Sharing Experiences on Books

50 %
50 %
Information about Sharing Experiences on Books

Published on September 28, 2015

Author: NamchaiChewawiwat

Source: slideshare.net

1. ดร. นําชัย ชีวววรรธน์ิ , ฝ่ายสือวทยาศาสตร์ิ , สวทช. หนังสือ กับ ผม และ สวทช.

2. นักเขียน, นักแปล พธีกรรายการโทรทัศน์ิ บรรณาธการิ วทยากรพเศษิ ิ Nstdachannel.tv Modern 9 11:00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์

3. https://www.youtube.com/watch?v=56YWGKUjv5g วัฒนธรรมชุบแป้ งทอด: ดู "หมอดู" ภาค 2, 27 มี.ค. 2557

4. นักเขียน คอลัมนสต์ิ หนังสือเลม่ นักแปล

5. คอลัมน์ โลกในมือคุณ, นสพ.กรุงเทพธุรกจิ

6. คอลัมน์ วทย์ิ (ทด)ลองของ, นตยสารสารคดีิ

7. หนังสือเลม่ – เขียน, เรียบเรียง คนเดียวหรือเป็นคณะ รวม 15 เลม่ สนพ.สารคดี สารคดี สารคดี

8. หนังสือเลม่ – แปล คนเดียวหรือเป็นคณะ รวม 4 เลม่ สนพ.มตชนิ สารคดี มูลนธเด็กิ ิ

9. พจนานุกรม หรือ สารานุกรม – แปล เป็นคณะ รวม 2 เลม่ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ แหงประเทศไทย่ สนพ.เนชัน

10. รางวัลหนังสือทีเคยได้รับ 100 เลมหนังสือดีวทยาศาสตร์่ ิ ทีเขียนขึMนโดย คนไทยและตีพมพ์ระหวางปีิ ่ 2537-2548 สูชีวตอมตะ่ ิ เทคโนโลยีชีวภาพและ การแพทย์ศตวรรษที 21, สนพ.ซีเอ็ดยูเคชัน

11. รางวัลหนังสือทีเคยได้รับ ชาร์ลส์ ดาร์วนิ กําเนดแหงชีวตและิ ิ่ ทฤษฎีววัฒนาการิ , สนพ.สารคดี รางวัล หนังสือแนะนํา จาก เซเวนบุ๊คส์อวอร์ด่ 2555

12. หนังสือทีทํากับ สวทช.

13. หนังสือทีทํากับ สวทช. และ หนวยงานภายนอก่ ทวพ. Reprint

14. ฐานบุ๊คส์ Reprint หนังสือทีทํากับ สวทช. และ หนวยงานภายนอก่

15. ฐานบุ๊คส์ หนังสือทีทํากับ สวทช. และ หนวยงานภายนอก่

16. มูลนธเด็กิ ิ หนังสือทีทํากับ สวทช. และ หนวยงานภายนอก่

17. มูลนธเด็กิ ิ หนังสือทีทํากับ สวทช. และ หนวยงานภายนอก่

18. การ์ตูนความรู้

19. มูลนธสมเด็จพระเทพรัตนฯิ ิ , บ.นานมี จํากัด, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

20. รางวัลมณีเมขลาดีเดนยอดนยม่ ิ สาขาแอนเมชันิ ดีเดนยอดนยมปี่ ิ พ.ศ. 2555

21. จาก การ์ตูน ระดับรางวัล สู่ หนังสือการ์ตูนความรู้ http://nstdachannel.tv/category/children-and-youth/young-scientist/

22. ส.ค. 2548 จาก หนังสือ สู่ นทรรศการิ และ Social Interaction

23. PDF version http://www.biotec.or.th/Guru/

24. www.vcharkarn.com Quiz

25. www.newscientist.com Models

26. Quiz Board Models

27. ละคร ไข้หวัดนก Book Quiz VDO, Music, KioskCartoon (+ Games) ? Publishing PDF File Internet Culture & Entertainment Quiz Board Multimedia

28. หนังสือเฉพาะกจิ สู้การเมือง

29. พืชพันธุ์ธัญญาหาร เกดแกเจ็บตายิ ่ เศรษฐกจและพลังงานิ รับมือภัยทุกรูปแบบ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติ แตกออก เพือโตใหญ่

30. จาก หนังสือ สู่ ชุดการเรียนรู้วทยาศาสตร์ิ

31. จาก ความรู้ในหนังสือ สู่ ผลตภัณฑ์ใหมิ ่ เชน่ เกมกระดาน

32. งานมหกรรมวทยาศาสตร์ิ พ.ศ. 2555

33. ครึงปีหลัง พ.ศ. 2556

34. ห้างอเซตันิ CTW, ม.ค. 2558

35. การสร้างความตระหนักด้านวทยาศาสตร์ิ ด้วย หนังสือ

36. http://www.nstda.or.th/e-book

37. ข้อสังเกต พฤตกรรมอานหนังสือเลมอาจน้อยลงิ ่ ่ แตยังมีอยู่ ่ โดยอาจจะเฉพาะกลุมมากขึMน่ และราคาแพงขึMน ความรวมมือกับเอกชนทําได้่ แตมีข้อจํากัด่ จําเป็นต้องปรับรูปแบบหนังสือให้เข้ากับกลุมเป้ าหมาย่ มีคนไทยทีผลตหนังสือการ์ตูนความรู้ิ แตยัง่ ขาดการสนับสนุนในทุกมติ ิ หากเป้ าหมายเป็นการเผยแพรความรู้่ ควรพจารณาิ เรืองแจกไฟล์หนังสือแบบ PDF

Add a comment

Related pages

Sharing - Children's Books to Teach Kids to Share

One of the best ways to learn the importance of sharing is through experience, ... Top 5 Children’s Books About Sharing. We Share Everything: ...
Read more

SESH - Sharing Experience, Strength, & Hope by Nar-Anon ...

Read a free sample or buy SESH - Sharing Experience, Strength, & Hope by Nar-Anon FGH, Inc.. You can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod ...
Read more

Welcome to BookCrossing

Official site. Encourages readers to read, register, and release books for others to enjoy. Includes a way to track books released, add journal entries and ...
Read more

Sharing Experiences Language For Meaning: Amazon.com: Books

Sharing Experiences Language For Meaning on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. school text book
Read more

Sharing Experiences: Paul and McCowen, Annie McKee: Amazon ...

Sharing Experiences [Paul and McCowen, Annie McKee] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Read more

Quotes About Sharing (233 quotes) - Share Book ...

233 quotes have been tagged as sharing: Elie Wiesel: ‘Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friends...
Read more

A white book approach as support for sharing experiences ...

Knowledge transfer is hard to manage in technical projects due to the fact that a lion part of the knowledge is based on experiences gained in daily work.
Read more

In the Classroom: The Shared Book Experience | educating alice

I love leading my students in a shared experience with one book. By "shared book experience" I mean when the whole class studies/reads/discusses ...
Read more

The Leadership Experience: Books | eBay

Find great deals on eBay for The Leadership Experience in Education Textbooks. Shop with confidence.
Read more

The book has been created in the result of the Mentor ...

Sharing Experience A Mentor Foundation Project in Latvia An English Language Summary of the Project January 2001 – June 2002 Project Manager:
Read more