Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w fundraisingu NGO"

50 %
50 %
Information about Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w fundraisingu NGO"
Education

Published on March 21, 2014

Author: technologieorgpl

Source: slideshare.net

Description

Scenariusz szkolenia dla trenerów i trenerek. Zawiera kontekst tematyczny dla szkolenia, cele szkolenia, program ramowy dla osób uczestniczących, agendę trenerską, listę kontrolną dla trenerów i trenerek, materiały potrzebne podczas ćwiczeń oraz dodatkowe źródła i linki.

MODEL EDUKACYJNY„FUNDRAISING” Opracowała Paulina Sobieszuk Współpraca: Katarzyna Sadło 2

MODEL EDUKACYJNY„FUNDRAISING”

MODEL EDUKACYJNY„FUNDRAISING” Opracowała Paulina Sobieszuk Współpraca: Katarzyna Sadło W tej serii: model edukacyjny „komunikacja” model edukacyjny „zarządzanie”

spis treści Sesja szkoleniowa „Fundraising w organizacji pozarządowej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych” Opis grupy docelowej i celów szkolenia  6 Program ramowy szkolenia dla osób uczestniczących  7 Agenda trenerska  9 Lista kontrolna dla trenerów i trenerek  17 Materiały poszkoleniowe dla osób uczestniczących  18 redakcja Technologie.org.pl projekt graficzny i skład  Marianna Wybieralska Publikacja powstała w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Ilustracja wykorzystania na okładce autorstwa Alejandro Escamilla opublikowana na licencji Creative Commons Zero dostępna pod adresem http://unsplash.s3.amazonaws.com/IMG_5864.jpg

6 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 7 sesja szkoleniowa „fundraising w organizacji pozarządowej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych” grupa docelowa Szkolenie jest skierowane do grupy ok. 20 osób, przed- stawicieli organizacji pozarządowych o niewielkim do- świadczeniu w pozyskiwaniu środków, w szczególności ze źródeł pozagrantowych. Osoby z grupy docelowej: • znają niewiele możliwości finansowania działalności społecznej; • działalność finansują głównie ze środków lokalnych samorządów; • nie znają możliwości wykorzystania nowych techno- logii w fundraisingu. cele sesji Nabycie wiedzy na temat: różnych źródeł finansowania działalności organizacji (usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy); instytucji i organizacji prowadzących programy granto- we, konkursy dotacyjne; specyfiki pozagrantowych źródeł finansowania (po- dobieństwa i różnice między działaniami fundrai- singowymi polegającymi na pozyskiwaniu środków z grantów i innych źródeł) wykorzystania nowych technologii w fundraisingu (poznanie narzędzi ułatwiających/umożliwiających komunikację z darczyńcami - portale crowdfundin- gowe, wykorzystanie serwisów aukcyjnych i in.); podstaw prawnych działań fundrasingowych; niestandardowych działań fundraisingowych (zarówno z wykorzystaniem ICT, jak i analogowych). Nabycie umiejętności: tworzenia strategii fundraisingowej na potrzeby reali- zacji konkretnego działania organizacji z uwzględ- nieniem kontekstu działania organizacji i docelowej grupy darczyńców; twórczego myślenia o pozyskiwaniu funduszy; prowadzenia działań fundraisingowych ze świadomoś- cią uregulowań prawnych. Nabycie przekonania/świadomości na temat: wagi dobrej komunikacji, wiarygodności i dobrego wizerunku organizacji w działaniach fundraisingo- wych; wspierającej roli narzędzi ICT w działaniach fundraisin- gowych (narzędzia ułatwiają/umożliwiają kontakt z darczyńcą, jednak nie zastępują czynników decy- dujących o wsparciu danej inicjatywy) nabycie otwartej, partnerskiej postawy wobec poten- cjalnych darczyńców (uświadomienie atrakcyjności własnej organizacji dla darczyńców). program ramowy szkolenia Czas trwania: 720 minut (nie uwzględniając przerw) 1 dzień Czas Opis aktywności 60’ wprowadzenie 10’ Powitanie osób uczestniczących i przedstawienie się osób prowa- dzących (dalej: OP). 20’ Przedstawienie się osób uczestniczących (dalej: OU). 5’ Omówienie programu i celów szkolenia. 5’ Omówienie zasad pracy. 20’ Omówienie prac domowych z poprzedniej sesji. 90’ blok a Wprowadzenie merytoryczne – przegląd możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. 10’ Wprowadzenie do ćwiczenia. Prezentacja czterech głównych źródeł finansowania (darczyńcy indywidualni, biznes, środki samorządo- we, środki unijne) 20’ Praca w grupach. Przygotowanie prezentacji wybranego źródła finansowania. 40’ Prezentacja wyników pracy w grupach z omówieniem. 20’ Podsumowanie ćwiczenia i uzupełnienie wiedzy o innych źródłach finansowania (programy rządowe, fundacje grantodawcze). 60’ obiad 120’ blok b Specyfika pozagrantowych źródeł finansowania działalności organizacji (relacje, motywacje, kreatywność). 5’ Podział OU na 5 grup, wyjaśnienie zasad ćwiczenia. 20’ Praca w grupach nad case’ami. Przygotowanie strategii fundraisin- gowej na potrzeby realizacji działania przykładowej organizacji. 35’ Prezentacje wyników pracy w grupach z omówieniem i uzupełnie- niem wiadomości.

8 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 9 15’ przerwa 60’ Podobieństwa i różnice między darczyńcą indywidualnym a bizne- sem – dyskusja w grupie. 15’ przerwa 120’ blok c Przegląd wybranych metod fundraisingowych pod kątem ich uwarunkowań prawnych. 90’ Wykład na temat kwestii prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy poprzez: 1. darowizny; 2. zbiórki publiczne; 3. loterie fantowe; 4. sponsoring. 30’ Crowdfunding – prezentacja popularnych portali crowdfundingo- wych, ich zasad działania i uwarunkowań prawnych. 60’ kolacja 2 dzień Czas Opis aktywności 60’ wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia 30’ Ćwiczenie energetyzujące. 30’ Sesja pytań i odpowiedzi. 120’ blok d Współpraca z biznesem. 15’ Wykład z dyskusją na temat cyklu współpracy z biznesem. 45’ Praca indywidualna i/lub zespołowa. Wypracowanie zarysu strategii fundraisingowej dla własnej organizacji. 50’ Prezentacje wyników pracy w grupach z komentarzem. 10’ Podsumowanie i wnioski z ćwiczenia. 15’ przerwa 75’ blok e Niestandardowe metody fundraisingowe 75’ Wykład z dyskusją na temat niestandardowych działań fundraisin- gowych. 15’ przerwa 75’ zakończenie szkolenia 75’ Praca domowa. Podsumowanie sesji i całego cyklu szkoleń. 60’ obiad agenda trenerska 1 dzień 9h zegarowych (razem z przerwami i posiłkiem) Czas Opis aktywności 60’ wprowadzenie Cele modułu: 1. Zbudowanie poczucia wspólnego celu - zdobycia wiedzy na temat fundrai- singu, w tym wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyj- nych w pozyskiwaniu funduszy; 2. Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa osób uczestniczących poprzez przed- stawienie osób prowadzących, ich kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu podobnych szkoleń, planu szkolenia oraz ustalenie zasad pracy. 3. Omówienie pracy domowej z poprzedniej sesji, udzielenie odpowiedzi na ewentualne wątpliwości z nią związane. 10’ Przedstawienie się osób prowadzących (dalej: OP). Informacja o organizatorach szkolenia, inne informacje organizacyj- ne. Przedstawienie się OP, ze szczególnym uwzględnieniem kom- petencji i doświadczenia w zakresie właśnie rozpoczynającego się szkolenia. 20’ Przedstawienie się osób uczestniczących (dalej: OU). Przypomnienie imion i organizacji reprezentowanych przez OU wraz krótkim przedstawieniem doświadczenia OU w fundraisingu. Osoba wskazana przez OP przedstawia się (imię, reprezentowana organi- zacja, doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy), po czym wskazuje kolejną osobę. 5’ Omówienie programu i celów szkolenia. Omówienie programu szkolenia, zebranie ewentualnych dodatko- wych oczekiwań OU w zakresie tematyki szkolenia. OP informują, jakie oczekiwania będą, a jakich nie będą w stanie spełnić biorąc pod uwagę czas i planowany zakres tematyczny szkolenia. Istotne jest podkreślenie: • otwartości OP na współpracę; • skupienia na praktyce pozyskiwania funduszy; • oraz faktu, że w pozyskiwaniu funduszy narzędzia internetowe są jedynie wsparciem procesu nawiązywania relacji z darczyńcą. 5’ Omówienie zasad pracy. Odwołanie do kontraktu zawartego z OU podczas pierwszego spot- kania w cyklu. Wprowadzenie ewentualnych zmian.

10 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 11 20’ Omówienie prac domowych z poprzedniej sesji. OP pytają, kto chciałby/chciałaby podzielić się na forum grupy przygotowaną pracą domową i proszą o jej zaprezentowanie. OP komentują, wskazując mocne strony i te, które wymagają ulepsze- nia. Inne OU również mogą zadawać pytania, komentować i dzielić się opiniami (należy zadbać, aby na poziomie kontraktu ustalić z OU, czy są otwarte na tego rodzaju komentarze). 90’ blok a Wprowadzenie merytoryczne - przegląd możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. Cele modułu: 1. Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy posiadanej przez OU na temat źródeł finansowania działań organizacji pozarządowych; 2. Uruchomienie kreatywności w myśleniu o pozyskiwaniu funduszy. 10’ Wprowadzenie do ćwiczenia. Prezentacja czterech najpopularniej- szych źródeł finansowania (darczyńcy prywatni, biznes, środki samorządowe, środki unijne). Krótkie omówienie każdego z wymienionych źródeł – specyfika, poziom trudności w pozyskiwaniu i wydatkowaniu (np. z uwagi na skomplikowane procedury sprawozdawcze) środków, popularność danego źródła (statystyki dot. poziomu finansowania działalności społecznej w Polsce z danego źródła); Objaśnienie ćwiczenia: OU zostaną podzieleni/podzielone na cztery grupy. Zadaniem każdej z nich będzie opisanie jednego z w. wym. źródeł finansowania na bazie własnych doświadczeń i skojarzeń. Jeśli wiedza OU na dany temat jest bardzo skąpa, mogą poszukiwać informacji w Internecie. Następnie grupy prezentują każde ze źró- deł. Informacje uzupełniają OP i pozostałe OU. 20’ Praca w grupach. Przygotowanie prezentacji wybranego źródła finan- sowania. OP w razie potrzeby wspierają grupy w pracy zespołowej, dopowiadają, wskazują gdzie poszukiwać informacji w Internecie, nakierowują OU na właściwy trop lub opisują dane źródło – w zależ- ności od potrzeb i poziomu wiedzy w danej grupie. Grupy zapisują efekty swojej pracy na flipcharcie. 40’ Prezentacja efektów pracy w grupach z omówieniem. Każda z grup wybiera osobę lub osoby reprezentujące; Osoby wyznaczone do prezentowania wychodzą na środek i pre- zentują wybrane źródło finansowania całej grupie, wspomagając się przygotowanym wspólnie flipchartem z notatkami; OP w razie potrzeby korygują i uzupełniają prezentacje OU; OP pytają OU, czy korzystały z danego źródła finansowania. Jeśli tak, to proszą o opinię o poziomie trudności pozyskania finansowa- nia z danego źródła, ewentualnych problemach które temu towarzy- szyły. OU dzielą się doświadczeniami z grupą. 20’ Podsumowanie ćwiczenia i uzupełnienie wiedzy o innych źródłach finansowania (programy rządowe, fundacje grantodawcze); OP podsumowują informacje na temat źródeł finansowania przed- stawione przez OU w poprzednim etapie ćwiczenia; OP uzupełniają te informacje o inne źródła, takie jak ministerstwa i fundusze celowe oraz fundacje grantodawcze. Informują, gdzie po- szukiwać informacji o programach grantowych, jakie ministerstwa i fundacje wspierają działania w określonych obszarach; Prezentacja dodatkowych źródeł finansowania odbywa się w formie mini wykładu wspieranego prezentacją multimedialną. OU w ma- teriałach poszkoleniowych otrzymują listę programów rządowych i fundacji grantodawczych wymienionych w prezentacji; OU w trakcie prezentacji mogą zadawać pytania i komentować, uzu- pełniać informacje o swoje doświadczenia. 60’ obiad 120’ blok b Specyfika pozagrantowych źródeł finansowania działalności organi- zacji (relacje, motywacje, kreatywność). Cel modułu: • Zapoznanie OU ze specyfiką pozagrantowych źródeł finansowania działań organizacji pozarządowych; • Zapoznanie OU z najważniejszych aspektami współpracy z biznesem i dar- czyńcami indywidualnymi; • Zbudowanie przekonania, że współpraca z darczyńcami indywidualnymi, a w szczególności z biznesem to relacja, w której organizacja ma wiele do zaoferowania. 5’ OP dzielą OU na 5 grup. Można zastosować inną metodę podziału, niż w poprzednim module (np. podział za pomocą podartych kolorowych kartek, których jest tyle, ile grup, a każdą z nich dzielimy na tyle fragmentów, ilu ma liczyć członków. OU muszą odnaleźć osoby, z którymi tworzą kartę/ grupę). Każda z grup otrzymuje opis przykładowej organizacji pozarzą- dowej, która chce pozyskać fundusze na określony cel (w opisach uwzględniamy: doświadczenie organizacji, profil jej działalności, za- potrzebowanie na środki, kontekst funkcjonowania, grupę docelową jej działań). Zadanie polega na zaplanowaniu strategii fundraisingowej dla danej organizacji. OU powinny skupić się na pozagrantowych źródłach finansowania. 20’ Praca w grupach nad case’ami – przygotowanie strategii fundraisin- gowej na potrzeby realizacji działania przykładowej organizacji. OP krążą między grupami, w razie potrzeby wspierają je w pracach. Grupy bazują na swoich doświadczeniach, pomysłowości oraz infor- macjach uzyskanych w poprzednim ćwiczeniu. OU mogą wspomagać się Internetem do wyszukiwania inspiracji.

12 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 13 35’ Prezentacje wyników pracy w grupach z omówieniem i uzupełnieniem wiadomości. Reprezentanci grup wychodzą na środek i prezentują plan wypra- cowany w grupie, w razie potrzeby wspierając się notatkami na flipcharcie; OP komentują przygotowane plany; Inne OU mogą zadawać pytania. OP zachęcają je do dzielenia się swoim doświadczeniem z realizacji podobnych działań; Kończymy dyskusją na temat możliwości wykorzystania podobnych rozwiązań w działaniach OU w ich organizacjach. 15’ przerwa 60’ Podobieństwa i różnice między darczyńcą indywidualnym a bizne- sem - dyskusja w grupie. OP wypisują na flipcharcie nagłówki – biznes i darczyńcy indywidu- alni; Na polecenie OP, OU wymieniają główne cechy współpracy z oby- dwoma typami darczyńców; OP omawiają je; podając przykłady takiej współpracy podkreślają cechy wspólne i odróżniające je od siebie; W toku dyskusji zwracamy uwagę na motywacje obydwu typów dar- czyńców do wspierania działalności społecznej; Wskazujemy środki i sposoby komunikacji z darczyńcą indywidual- nym i biznesowym; Podsumowujemy dyskusję, a wnioski zapisujemy na flipcharcie. 15’ przerwa 120’ blok c Przegląd wybranych metod fundraisingowych pod kątem związa- nych z nimi kwestii prawnych. Cele modułu: Przekazanie OU wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadze- niem popularnych typów działań fundraisingowych; Zbudowanie w OU poczucia bezpieczeństwa w prowadzeniu działań fundrai- singowych na bazie wiedzy o ich uwarunkowaniach prawnych; Przekazanie OU wiedzy na temat jednego ze sposobów współpracy z darczyńcą indywidualnym – finansowania społecznościowego (tzw. crowdfundingu); Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, zapowiedź drugiego dnia. 85’ Wykład na temat kwestii prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy poprzez: • darowizny; • zbiórki publiczne; • loterie fantowe; • sponsoring. OP omawiają każdy z wymienionych sposób pozyskiwania środków uwzględniając następujące zagadnienia: Na czym polega dana metoda pozyskiwania środków; Z jakimi obowiązkami informacyjnym i wobec jakich instytucji się wiąże; Jakie pułapki są z nimi związane i w jaki sposób ich unikać; Przykłady darowizny, zbiórki publicznej, loterii fantowej i relacji sponsorskiej między organizacją a firmą. 25’ Crowdfunding – prezentacja popularnych portali crowdfundin- gowych, zasady działania i kwestie prawne związane z tą formą pozyskiwania środków przedstawione w formie mini wykładu z pre- zentacją multimedialną. >> OP pyta OU, czy korzystały kiedyś z takiej formy finansowania działań społecznych. Jeśli tak, prosi o opisanie tych doświadczeń; >> OP informuje (lub uzupełnia informacje przekazane przez OU), na czym polega społecznościowe pozyskiwanie środków na działal- ność społeczną; >> Prezentuje wybrane (najpopularniejsze) portale crowdfundingowe – polskie i zagraniczne (przykładowe kampanie są wyświetlane na ekranie rzutnika); >> Zwraca uwagę na brak precyzyjnych przepisów prawnych regulują- cych ten sposób pozyskiwania środków; >> Wskazuje, że niezwykle istotnym aspektem kampanii crowdfun- dingowej są towarzyszące jej działania promocyjne – samo urucho- mienie kampanii nie pozwoli zgromadzić środków; >> Zwraca uwagę na wagę przejrzystości i wiarygodności organizacji decydujących się na pozyskiwanie środków w ten sposób. 10’ Zakończenie – podsumowanie tematów poruszonych pierwszego dnia szkolenia. >> OP pytają OU, co najbardziej zapamiętały z tego dnia; >> Podsumowują główne zagadnienia poruszone pierwszego dnia szkolenia; >> Zapowiadają tematy, które będą omawiane kolejnego dnia; >> Informują o sesji pytań i odpowiedzi, którą rozpoczyna się drugi dzień szkolenia. Proszą o przygotowanie pytań i zagadnień do omówienia. 60’ kolacja 2 dzień 7h zegarowych (razem z przerwami i posiłkiem) 60’ wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia Cele modułu: Zaktywizowanie OU do pracy, zbudowanie atmosfery zaangażowania; Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości przekazanych przez OP poprzedniego dnia, tym samym przygotowanie do podsumowania do pracy nad zarysem strategii fundraisin- gowej dla własnej organizacji; Umożliwienie OU podzielenia się refleksjami na temat fundraisingu, które mogły się pojawić po pierwszym dniu szkolenia; Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia, przedstawienie planu pracy (omó- wienie zagadnień, które będą przedmiotem szkolenia).

14 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 15 25’ Ćwiczenie energetyzujące. OP omawiają zasady ćwiczenia. Ćwiczenie powinno łączyć aktyw- ność ruchową z koniecznością wykazania się refleksem, pobudzać. Można przeprowadzić np. ćwiczenie, które polega na przekazywaniu sygnału (klaśnięcia) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda kolejna osoba musi klasnąć, inaczej odpada. Trudność polega na tym, że podwójne klaśnięcie zmienia kierunek przekazywania sygna- łu. Jeśli osoba grająca zagapi się i klaśnie choć nie powinna lub nie klaśnie – odpada. Aby upewnić się, że wszyscy gracze rozumieją zasady można prze- ćwiczyć możliwe zdarzenia w grze. Zaczynamy grę. Gra kończy się rozgrywką dwóch osób lub w mo- mencie, kiedy grupa uzna, że lepiej aby gra pozostała nierozstrzyg- nięta (jeśli grupa jest duża, a OU mają refleks, ćwiczenie może się bardzo przeciągać). 25’ Sesja pytań i odpowiedzi (wyjaśnienie wątpliwości z poprzedniego dnia). OP zadają pytanie o ewentualne wątpliwości narosłe po zajęciach poprzedniego dnia; Jest to też czas na pytania, konsultowanie planów fundraisingowych OU w ich organizacjach w formie dyskusji na forum. Odpowiada- ją nie tylko OP, również inne OU, które mogą mieć doświadczenie w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł; Jeśli pytań jest więcej i ich omówienie nie jest możliwe w zaplano- wanym czasie, konsultacje indywidualne należy odłożyć do zakoń- czenia szkolenia. 10’ OP przedstawiają program dnia i cele poszczególnych jego ele- mentów. Pytają o ewentualne dodatkowe zagadnienia, które OU chciałyby poruszyć w trakcie szkolenia, informują, które z nadpro- gramowych zagadnień mają szansę zostać zrealizowane. 120’ blok d Współpraca z biznesem. Cele modułu: Zapoznanie OU z cyklem współpracy organizacji pozarządowej z biznesem; Rozpoczęcie namysłu nad świadomym stworzeniem strategii fundraisingowej dla organizacji pozarządowej OU. 15’ Wykład z dyskusją na temat cyklu współpracy z biznesem. >> OP pytają, czy OU współpracują z biznesem w swoich organiza- cjach i na czym ta współpraca polega – jak została nawiązana i jak przebiega; >> OP przedstawiają cykl współpracy z biznesem (informują, jak wy- glądają poszczególne etapy współpracy z biznesem w organizacji pozarządowej od wstępnych przygotowań po zawarcie porozumie- nia o współpracy/umowy sponsorskiej i podtrzymywanie kontaktu oraz działania promocyjne); >> OU mogą i są zachęcane do zadania pytań oraz komentowania informacji w trakcie mini wykładu. 45’ Praca indywidualna lub zespołowa (wśród osób z jednej organizacji pozarządowej). Wypracowanie zarysu strategii fundraisingowej dla własnej organizacji. Teraz, gdy omówiono już wszystkie główne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych, celem ćwiczenia jest wypraco- wanie – indywidualnie lub w grupach, w zależności od tego, czy OU uczestniczą w szkoleniu w zespołach z jednej organizacji czy indywi- dualnie – zarysu strategii fundraisingowej dla własnej organizacji; Tym razem OU mogą czerpać z wiedzy przekazanej podczas całego szkolenia – planując strategię mogą uwzględnić różne źródła finan- sowania; OP podkreślają, że dywersyfikacja (zróżnicowanie) źródeł finan- sowania organizacji działa na jej korzyść, gdyż sytuacja finansowa organizacji stabilizuje się, gdy nie jest ona uzależniona wyłącznie od jednego lub dwóch źródeł; OP zwracają uwagę, że organizacje pozarządowe mogą również pro- wadzić działalność gospodarczą i w ten sposób pozyskiwać środki. Nie jest to jednak tematem szkolenia i w tym ćwiczeniu OU nie powinny się na tym skupiać. 50’ Prezentacje wyników pracy w grupach z komentarzem. Zespoły kolejno wychodzą na środek i prezentują wypracowane rozwiązania; OP komentują plany OU, doradzają, co można poprawić, na co zwró- cić szczególną uwagę, zarówno na poziomie działań komunikacyjno- -promocyjnych, jak i kwestii prawnych; Inne OU również są proszone o komentarz i dzielenie się uwagami, radami z prezentującymi osobami. 10’ Podsumowanie i wnioski z ćwiczenia. OP podsumowują ćwiczenie. Wymieniają różne rozwiązania plano- wane przez OU wskazując na potencjalne trudności i miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę; OP zwracają uwagę, że przedstawione metody pozyskiwania środ- ków nie wyczerpują wachlarza możliwości fundraisingowych. Gra- nice tych działań wyznacza ludzka wyobraźnia i prawo. W kolejnym module przedstawiamy niestandardowe metody fundraisingowe jako inspirację dla OU. 15’ przerwa 75’ blok e Niestandardowe metody fundraisingowe Cele modułu: Przedstawienie niestandardowych metod pozyskiwania środków w celu zain- spirowania OU do kreatywności w myśleniu o fundraisingu.

16 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 17 75’ Wykład z dyskusją na temat niestandardowych działań fundraisingo- wych. OP prezentuje różnorodne, wcześniej niewymieniane metody pozy- skiwania środków na przykładach; Przykłady obejmują: kampanie viralowe na Facebooku i Youtubie, imprezy charytatywne (imprezy sportowe, koncerty, pikniki), kon- kursy przeprowadzane na stronach internetowych, aukcje charyta- tywne na serwisach aukcyjnych; Omawiając każdy z przykładów OP wskazują elementy takich dzia- łań, na które należy zwrócić szczególną uwagę (pułapki komunika- cyjne i wizerunkowe oraz prawne); Kończymy dyskusją o możliwościach zastosowania takich lub podob- nych rozwiązań w organizacjach OU. 15’ przerwa 75’ zakończenie szkolenia Cele modułu: Podsumowanie szkolenia i całego cyklu szkoleniowego; Ocena użyteczności przedstawionych rozwiązań w codziennej praktyce organi- zacji OU; Określenie ram dalszej współpracy/kontaktu między OU a OP. 15’ Praca domowa. OP informują, że praca domowa po szkoleniu z fundraisingu polega na przemyśleniu możliwości przeprowadzenia działań omawianych na szkoleniu w organizacjach OU oraz zgłoszeniu OP swoich planów, skonsultowaniu wątpliwości itd.; Prosimy o przesyłanie takich informacji w określonym terminie. 60’ Podsumowanie sesji i całego cyklu szkoleń. OP podsumowują szkolenie i wymieniają wszystkie wątki poruszone w czasie spotkania, zarówno te należące do programu, jak i takie, które pojawiły się w skutek pytań i dociekań OU; OP chcąc poznać opinię OU na temat szkolenia i całego, składają- cego się z trzech szkoleń, cyklu, proszą OU o zabranie głosu i wy- rażenie swojej opinii. Ćwiczenie w formie nieobowiązkowej rundki (wypowiadają się osoby chętne); Pytania pomocnicze, które w razie potrzeby można wypisać na flipcharcie/tablicy: >> Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci po trzech szkoleniach? >> Który z poruszonych tematów był dla Ciebie najbardziej inspirują- cy/przydatny i dlaczego? >> Co było w Twojej ocenie zbędne/nieadekwatne do potrzeb OU? >> Czego zabrakło Ci w cyklu trzech szkoleń? Na koniec OP zabierają głos i dzielą się z OU swoimi spostrzeżenia- mi; Opcjonalnie w tym momencie możemy rozdać OU ankiety ewalua- cyjne lub załatwić inne wymagane formalności. 60’ obiad lista kontrolna dla trenerów i trenerek Czas szkolenia: 720 minut (16 godzin lekcyjnych /12 godzin zegarowych pracy + przerwy i posiłki) Liczba uczestników: ok. 20 osób Miejsce i warunki do pracy: • sala komputerowa z osobistymi komputerami uczest- ników – jeden komputer na kilka osób/zespół robo- czy; • dostęp do bezprzewodowego Internetu dla wszyst- kich stanowisk komputerowych; • rzutnik + ekran do rzutnika / gładka ściana; • flipchart; • arkusze do flipcharta, markery i kartki samoprzylep- ne. Materiały dla uczestników: Materiał poszkoleniowy z adresami stron i baz wiedzy omawianych podczas szkolenia i danymi kontaktowymi osób prowadzących. Szkolenie w ramach projektu „Nowe Technologie w służbie profesjonalnych NGO” Sesja: Fundraising w organizacji pozarządowej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych Opracowanie: Paulina Sobieszuk, współpraca: Katarzyna Sadło

18 model edukacyjny „fundraising”fundacja techsoup 19 materiał poszkoleniowy informacji o fundraisingu można szukać: W prowadzonym przez Fundację TechSoup portalu www.technologie.org.pl  https://www.technologie.org.pl/taxonomy/term/163 (wyszukiwanie po słowie kluczowym „fundraising”); Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  http://www.fundraising.org.pl/; Na stronie Instytutu Fundraisingu­  http://www.instytutfundraisingu.pl/; W serwisie Fundusze portalu ngo.pl  http://fundusze.ngo.pl/. źródła finansowania działań organizacji pozarządowych Współpraca z biznesem – informacji na temat współ- pracy z biznesem polecamy szukać w poradniku portalu ngo.pl – http://poradnik.ngo.pl/x/339573; Środki samorządowe – tu również odsyłamy do porad- nika ngo.pl – http://poradnik.ngo.pl/x/339574 oraz na strony internetowe lokalnych samorządów i do osób zajmujących się z nich kontaktem z organiza- cjami pozarządowymi. Warto znać aktualny program współpracy danej jednostki samorządu terytorial- nego z organizacjami pozarządowymi, gdyż jest to dokument regulujący zasady współpracy, w tym finansowej, urzędu gminy, miasta czy starostwa z ngo. Warto angażować się w coroczny proces kon- sultacji dokumentu z organizacjami; Programy rządowe – ministerstwa prowadzące pro- gramy grantowe dla organizacji pozarządowych to m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Minister- stwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Mi- nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- nej i Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Oby- watelskich. Informacji o prowadzonych przez nie programach dotacyjnych należy szukać na stronach internetowych tych ministerstw i funduszy celo- wych. Fundacje grantodawcze – fundacje udzielające gran- tów innym organizacjom pozarządowym to m.in. Fundacja Batorego (www.batory.org.pl), Polsko- -Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (www.pcyf.org. pl); fundacje koroporacyjne: Fundacja Orange (www. fundacja.orange.pl), Fundacja Bankowa im. Leopol- da Kronenberga: Citi Handlowy (www.citibank.pl/ poland/kronenberg/polish/). Specyficznym pro- gramem jest prowadzony przez Fundację TechSoup program dotacji do oprogramowania (https://www. technologie.org.pl/dotacje). Darczyńcy prywatni (patrz poniżej) Środki unijne – serwis EU ngo.pl – http://eu.ngo.pl/ to źródło informacji o polityce Unii Europejskiej wobec organizacji pozarządowych oraz środkach przezna- czonych na wsparcie trzeciego sektora. crowdfunding – finansowanie społecznościowe Polskie portale crowdfundingowe to m.in.: www.polakpotrafi.pl; www.wspieramkulture.pl; www.siepomaga.pl; Jeśli myślimy o prowadzeniu międzynarodowej kampa- nii (gdy ma to uzasadnienie, bo działalność orga- nizacji ma ponadnarodowy charakter), to możemy rozważyć portal www.indiegogo.com/; Portale crowdfundingowe działają na zasadzie wszyst- ko albo nic – jeśli nie zbierzemy zakładanej sumy, odchodzimy z kwitkiem; Portale pobierają ok. 10% prowizji, co należy uwzględ- nić ustalając wysokość zbiórki; Kluczem do udanej kampanii jest akcja promocyjna, np. viralowa w Internecie (co to viral przeczytacie m.in. tu https://www.technologie.org.pl/artykuly/walka- -o-widza-czyli-kampanie-viralowe i tu https://www. technologie.org.pl/artykuly/kampania-to-nie-tylko- -wideo). gdzie szukać informacji o kwestiach prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy? Jak w wielu innych sprawach, gdy mówimy o fundra- isingu z pomocą przychodzi poradnik portalu ngo.pl. Uzyskamy na nim informacje na temat pozyskiwania środków z: Składek członkowskich http://poradnik.ngo.pl/x/446638 Dotacji http://poradnik.ngo.pl/x/446642 Darowizn http://poradnik.ngo.pl/x/448337 Darów rzeczowych http://poradnik.ngo.pl/x/448328 Zbiórek publicznych http://poradnik.ngo.pl/x/448375 1% http://poradnik.ngo.pl/x/448358 Nawiązek i loterii fantowych http://poradnik.ngo.pl/x/448389 Odpłatnej działalności pożytku publicznego http://poradnik.ngo.pl/x/448396 Sponsoringu http://poradnik.ngo.pl/x/448405 Pożyczek http://poradnik.ngo.pl/x/507851 Jeśli materiały dostępne w Internecie nie uwzględniają naszych wątpliwości, możemy zwrócić się po poradę do jednej z organizacji wspierających, np.: Informatorium Federacji Centrum Szpitalna i Stowa- rzyszenia Klon/Jawor http://szpitalna.ngo.pl/informatorium Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego http://www.frso.pl/doradztwo-i-konsultacje/ngo

20 fundacja techsoup

Add a comment

Related presentations

Related pages

Materiały dla trenerów i trenerek - ICT w komunikacji ...

Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO" ... Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w fundraisingu NGO"
Read more

Publikacje - nowe technologie w fundraisingu organizacji ...

Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w fundraisingu NGO" from technologieorgpl. Projekt „Profesjonalne NGO” jest realizowany przez Fundację TechSoup ...
Read more

Jak napisać uzasadnienie potrzeby szkolenia : joe alter, inc

Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w fundraisingu NGO": 21 Mar 2014 Zawiera kontekst tematyczny dla szkolenia, cele szkolenia, ...
Read more

Nowoczesne technologie w służbie NGO - Business

1. nowoczesne technologiew sŁuŻbie organizacji non-profitmarianna kupŚĆmariannakupsc@gmail.com. 2. nowoczesne technologie augmented reality ...
Read more

Nowe technologie w edukacji językowej - Education

Internet bezpowrotnie zmienił oblicze świata. Zniknęła bariera odległości, obniżyły się koszty przekazywania informacji i zwiększyła szybkość ...
Read more