Sector Terciario

60 %
40 %
Information about Sector Terciario
Education

Published on March 11, 2014

Author: profejrhis

Source: slideshare.net

Description

Una presentación esquemática sobre o sector servizos.

• Sector económico que se ocupa de ofrecen servizos a poboación, incluindo actividades tan diversas como: sanidade, educación, comercio, transporte, turismo, banca, etc. Nos países máis desenvoltos medrou en importancia, tanto polo número de traballadores como pola riqueza que xera, sendo o secotr económico máis dinámico.

4

• Actividades en expansión. • Moi heteroxéneas. – Pola variedades de servizos. – Calificación do persoal. – Tamaño das empresas. • Reparto desigual segundo os países. • Intanxibles ou inmateriais. – O que se valora é o esforzó persoal na prestación do servizo. • Imposibles de almacenar. • Preto do consumidor. • Nivel de mecanización baixo.

6

• Sector Terciario Superior ou Cuaternario. – Debido ó crecemento do sector terciario, veuse toda unha serie de servizos relacionados cos avanves científicos apolicados a microelectrónica, da informática, bioindustria, bioxenética, industria espacial

• Máis salientables. – Educación. – Sanidade. – Comercio. – Transporte. – Lecer. – Cultura. – Deportes. – etc.

• Sector Terciarios Banal. – Dedicado a toda unha serie de actividades que esixen moi poca preparación e están mal remunerados. – Tipos • Servizo doméstico. • Limpeza. • Venda ambulante. • etc.

10

• Servizos ó consumidor. – Préstarlles servizos as persoa, pero en moitos casos non son considerados básicos. • Ocio. • Turismo. • Comercio. • Servizos as empresas. – Prestarlle un servizo personalizado ás empresas. • Investigación. • Publicidade. • Xestión.

•Servizos de distribución. – Serven para transportar e intercambiar bens, informacións e servizos. • Almacenamiento. • Transportes. • Cominicacións. •Servizos sociais. – Prestan servizos ás persoas para cubrir as necesidades básicas. • Sanidade. • Educación. • Xustiza.

• Aumento da esperanza de vida. • Incorporación da muller ó mundo laborarl. • Reducción da xornada laboral. • Xeneralización das vacacións pagadas.

14

• Características. – Actividade que cerece nos países desenvolvidos. – Creceu grazas a • xeneralización da semana laboral de 5 días. • existencia de vacacións pagadas. • existencia de vacacións pagadas. • dispoñibilidade de máis tempo libre. • mellora na rede de transportes.

– Convertese nunha das actividades económicas máis importante de moitos países • Creación de empresas e servizos. • Supon unha fonte de ingresos para moitos países. – O sector adoita estar en mans de grandes empresas ou compañías internacionais, que están nos países desenvolvidos. – Destinos turísticos.

17

• Principais – Europa Occidental. – América do Norte. – Xapón. • Mediterráneo. • Caribe. • América do Sur. • Países exóticos – Asía Oriental – África. – Pacífico.

– Tipos de turismo segundo a distancia • Núcleos Próximos. • Nucleos Turísticos Intermedios. • Núcleos Turísticos Afastados.

20

21

– Efectos do Turismo. • POSITIVOS. – Representa ingresos para o país receptor. – Crea postos de traballo no país receptor. – Dinamiza a economía. – Pon en contacto diferentes culturas. – Facilita a aprendizaxe de linguas. • NEGATIVOS. – Contribue ó aumento de prezos. – Incrementa a especulación do solo. – Enriquece, na maioría dos casos as grandes empresas. – Crea postos de traballo temporais e de escasa cualificación. En moitos casos mal remunerados. – Ten un carácter estacional. – É unha actividade económica suxeita a crises, se hai problemas na zona (Guerras, crises económicas, terrorismo, etc.) – O turismo provoca problemas medioambientais.

23

• Definición: O transporte é o medio de traslado de persoas ou mercadorais dun lugar a outro. Existen varios tipos de transporte: aéreo, terrestre e marítimo. Para o seu desenvolvemento precisan de toda unha serie de infraestruturas (portos, aeroportos, estradas, vías férreas, etc.) e toda unha serie de medios de transporte (coches, trens, avións, barcos, etc.)

• FUNCIÓN DO TRANSPORTE ACTUAL – Desprazamiento cotián da poboación. – Desprazamento a lugares afastados. – Posibilidade da distribución de bens e servizos.

26

• CAMBIOS NOS TRANSPORTES ACTUAIS. – Aumento da capacidade de carga. – Intermodalidade no transporte de mercadorias, combinando varios transportes e o uso de contenedores. – Incremento da velocidade nos medios de transporte. – A mellora das infraestructuras. – Aumento da seguridade. – Redución do coste nos transportes • Aumento da capacidade de carga. • Aumento da velocidade.

28

• REDE DE TRANSPORTES – Esta formada polo conxunto de infraestructura por onde circulan as persoas e as mercadorias. – Partes dunha rede de transporte • Eixes ou liñas. • Malla ou rede. • Nós de transporte.

30

– É a rede de transportes máis usada e máis densa – Tipos. • Estrada. – É a rede de transportes máis usada e máis densa • Ferrocarril. – Máis axeitada para transportes de media e longa distancia. – Características – Problema: O seu trazado é moi rixido, co cal debe completarse co transporte por estrada. – Tipos

32

– Características • Idóneo para transporte a longas distancia. • Transporte de mercadorías lixeiras ou perecedoiras. • Rápido. • Seguridade. • Precisa de infraestruturas: Aeroportos. • Desvantaxes: – Elevado custo de combustible. – Elevado custo de mantemento. – Alto impacto medioambiental e contaminación. – Contaminación acústica.

• TRANSPORTE MARÍTIMO. – Cacterísticas. • Idóneo para transportar grandes cantidades de mercadorias a longa distancia. • Baixo custo do transporte. • É lento. • Necesita infraestruturas: portos. – Tipos: • Fluvial. • Marítimo.

36

• Definición: O comercio consiste na actividade de mercar e vender mercadorías co fin de satisfacer as necesidades da poboación.

38

• TIPOS DE COMERCIO. – Comercio Interior • Ten lugar dentro dos limites dun mesmo país. • Tipos – Comercio por xunto. – Comercio polo miudo. – Comercio Exterior • Realizase entre diferentes países. • Tipos – Importacións. – Exportacións.

40

41

42

• COMERCIO INTERNACIONAL ACTUAL – Características • Desprázanse enormes cantidades de produtos. • Uso de medios de transporte con gran capacidade de carga e eficacia a prezos razoables. • Creouse unha rede comercial de ámbito global. • Emprega a un gran número de poboación activa. • Concentrase dun reducido número de empresas, que acaba controlando case todo o comercio mundial.

44

– Definición: Fluxo comercial considéranse os intercambios comerciais que se producen entre vendedores e compradores. Estes poden ser realizados sobre materias primas, produtos manufacturados, servizos, capitais, etc. – Tipos. • Fluxos de materias primas. • Fluxos de produtos manufacturados. • Fluxos de capitais. • Fluxos de información.

46

• OS BLOQUES COMERCIAIS. – As necesidade comerciais a nivel mundial obrigou a moitos países a agruparse en bloques comerciais para eliminar as rivalidade e regular os fluxos no beneficio dos seus membros. – Características: • Proximidade espacial. • Unión de alfandegas. • Redistribución industrial. • Alianzas que crean un fronte común. • Realización de políticas de complemetariedade e unión de esforzos.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Definición de sector terciario - Qué es, Significado y ...

El sector terciario también se conoce como sector de servicios, ya que incluye aquellas actividades que no implican la producción de bienes materiales.
Read more

Setor terciário – Wikipédia, a enciclopédia livre

O desenvolvimento do setor terciário. Historicamente definido como um setor residual ou "improdutivo", apenas complementar aos setores industrial e ...
Read more

sector terciario - English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "sector terciario" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
Read more

empresa f del sector terciario - Spanisch ⇔ Deutsch ...

Das Sprachangebot für Spanisch-Deutsch: Wörterbuch mit Übersetzungen, Flexionstabellen und Audio, interaktivem Forum und Trainer für flexibles Lernen.
Read more

El sector terciario. - YouTube

Standard YouTube License; ... El sector terciario - Explicación interactiva - Duration: 2:48. Appademy 3,336 views. 2:48 El sector terciario.
Read more

sector terciario - Deutsch-Übersetzung - bab.la Spanisch ...

Übersetzung für 'sector terciario' im kostenlosen Deutsch-Wörterbuch. Weitere Deutsch-Übersetzungen für: sector
Read more

5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de producción ...

El sector terciario - Explicación interactiva - Duration: 2:48. Appademy 3,336 views. 2:48 5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de ...
Read more

Definición de sector primario - Qué es, Significado y Concepto

Estas divisiones, a su vez, pueden reunirse en tres grandes sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es ...
Read more

Sector Terciario. by Alejandra Monzón on Prezi

Sector Terciario. ¿Donde se centra el aparato productivo.? Se concentró desde sus inicios, en las regiones urbanas siendo no sólo un fenómeno urbano ...
Read more