other people for powerpoint ... Architecture Presentation Topics. Asian ... Computer applications in the field of Architecture.
Read more

PowerPoint Template: architect drawing blueprint of a ...

... we usually show the background in all its glory to make a positive ... PowerPoint template displaying architect engineer two expertise team plan ...
Read more