Sesje ar tmodowe prezentacja 2014

20 %
80 %
Information about Sesje ar tmodowe prezentacja 2014
Photos

Published on March 13, 2014

Author: nikkobiernacka

Source: slideshare.net

www.machinafotografika.pl

Dlatego stworzyliÊmy autorskà formu∏´ fotograficznych sesji artmodowych. Do udzia∏u w sesjach zapraszamy osoby niezwiàzane zawodowo z pozowaniem. Inspirujà nas ciekawe tematy, miejsca, wydarzenia i przede wszystkim ludzie. Ka˝dej sesji dedykowany jest tekst. Chcemy aby moda by∏a narz´dziem przekazu istotnych treÊci spo∏ecznych, artystycznych i kulturalnych

Fotografia i grafika: Nikko Biernacka Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska i Ma∏gorzata I. Niemczyƒska Stylizacja: Nikko Biernacka i Karolina Leonowicz Make-up: Dominika Renes Fryzury: Agnieszka Niedopytalska We wspó∏pracy z Muzeum Narodowym w Krakowie zrealizowaliÊmy sesj´ artmodowà inspirowanà wystawà pt. „Zawsze pod r´kà. Torebki damskie od Êredniowiecza do wspó∏czesnoÊci”. Fotografie wraz z wywiadem z kuratorkà wystawy panià Joannà Reginà Kowalskà, oraz Annà Sieradzkà, historykiem sztuki i kostiumologiem, zosta∏y opublikowane w magazynie „Wysokie Obcasy” 17 paêdziernika 2009. 2009 na widoku Pierwsza torebka budzi∏a opór, bo by∏a Jej bezpoÊrednia poprzedniczka, kieszeƒ pod spódnicà, nale˝a∏a do bielizny. JeÊli przyjrzymy si´ historii, oka˝e si´, ˝e torebka Êwietnie pokazuje proces emancypacji kobiet.

Fotografia i grafika: Nikko Biernacka Tekst: Anna Piwowarska Stylizacja: Dominika Renes, Aleksandra Szajowska i zespó∏ Make-up, fryzury: Dominika Renes i Aleksandra Szajowska Podzi´kowania: Beata D∏ugosz, Mofo Architekci W zabytkowych wn´trzach opuszczonego Pa∏acu Goetza w Krakowie zrealizowaliÊmy sesj´ pt. „Kobiecografia”. W sesji wzi´∏y udzia∏ twórcze, aktywne zawodowo kobiety pracujàce w obszarach zwiàzanych z kulturà, sztukà oraz ˝yciem spo∏ecznym. 2010

„Kobiecografia” to spotkanie z ró˝norodnymi zapisami kobiecoÊci. To wspólne przyglàdanie si´ postaciom, które inspirujà do dzia∏ania, fascynujà, budzà podziw lub niejednoznaczne uczucia, zapadajà w pami´ç i zamieszkujà zbiorowà wyobraêni´.

Imi´ i nazwisko Iza Rembisz PJ Harvey Postaç

Imi´ i nazwisko wa strella MorenteE Postaç Skrzypiec

SylwiaNikkoBiernack KobietaSurrealistyczn Imi´inazwisko Postaç A A

Postaç Imi´ i nazwisko Karolina arazim Mata ariH

Aleksandra Szajowska George Sand Imi´ i nazwisko Postaç

Sylwia Jod∏ows a JacquelineKennedy Imi´inazwisko Postaç

Fotografia: Nikko Biernacka Wspó∏praca fotograficzna: Pawe∏ Suder Wspó∏praca graficzna: Renata Surowiec Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska Stylizacja i make-up: Joanna Wolff Wspó∏praca: Joanna Hawrot Fryzury: GlobalArt Wspó∏praca: Anna Wójcik Sesja inspirowana postacià Dagny Juel Przybyszewskiej. Bohaterkami sesji by∏y pisarki przebywajàce w Krakowie na stypendium „Dagny” oraz pomys∏odawczynie stypendium o tym samym imieniu. Sesja zosta∏a zrealizowana we wn´trzach starego mieszkania Dagny i Stanis∏awa Przybyszewskich w Krakowie. Fotografie zosta∏y wydrukowane w publikacji towarzyszàcej V Festiwalowi Literatury w Krakowie, wydanej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. 2011 Dagnyto muza, tragiczna legenda, ale te˝ wytwór zbiorowej wyobraêni. Uwodzi∏a m´˝czyzn nietypowym zachowaniem, swobodnymi manierami, by∏a pewna siebie, nie ba∏a si´ mówiç, nawet dosadnie, pi∏a i pali∏a. Wtedy to wystarczy∏o, by roz- toczyç wokó∏ siebie aur´ femme fatale.

Fundacja Machina Fotografika USTAW CZU¸OÂåNA TWÓRCZOÂå www.machinafotografika.pl info@machinafotografika.pl

Add a comment

Related presentations

Árboles en miniatura producto del arte del bonsai

Lisa Wolfe’s before and after interior design for review. See Lisa’s more interior...

This slide deck was used to accompany my Ignite 329 presentation.

My New Nepal

My New Nepal

September 16, 2009

Nepal in Fun Fiction,and festival

Related pages

Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 - Art & Photos

AR Aircraft Carrier TRAVEL But Aircraft Carrier AR TRAVEL I didn’t become an overnight millionaire. ’ the lady said, producing a card with her ID on it.
Read more

Prezentacja 2014 - Education - DOCSLIDE.PL

Prezentacja Ecommerce Trends 2014 Prezentacja Michała ... Warsztaty Szkolenia Doradztwo inspiracyjne Sesje ... Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 ...
Read more

Nikko Biernacka - HubSlide

Sesje ar tmodowe prezentacja 2014 3 months ago. Education. Prezentacja nikko 2014 3 months ago. 1 views. General . Portfolio pr design ewa skrzypiec sylwia ...
Read more

HARMONOGRAM PRAC na lata 2014-2020 I sesja strategiczna

zaproszenie uczestników Zespołu na sesje strategiczne. Maj/czerwiec 2014 ... Prezentacja podstawowych wskaźników opisujących sytuację
Read more

Prezentacja programu PowerPoint - wirtualnysegregator.org

sesje AMA) rób swój komiks. ... H AR UKI MURAKAMI 560 Pinów . Libraries are important because ... 10/22/2014 1:54:43 PM ...
Read more

Harmonogram sesji sejmiku / Samorząd Województwa Mazowieckiego

Sesje; Uchwały sejmiku ... Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku w formie ... Prezentacja ...
Read more