Selection of CB cow in Kannada

33 %
67 %
Information about Selection of CB cow in Kannada
Entertainment

Published on November 12, 2008

Author: jayavetdoc

Source: authorstream.com

Slide 1: GvÀÛªÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀÀUÀ¼ÀÄ ºÉÊ£ÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À 1-3 ¸ÀÆ®zÉƼÀV£À zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À¨ÉÃPÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì 6-7 ªÀµÀðzÉƼÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉZÀÄÑ ºÁ®Ä PÉÆqÀĪÀ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ËªÀÄå ¸Àé¨sÁªÀzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÈzÀĪÁzÀ PÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄt¥ÁzÀ ZÀªÀÄð ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAwAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄgÀÄPÁzÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ UÀÄArUÉ zÉÆqÀØzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. Slide 3: PÉZÀÑ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉZÀÑ® ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØzÁVzÀÄÝ PÀtÂÚUÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀ ºÁUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉZÀÑ®Ä zÉÆqÀØzÁVzÀÄÝ ªÀÄÈzÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.    ªÉÆ¯É vÉÆlÄÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVzÀÄÝ zÉÆqÀØzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀ CUÀ®ªÁVzÀÄÝ PÀrªÉÄ E½eÁjgÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ »AUÁ®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ CUÀ®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.   ¥À±ÀÄ ªÉêzÀåjAzÀ ¥ÀjÃQë¹ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ zÀ£ÀUÀ¼À£Éßà Rjâ¸À¨ÉÃPÀÄ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Selection criteria in cattle for milch purpose Kannada ...

Selection criteria in cattle for milch purpose Kannada BAIF Karnataka ... KANGAYAM CATTLE SELECTION ... Features of Jersey Cow Kannada BAIF ...
Read more

Crossbred Cow Management in Karnataka - Digital Green

This featured collection of videos deals with selection and maintenance of cross breds like HF, Jersy. The videos listed covers broadly cross cows ...
Read more

Cow Families - CORUMBENE BRANGUS

CB News Blog; Cow Families. Corumbene Brangus believes in the importance of cow families. ... The selection of our cow families is based on true performance.
Read more

Forest cover selection and activity of cow moose in summer

Forest cover selection and activity of cow moose in summer Mike W. DEMARCHI ... Cow moose used sites with relatively denser forest canopies
Read more

Selection of a Mathematical Model to Generate Lactation ...

Selection of a Mathematical Model to Generate Lactation ... lactation curve of a dairy cow was proposed by Brody et al. (3) using the exponential decline
Read more

An Optimal Construction Morphology Approach to Augment ...

An Optimal Construction Morphology Approach to Augment Consonants in Kannada 1 ... ‘child’ ‘one’ ‘cow’ ‘road’ ‘foot’
Read more

Cattle management in dairy Kannada BAIF Karnataka - YouTube

... brought from slotter housewith proper management getting ... management in dairy Kannada BAIF ... Selection criteria in cattle for ...
Read more

Google Translate

Google Translate for Business: Translator Toolkit Website Translator Global Market Finder. Drag and drop file or link here to translate the document or web ...
Read more