Shipping Company/listed Shipping Company in Greece

50 %
50 %
Information about Shipping Company/listed Shipping Company in Greece
Education

Published on March 12, 2014

Author: eirinikikarea

Source: slideshare.net

Ναπηηθή Δηαηξεία Δηζεγκέλε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία ΑΓΑΜΟΠΟΥΛΟ΢ ΘΔΟΓΩΡΟ΢ ΚΙΚΑΡΔΑ ΔΙΡΗΝΗ ΢ΔΡΓΑΚΗ ΚΛΔΟΝΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)

Πεξηερφκελα 1) Ναπηηθή Δηαηξεία i. Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά ii. Δηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο iii. Γηαθνξέο απφ ΑΔ 2) Ναπηηιηαθή Δηζεγκέλε ζην Χξεκαηηζηεξίν i. Πξυπνζέζεηο θαη ηξφπνο εηζαγσγήο ii. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα iii. Δηζαγσγή ζε μέλα Υξεκαηηζηήξηα 3) Πηζηψζεηο θαη θνξνινγηθά δεηήκαηα i. Γαλεηζκφο θαη Υξεκαηηζηήξην ii. Tax Immunity iii. Πξαθηηθέο Δηαηξηψλ

Ιζηνξηθά Σέινο Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (απψιεηα 75% ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ, δπζρεξείο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, δπζθνιίεο ρξεκαηνδνηήζεσο). Δγθαηάζηαζε πινηνθηεηψλ ζε Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε, πξνηίκεζε ζηα αλνηρηά λενιφγηα θαη ίδξπζε εηαηξεηψλ ζε Παλακά θαη Ληβεξία. Αλάγθε ελφο κνξθψκαηνο κε ειαζηηθφηεηα, επειημία, ηαρχηεηα, κεησκέλε θνξνινγία, ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο κε ζθνπφ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ειιήλσλ πινηνθηεηψλ, ηελ άλζηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε genuine link.

Ναπηηθή Δηαηξεία Ν 959/1979 «πεξί λαπηηθήο εηαηξείαο» • Δηζεγεηηθή Έθζεζε «ρσξίο βαξείο κεραληζκνχο θαη κε ειαζηηθφηεηα», «ηφζνλ ειθπζηηθή εηο ηνπο έιιελαο πινηνθηήηαο, φζνλ θαη ε παλακατθή ή ιηβεξηαλή», «λέα θαζ΄ φια εηαηξηθή κνξθή, ζπγγελήο θαη αλεμάξηεηνο φκσο απφ ηαο ήδε πθηζηάκελαο». • Νέα εηαηξηθή κνξθή, είδνο εηαηξείαο ην νπνίν δε κπνξεί λα εληαρζεί ζε θαλέλαλ απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην ειιεληθφ δίθαην ηχπνπο, ραξαθηεξίζηεθε «novum» ζε δηεζλέο επίπεδν. • Αλεπίηξεπηε ε αλαινγία λφκνπ 2190/1920 (άξζξν 59 Ν 959/79), άληιεζε αξρψλ απφ Α.Δ. θαη΄αλαινγία δηθαίνπ γηα θάιπςε θελψλ. • Άξζξν 59 Αι διαηάξειρ ηων άπθπων 76, 342 έωρ 784 ηος Αζηικού Κωδικόρ, ηων άπθπων 18 έωρ 64 ηος Εμποπικού Νόμος, ωρ και ηος Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, ωρ ηποποποιηθείρ ιζσύει, δεν εθαπμόζονηαι επί Ναςηικών Εηαιπειών. • Γελ εθαξκφδεηαη θαηά θαλφλα ην δεπηεξνγελέο εηαηξηθφ θνηλνηηθφ δίθαην, δελ ππάξρεη θελφ δηθαίνπ αιιά έλαο εηδηθφο ηχπνο εηαηξίαο ζηνλ νπνίν δελ επεθηείλνληαη αλαινγηθά νη θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο. (ακθ.)

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Οξηζκφο Κεθαιαηνπρηθή- Γηαίξεζε θεθαιαίνπ ζε κεηνρέο (άξζξν 7) ΢σκαηεηαθή δνκή (άξζξν 12, 22) Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα (άξζξν 2§2) Δκπνξηθή θαηά ην ηππηθφ ζχζηεκα (άξζξν 1§3) Απνθιεηζηηθά λαπηηθφο ζθνπφο (άξζξν 1§1) Οξηζκέλεο δηάξθεηαο (άξζξν 4§3) Δπσλπκία: Ν.Δ. (άξζξν 4§1) Έγγξαθνο ηχπνο: ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ (άξζξν 2§1) ΢πζηαηηθή δεκνζηφηεηα: Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΜΝΔ) (άξζξν 2§1)

΢θνπφο άξζξν 1 § 1 Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο - πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ζην λφκν 1) «...κςπιόηηηα ελληνικών εμποπικών πλοίων...» Πινίν ππφ επξεία έλλνηα θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ ΚΓΝΓ Διιεληθφ ή θνηλνηηθφ εκπνξηθφ πινίν (θξηηήξην αξ. 5,6 ΚΓΝΓ) 2) «...εκμεηάλλεςζη ή διασείπιζη ελληνικών ή ξένηρ ζημαίαρ εμποπικών πλοίων...» 3) «...ζςμμεηοσή ναςηικήρ εηαιπείαρ ζε άλλερ ναςηικέρ εηαιπείερ...» έκκεζε επηδίσμε ζθνπνχ – έιεγρνο λαπηηθψλ εηαηξηψλ πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ζε άιιεο λαπηηθέο εηαηξείεο ≠ §2 φρη απαξαίηεηα πιεηνςεθηθή

Μεηνρηθφ Κεθάιαην • Αλάιεςε θεθαιαίνπ απφ ηνπιάρηζηνλ 2 ηδξπηέο (αξ. 5§1). • Διάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 5.000 € (αξ. 5§3). • Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, πξνζψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε ΔΔ ή ΔΟΥ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη θαηαζηαηηθά ε απφθηεζε εψο 50% (αξ. 10 §1,2). • Αλεπίηξεπηε εηζθνξά ζε είδνο-κεξηθή θαηαβνιή (αξ. 5§2). • Ολνκαζηηθή αμία κεηνρήο >1 €. • Μφλν νλνκαζηηθέο ή κφλν αλψλπκεο (αξ. 7§1). • Μεηαβίβαζε κε παξάδνζε θαη εγγξαθή ζην βηβιίν κεηφρσλ (αξ. 7§2, 7§3). • Δηζαγσγή κεηνρψλ Ν.Δ. ζην Χξεκαηηζηήξην: δελ έρεη εθδνζεί ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν ζα φξηδε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7§4, ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο. Ννκνζεηηθή επηινγή ιφγσ ηεο δνκήο ηεο Ναπηηθήο εηαηξείαο θαη ηεο έιιεηςεο πξνζηαζίαο ηεο κεηνςεθίαο.

Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην • Γηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε (άξζξν 12§1). • Σνπιάρηζηνλ ηξία κέιε (άξζξν 12§2). • Γηνξηζκφο πξψηνπ Γ΢ απφ θαηαζηαηηθφ θαη ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο κε ηδηαίηεξε πξάμε φισλ ησλ κεηφρσλ (άξζξν 3). • Δθινγή κειψλ Γ΢ κε απφθαζε Γ΢ (άξζξν 13§1). • Μέιε Γ΢ Ν.Δ. επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γ΢ θαη άιισλ εηαηξεηψλ θαη’ απφθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο ππνρξέσζεο πίζηεσο ηεο Α.Δ. (άξζξν 14). • Δπζχλε γηα θάζε πηαίζκα (άξζξν 14§2). • ΢χγθιεζε απνθιεηζηηθά απφ πξφεδξν ζηελ έδξα (άξζξν 16). • Απαξηία: ήκηζπ πιένλ ελφο (άξζξν 18). • Πιεηνςεθία: απφιπηε πιεηνςεθία παξφλησλ (άξζξν 17). • Γέζκεπζε εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ απφ πξάμεηο νξγάλσλ, έζησ θαη εθηφο εηαηξηθνχ ζθνπνχ (άξζξν 20§3). • Γπλαηφηεηα αληηπξνζψπεπζεο Γ΢ θαη απφ κή κέιε (άξζξν 18§3).

Γεληθή ΢πλέιεπζε • Αλψηεξν φξγαλν, απνθάζεηο γηα φια ηα εηαηξηθά δεηήκαηα (άξζξν 28). • Απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα (άξζξν 29). • Μία ςήθνο αλά κεηνρή, επηηξέπεηαη ε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ, απαγνξεχεηαη ε πνιιαπιψλ ςήθσλ (άξζξν 26). • Απαξηία: παξάζηαζε ή εθπξνζψπεζε >1/2 θεθαιαίνπ (άξζξν 25). • Απφιπηε πιεηνςεθία, δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ζην θαηαζηαηηθφ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία (άξζξν 27). • Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εηαηξηθή ρξήζε (άξζξν 22). • Πξφζθιεζε κε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο (άξζξν 23). • ΢πκκεηνρή κε θαηάζεζε κεηνρψλ ζηελ ηξάπεδα θαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο απφδεημεο (άξζξν 24).

Λχζε θαη Δθθαζάξηζε • Λφγνη ιχζεο: Πάξνδνο ρξφλνπ δηαξθείαο (δπλαηφηεηα αλαβίσζεο άξ.43), πηψρεπζε, απφθαζε απφιπηεο πιεηνςεθίαο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ, θήξπμε αθπξφηεηαο κε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ εθηξνπήο ζθνπνχ (άξ. 41,42). • ΢πγθέληξσζε κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν ιχζεο (άξ. 41§2). • Δθθαζαξηζηέο εθιεγκέλνη απφ Γ΢ ή θαηαζηαηηθά (άξ. 45). • Δπέρνπλ ζέζε Γ΢, αλαινγηθή εθαξκνγή (άξ. 46). • ΢εκείσζε ζην ΜΝΔ κε επζχλε εθθαζαξηζηψλ ζρεηηθά κε ιχζε ,ζέζε ζε εθθαζάξηζε θαη πεξάησζε απηήο (άξ. 47).

΢χγθξηζε κε Α.Δ. Πην επέιηθην εηαηξηθφ κφξθσκα-επρέξεηα δηακφξθσζεο έζσ ζρέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά)  Αηνκηθηζηηθφο ραξαθηήξαο ιφγσ απνδπλάκσζεο ηεο αξρήο ηνπ ρσξηζκνχ  Αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη «θιεηζηφ» ραξαθηήξα» λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο  Πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη επηηπρία ζεζκνχ κε 4.600 εγγξαθέο ζην ΜΝΔ

Γηαθνξέο κε Α.Δ.  Minimum κεηνρηθφ θεθάιαην 5.000 €.  Μφλν νλνκαζηηθέο ή κφλν αλψλπκεο.  Αμία κεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 1 επξψ.  Γελ εηζάγεηαη ζην Χξεκαηηζηήξην.  Έγγξαθνο ηχπνο: ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ  ΢πζηαηηθή δεκνζηφηεηα: Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΜΝΔ)  Διεπζεξία ξχζκηζεο δεηεκάησλ πεξί έθηαθηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο (11 § 1,3), ακνηβήο κειψλ Γ΢ (21, 15), νξίσλ απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο Γ΢ θαη Γ΢ (25 §3, 27 § 2), δηθαηψκαηνο ελεκέξσζεο κεηφρσλ (30) θαη δηάζεζε θεξδψλ (37).  Γηαηάμεηο αηνκηθηζηηθνχ ραξαθηήξα: δηνξηζκφο κειψλ Γ΢ απφ θαηαζηαηηθφ (13), ζπκκεηνρή κειψλ Γ΢ θαη ζε Γ΢ άιισλ ΝΔ (14 § 1), ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε κεηφρνπο θαη κέιε Γ΢ (15), απνθάζεηο δηα πεξηθνξάο (17 § 3, 33 § 2), εθπξνζψπεζε κειψλ Γ΢ απφ κε κέιε (18 § 3), κε ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ (35 § 1)

Δηζεγκέλε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λφγνη πξνζθπγήο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο: Απμεκέλεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο, δπζθνιία θαη πςειφ θφζηνο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, άληιεζε θεθαιαίσλ απφ θνηλφ Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζχκθσλα κε Ν. 3371/2005 θνηλέο γηα φινπο ηνπο εθδφηεο αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Α.Δ. (2190/1920), ΑΝΔ (ΝΓ 2687/1953)  Γηαρξνληθή επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ ΥΑ έλαληη ησλ λαπηηιηαθψλ ιφγσ ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο λαπηηιηαθήο νηθνλνκίαο: «...εηαηξείεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο αζθνχλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή απν ην ΥΑΑ πξνο ην παξφλ»(απφθαζε 1995 Γ΢ ΥΑΑ).  Ήξζεζαλ 2008: ππαγσγή λαπηηιηαθψλ ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγήο.

Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην ΥΑ: Α. ΢ρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία: Ννκηκφηεηα: ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο εηαηξείαο «φζν αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο ιεηηνπξγία». Διάρηζην Μέγεζνο: Να έρεη ειάρηζηα ίδηα θεθάιαηα αλεξρφκελα ζε 1.000.000 επξψ. Γηάξθεηα Δηαηξείαο: Να έρεη δεκνζηεχζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο. Κεξδνθνξία: Κέξδε 3εηίαο >1 εθ επξψ. Φνξνινγηθφο έιεγρνο. Έιεγρνο εθαξκνγήο αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.

Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην ΥΑ: Β. ΢ρεηηθέο κε ηηο κεηνρέο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο αίηεζεο: Ννκηκφηεηα: κεηνρέο ζε λνκηθή θαηάζηαζε ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη Διεχζεξα Γηαπξαγκαηεχζηκεο θαη πιήξσο απνπιεξσκέλεο Μεξηθή απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ (αξ.7 §9 Ν. 2843/2000) Δπαξθήο δηαζπνξά: θαηαλνκή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ, ζε ηνπιάρηζηνλ 2.000 πξφζσπα φρη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 2%

3 ΢ηάδηα 1. Γηαπίζησζε πξνυπνζέζεσλ εηζαγσγήο απφ ΥΑ θαη ελεκέξσζε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 2. Έιεγρνο θαη έγθξηζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ απφ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ρνξήγεζε άδεηαο γηα δεκφζηα εγγξαθή. 3. ΥΑ απνθαζίδεη επί αηηήζεσο. Σν ΥΑ δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα απνδερζεί ηελ αίηεζε εηζαγσγήο, αιιά δηαηεξεί επρέξεηα απφξξηςεο ηεο, αλ θξίλεη «φηη δελ δηαζθαιίδνληαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ» (αξζ. 10 §2 λ.3371/2005).

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ • Μφλν 5 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη εηζεγκέλεο • Blue Star, Attica AE, ANEK, ΜΙΝΟΑΝ ΑΝΔ, ΝΔΛ ΑΔ • Κνηλφ Υαξαθηεξηζηηθφ: αθηνπιντθέο, κηθξέο εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν • Μεηνλεθηήκαηα ΧΑ:  Απζηεξφ Θεζκηθφ Πιαίζην - Φνξνιφγεζε Κεξδψλ  Γηαρσξηζκφο Πινηνθηήηε απφ ην Management  Μεηαβιεηφηεηα ησλ Κεξδψλ  Μηθξή θεθαιαηαγνξά

Πιενλεθηήκαηα Δηζαγσγήο ζε μέλα Υξεκαηηζηήξηα • Μέζν άληιεζεο πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ- Πξνζέιθπζε Δπελδπηψλ • Δπέιηθην θαη ζηαζεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην • Αλάπηπμε δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ • Δλδπλάκσζε εηαηξεηψλ-Αληαγσληζηηθφηεηα • Δμχςσζε εηαηξηθήο εηθφλαο • Μεγαιχηεξε εκπνξεπζηκφηεηα-Απμεκέλε πιεξνθφξεζε • Κφζηνο Κεθαιαίνπ • Γηαζπνξά Κηλδχλνπ • Καιχηεξε Απνηίκεζε • Καιχηεξεο επθαηξίεο πξνζέιθπζεο ζηειερψλ • ΢ηξαηεγηθή Δμφδνπ

΢ρέζε δαλεηζκνχ - Υξεκαηηζηεξίνπ  Μέζν άληιεζεο θεθαιαίνπ: ην Υξεκαηηζηήξην απνηειεί ελαιιαθηηθφ ηξφπν άληιεζεο θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηψλ  Μείσζε εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο δαλεηζκνχ π.ρ. ηξαπεδηθά δάλεηα  Μηθξφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ  Μείσζε δείθηε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα (debt to equity ratio) κείσζε θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη αχμεζε αμίαο εηαηξείαο  Μνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε λαπηηιία: ηξαπεδηθφ δάλεην, νκφινγα, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), θνηλνπξαθηηθά δάλεηα, syndicated loans, ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε (bridge loans), νκφινγα πςεινχ θηλδχλνπ (junk bonds), δάλεηα λαππεγίσλ θαη εμαγσγηθέο πηζηψζεηο, απηνρξεκαηνδφηεζε, κέζσ θεθαιαηαγνξάο, αζθαιηζηηθά ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα

Μεηνλεθηήκαηα εηζαγσγήο ζε μέλα Υξεκαηηζηήξηα Απψιεηα Διέγρνπ Απνθάιπςε Πιεξνθνξηψλ-Γηαθάλεηα Κφζηνο Δηζαγσγήο Μνληέιν Γηνίθεζεο Πίεζε Δπελδπηψλ Τπνρξεψζεηο Δλεκέξσζεο

Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο Διιεληθψλ ΢πκθεξφλησλ ζε μέλα Υξεκαηηζηήξηα • 28/180 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηζεγκέλεο ζε 37 ρξεκαηηζηήξηα ζε φιν ηνλ θφζκν • 23 λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηζεγκέλεο ζηηο ΗΠΑ  6 ζην NYSE  14 ζην NASDAQ  3 ζην SPAQ • 4 εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ • 5 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑ

Αλαγθαζηηθφο Νφκνο πεξη εγθαηαζηάζεσο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα (Α.Ν.89/1967) • Ratio: πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ ζπκθεξφλησλ κε ζηφρν ηελ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηήξημε ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, know-how θαη ηε δηεζλή πξνβνιή ηεο Διιάδνο. • Μέρξη ηφηε νη Έιιελεο ίδξπαλ εηαηξίεο ζηνλ Παλακά θαη ηε Ληβεξία • Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ππνθαηαζηήκαηνο ή γξαθείνπ. • Δπλντθέο θνξνινγηθέο θαη δαζκνινγηθέο ξπζκίζεηο (άξζξν 3).

 Παγθφζκηα θαηλνηνκία - ηξνπνπνίεζε ηνπ ΑΝ 89/67 πεξί εγθαηάζηαζεο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα πνπ πξνέβιεπε θνξνινγηθέο θαη δαζκνινγηθέο ειαθξχλζεηο .  Δθαξκφδεηαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο πινηνθηήηξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο.  Απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ην εηζφδεκα (revenues) πνπ απνθηνχλ νη ελ ιφγσ εηαξείεο εθφζνλ απηφ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ.  Γελ θνξνινγνχληαη ηα είζνδήκαηα ησλ κεηφρσλ ππφ κνξθή θαζαξψλ θεξδψλ ή κεξηζκάησλ.  Ναπηηθή εηαηξεία Ν. 959/79: απαιιάζζνληαη ηα θέξδε θαη ηα κεξίζκαηά ηεο απφ ην θφξν, εθφζνλ έρεη ππαρζεί ζην αξ.26 θαη εθκεηαιιεχεηαη ή δηαρεηξίδεηαη πινίν κε ειιεληθή ζεκαία πνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα αιινδαπήο εηαηξείαο. Αθνξνιφγεηα ηνπ Ν. 27/1975 Tax immunity

΢ηελ πξάμε...  Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο ηδξχνπλ κηα ππεξάθηηα εηαηξεία - offshore ζε θάπνηνλ θνξνινγηθφ παξάδεηζν, πρ Marshall Islands, British Virgin Islands, Panama θιπ.  Καηαζηαηηθή έδξα εηαηξείαο: έδξα offshore  Δγθαζηζηνχλ ππνθαηάζηεκα (ΑΝ 89/67) ζηελ Διιάδα θαη δελ θνξνινγνχληαη νχηε ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο νχηε ηα θέξδε απφ ηα κεξίζκαηα.  Πξαγκαηηθή δηνίθεζε: δηελεξγείηαη απφ ην ππνθαηάζηεκα.  Offshore αξ. 31παξ.1 Ν 2238/94:  «Δηαηξία πνπ έρεη έδξα ηεο ζε αιινδαπή ρψξα θαη κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλνηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο».

Πιενλεθηήκαηα Offshore Δηαηξεηψλ  Υακειή, σο θαη κεδακηλή θνξνινγία πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ίδξπζήο ηνπο.  Δρεκχζεηα, αλσλπκία, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαξαίηεηα γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο offshore εηαηξείαο.  Σαρχηεηα ζηελ ίδξπζε, ειεπζεξία ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ηδησηηθή απηνλνκία θαη πξνζηαζία ηνπ ηδηψηε θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απαζρνιήζνπλ πξνζσπηθφ ζην εμσηεξηθφ, ε δεκηνπξγία κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο, απαιιάζζεη πνιιέο θνξέο ηνλ επηρεηξεκαηία απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή άιισλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ. (low manning cost)

Πεγέο • Ναςηική Εηαιπεία – Σύγσπονα Ζηηήμαηα, Αζήλα, 2003, Δθδφζεηο ΢άθθνπια Α.Δ. • Πακπνχθεο Κ., Σνπληφπνπινο Β. ,Ναςηιλία και Χπημαηιζηήπιο, Αζήλα, 2009, Δθδφζεηο ΢άθθνπια Α.Δ. • Ρφθαο Ι., Εηαιπίερ, Ειζαγωγή ζηο Δίκαιο ηων Εηαιπιών ηος Εμποπικού Δικαίος, Αζήλα, 4ε έθδνζε 2011, Ννκηθή Βηβιηνζήθε • http://www.deloitte.com/ • http://www.lowtax.net/ • http://www.offshorewindsblog.com/ • http://www.naftemporiki.gr/ • http://digilib.lib.unipi.gr/ • http://www.helex.gr/

Add a comment

Related presentations

Related pages

List of Shipping Companies In Greece, Top Greece Shipping ...

A to Z list of shipping companies in greece. top international greece shipping companies names, address, services, cargo, ...
Read more

Shipping Companies Greece | Greek Yellow Pages

Shipping Companies in Greece. ... KARLOG SHIPPING COMPANY LTD. 13 7 Granikou Street, Paradisos, 151 25 Marousi Attica . Phone. Main Τel.:
Read more

Order Shipping Co. Ltd. Shipping Companies Athens Greece ...

Order Shipping Co. Ltd. Shipping Companies in ... of Order Shipping Co. Ltd. and you would like to manage your listing or advertise on Greece ...
Read more

Halkidon Shipping Corporation Shipping Companies Athens ...

Halkidon Shipping Corporation Shipping Companies ... Halkidon Shipping Corporation and you would like to manage your listing or advertise on Greece ...
Read more

Companies in Greece - NASDAQ.com - NASDAQ Stock Market ...

Find Companies in Greece and other regions and countries ... and AMEX listed companies using the Company List tool at ... Diana Shipping inc. DSXN: n/a:
Read more

Shipping Companies in Athens | Athens, Greece - Embassy of ...

Allied Pickfords Greece Previously ... The Embassy cannot assume responsibility for the professional ability or integrity of the above shipping companies.
Read more

ZIM | Greece | Shipping Agents, Shipping Companies

... Office No. 8, Thessaloniki 54627, Greece; Phone: (30)2310532858; Fax ... ZIM Integrated Shipping Services Ltd is one of the leading carriers in the ...
Read more

List of companies of Greece - Wikipedia, the free encyclopedia

List of companies of Greece ... Greek Steamship Company, defunct shipping; ... Top 500 companies in Greece;
Read more

Greece: Transport, Logistics, Packaging, Greek Shipping ...

... Transport, Logistics, Packaging, Greek Shipping ... moving and trucking companies in Greece. Select the shipping company of your choice to view ...
Read more