Session 59 Mårten Levin

67 %
33 %
Information about Session 59 Mårten Levin

Published on January 13, 2012

Author: levinmarten

Source: slideshare.net

Description

Presentation av arbete med framtagande av underlag för Trafikförsörjningsprogram om regional tågtrafik i Stockholm - Mälarregionen.

För mer information och kontaktuppgifter, se www.malab.se

2012-01-12 Transportforum Trafikförsörjningsprogram för Stockholm - Mälarregionen Mårten Levin MÄLAB

Bakgrund till arbetet Stockholm Uppsala Linköping Örebro Västerås Eskilstuna Nyköping Eftersom den regionala tågtrafiken berör flera län bör de länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen innehålla likartade beskrivningar Möjliggöra gemensamma beslut om Trafikplikt Skapa länsgemensam bild av framtida utvecklin

Eftersom den regionala tågtrafiken berör flera län bör de länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen innehålla likartade beskrivningar

Möjliggöra gemensamma beslut om Trafikplikt

Skapa länsgemensam bild av framtida utvecklin

För vad krävs allmän trafikplikt? Västtrafik SL Trosabussen SJ SJ Flygbussarna Allmän trafikplikt Kommersiell Egen regi Bruttoavtal Tjänste-koncession Periodkorts-avtal Samverkans-avtal Inget avtal Göteborg Stockholms innerstad Trosa - Liljeholmen ” Här-och-där” Sthlm - GBG Uppsala-pendeln Sthlm - Arlanda

Funktionellt länsöverskridande samarbete är ingen nyhet i Stockholm – Mälardalen Arbetet görs inom ramen för befintliga organ MÄLAB Samarbetsbolag om regional tågtrafik Planerar och handlar upp trafik inom TiM-området Trafikavtal (netto) 130 miljoner per år EBS – En bättre sits Sedan tidigare etablerad process för transportpolitik Hanterat framtagandet av en gemensam systemanalys och prioritering av investeringar i infrastruktur Administreras av Mälardalsrådet, vilket är en ideell organisation som har roll av ”storregional möteplats” Form för gemensamt arbete

Funktionellt länsöverskridande samarbete är ingen nyhet i Stockholm – Mälardalen

Arbetet görs inom ramen för befintliga organ

MÄLAB

Samarbetsbolag om regional tågtrafik

Planerar och handlar upp trafik inom TiM-området

Trafikavtal (netto) 130 miljoner per år

EBS – En bättre sits

Sedan tidigare etablerad process för transportpolitik

Hanterat framtagandet av en gemensam systemanalys och prioritering av investeringar i infrastruktur

Administreras av Mälardalsrådet, vilket är en ideell organisation som har roll av ”storregional möteplats”

Fyra produkter har tagits fram PENDLINGSBILDER 2008 Mellankommunal pendling (SCB), jämförelse med 1990 Olika indelning, kvinnor/män, kommuner RESANDEUNDERSÖKNING 2011 Räkning och enkäter på 40 stationer Oberoende, ej sanktionerat av trafikföretagen Underlag för analyser av kommande behov TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, PM OM MÅL OCH BEHOV Underlag till gemensamma beskrivningar för länens trafikförsörjningsprogram Utgår från gemensamma trafikpolitiska mål TRAFIKPLAN 2017 Konsekvensbeskrivning av ett storregionalt stomnät Skattning av resande, kostnader, intäkter

PENDLINGSBILDER 2008

Mellankommunal pendling (SCB), jämförelse med 1990

Olika indelning, kvinnor/män, kommuner

RESANDEUNDERSÖKNING 2011

Räkning och enkäter på 40 stationer

Oberoende, ej sanktionerat av trafikföretagen

Underlag för analyser av kommande behov

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, PM OM MÅL OCH BEHOV

Underlag till gemensamma beskrivningar för länens trafikförsörjningsprogram

Utgår från gemensamma trafikpolitiska mål

TRAFIKPLAN 2017

Konsekvensbeskrivning av ett storregionalt stomnät

Skattning av resande, kostnader, intäkter

Utgår från gemensam målbild, som i sin tur bygger på RUFS, RUP:ar mm Ligger till grund för nuvarande infrastrukturplanering fram till 2021; Citybanan, Mälarbanan mm. Koppling mellan trafik och infrastruktur Koppling mellan kollektivtrafik och övrig transportpolitik Analys i stegen Mål  Funktion  Strategi  Åtgärd Mål och behov bygger på tidigare genomförd systemanalys Trafikförsörjningsprogram Trafikplan

Utgår från gemensam målbild, som i sin tur bygger på RUFS, RUP:ar mm

Ligger till grund för nuvarande infrastrukturplanering fram till 2021; Citybanan, Mälarbanan mm.

Koppling mellan trafik och infrastruktur

Koppling mellan kollektivtrafik och övrig transportpolitik

Analys i stegen Mål  Funktion  Strategi  Åtgärd

MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER Trafikförsörjningsprogram … där regionala tågtrafikens bidrag är att skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring möjliggöra ett ökat arbets- och vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik bidra till att göra kollektivtrafik-systemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt Målet är att skapa ett transportsystem … som utvecklar både regionens och nationens internationella konkurrenskraft och bidrar till en attraktiv Stockholm – Mälarregion som är långsiktigt hållbart; ekonomiskt, socialt och ekologiskt som främjar regional balans genom flerkärnighet och som kompenserar vår internationellt sett relativa gleshet så att vi ändå når kritisk massa som är effektivt genom samverkan, helhetssyn och utnyttjandet av alla fyra trafikslagen Gemensamma mål för transportsystemet i Stockholm - Mälarregionen Gemensamma mål för den regionala stomtrafiken

MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER De funktioner trafiken måste ha för att kunna sträva mot målen Delvis hämtade ur Systemanalysen Stockholm och Arlanda Restid < 45 minuter mellan kärnor Attraktivitet i förhållande till bilresande Möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet Klara ett fortsatt ökat resande Basutbud med timmestrafik Sammanhållet system

MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER

De funktioner trafiken måste ha för att kunna sträva mot målen

Delvis hämtade ur Systemanalysen

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens eller annan nivå Garanti för fordonsförsörjning, ny- och reinvestering (ca 3-4 tåg/fordon per år) Etablera gemensam strategi för utveckling – Storregional stomnätsstrategi TRAFIKVERKET Spårkapacitet för dagens och morgondagens trafik via ramavtal FRAMTIDA SAMMANHÅLLEN ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR Framtida överenskommelser om spårinfrastruktur bör inkludera trafikering och hur dess kostnader ska finansieras ”… överenskommelser som säkerställer stabilitet över tiden och signalerar att samhällets garantier för trafiken är bestående” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETER

Långsiktigt åtagande att garantera trafiken, på dagens eller annan nivå

Garanti för fordonsförsörjning, ny- och reinvestering (ca 3-4 tåg/fordon per år)

Etablera gemensam strategi för utveckling – Storregional stomnätsstrategi

TRAFIKVERKET

Spårkapacitet för dagens och morgondagens trafik via ramavtal

FRAMTIDA SAMMANHÅLLEN ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Framtida överenskommelser om spårinfrastruktur bör inkludera trafikering och hur dess kostnader ska finansieras

BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET STOMTRAFIK Fasta linjesträckningar/enhetligt uppehållsmönster Styva tidtabeller Moderna, ändamånsenliga fordon Timmestafik SAMMANHÄNGANDE MED DEN LÄNSVISA KOLLEKTIVTRAFIKEN AVTAL INOM RAMEN FÖR ALLMÄN TRAFIKPLIKT Större utbud än vad marknaden kan bära Säkerställa stabilitet över tiden ”… regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät…” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER

BASERAS PÅ DAGENS TÅGTRAFIK INOM TIM-OMRÅDET

STOMTRAFIK

Fasta linjesträckningar/enhetligt uppehållsmönster

Styva tidtabeller

Moderna, ändamånsenliga fordon

Timmestafik

SAMMANHÄNGANDE MED DEN LÄNSVISA KOLLEKTIVTRAFIKEN

AVTAL INOM RAMEN FÖR ALLMÄN TRAFIKPLIKT

Större utbud än vad marknaden kan bära

Säkerställa stabilitet över tiden

KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping LÄGRE KRAV FRÅN SAMHÄLLE ANTAS I FÖRSTA HAND BEDRIVAS KOMMERSIELLT LÄGRE PRIORITET ÄN TRAFIK I STORREGIONALT STOMNÄT ”… skapa förutsättningar för direkt regionaltågstrafik mellan de stora städerna med syfte att driva på regionförstoringen” MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER

KORTARE RESTID MELLAN STORA STÄDER

Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping

LÄGRE KRAV FRÅN SAMHÄLLE

ANTAS I FÖRSTA HAND BEDRIVAS KOMMERSIELLT

LÄGRE PRIORITET ÄN TRAFIK I STORREGIONALT STOMNÄT

Trafikplan 2017 (2020) MÅL  FUNKTIONER  STRATEGIER  ÅTGÄRDER Timmestrafik 06-23 (18 dbt) Insatståg morgon/kväll (6 dbt) Genomgående linjer i Stockholm Svealandsbanan förlängs till Örebro Nyköpingsbanan och UVEN förlängs till Linköping Moderna tåg på alla banor Resande + 46 % Tågkm + 60 % Kostnader 1,2  1,9 mdr Underskott 130  400 milj

Timmestrafik 06-23 (18 dbt)

Insatståg morgon/kväll (6 dbt)

Genomgående linjer i Stockholm

Svealandsbanan förlängs till Örebro

Nyköpingsbanan och UVEN förlängs till Linköping

Moderna tåg på alla banor

Resande + 46 %

Tågkm + 60 %

Kostnader 1,2  1,9 mdr

Underskott 130  400 milj

Status på arbetet idag Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas Tillsammans med länen fördjupar MÄLAB arbetet med Trafikplan 2017 i syfte att möjliggöra beslut om genomförande under 2013

Underlags-PM är överlämnade till RKTM, dessa avgör hur materialet ska nyttjas

Tillsammans med länen fördjupar MÄLAB arbetet med Trafikplan 2017 i syfte att möjliggöra beslut om genomförande under 2013

Add a comment

Related pages

Session 59 Charlotta Faith-Ell - Documents

Session 59 Mårten Levin Presentation av arbete med framtagande av underlag för Trafikförsörjningsprogram om regional tågtrafik i Stockholm - ...
Read more

Session 59 Per Henriksson - Documents

Session 59 Mårten Levin Presentation av arbete med framtagande av underlag för Trafikförsörjningsprogram om regional tågtrafik i Stockholm - ...
Read more

Transportforum program 2015 by VTI, Statens väg- och ...

Tillgänglighet för olika grupper i samhället Lena Levin, ... för biobränslen i Sverige Mårten ... Session 2. Studion. Session 59, 64. Studion.
Read more

Stockholm Session Strings - Ecoute gratuite sur Deezer

Compositeurs : Staffan Odenhall / Autres contributeurs : Sofi Sykfont - Eva Nordström - Mats Wallin - Christian Davidsson - Jonas Palsten - Karl ...
Read more

Wikipedia:WikiProject Persondata/List of biographies/22 ...

Wikipedia:WikiProject Persondata/List of biographies/22 ... Gerald M. Levin; Gerald MacGuire; ... (session musician)
Read more

Complement Activation and Hypersensitivity Reactions to ...

Original Article from The New England Journal of Medicine — Complement Activation and Hypersensitivity Reactions to ... dialyzer session, ... Levin NW ...
Read more

Alissa Firth-Eagland - ecoledumagasin.com

Alissa Firth-Eagland Email: alissa@ ... Randy Lee Cutler, Kristina Lee Podesva, Simon Levin, ... SE), Gunilla Heilborn and Mårten ...
Read more

Transportforum program 2010 by VTI, Statens väg- och ...

Sverige i EU:s sjöfartspolitik Anders Hermansson, Näringsdepartementet Stockholmsrederierna efter Saléns Thomas Polesie, Handels Göteborg De globala ...
Read more

MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling ...

Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter ... 59: Publiceringsdatum ... Mårten Levin c/o AB SL SE-105 ...
Read more