Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

50 %
50 %
Information about Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Education

Published on March 27, 2014

Author: Praktijkleerstoel

Source: slideshare.net

Description

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

25-3-2014 1 Programma • Van idee tot Zorgcampus Marieke Navarro, programmamanager Zorgcampus • Perspectief voor het onderwijs Frans Kok, directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim • Een stad die zorgt! Myriam Jansen, wethouder zorg en welzijn, gemeente Meppel • Kromme Elleboog Rob Hindriks, directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Aanleiding Zorgcampus Wat is de Zorgcampus? • Inspirerende regionale leer- en ontwikkelomgeving • Samenwerking zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven • Gericht op; – Toekomstige ontwikkelingen – Nieuwste kennis en technieken – Voldoende gekwalificeerde medewerkers – Betaalbare zorg dichtbij – Vitaliteit Coöperatie Zorgcampus Leden Participanten Zorgcombinatie Noorderboog Gemeente Meppel De Stouwe RSG Stad en Esch Deltion College Drenthe College Gereformeerde Hogeschool Calibris Christelijke Hogeschool Windesheim

25-3-2014 2 Advies klankbordgroep Diversiteit/ multicultureel Generatieleren Talentmanagement Samenleving Ontwikkelteams 1. Instroom, doorstroom en zij-instroom 2. Ontwikkeling en innovatie 3. Stimuleren zelfredzaamheid 4. Intensieve samenwerking Ontwikkelteam 1 instroom, doorstroom en zij-instroom Coördinator Romy Snoeyenbos, Noorderboog Effect Bijdrage aan voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom voor zorgaanbieders En bedrijven in de regio Focus Ontwikkelteam 1 1. Gilde leren, Calibris 2. Onderwijstijd in zorginstelling, Drenthe College 3. Doorlopende leerlijnen, Rsg Stad & Esch 4. Opleiding toekomstige medewerker, Deltion Daarnaast o.a. kinderopvang traject, leerplaatsprofielen en openbedrijvendag

25-3-2014 3 Ontwikkelteam 2 ontwikkeling en innovatie Coördinator Ineke Oosterhof, de Stouwe Effect Bieden van testomgeving voor bedrijven Verhogen Innovatief vermogen Match zorg, onderwijs en bedrijfsleven Focus Ontwikkelteam 2 1. E-health/ domotica Match behoefte zorg, onderwijs met markt 2. Sterk leerklimaat Klant centraal, leerconcept Ontwikkelen, lerende en vernieuwende aspecten borgen Ontwikkelteam 3 Stimuleren zelfredzaamheid Coördinator Carolien Smits, Lector Windesheim Effect: Bijdrage aan vitale, innovatieve en economisch gezonde regio Kromme Elleboog • Nieuw gebouw • Nieuw zorgconcept • Twee zorginstellingen en één gezicht • Opdracht naar Zorgcampus Marketing en Communicatie • Communicatieplan • Storylines • Huisstijl door studenten • Stagiaire

25-3-2014 4 Frans Kok Directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim Zorgcampus Noorderboog perspectief onderwijs • Transities • Zelfredzaamheid • Zorgeconomie en gebiedsontwikkeling • Samenwerken op verschillende niveaus Transities Gemeenten worden verantwoordelijk voor: 1. Jeugdzorg: Jeugdwet 2. Werk en Inkomen: Participatiewet 3. Zorg en welzijn: WMO/Welzijn Nieuwe Stijl Dit zijn de ‘drie decentralisaties’ (3D) of: Transities. Verschuivingen • Volumestijging 1e lijnszorg • Efficiëntere zorg in de 2e lijn • GGZ: basis en specialistische zorg • Ambulantisering Kanteling van beleid Het beleid is gekanteld: • de eigen kracht staat nu centraal • één cliënt(en-systeem) • één plan • één aanspreekpunt’ is het principe.

25-3-2014 5 Zelfredzaamheid “Essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg, wonen en werken, voor zichzelf kunnen regelen” “Redzaam ouder, Raad voor de Zorg 2012” Gebiedsontwikkeling Primair Zorgaanbieders: •Concentratie en spreiding •Innovatieve invulling zorg en wonen •Ambulantisering •Netwerkvorming zorg- en gemeenten •Complexe(re) zorg aan ouderen Kennisinstellingen: •(mede) Invulling van arbeid •Kenniscirculatie – nog meer – extern gericht; vergroten actieradius •Inpassen technologie/zorg op afstand •Nadruk op vraaggericht onderzoek •Participatie in netwerken Gebiedsontwikkeling Secundair • Mobiliteitsvraagstukken (fysieke en arbeidsmobiliteit) • Vraagstellingen voorzieningen w.o. woonvormen, ICT • Architectuur en infrastructuur en (mobiele) applicaties • Invulling van arbeid (bekwaamheden, regievorming) Kortom: Zorgcampus Noorderboog geeft mede invulling aan wijziging zorglandschap maar ook binnen het leef- en woongebied, leidend tot een andere zorgeconomie Samenwerken • De nieuwe uitgangspunten vragen om verbinding tussen de verschillende domeinen. Samenwerken tussen gemeente, zorg, welzijn en tussen de professionals die rond de cliënt werkzaam zijn. • Samenwerken wordt dé kerncompetentie in de nieuwe zorgeconomie. Voor alle spelers in de zorgsector: zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en vrijwilligers. • Zorgen wordt meer dan ooit een teamsport, het wordt primair: samenwerken. Samenwerken op hulpverlenersniveau Good practice: Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) (Smits en van de Ven 2014) • Gelijkwaardige informatie uitwisseling: • Evidence based en ervaringsdeskundigheid • Verhelderen persoonlijke waardes en voorkeuren • Uitwisselen en bespreken waardes en voorkeuren • Besluit nemen • Besluit evalueren Samenwerking op team/organisatieniveau: Zelforganisatie en Zelfsturing • Luisteren naar cliënten met hun specifieke en wisselende behoeften gaat beter bij een flexibele zelforganisatie. • Dat vraagt om het ontwikkelen van zelforganiserende en zelfsturende teams. Zowel voor de thuissituatie als binnen instellingen. • Dat vraagt om aandacht voor cultuur en voor ondersteuning om zelforganisatie mogelijk te maken.

25-3-2014 6 Samenwerken op wijk/regioniveau: Ketens en netwerken • Wonen, zorg en welzijn in de buurt zijn niet langer door één organisatie in te vullen. Wanneer het gaat om specifieke aandoeningen (dementie), doelgroepen (kwetsbare ouderen, mensen met een beperking, jeugd) of gebieden (de buurt of wijk) • Dit vraagt om netwerken en ketens tussen professionals en de sociale omgeving. Tussen overheid en aanbieders. Consequenties onderwijs en onderzoeksinstellingen • Aandacht voor bekwaam- en vaardigheden van toekomstig professionals • Aanpassen curricula; nieuwe onderwijsvormen (bijv. Onderwijs op afstand) • Innovatieve ontwikkelingen vanuit onderzoek praktisch toepasbaar maken • Toenemend samenwerken met zorgaanbieders en overheden • Maatwerk onderwijs Myriam Jansen Wethouder Gemeente Meppel …een stad die zorgt! Waar komen we vandaan? • Meppel en de Zorgcampus – Diaconessenhuis Meppel • Landelijke ontwikkelingen ziekenhuizen – Maatschappelijke ontwikkeling (inwoners) • Langer zelfstandig (wonen-voorzieningen in wijken) – Sociaal-economische ontwikkeling • Leren, werken en meedoen Wat betekent de samenwerking? Gemeente Meppel en de Zorgcampus Samen leven in wijk en dorp langer zelfstandig wonen Duurzaamheid en toekomstbestendig domotica en technologie Toegang zorg en ondersteuning Nieuwe taken sociaal domein Arbeidsparticipatie werkgelegenheid en leerwerkplekken Met partners werken aan zorg ondernemers en onderwijs Wonen Werken

25-3-2014 7 • Integraal – Samenhang benadrukken • Initiatieven faciliteren – Overheid op afstand • Innovatie – Vooruitgang en toekomstbestendig De rol van I 3 O 3 Gemeente Meppel en de Zorgcampus Krachtige wijken Meppel beweegt mee! Aantrekkelijk vestigingsklimaat Onderwijs Werkgelegenheid in de plus Gedeelde zorg is goede zorg En de toekomst? Rob Hindriks Directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Wonen in de stad Toekomst voor ouderen • Betaalbaarheid van de zorg • Activeren en stimuleren zelfstandigheid van ouderen tot op hoge leeftijd • De vraag naar voorzieningen en zorg als het echt niet anders kan Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’…

25-3-2014 8 Krachten bundelen • Gezamenlijk werken aan vitale wijken met een bruisend wijkcentrum • Inspelen op de vergrijzing • Belangen bundelen • Faciliteren van de schaarste op de arbeidsmarkt Meer dan de som der delen… Integrale samenwerking • Complementaire zorgaanbieders • Zorgcampus • Ontwikkelaars, aannemers en architecten • Welzijn • Gemeente Zorginpassing in gebiedsontwikkeling De Kromme Elleboog • Bouw van een parkeergarage (circa 250 auto’s) en vier lagen woon-zorgappartementen (circa 64) • Doel om de kwetsbare oudere met een groeiende zorgvraag in het eigen appartement zelfstandig te laten wonen • Inrichting gebouw (visie, domotica, hospitality, dienstenpakket o.a. welzijn en maaltijden, etc.) • Faciliteren van ontmoeting Hartelijk dank voor uw aandacht!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sessie F - Zorgcampus Noorderboog, Meppel: Samen kansen ...

Gebiedsontwikkeling.nu biedt praktische handreikingen voor de maatschappelijke vragen over gebiedsontwikkeling van vandaag en morgen
Read more

Zorgcombinatie Noorderboog

Zorgcombinatie Noorderboog biedt verpleging, ... Voor mantelzorgers in de gemeente Meppel die een oudere verzorgen,... Lees verder
Read more

Zorgcampus Noorderboog | LinkedIn

Huiswerkschool Meppel en Zorgcampus Noorderboog staan samen aan de wieg ... Op weg naar Zorgcampus 2020’. De sessie vond plaats bij ...
Read more

Zorgcampus Noorderboog | Samen sterk

Huiswerkschool Meppel en Zorgcampus Noorderboog staan samen aan de wieg van een prachtig event dat op 17
Read more

Zorgcampus Noorderboog » Zorgcombinatie Noorderboog

Zorgcampus Noorderboog Zorgcampus Noorderboog. ... De coöperatie werkt ook samen met de gemeente Meppel, Drenthe College, RSG Stad & Esch, ...
Read more

F zorgcampus noorderboog - Education

Share F zorgcampus noorderboog. ... Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 Fonema f
Read more

Zorgcombinatie Noorderboog Meppel - beoordelingen

Sessie F - Zorgcampus Noorderboog, Meppel: Samen kansen ... /10561-sessie-f-z orgcampus-noorderboog- meppel-samen-kansen-pakken-in-de-zorg ...
Read more

Zorgcampus Noorderboog organiseert inspiratiesessie ...

... Zorgcampus Noorderboog haar jaarlijkse inspiratiesessie, ditmaal bij Stad & Esch in Meppel. ... de Zorgcampus benutten de sessie door kennis ...
Read more