Sem1 piszemy pracę

59 %
41 %
Information about Sem1 piszemy pracę
Education
c k

Published on March 20, 2014

Author: VictoriaKamasa

Source: slideshare.net

O J Ę Z Y K U P R A C Y L I C E N C J A C K I E J dr Victoria Kamasa IJ UAM PISZEMY PRACĘ

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Przy zdaniach mówiących coś o świecie:  znamy ich źródło i je podajemy;  nie piszemy takich zdań ;).  Wyrabiamy sobie nawyk wewnętrznego pytania: „Skąd to wiadomo?” – jeśli nie wiem – nie piszę.  Próbujemy czytać jak złośliwy recenzent – na co mógłby zwrócić uwagę, co skrytykować, co podważyć. Wynalazek i rozpowszechnienie się Internetu miały w szczególności znaczący wpływ na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  unikamy ogólnych stwierdzeń bez pokrycia;  na listę „zakazanych” trafiają także:  jak powszechnie wiadomo;  wszyscy wiemy/ każdy wie itd.;  powszechnie (znana teoria, uznany językoznawca) itd.;  w sposób naturalny/ oczywisty;  jest naturalne/ oczywiste/ powszechnie przyjmowane;  jak logicznie wynika z… Ta teoria była masowo uznawana do okresu międzywojennego, później jednak większość polskich specjalistów przestała ją akceptować ze względu na niewystarczające źródła.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy tak silnych zdań twierdzących, zwłaszcza w kwestiach, których nie jesteśmy pewni. Odnoszą się one do ludzi, roślin, pór roku i dnia, jednak najciekawsze wydaje się być znaczenie zwierząt.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Dbamy o dokładność tego co piszemy:  Prawa nie mają założeń – założenia mają teorie;  Przy cytowaniu konkretnych ustaleń – zwracamy uwagę na ich nazwy własne. Zgodnie z założeniami prawa relatywizmu językowego autorstwa amerykańskich etnolingwistów E. Sapira i B.Whorfa.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy modalności bez pokrycia:  skąd wiadomo, że trzeba/należy/nie można/jest niezbędne;  Zamiast tego odnosimy się do naszego działania:  w niniejszej pracy za istotne uznane zostanie również;  w swoich badaniach wezmę również pod uwagę; Pierwszy rozdział pracy ma na celu przybliżenie definicji, których zrozumienie niezbędne jest w dalszej analizie tematu.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy stwierdzeń dotyczących związków przyczynowo-skutkowych, których:  nie dowiedliśmy w badaniach;  nie znamy z literatury. Jednakże popularność, dostępność i użyteczność Internetu przyczyniły się nie tylko do rozwoju przechowywania i przekazywania informacji, czy też ułatwieniu dokonywania transakcji, ale także wpłynęły na zmiany w sposobie porozumiewania się użytkowników.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy słów wartościujących;  Unikamy konstrukcji sugerujących wartościowanie;  Zdajemy sprawę ze stanu rzeczy, a nie oceniamy go. Jeżeli chodzi o podrzędne odmiany dialektu to można je określić, jako gwarę lub narzecze, często używane zamiennie.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy prezentowania własnych opinii o świecie;  Przedstawiamy wyniki badań bądź hipotezy:  jasne, że jest to hipoteza;  możemy uzasadnić stawianie takiej hipotezy;  hipotezy testujemy ilościowo; (…) przeciwnicy liberalizacji prawa narkotykowego zdają się częściej wykorzystywać wygodniejszy i prostszy do skonstruowania obraz „wrogów zdrowia publicznego”

dr Victoria Kamasa IJ UAM  stosujemy określenia z języka naukowego :  „zakłamanie wyników” przez niewłaściwy dobór próby ma swoje określenie (obciążenie) i takiego określenia używamy; Podział może nie pokrywać się z ogólnie przyjętymi w Internecie kategoriami, lecz jest konieczny, aby wynik badań nie był zakłamany.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Uważamy na precyzję w zdaniach;  Temat badań to tłumaczenia, cel – poznanie specyfiki itd.  Hipoteza to twierdzenie, nie pytanie.  Wskazujemy, wykazujemy że nie czy. Celem pracy jest próba scharakteryzowania obrazu świata narzucanego przez partię komunistyczną poprzez media.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  zwracamy uwagę na precyzyjny dobór słów:  czy używane spójniki pasują do zdania;  czy podmiot zdania może wykonywać czynność wskazywaną w orzeczeniu;  czy dana cecha/czynność odnosi się tylko do ludzi; W tym celu autorka porównała kanon przyjęty w artykułach/książkach/podręcznikach widniejących w bibliografii oraz realia spotykane na japońskim forum/forach internetowych przy założeniu, że użycie konkretnych słów, partykuł, kolokacji czy form gramatycznych jest silnie uwarunkowane kulturowo.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Precyzyjnie formułujemy myśli;  Uważamy na brakujące dopełnienia, zgodność podmiotu w poszczególnych zdaniach itp. Polacy ujęli słowo Ślęg, co oznacza mokradła lub słotę, a tym można uzasadnić wysoką wilgotnością terenów wokół góry Ślęży i rzeki Ślezy, która przez moczary płynie.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Nie piszemy felietonu, tylko pracę naukową;  Nie używamy bez pokrycia formy „my”, „oni” itp. – niech zawsze będzie dokładnie wiadomo, o kogo chodzi; Podświadomie czujemy już jako nastolatki, na podstawie rozmowy z przedstawicielem przeciwnej płci, że choć mówimy o tym samym, mówimy w zupełnie różny sposób.

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Unikamy tautologii;  Unikamy strumienia świadomości;  Unikamy „wielosłowia”;  Każde zdanie coś wnosi – prowadzi czytelnika dalej założoną przez nas drogą; Jest to ciekawe zagadnienie z racji tego , że badania nad samym językiem używanym przez kobiety i mężczyzn są bardzo interesujące .

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Piszemy o temacie i badaniach, nie o pracy ;-)  wyjątek: akapit we wstępie, w którym przestawiamy układ pracy oraz odwołania intertekstowe (np. jak zauważono wcześniej) W tym celu autorka porównała kanon przyjęty w artykułach/książkach/podręcznikach widniejących w bibliografii oraz realia spotykane na japońskim forum/forach internetowych

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Piszemy o temacie, nie o sobie .  Deklarujemy, co zrobimy, a nie jakie są nasze chęci/marzenia/pragnienia. Moją pracę licencjacką chciałbym rozpocząć od postawienia głównego problemu badawczego (…).

dr Victoria Kamasa IJ UAM  Stawiamy sobie ambitne cele, ale nie zarzucamy nimi czytelnika. Uzyskane wyniki i ich analiza może pomóc ograniczyć te błędy.

Trochę porządku dr Victoria Kamasa IJ UAM  anglosaska struktura akapitu:  jeden akapit – jeden temat;  układ:  Zdanie wprowadzenia (opcjonalne);  Teza;  Argumenty przemawiająca za tezą/rozwinięcie tezy;  Kontrargument (opcjonalne);

Wujek dobra rada dr Victoria Kamasa IJ UAM  Używaj tylko słów, których znaczenia jesteś pewny.  Używaj takich zdań złożonych, w których sam się nie gubisz.  Uzasadniaj podejmowane decyzje.

Podsumowanie – 3P dr Victoria Kamasa IJ UAM PRECYZJA - PEWNOŚĆ - PORZĄDEK

Podsumowanie – 3P dr Victoria Kamasa IJ UAM  PRECYZJA:  słowa – w ich właściwym, dokładnym znaczeniu;  zdania – zgodność podmiotu z orzeczeniem (też merytoryczna ;)), wszystkie elementy zdania;  zdania złożone – sensowne połączenia, właściwe użycie spójników;

Podsumowanie – 3P dr Victoria Kamasa IJ UAM  PEWNOŚĆ:  tylko twierdzenia, co do których mamy pewność;  tylko związki, co do których mamy pewność;  tylko to, o czym możemy orzekać na podstawie literatury lub badań (np. nie o intencjach, stanach mentalnych mówcy)  szczególnie uważamy na: związki przyczynowo- skutkowe

Podsumowanie – 3P dr Victoria Kamasa IJ UAM  PORZĄDEK:  jeden akapit – jeden temat;  czytelna narracja;  prowadzenie czytelnika przez to, co wcześniej ustaliliśmy i uporządkowaliśmy;

technikalia dr Victoria Kamasa IJ UAM  Marginesy: 2,5 + 1 cm na oprawę;  Czcionka: Times New Roman, 12 pt.;  Odstęp: 1,5;  Brak zwiększonego odstępu po akapitach;  Bibliografia oksfordzka;  Cytaty – wg uznania;  Przypisy dolne – numerowane w rozdziałach;  Tabele, wykresy – podpisywane i numerowane w rozdziałach;  Podrozdziały – numerowane (1.3); LUB szablon ze strony

Technikalia – szczegóły dr Victoria Kamasa IJ UAM  Pytań w zdaniu nie rozpoczynamy dużą literą i nie kończymy znakiem zapytania np. Istotne wydaje się pytanie, jak język wpływa na pozycję kobiet.  Przypisy zaczynamy dużą literą i kończymy kropką.  Przy wypunktowaniach – na końcu stawiamy kropkę lub średnik.  Ilość dotyczy niepoliczalnych, a liczba policzalnych.  Przymiotnik w stopniu wyższym wymaga uzupełnienia typu od/niż np. te czynniki mogą powodować mniejszą liczbę błędów, niż w przypadku osób uczących się jedynie w szkole.

Co MOŻE WORD? dr Victoria Kamasa IJ UAM  style;  automatyczny spis treści;  automatyczna bibliografia;  szablon;

PLANY dr Victoria Kamasa IJ UAM  03.03 – opis metodologii  05.03 - indywidualne konsultacje (wizja pracy, spis treści);

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sem1 piszemy pracę - Documents

Piszemy pracę O języku pracy licencjackiej dr Victoria Kamasa IJ UAM PISZEMY PRACĘ Pokażemy problemy z tego i z zeszłego roku. Nie checemy się ...
Read more

Sem1 piszemy pracę - Education - docslide.pl

Sem1 piszemy pracę 1. dr Victoria Kamasa IJ UAMPISZEMY PRACĘ 2. dr Victoria Kamasa IJ UAM Niezwykle popularną formą aktywności w ...
Read more

Victoria Kamasa - Informacje o osobie wraz ze zdjęciami ...

Sem1 piszemy pracę 1. dr Victoria Kamasa IJ UAMPISZEMY PRACĘ 2. dr Victoria Kamasa IJ UAM Niezwykle popularną formą aktywności w sieci jest.
Read more

Jak napisać pracę kontrolną z polskiego? Nigdy nie ...

Jak napisać pracę kontrolną z polskiego? Nigdy nie pisałam takiej pracy, wiec nie wiem jak to ma wyglądać, to cos takiego jak rozprawka czy inaczej to
Read more

praca inżynierska - konspekt - gameskids.grejt.pl

Dobrą i klarowną pracę dyplomową lub magisterską. 1. Mówi o tym, jak należy napisać plan pracy i konspekt, jaki powinien być układ przyszłej pracy.
Read more

Szanowni Nauczyciele i Nauczycielki

Piszemy listy na jesiennych listkach Uczeń: ... wykonuje pracę plastyczną nietypową techniką – wydzieranka; wypełnia kontury godła Polski,
Read more

jak powinna wygladac praca kontrolna ... - Zadane.pl

sem1.klasa1. rok szk.2011/12 po ... W zakończeniu piszemy zazwyczaj swoje własne spostrzeżenia. Bibliografia na końcu strony lub kolejej stronie; czyli ...
Read more

praca inżynierska konspekt - lzsfatma.iscool.pl

Jak napisać pracę magisterską· Jak napisać konspekt pracy ... Konspekt pracy magisterskiej piszemy" pod klienta" Oferujemy ... (sem1) -sporządzenie ...
Read more