Seo web

17 %
83 %
Information about Seo web
Design

Published on September 26, 2014

Author: quyendo2508

Source: slideshare.net

Description

Dịch vụ seo website lên top của King Ads xin cam kết sử dụng seo mũ trắng, an toàn, minh bạch, uy tín .
Số 4 Hoa Sữa P.7 Q. PN
Hotline: 0916395631

Strategies Focused on lncreasing The ừẫ Reach & Vìsíbility of Your Business. DÍğOlMơrke†ing Q , Iịñìl .ifìỵâ 'Ì =,r ” L PQ `. 'VỀĩ`[* J ' ›)ẫ 1 J

`ilJ"ZỄl v'ĩi -.giè ra - `i tŕ Ạ~ ậ"` _ ` DÍg͆ơlMơrke†Íng n' Ĩ ra l ON @Ị Người dùng không Xem hết I 0 quả 1 trang google Người dùng không xem hết quá 3 trang google TRONG HÀNG CHỤC TRIỆU KÉT QUẢ TÌM KIẾM CHO MỘT n TỪ KHÓA TRÊN GOOGLE, LÀM THẺ NÀO ĐẺ TRANG WEB CỦA BẠN XUẤT HIỆN TRÊN TRANG ĐÂU KẾT QUẢ TÌM KIẾM CỦA GOOGLE Ềẵìllęiỉlẽẵlẽ ø ;.ổỀlínl[Ịl ll LỈlỆlỈ`I=.ll l'Il:lÍ!(ấIỈÌlLgỊ , vA'AvAvlvA'L.I0lkặIấIdl=..llềlí

TỐI ƯU HÓA C ,,,'u5q. 4Ỳ ưĨ"" Ấ DÍgi†ơl Mơrketìng ư ' I* 4' Ì T KĨ 'T ‹Ện '” " `Aậ~._ 'Tỉ Kĩ_ I 1 1 ^ ỉxIG CỤ TilIi lrT(ửlẾM Ể`ẵìl1gI=.l`:ÝỊ: r _.=r=lểlll1si ll Lllẹlìíẩll l'ẢỀÌÍỂỸanlLỆ` vivlvA'^vA'›.I0lLI:l›Ễl›=..lIcIỈ

`IljI`Z`ýi V" `í ẻ.ii° I` Ệ x“_` gã _` DÍgi†OlMơrke†ing ‹` Iiii Ê" Ĩlŕìŕ TTĩ.iI II=i O SEO LÀ GÌ? O SEO LÀ LÀM GÌ? O HIỆU QUẢ CỦA SEO? <> ƯU ĐIẺM CỦA SEO ? O TẠI SAO NÊN CHỌINI DỊCH VỤ SEO KINGADS O QUY TRÌNH SEO TẠI KINGADS O DỊCH Vụ SEO CỦA KINGADS O LIÊN HỆ TƯ VẮN VIÊN KINGADS ẵ`ẵìlIgI:_Iâ<Ir: ứ ,.=r=.Ie3`lìlLęI Il Lllệllìỉll ivliỉliztaũlug vIvlvIvlvIIL.i‹ìlk;I=,IăỈl›=..llcli

illiẵvl V" “Ị aŕldl ` I^^' “ “ x“_` ậ'I` _` DÍgi†OlMOrke†Ìng ẹ” qi Ệ ' I ẵ.:`u là một quy trình kết hợp giữa các ` chuyên gia và phần mềm chuyên nghiệp . l nhằm đưa 1 website cụ thể vào danh Sách `i O Top 5 hoặc Top 10 Công cụ tìm kiếm (phổ biến hiện nay là Googe) đối với 1 hay 1 số từ khóa xác định. IIIẸÍ .IÍệ'Ê I`l2: “ì“l, do Google chiếm hơn 85'Vo lượng tìm kiếm của người dùng lnternet,nên Seo tại Việt Nam được hiểu là Seo Google. Ể`ẵll1ậI=.I`:Ỹl: r _.=›=Iê`lllIsI ll Lllẹliìẩti lllklíẵfanlmệ IIvlII'^IA'›.I0lLI:I›Ểl›=..lI:lỈ

SEO Ads G0 816 *“*e*“°We° @É l“JelJ lniages `ư'Id›?ÙS llỀI=tS l`v1ŨlE ' SÊ5i~Ệlì About i 0i0 U00 results IO 26 Seconds) quà Quang cáo google Công ty thiết kế Web HCl`v"l - ytuoPgcesign.neI siwgiĩ Iìet thietkewebr Ĩ,=,` : VT3iĨ`Ị `Ỉì`,` .I,`y I, i/ Ĩhiểt l(e 'I , 'IIẽ"` l ŕLỆ`L`-`É'ăl Tao Website cho Công việc Dịch Vu thiết kế website - lcoIor.vn Ệịệg ” l I1r,Iì ĨhieI~kerwebr` llsite ” l 'nIIẫẵ› 'ẫv Title! kt? Thiet ke web "5 ,II Ihietvke-website ' /ellsíte ết kế web gia rẻ ai " I;I3rĨ` ' Thiet ke Web - l`ự`liẽn phi Website ban hang Chuẩn SEO Công ty thiểt kế web TRUST.vn S `,`F`i thletrkerwebsite ' Kết quả SEO Thi wvIw.IlIieIkeweb,conI/ V Translate this page I s- Ii 'l by Đoàn Hữu Từ - công ty thiểt kể web TRUST vn thiểt kể website chuyên nghiẽp` cao cẳp, chuẫn SEO. Bảo hành I/ả hỗ trọ tron đờl Không thiểt kế web giá rẻ kém chẩt lượng, Thiết kể webiste ° Dịch vụ Web ‹ Giời thiệu ~ Khách hàng ị,I3 II,I `I.I iii `.*lí3l›SiIL=, ế-I iii Pliãlì HLI`_,` Iciì Pi2!1`3C`v'ả3 Côngty Việt AZ Thiết kế website, thiết kể web, giá chỉ 500K ' Illíetke,websítl!500k,conl v Translate this page iltitặt VU ~`n`Ềl›5ií8 'l ` `T Thiết kể website ìhỉềt kể weh với nhỉ 500 nnn VNÐ han rỏ rĩurơc 1 wBhSitP hán ;`s ìâvì i-TĨ,iLẫ` ` :u'u I" 2 Kingads - Leading ln Digital Marketing www.kÍngads.net

DÍgi†Ol Mơrkeiìng ư ” Làm SEO là thực hiện các thao tác thõa mãn tiêu chí của Thuật toán sếp hạng của Google. Nhằm đưa website lên vị trí xếp hạng mong muốn,với từ khóa Xác định. Ể`ẵll1gI=.I`:Ýl: r _.=r=IểlllIsI ll Lllẹliíẩti IvIl=.III‹:!íllLỆ) IIvlII'^IA'›.I¶lLI:I›Ễl›=..lIcIỈ

"Ìễẵ ilI,lị†ắLị[: Tối ưu nội dung và lập trình trang web DÍg͆Ol Mơrke†Íng a ` *“'lị~o-Ịĩ ii ìạẵoiị iắotịlề Xây dựng backlink > Tăng múc độ uy tín (pagerank của trang web) Ỉ`2ìllelS.l'ẾẪÌỂ` r ,.ồÝĩlỂnl[gi Il Lllẻllíẵll ltllỉlíĩtaũluị vi'AvivlvIvL.i0lkgl:ldl=..llclí

"LlẨ“`ẫ`l `v"vlI1 *`Ĩ` Ti* fl i`II . .‹ › . ii--I rĩ) i ` “ iã -O _ Ạ Dlgltơl Morketlng `+v“- r` en 1 `IiIl.I-Ổ.ll.lig`trỢ Kấẵl lfẫlil lFễĨllLO,L=. Í-r lề r ` ?E2 Ạ ậrøìẵ `,ø`ẫ'ì` F;` ỹlili " Ỏlnìlẵ ẵẫ ñíl I.Ĩ"p'Lụ ”.a'ỊLμỂ- 'w.r.i,.a..‹:.`- ra -“ .L ìnllii lqŨ.ÌoÌ,i . `lỀ]lLęl iiIlI'tv"` 9Ỉ=3." ifầịí ÍỄĨII iii!! lgìi ,ll_ÌlÌ,Ểll,I o‹1oll94t~ 'EI0` Yi'i=IĨ0I:li`‹-I Ì`ẫiỂẵ.Ìgt I crẵlll plìlẫlill Ẩ_I10Ỉii 'IỊI Ei `l`-`]lLgl 0ĨlơI=.IlI`lI iii!! ỈoI=“.IlI iIẽ.llLgL `F-`]lLę| ęlili ll°ll,ồ"'llv`lIỮ.“1o`llLgv_l `“lil'ẽìl.L lilli iỉIẩ'.:i ÍĨl,I!i=.j iỉâlllgi "(01,01 'lli Ị 1‹qẸÌi iltấllu ìttlllsị Itlơ ẦÍFI QẺÌIH c;lỊtề]lIgl 9P=.I :I`lIỊIi!`ll[gỊ 'lll';ẫI,L ztirẫlut iniiil ỉicliư oiiltllin iiIấII_Iel vlằl vn iirằ Iilịaovllsl ÌITZJỊL Ễẫlllâlẵlẫlồ - LqỂỆlỒnllgl III ịiltęnỉàll tvII::Ii:‹ậIIiiLgI “vttliivlvivi.t0luIẩlCls..lIậIÍ:

L.ỊịIỀIịIịi ị1'_1!oỂĨỀỈ ịiịlĩễiịiịl .Ể“ẵ.Ll.Ii ịỈ°.i.`lịI'Ĩ.ịI-C-Iị“lịI ịỸl.I,'ĨỊ.I.'lịL;:j;J 'ìỶ”Ĩ,ì.Ì.l -iỌ'I ĨìCi-r CI°iii`I OE^O tã Ẩ Na-:fa ` ;`Í-ỈXL; ãó "”7 tỉ ẾT7 `Ể]lLỊl tiỉrẵlọìil Ìtẵlitgl l`lIỊl!"Ĩ íĩẵltl ỉỈẫl1 'iỲ1ẽiĨ0I-Ỉlĩítt-` ,lỂl,lậỂ ỂỶỆ-`ẨQỈ_°ll Íẵ,l!tlẵ`JlIgl .Ệl!lĨỈẫ,ll. ẵììl ỈgỈ1l,Íll.l 'ÊI ằlẵll Il1Ĩu_ỊỊg“| DÍg͆Ol Mơrke†ing 1 IT.” Ờ oỂ`,ẵLlịrẵlịÌị[ẸÀ`| `ỂịũÍịIịÌi li~'ỆÍ li.i.Iấ~ lellilịigtíiì .lỗ`-lẠil_l í`lIịrĨ="I.'l.l 'Ĩ.lỂìĨ =i.i.I.Ỉ.L.. Ềằlltęlâlỉla ø L.=IẽldlilỊgI Ill Lllậll`I=.ll I`vIi=.`IlIt‹fvllllul_I 'Ả".^lI'^'A'L` .ÌỈĨILỆIẾỈÍ lũ; . IIỆÌĨ

OO Ố 000 *s..r.Ấ' Ấ A. ›ị;,ị vll * ` Sli) V “ Y” _ ` l~ _ ` DÍg͆Ol Mơrketing e ” -Í-F 'B ..me ° di ạt nr' í É'ø' dì' ìỉ cs ,` ,. Ơ I Iụ. ạ I i I ạ J. `I ll& SI I . UI I .sỰ. ẳú l` Ỷ 'Ở KingAdS quan tâm đến hiệu quả đem đến cho khách hàng Luôn lấy chẩt lượng làm kim chỉ nam hoạt động Luôn luôn thực hiện quy trình seo minh bạch an toàn và và chuẩn mưc Có nhiều kinh nghiệm Seo cho các từ khóa cạnhtranh nhất trên Internet như: rút hầm cằu,chuyển nhà trọn gói,balo,laptOp.... Chi phí hợp lý,thanh toán linh hoạt Dịch vụ khách hàng tốt nhất í`IìlLậI:I`2ỸI: 1 ,.=›-qlếllltgi Il Lil-,ĩli`t=.li IvIi=.IlI:‹:llilLv.j. VẦvẨ'llẦlẦv».ỂnIuỀlỂk..Ilai

i Ấ"` _- I` Ầ vi.À Ẹ 1',i ` ~ .` Digi†OlMOrke†Íng ư~"i , __ rạ “iI““““””^,†"Ĩv FỊFỶĨ :I °"li lI" iI*Ẹ" Q x . .. . ., Phàntic “ì Fii"Iti:III.:"-.lic ít -JI-"" 'Ì ' , Ễ 8 r d Dành giá và ị diều chính llẻn tiếp ,` 48 Ệ I Xàyịdựng hệ thông back link SEO Onpũge I L Ỗ ụ . " `”“">r-'sr`ủ ouẫ" lyivảuỏluu ` Tao 5It`-map. wẵlẫmaster *al .dang ký danh ba Iv'›:ơb rit xz Ềẵìltęiìlỉlạ 1 L.°vIậl0ĨlIlLęI Ill Lnậnkll lvIlểIit‹ềIÍlILçI ,,, vItAvIvAvI'L.t0lu|qIđl=μ.llaỉ

[I-Ịỷ.2v` VII I: ` VẢẨ. Ệ Y” _` ậ'i` _ ` DÍg͆Ol Mơrketing e ” =_3li'I ` i°í ,I le ii= T i ”'Iĩ` `.. AI Ì . I ! I u"Ù ầ ri., [ 1) SEO Hệ Thống => Khách Hàng Ðẩu Tư Chuẩn IVĨỰC và Ngân Sách Lớn Ồ KingAds cung cắp giải pháp SEO cho toàn hệ thống Website ngành nghề của Quý Khách O Hệ Thống Từ Khỏa Bao Gồm : ạ Từ Khóa Ngành + Từ Khóa gắn với thương hiệu ngành ạ Từ Khóa sản phẫm/ dịch vụ cụ thể 2) SEO Từ Khóa => Khách Hàng Ðẩu Tư Trọng Tâm,Ngân Sách Tập Trung Ò KingAds cung cắp giải pháp SEO cho các tử khóa chủ chốt của ngành, sản phẫm, dịch vụ của Khách Hàng,tập trung cảc từ khóa hiệu quả nhất,tăng doanh thu nhanh nhất do KingAds hỗ ừợ nghiên cứu và đề xuất í`IilLậI:I`:ẩIe z ,.3ử'qlễẫlÌl1gi Il Lliẹliiãli lllklíẵtanlmị vIvlIivẦIAvμ.I0lIgI:Iệl=..llcli

A. ịýfl *igi `ẵ..íÌli" Ile- ụv"V`l| 1 '= 1 i, JL _ __ 'E , L . Ạ DÍg͆Ol Morketing D - Chi phi đầy website tử vị tri hiện tại lén Vị tri TOP cam kết cho một từ khỏa cu thể - Kingads hoàn 100% phí nếu website khòng lén TOP như cam kết - Tối ưu liẻn tục để duy trì vi tri TOP của website đối với từ khóa cu thế. - Kingads bồi hoàn 100°Áa thời gian website rơi T khỏi TOP. {L t`Iili ,olìli ”o:Iu I _ - Mức độ cạnhtranh của các website khác đối l v T .ti Ĩ` ịị Ệ =` T *li ' vỚitù'khỎa. ” ii T °` T l ` T ` - Mức dộ tối ưu hiện tại của dối thủ với từ khóa. tẵìltęiìiỉlạ ~ L.:rậlđlỈlLęI Ill Lnậnkll lvil=ỆliỈ‹ềIIlILợ_I lA'.ẦlẢ'Ấ'Ả'L.Ể0lLỊỀlỀlỂμ.I[ỗÌÍ,

[I-Ịỷ.2v` VII I: ` 'AA' Ệ Y” _ ` Ế *` _ ` DÍg͆Ol Mơrketing e ” ”Ti ,ị iT”iii.eỊT,:' O ĐÔI TÁC Đà TRlÊi`l KHAI + tl1egioibalo.net : Top 1 google, từ khóa : balo, balo laptop, balo du lịch, balo máy ảnh + tuvansetup.com : Top 1 google, từ khỏa : tư vắn setup, setup nhà hàng, setup caphe bar, tư vẫn setup nhà hàng khách sạn + Milazo.vn : Top 1 google, từ khóa : quằn áo nam, quằn áo nữ, quằn jean nam, quần jean nữ O ĐÔI TÁC ĐAi!G TRlÊi~! :‹HAI + phuongnampro.com,Top 3 , từ khóa : sản xuất phim quảng cảo, phim quảng cảo, phim quang cao + autotoyota.vn : Top 3,từ khóa : xe ToyotaToyota innova, Toyota Vios, Toyota camry,. Vả còn rất nhiều Website đã và đang được KingAds duy trì top Ở hầu hết các lĩnh vực như: Bắt động sản, nhà hàng, thời trang, công nghệ, phụ kỉện..... b í`IìlLậr:I`2ỸI: 1 ,.=›-qlếllltgi Il Lli-,ĩli`t=.li IvIi=.IlI:‹:llilLv.j. vIvlIivẦvAvμ.I0lIgI:Iệl=..llcli

CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ “QUẢ1`Ĩ`ỈLĨ *CÁO MN`GADS DÍg͆Ol Mơrke†ing Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Ðiện Thoại: 083 5173947 Email: ínf0@kingadS.net www.kÍngads.net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kíngads.net

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Erstellen von Webseiten, SEO, Web-Programmierung

Erstellen von Webseiten website spezialist, SEO, Web-Programmierung
Read more

WEB & SEO Agentur - Werbeagentur - Servicio Creativo

Gewinnen Sie erfolgreich Neukunden über das Internet. Herzlich Willkommen bei der Web & SEO Agentur SERVICIO CREATIVO. Seit mehr als zehn Jahren sind wir ...
Read more

Web 3.0 Begriffserklärung & Definition - SEO Analyse

Web 3.0 Begriffserklärung und Definition im SEO Lexikon; dem Glossar zur Suchmaschinenoptimierung auf SEO-Analyse.com
Read more

Search engine optimization - Wikipedia, the free encyclopedia

Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the visibility of a website or a web page in a web search engine's unpaid results—often ...
Read more

Internetagentur Heidelberg · Mannheim : Sunrise Web ...

Sunrise Web & Marketing GmbH: Internetagentur für Suchmaschinenoptimierung (SEO), Onlinemarketing und Webdesign mit Standorten in Heidelberg und Mannheim.
Read more

SEO in Augsburg | Suchmaschinenoptimierung mit gz[media]

Ihre SEO-Profis für Top-Platzierungen: Professionelle & seriöse Suchmaschinenoptimierung mit gz[media] in Augsburg. Testen Sie uns! Gleich Anfrage starten
Read more

Suchmaschinenoptimierung – Wikipedia

Suchmaschinenoptimierung, oder englisch search engine optimization (SEO), bezeichnet Maßnahmen, ... wenn er durch das Web surft und zufällig Links anklickt.
Read more

Online Marketing & SEO Agentur aus Augsburg | Seoratio

SEO & Online-Marketing Agentur. Seoratio ist eine Online-Marketing-Agentur mit Fokus auf professioneller Suchmaschinenoptimierung. Unser Experten-Team ...
Read more

expiredweb – SEO, Web, Mobile, Daten

SEO, Web, Mobile, Daten ... Wie vor einigen Wochen angekündigt, hat Amazon Streaming-Geräte, die Amazon Prime nicht unterstützen, komplett aus dem ...
Read more

SEO Agentur Frankfurt | RTO GmbH

Wir sind eine SEO-Agentur in Frankfurt, die das Beste aus Ihrer Website heraus holt, damit Sie langfristig mehr Umsatz machen können. Hier Angebot einholen!
Read more