SD Mua Chay 2009

7 %
93 %
Information about SD Mua Chay 2009
Spiritual-Inspirational

Published on February 17, 2009

Author: dac345

Source: authorstream.com

S? Ði?P MÙA CHAY 2009 : S? Ði?P MÙA CHAY 2009 Ð?C GIÁO HOÀNGBÊNÊÐÍCTÔ XVI Mùa Chay : Mùa Chay Hai d?c tính c?a Mùa Chay: Nh? l?i ho?c d?n mình ch?u phép Thánh t?y Sám h?i M?c tiêu: Chu?n b? c? hành m?u nhi?m Ph?c sinh C?m nghi?m quy?n nang Thiên Chúa Quy?n nang Thiên Chúa : Quy?n nang Thiên Chúa “kh? tr? muôn t?i v?, thanh t?y h?t l?i l?m, bi?n t?i nhân thành con ngu?i công chính, dem vui m?ng cho h?n n?ng s?u thuong, tiêu di?t h?n thù, gi?i hòa b?t thu?n, khu?t ph?c m?i quy?n uy” (Công b? Tin m?ng Ph?c sinh). Sám h?i : Sám h?i Mùa Chay là m?t hành trình t?p luy?n thiêng liêng cao d? hon. Trong Mùa Chay,chúng ta th?c hi?n ba vi?c sám h?i: c?u nguy?n, b? thí an chay Ch? d? s? di?p : Ch? d? s? di?p Giá tr? & Ý nghia c?a Chay t?nh B?n muoi ngày chay t?nh c?a Chúa trong hoang d?a : B?n muoi ngày chay t?nh c?a Chúa trong hoang d?a “Chúa Giêsu du?c Th?n Khí d?n vào hoang d?a, d? ch?u qu? cám d?. Ngu?i an chay ròng rã b?n muoi dêm ngày, và sau dó, Ngu?i th?y dói” (Mt 4,1-2) Qua vi?c c?u nguy?n và an chay, Ð?c Giêsu dã chu?n b? d? lãnh nh?n s? v?. Slide 7: Môisê dã an chay tru?c khi dón nh?n nh?ng t?m bia l? lu?t Slide 8: Êlia an chay tru?c khi g?p Chúa t?i Núi Horép Chúa truy?n d?y con ngu?i ph?i kiêng c? : Chúa truy?n d?y con ngu?i ph?i kiêng c? “H?t m?i trái cây trong vu?n, nguoi c? an; nhung trái c?a cây cho bi?t di?u thi?n di?u ác, thì nguoi không du?c an, vì ngày nào nguoi an, ch?c ch?n nguoi s? ph?i ch?t” (St 2, 16-17) Slide 10: Khi chú gi?i l?nh c?m ?y c?a Chúa, thánh Basiliô nh?n xét r?ng “vi?c Chúa truy?n an chay x?y ra t?i vu?n d?a dàng,” và “gi?i ran th? nh?t theo nghia ?y dã bày t? cho Adam.” Theo dó ngài k?t lu?n: “'nguoi không du?c an' là lu?t an chay và kiêng khem” (x. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Giá tr? c?a chay t?nh : Giá tr? c?a chay t?nh Giúp ta tránh t?i Ét-ra chu?n b? cu?c hành trình t? noi luu dày v? Ð?t h?a : Ét-ra chu?n b? cu?c hành trình t? noi luu dày v? Ð?t h?a “Tôi công b? l?nh an chay d? h? mình tru?c nhan Thiên Chúa chúng tôi, h?u nài xin Ngu?i cho chúng tôi di du?ng b?ng an cùng v?i con cái chúng tôi và m?i tài s?n c?a chúng tôi.” Er 8,21 Giô-na: "Còn b?n muoi ngày n?a, Ni-ni-vê s? b? phá d?." : Giô-na: "Còn b?n muoi ngày n?a, Ni-ni-vê s? b? phá d?." Slide 14: Vua cho rao t?i Ni-ni-vê: "Do s?c ch? c?a d?c vua và các quan d?i th?n, ngu?i và súc v?t, bò bê và chiên dê không du?c n?m b?t c? cái gì, không du?c an c?, không du?c u?ng nu?c. Ngu?i và súc v?t ph?i khoác áo v?i thô và h?t s?c kêu c?u Thiên Chúa. M?i ngu?i ph?i tr? l?i, b? du?ng gian ác và nh?ng hành vi b?o l?c c?a mình. Bi?t dâu Thiên Chúa ch?ng nghi l?i, ch?ng b? ý d?nh giáng ph?t, và nguôi con th?nh n?, khi?n chúng ta kh?i ph?i ch?t." Gn 3,7-9 Giá tr? c?a chay t?nh : Giá tr? c?a chay t?nh Phuong th? d? ph?c h?i l?i tình b?n v?i Thiên Chúa Slide 16: Ð?c Giêsu k?t án thái d? c?a ngu?i Pharisêu, nh?ng ngu?i tuân gi? nghiêm nh?t các quy d?nh c?a lu?t pháp, nhung lòng c?a h? xa cách Thiên Chúa Slide 17: “Ngu?i ta s?ng không ch? nh? com bánh, nhung còn nh? m?i l?i mi?ng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4) Vi?c chay t?nh dích th?c chính là th?c hi?n ý c?a Chúa Cha Giá tr? c?a chay t?nh : Giá tr? c?a chay t?nh Giúp ta tránh t?i Phuong th? d? ph?c h?i l?i tình b?n v?i Thiên Chúa M?c tiêu c?a chay t?nh Thi hành thánh ý Thiên Chúa Slide 19: “Ngu?i tín h?u, qua vi?c chay t?nh, mu?n khiêm nhu?ng quy ph?c Thiên Chúa, tín thác vào s? nhân lành và thuong xót c?a Ngu?i.” Th?c hành chay t?nh trong c?ng doàn kitô h?u tiên kh?i : Th?c hành chay t?nh trong c?ng doàn kitô h?u tiên kh?i “M?t hôm, dang khi h? làm vi?c th? phu?ng Chúa và an chay, thì Thánh Th?n phán b?o: "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, d? lo công vi?c Ta dã kêu g?i hai ngu?i ?y làm." (Cv 13,3) “Hai ông c?ng c? tinh th?n các môn d?, và khuyên nh? h? gi? v?ng d?c tin. Hai ông nói: "Chúng ta ph?i ch?u nhi?u gian kh? m?i du?c vào Nu?c Thiên Chúa." Trong m?i H?i Thánh, hai ông ch? d?nh cho h? nh?ng k? m?c, và sau khi an chay c?u nguy?n, hai ông phó thác nh?ng ngu?i dó cho Chúa, Ð?ng h? dã tin. (Cv 14,22-23) “gian nan, kh?n qu?n, lo âu, dòn v?t, tù t?i, lo?n ly, nh?c nh?n, v?t v?, m?t an m?t ng?, chúng tôi d?u r?t m?c kiên trì ch?u d?ng.” (2 Cr 6,4-5) Slide 21: Các giáo ph? cung nói d?n s?c m?nh c?a chay t?nh d? ki?m ch? t?i l?i, d?c bi?t nh?ng thèm khát c?a “con ngu?i Adam cu,” và và m? ra trong tâm h?n ngu?i tín h?u m?t con du?ng di d?n Thiên Chúa. Chay t?nh là m?t th?c hành thu?ng g?p và du?c các thánh thu?c m?i th?i d?i khuyên nh? Slide 22: Trong th?i d?i chúng ta, chay t?nh du?ng nhu dã dánh m?t di?u gì thu?c ý nghia thiêng liêng, và trong m?t n?n van hóa có d?c di?m là tìm ki?m h?nh phúc v?t ch?t, nó d?m nhi?m vai trò ch?a b?nh d? cham sóc thân th?. Slide 23: Tông hi?n Pænitemini trình bày chay t?nh trong khuôn kh? on g?i c?a m?i kitô h?u “không còn s?ng cho chính mình, nhung cho Ð?ng dã yêu thuong và hi?n thân vì mình, và s?ng cho anh ch? em c?a mình” Chay t?nh : Chay t?nh tru?c tiên là “m?t phuong th? ch?a tr?” tính ích k? và m? r?ng con tim d? yêu m?n Thiên Chúa và tha nhân góp ph?n mang l?i s? th?ng nh?t cho con ngu?i, thân xác và linh h?n, giúp tránh t?i l?i và tang tru?ng trong d?i s?ng thân m?t v?i Chúa. Slide 25: “T? khu?c luong th?c v?t ch?t, v?n nuôi s?ng thân xác chúng ta, s? nuôi du?ng m?t thái d? n?i tâm d? l?ng nghe Chúa Kitô và du?c nuôi du?ng b?ng l?i c?u d? c?a Ngài. Qua vi?c chay t?nh và c?u nguy?n, chúng ta d? Chúa d?n và th?a mãn con dói sâu d?m nh?t mà chúng ta c?m th?y trong thâm tâm, dó là s? dói khát Thiên Chúa.” Chay t?nh : Chay t?nh chay t?nh là m?t tr? giúp d? m? m?t nhìn th?y tình tr?ng c?a bao nhiêu anh ch? em chúng ta dang s?ng. “N?u ai có c?a c?i th? gian và th?y anh em mình lâm c?nh túng thi?u, mà ch?ng d?ng lòng thuong, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ? l?i trong ngu?i ?y du?c?” (1 Ga 3,17). Slide 27: “Tôi khuy?n khích các giáo x? và m?i c?ng doàn tang cu?ng vi?c th?c hành chay t?nh, cá nhân và c?ng doàn, trong Mùa Chay, liên k?t v?i vi?c l?ng nghe L?i Chúa, c?u nguy?n và làm phúc.” d?n thân l?n hon cho vi?c c?u nguy?n, lectio divina, ch?y d?n bí tích hòa gi?i và tham d? tích c?c vào bí tích Thánh Th?, d?c bi?t Thánh l? ngày Chúa nh?t. Slide 28: Nguy?n xin Ð?c Trinh n? Maria, “Ngu?n hoan l?c c?a chúng ta,” d?ng hành và tr? giúp chúng ta trong n? l?c gi?i thoát tâm h?n kh?i nô l? t?i l?i, bi?n nó thành “nhà t?m s?ng d?ng c?a Thiên Chúa.” PHAN DU SINH th?c hi?n

Add a comment

Related presentations