SARAJ-PROJEKTET-2017-2021

50 %
50 %
Information about SARAJ-PROJEKTET-2017-2021
Education

Published on September 25, 2017

Author: SefedinAliu

Source: authorstream.com

Slide1: Partia Demokratike Shqiptare Programi për Komunën e Sarajit 2017-2021 Kandidat per kryetar Slide2: -Kryetari, Këshilli I Komunës dhe Administrata- Transparencë e plotë e punës. Qytetarët në kohë reale do të jenë të informuar për çdo mjet që hyn në buxhetin e komunës dhe për çdo mjet që shpenzohet. Të gjitha vendimet e Këshillit dhe Kryetarit të komunës do të sjellën në mënyrë transparente.    Shërbimet administrative cilësore, sipas modelit të shteteve të Evropës Perëndimore, ku qytetari është në qendër të vëmendjes dhe administrata në shërbim të plotë për qytetarët. Për qytetarin nuk ka dyer të gabuar në Komunë. Qytetari kërkesën mund ta deponojë në cilëndo zyrë të komunës, administrata e ka për o b li g i m q ë m ë p as k ër k e s ën ta p ërc j ellë a t y k u du h et dh e ta n j of t o j n ë a f at s a m ë të s hku rtër q y t etari n , rreth k ë r k e s ës s ë tij. - Z h v ill i m i E k o n o m i k L o k a l -  Revitalizimin e plotë të liqenit Treska , Kanionit Matka dhe Qendrës Rekreativo-Sportive Saraj, duke I marrë në kompetenca të plota në menaxhim vetëm Komuna e Sarajit. Revitalizimi I plotë I këtyre qendrave dhe menaxhimi nga ana e Komunës së Sarajit do të ndihmon në zhvillimin ekonomik lokal dhe zhvillimin e turizmit alternative që do të ndihmonte Slide3: në hapjen e bizneseve familjare dhe të vogla, hapjen e vendeve të punës për vendbanimet e Matkës, Shishovës, Gllumovës, Gërçecit, Krushopekut dhe Sarajit. Ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Treska nga vendbanimi Krushopek deri në Matkë. Ky projekt do të ndihmojë në zhvillimin e gjithanshëm të vendbanimeve që janë përgjatë rrjedhjes së lumit Treska, si në rregullimin e planeve  u r b a n i s ti k e, t ok a v e nd ërt i m o r e , m b r o j tjen e t ok a v e b u j q ë s o re, zhvillimin e bujqësisë, zhvillimin e bizneseve të ndryshme dhe rregullimin e infrastrukturës nëpër vendbanimet. Ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Vardar nga vendbanimi Llokë e deri tek burimi I ujit për pije në Rashçe. Ky projekt njejtë sikurse projekti për rregullimin e shtratit të lumit Treska, do të ndihmojë në zhvillimin e gjithanshëm të vendbanimeve që janë përgjatë rrjedhjes së lumit Vardar, siç janë Lloka, Saraji, Kondova, Lubini, Svillarja e Poshtme dhe Rashçja. Me këtë projekt do të mund të legalizohen objektet dhe të rregullohen planet urbanistike, do të zgjerohen tokat ndërtimore,do të mbrohen tokat bujqësore, do të zhvillohet bujqësia, do të mundësohet që të hapen zona ekonomike industriale në të dyja anët e lumit Vardar. Do të hapen biznese të reja, vende pune dhe do të ndërtohen rrugë të reja që do të lidhin vendbanimet e ndryshme të komunës. Rregullimin e infrastrukturës në Zonat aktuale ekonomike në Saraj(Draçe dhe Lubin për rreth Vardarit) si dhe themelimin e   z on a v e të reja e kon o m i k e, n ë K ondov ë p ër r reth V a r d a r it dh e mbi qarkoren në Kondovë, si dhe një zone ekonomike për rreth rrugës regjionale Saraj-Bojanë. Slide4:  Hapjen e Qendrës për grumbullimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Komuna bashkë me bujqit dhe blegtorët do të përkujdesët që tu siguroj plasman brenda dhe jashtë vendit p r odh i m e v e b u j q ë s o re dh e b le g t o rale të K o m un ës s on ë.  Pastrimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore.  Ndihmë falas për përpilimin e gjitha dokumenteve të nevojshme që bujqit,blegtorët dhe bletarët e Komunës së Sarajit të marrin subvencione.  Sjelljen e i nv e s t i m e v e të hu aja. P o zi c i on i I K o m un ës ë s h të atra k tiv p ër i nv e s t i m e p a s i K o m un a j on ë s h tri h et nd ë r m j et d y q e nd ra v e m ë të m ë dh aja e kon o m i k e, S hk u p it dh e Te t ov ë s . Pë r p arë s i n ë k ëtë d rejt i m , ë s h të k al i m i p ë r m es k o m u n ës s on ë I ko rri do rit 8 . K o m un a d o t’u m und ë so jë e dh e l e h të s i m e shtesë çdo investitori serioz, që garanton punësime të konsiderueshme ,duke I falur tatimet komunale dhe duke ju dhënë token në zonat aktuale ekonomike dhe zonat e reja ekonomike në shfrytëzim për shuma simbolike. -Infrastrukturë: Planet urbanistike, Rrugë, Trotuare, Ndriçim Publik,Ura, Ujësjellës dhe Kanalizime-  Sjelljen e planeve detale urbanistike për vendbanimet e Komunës së Sarajit, për Zonat ekonomike dhe për zonat rekreative.  Ndërtimin, rekonstruimin, zgjerimin e Rrugës Regjionale Slide5: Saraj- Bo ja n ë - Z h el i n ë-Tet ov ë, b a s hk ë m e nd ërt i m in e trotoareve dhe ndriçimin publik sipas gjitha standardeve evropiane që duhet të ketë një rrugë regjionale. Vlen të theksohet se pas ndërtimit të kësaj rruge në hyrje të vendbanimit Bojanë , do të vendoset një pengesë që do të parandalojë automjetet e rënda dhe të mëdha, nëpër këtë rrugë. q ë të k a l o j n ë  Ndërtimi,rekonstrumi dhe zgjerimi I rrugës regjionale Kondovë-Dvorcë-Jegunovcë, me një krah shtesë për vendbanimin Rashçe.  N d ërt i m i n , re kon s tr u i m in dh e z g jer i m in e rr ug ës S a ra j - Mat k ë.  Ndërtimin e rrugës Svillare e Epërme-Rruga Regjionale Kondovë-Radushë.  Ndërtimi dhe rekonstruimi i rrugës Bukoviq-Raoviç. Ndërtimi dhe rekonstruimi i rrugës Paniçar-Rruga regjionale Saraj-Bojanë.   Asfaltimin e rrugës Rashçe-Lubin. Ndërtimin e mbikalimit Kondovë-Autostrada Shkup-Tetovë. Ky mbikalim është I rëndësisë së veçantë për gjithë banorët e kumunës së Sarajit, në veçanti I rëndësishëm për Kondovën,Svillaren e Poshtme dhe të Epërme,Rashçen,Radushën dhe Dvorcën. Do të mundësoj lidhje direkte në autostradën Shkup-Tetovë,në Qarkoren e Shkupit si dhe lidhje direkte me vendbanimet tjera të komunës së Sarajit pa pasur nevojë që për këtë gjë të duhej të kalohej nëpër lagjet e Gjorçe Petrovit për të aritur në Saraj, siç është deri më tani.  Slide6:  Ndërtimin, rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale në të gjitha vendbanimet e Komunës duke filluar nga Saraji, Ll ok a, Kr u s h o p e ku , Gërçe c i, L u b i n , Mat k ë , S h i s hov ë, Gllumovë, Arnaqi, Çajlanë, Semenisht, Bukoviq, Raoviç, Llaskarcë, Paniçar, Kopanicë, Bojanë, Dvorcë, Radushë, Rashçe, Svillare E Epërme, Svillare e Poshtme dhe Kondovë.  Ndërtimin e urës që lidh Kondovën me Lubinin. Ndërtimin e sinjalistikës dhe tabelave që tregojnë vendbanimet dhe rrugët nëpër të gjitha vendbanimet e Komunës.   Ndërtimin,rikonstruimin dhe mirëmbajtjen e trotuarëve. Ndërtimin,rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik në gjitha vendbanimet e Komunës. Ndërtimin,Rekonstruimin dhe përfundimin e projektit për furnizim me uj për pije për vendbanimet Bukoviq dhe Llaskarcë.    Rekonstruimin e rezervoarit të ujit në Kopanicë. Rekonstruimi,mirëmbajtja dhe përmirsimi I rrjetit të ujsjellësit në vendbanimet Kondovë, Svillare e Poshtme, Rashçe, Kopanicë, Bojanë, Arnaqi, Matkë, Lubin dhe Dvorcë. Ndërtimin e rrjetit të ujsjellësit në vendbanimet Svillare e Epërme, Radushë, Çajlanë, Semenishtë, Raoviç dhe Paniçar.    Ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike për gjitha vendbanimet e Komunës. Ndërtimin ,Rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e stacioneve filtruese në Komunën e Sarajit.  Slide7: -Ru a j t ja e a m bi e ntit dhe m j edi s it j etë s o r-  Riorganizim I plotë I Ndërmarjes Komunale Saraj. Kjo ndërmarje duhet të riorganizohet që nga fillimi, që shërbimet që I kryen ndaj qytetarëve të jenë sa ma cilësore dhe aktivitetin e saj ta shtrin në të gjitha vendbanimet e komunës.  Pastrimin e të gjitha deponive të egra. Ndërtimin, rregullimin dhe pastrimin e shtratit të lumit nga Bojana deri në Gllumovë. Realizimi I këtij projektit do të parandaloj vërshimet potenciale që rrezikon tokat bujqësore dhe vetë vendbanimet e kësaj ane duke filluar nga Llaskarca, Bukoviqi, Semenishti, Arnaqia dhe Gllumova.   Rregullimin e hapsirave të reja gjelbëruese. Mbjelljen e drunjve. Në veçanti të mbjellim drunjtë në ato vende ku për gjatë këtyre viteve kishim djegie të maleve.  -Ar s i m i-  Depolitizimin dhe departizimi I arsimit. Të gjithë drejtorët në shkollat e Komunës së Sarajit do të zgjidhen në konsultim me prindërit dhe këshillin e arsimtarëve. Edhe për drejtorët edhe për punësimet e arsimtarëve nuk do të luan rol aspak libreza partiake,por vetëm pregaditja profesionale për ta ushtruar detyrën e shenjtë të mësuesit dhe të drejtorit. Slide8:  Rekonstruimin e të gjitha shkollave në Komunën e Sarajit. Ndërtimin e objektit të ri për shkollë fillore për vendbanimet Semenishtë-Çajlanë.   N d ërt i m in e o b je k tit të ri p ër s hko llë f ill o re n ë Ll ok ë.  Zgjerimi I objektit të shkollës fillore Dituria në Lubin. Themelimin e subjekteve të veçanta të Shkollave Fillore në Krushopek ,Gërçec,Arnaqi,Llaskarcë dhe Kopanicë.   Ndërtimin e sallës së sportit në Shkollën e Mesme Saraj. Ndërtimin e sallave të sportit në shkollat fillore: Svillare e Poshtme, Bukoviq, Bojanë, Kopanicë, Gllumovë, Arnaqi, Gërçec, Krushopek, Shishovë dhe Lubin.   N d ërt i m in e s allës s ë s po rtit n ë Me d r e s ën I s a B e u . - M br o j t j e S o ci a le dhe S h ënd e të s i-  Ndërtimin e Çerdheve në Kondovë dhe Bukoviq. Përkrahje finansiare fëmijëve pa prind gjatë shkollimit dhe përkrahje financiare personave me aftësi të kufizuara.   N d i h m ë f a m il j e v e q ë ja n ë ra s te të rë nd a s o ciale. Slide9:  N d ërt i m in e P o li k l i n i k ës n ë Saraj.  N d ërt i m in e a m bu la n ta v e n ë p ër v e n d b a n i m e t e K o m un ë s . -Sp o rt d he K ul t u rë-  Riaktivizimi I Klubit të Futbollit në Saraj. Komuna do të përkrah finansiarisht klubin e Futbollit në Saraj. Përveç përkrahjes finansiare, komuna do të përkujdeset edhe për rregullimin e kushteve duke filluar nga rregullimi I fushës së sportit e deri te gjithë infrastruktura tjetër e nevojshme që I duhet nji klubi për të pasur sukses. Gjithashtu do të ndihmojmë edhe klubet futbollistike Rinia në Svillare dhe klubet tjera futbollistike në Komunën e Sarajit.  Mirëmbajtja dhe rregullimi I fushës së futbollit në Svillare të poshtme, Saraj,Shishovë dhe Lubin.  N d ërt i m in e fu s h ës s ë fu t bo llit n ë K ondov ë.  Mirëmbajtjen dhe ndërtimin e tereneve të vogla sportive në gjitha vendbanimet e Komunës. Përkrahje finansiare shoqërive kulturore artistike që janë nga komuna e Sarajit.   Or g a n iz i m in e f e s ti v ale v e të nd r y s h m e n ë K o m un ën t on e.  Përkrahjen e Sektorit civil dhe joqeveritar në Komunë. Përkrahjen e aktiviteteve të ndryshme kulturore e qytetare në Komunën tone.  Slide10: - B a s h k ë pun i m i n dë r k uf i t a r-  Komuna e Sarajit në pjesën me Radushën kufizohet me komunën e Hanit të Elezit Kosovë. Duke pasur parasysh se kjo anë është e lidhur edhe familjarisht me pjesën e Kosovës, Komuna do të angazhohet që të hapet një vendkalim I ri kufitar mes Radushës dhe Gorancës. Për këtë qëllim Komuna do të ndërtoj rrugën Radushë-Kufiri me Kosovën. -Di a s p o r a -  Komuna e Sarajit ka një numër të madh të banorëve të saj që për shkaqe të rënda ekonomike janë detyruar që të shkojnë vendeve të ndryshme të Evropës dhe botës. Komuna do të angazhohet që të mbajë lidhjet me diasporën duke u vënë në shërbim të plotë për nevojat e tyre kur ata vijnë në vendlindje. Gjithashtu Komuna do ti furnizoj me libra shqip të gjithë familjet që jetojnë në diasporë. Ky është programi i qeverisjes komunale Saraj 2017-2021. Këtë program planifikojmë ta realizojmë me punë të palodhshme, profesionale, të përgjegjshme bashkë komuna me qytetarët e saj. Mjetet financiare , planifikojmë t’i sigurojmë nga buxheti i komunës , nga IPA dhe IPARD fondet si dhe nga Donacionet e ndryshme . Kur ke ide ,projekt dhe vullnet për ta bërë një punë, ajo edhe kryhet. Ne ju garantojmë se kemi vizionin, kemi projektet dhe dijmë se si ti realizojmë Slide11: p r o je k tet p ër të m i rën e qy teta r ë v e. Ne pun o j m ë V E T ËM D R E J T .

Add a comment

Related presentations