Sesje ar tmodowe prezentacja 2014

20 %
80 %
Information about Sesje ar tmodowe prezentacja 2014
Photos

Published on March 13, 2014

Author: nikkobiernacka

Source: slideshare.net

www.machinafotografika.pl

Dlatego stworzyliÊmy autorskà formu∏´ fotograficznych sesji artmodowych. Do udzia∏u w sesjach zapraszamy osoby niezwiàzane zawodowo z pozowaniem. Inspirujà nas ciekawe tematy, miejsca, wydarzenia i przede wszystkim ludzie. Ka˝dej sesji dedykowany jest tekst. Chcemy aby moda by∏a narz´dziem przekazu istotnych treÊci spo∏ecznych, artystycznych i kulturalnych

Fotografia i grafika: Nikko Biernacka Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska i Ma∏gorzata I. Niemczyƒska Stylizacja: Nikko Biernacka i Karolina Leonowicz Make-up: Dominika Renes Fryzury: Agnieszka Niedopytalska We wspó∏pracy z Muzeum Narodowym w Krakowie zrealizowaliÊmy sesj´ artmodowà inspirowanà wystawà pt. „Zawsze pod r´kà. Torebki damskie od Êredniowiecza do wspó∏czesnoÊci”. Fotografie wraz z wywiadem z kuratorkà wystawy panià Joannà Reginà Kowalskà, oraz Annà Sieradzkà, historykiem sztuki i kostiumologiem, zosta∏y opublikowane w magazynie „Wysokie Obcasy” 17 paêdziernika 2009. 2009 na widoku Pierwsza torebka budzi∏a opór, bo by∏a Jej bezpoÊrednia poprzedniczka, kieszeƒ pod spódnicà, nale˝a∏a do bielizny. JeÊli przyjrzymy si´ historii, oka˝e si´, ˝e torebka Êwietnie pokazuje proces emancypacji kobiet.

Fotografia i grafika: Nikko Biernacka Tekst: Anna Piwowarska Stylizacja: Dominika Renes, Aleksandra Szajowska i zespó∏ Make-up, fryzury: Dominika Renes i Aleksandra Szajowska Podzi´kowania: Beata D∏ugosz, Mofo Architekci W zabytkowych wn´trzach opuszczonego Pa∏acu Goetza w Krakowie zrealizowaliÊmy sesj´ pt. „Kobiecografia”. W sesji wzi´∏y udzia∏ twórcze, aktywne zawodowo kobiety pracujàce w obszarach zwiàzanych z kulturà, sztukà oraz ˝yciem spo∏ecznym. 2010

„Kobiecografia” to spotkanie z ró˝norodnymi zapisami kobiecoÊci. To wspólne przyglàdanie si´ postaciom, które inspirujà do dzia∏ania, fascynujà, budzà podziw lub niejednoznaczne uczucia, zapadajà w pami´ç i zamieszkujà zbiorowà wyobraêni´.

Imi´ i nazwisko Iza Rembisz PJ Harvey Postaç

Imi´ i nazwisko wa strella MorenteE Postaç Skrzypiec

SylwiaNikkoBiernack KobietaSurrealistyczn Imi´inazwisko Postaç A A

Postaç Imi´ i nazwisko Karolina arazim Mata ariH

Aleksandra Szajowska George Sand Imi´ i nazwisko Postaç

Sylwia Jod∏ows a JacquelineKennedy Imi´inazwisko Postaç

Fotografia: Nikko Biernacka Wspó∏praca fotograficzna: Pawe∏ Suder Wspó∏praca graficzna: Renata Surowiec Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska Stylizacja i make-up: Joanna Wolff Wspó∏praca: Joanna Hawrot Fryzury: GlobalArt Wspó∏praca: Anna Wójcik Sesja inspirowana postacià Dagny Juel Przybyszewskiej. Bohaterkami sesji by∏y pisarki przebywajàce w Krakowie na stypendium „Dagny” oraz pomys∏odawczynie stypendium o tym samym imieniu. Sesja zosta∏a zrealizowana we wn´trzach starego mieszkania Dagny i Stanis∏awa Przybyszewskich w Krakowie. Fotografie zosta∏y wydrukowane w publikacji towarzyszàcej V Festiwalowi Literatury w Krakowie, wydanej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. 2011 Dagnyto muza, tragiczna legenda, ale te˝ wytwór zbiorowej wyobraêni. Uwodzi∏a m´˝czyzn nietypowym zachowaniem, swobodnymi manierami, by∏a pewna siebie, nie ba∏a si´ mówiç, nawet dosadnie, pi∏a i pali∏a. Wtedy to wystarczy∏o, by roz- toczyç wokó∏ siebie aur´ femme fatale.

Fundacja Machina Fotografika USTAW CZU¸OÂåNA TWÓRCZOÂå www.machinafotografika.pl info@machinafotografika.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 - Art & Photos

AR Aircraft Carrier TRAVEL But Aircraft Carrier AR TRAVEL I didn’t become an overnight millionaire. ’ the lady said, producing a card with her ID on it.
Read more

Prezentacja 2014 - Education - DOCSLIDE.PL

Prezentacja Ecommerce Trends 2014 Prezentacja Michała ... Warsztaty Szkolenia Doradztwo inspiracyjne Sesje ... Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 ...
Read more

Nikko Biernacka - HubSlide

Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 3 months ago. Education. Prezentacja nikko 2014 3 months ago. 1 views. General . Portfolio pr design ewa skrzypiec sylwia ...
Read more

HARMONOGRAM PRAC na lata 2014-2020 I sesja strategiczna

zaproszenie uczestników Zespołu na sesje strategiczne. Maj/czerwiec 2014 ... Prezentacja podstawowych wskaźników opisujących sytuację
Read more

Prezentacja programu PowerPoint - wirtualnysegregator.org

sesje AMA) rób swój komiks. ... H AR UKI MURAKAMI 560 Pinów . Libraries are important because ... 10/22/2014 1:54:43 PM ...
Read more

Harmonogram sesji sejmiku / Samorząd Województwa Mazowieckiego

Sesje; Uchwały sejmiku ... Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku w formie ... Prezentacja ...
Read more