Salut i malaltia

67 %
33 %
Information about Salut i malaltia
Education

Published on October 1, 2014

Author: zionbcn

Source: slideshare.net

Description

Salut i malaltia

1. ESPAI 3 Biologia i geologia Primer curs wwwwww..vviicceennssvviivveess..ccoomm

2. Índex 01 L’organització del cos humà 07 Salut i malaltia 02 La nutrició i l’alimentació. L’aparell digestiu 03 Els aparells circulatori, respiratori i excretor EESSPPAAII 33 08 Els recursos naturals i el seu aprofitament 09 L’impacte humà en els ecosistemes 04 Percepció i coordinació 05 Percepció i moviment 06 Reproducció humana i sexualitat 10 L’activitat geològica externa de la Terra 11 Els agents geològics externs

3. Salut i malaltia EESSPPAAII 33 1. Què és la salut? 2. Les malalties infeccioses 3. Les malalties no infeccioses 4. Les defenses de l’organisme (I): el sistema limfàtic 07 5. Les defenses de l’organisme (II): el sistema immune 6. Els trasplantaments

4. Introducció • La salut és una de les condicions més importants per al benestar de les persones. • La nostra salut depèn de molts factors. Existeix un conjunt d’hàbits relacionats amb l’alimentació, l’activitat física, la higiene personal i la prevenció de malalties que afecten indirectament el nostre estat de salut i de benestar. EESSPPAAII 33 07

5. 1. Què és la salut? 1.1. El concepte de salut i malaltia 1.2. Com prevenir les malalties EESSPPAAII 33 07

6. 1.1. El concepte de salut i malaltia • En el passat, el terme salut s’associava amb l’absència de malaltia. • Actualment, el concepte de salut afegeix, a l’absència de malaltia, el benestar físic, mental, emocional, social, espiritual, sexual i mediambiental. • A més de prevenir la malaltia, és important promoure la salut. EESSPPAAII 33 07

7. 1.2. Com prevenir les malalties • L’estudi de les malalties que afecten una població pot ajudar a prevenir-les i a tractar-les amb eficàcia. • Aquests treballs estan basats en l’etiologia, o origen de la malaltia, en els models o patrons de distribució de la malaltia i en els mecanismes de transmissió. • Factors de risc. Per prevenir malalties és útil identificar els factors de risc de contreure una malaltia: alimentació rica en greixos i sucres, consum de tabac, alcohol o drogues, falta d’higiene personal, vida estressada, etc. EESSPPAAII 33 07

8. 2. Les malalties infeccioses 2.1. Les malalties infeccioses són produïdes per microorganismes 2.2. La transmissió de les infeccions 2.3. Els antibiòtics EESSPPAAII 33 07

9. 2.1. Les malalties infeccioses són produïdes per microorganismes • Les malalties produïdes per microorganismes i que es transmeten d’uns individus a uns altres, s’anomenen malalties infeccioses. Són causades per: • Bacteris i fongs. Alguns bacteris causen malalties i actuen de diverses formes: infecten els teixits, produeixen toxines, etc. La majoria dels fongs són beneficiosos però alguns causen malalties a la pell. • Virus. Són partícules que viuen dins de les cèl·lules, que infecten i destrueixen. • Paràsits. Moltes malalties són causades per organismes paràsits. En l’ésser humà, acostumen a ser organismes unicel·lulars com els protozous. EESSPPAAII 33 07

10. 2.2. La transmissió de les infeccions • Les vies de transmissió de les infeccions són: • Per contacte directe amb la pell d’una persona malalta, o a través d’objectes contaminats. • A través de l’aire, quan la persona infectada parla, tus o esternuda a prop. • A través d’aigua o d’aliments contaminats. EESSPPAAII 33 07

11. 2.3. Els antibiòtics • Els antibiòtics són medicaments que destrueixen els bacteris causants de les infeccions sense danyar les cèl·lules del propi organisme. • Amb l’ús generalitzat d’antibiòtics, van apareixent bacteris resistents a ells. Per evitar-ho, el tractament ha d’assegurar la destrucció de tots els bacteris. EESSPPAAII 33 07

12. 3. Les malalties no infeccioses 3.1. Les malalties no infeccioses 3.2. El càncer 3.3. La salut a la tercera edat EESSPPAAII 33 07

13. 3.1. Les malalties no infeccioses • Les malalties no infeccioses es deuen a l’alteració d’alguns dels teixits i òrgans del cos. • Aquestes alteracions poden provocar el funcionament anormal del teixit o de l’òrgan i l’aparició de la malaltia. • A la nostra societat existeixen dos grans grups de malalties que provoquen la mort prematura: el càncer i les malalties cardiovasculars. EESSPPAAII 33 07

14. 3.2. El càncer • El terme càncer inclou nombroses malalties que tenen en comú la proliferació anormal de cèl·lules que originen un tumor cel·lular, o neoplàsia. • Si el tumor que es forma queda localitzat en un teixit concret i no arriba als vasos sanguinis, és un tumor benigne. Si produeix cèl·lules que arriben a la sang, serà un tumor maligne. • Els carcinògens són factors que transformen una cèl·lula normal en cancerosa. Els més importants són: substàncies químiques, radiacions, partícules i agents mutàgens, substàncies alimentàries, etc. EESSPPAAII 33 07

15. 3.3. La salut a la tercera edat • L’envelliment provoca canvis en tots els sistemes i aparells del nostre cos. • L’aparell locomotor de les persones grans pateix alteracions importants. Els ossos perden consistència i flexibilitat, i per això es poden trencar més fàcilment. • La degeneració de les articulacions, o artrosis, dificulta el moviment de les diferents parts del cos. • La capacitat de percepció dels sentits descendeix de manera notable. • La disminució del nombre de neurones provoca que els reflexos siguin més lents i els moviments, menys àgils. EESSPPAAII 33 07

16. 4. Les defenses de l’organisme (I): el sistema limfàtic 4.1. El sistema limfàtic 4.2. Els òrgans limfàtics EESSPPAAII 33 • Els òrgans limfoides (il·lustració) 4.3. Els vasos limfàtics 4.4. Els ganglis limfàtics 07

17. 4.1. El sistema limfàtic • El sistema limfàtic està format pels òrgans limfàtics, els vasos i ganglis limfàtics i per diferents tipus de cèl·lules de la sèrie de glòbuls blancs. • Les seves funcions més importants són: • Recollir el líquid acumulat al voltant de les cèl·lules, o líquid intersticial, i abocar-lo a la sang. • Transportar els greixos i les vitamines solubles en lípids des de les vellositats intestinals fins al sistema circulatori. • Contribuir a la defensa de l’organisme contra moltes malalties. EESSPPAAII 33 07

18. 4.2. Els òrgans limfàtics • Els òrgans limfàtics més importants són: la medul·la òssia vermella dels ossos, el tim i la melsa. Altres òrgans amb teixit limfoide són les amígdales i l’apèndix. • La medul·la òssia vermella conté cèl·lules capaces de dividir-se indefinidament, las cèl·lules mare, i de diferenciar-se per donar lloc a diversos tipus de cèl·lules sanguínies, com els limfòcits i els macròfags, responsables de la defensa de l’organisme. EESSPPAAII 33 07

19. Els òrgans limfoides EESSPPAAII 33 07

20. 4.3. Els vasos limfàtics • Els vasos limfàtics formen una xarxa de vasos distribuïda per tot l’organisme, similar a la del sistema venós. • Els de menys calibre, o capil·lars limfàtics, s’estenen per tots els teixits. Els més importants són: • El conducte toràcic que recull la limfa de les extremitats inferiors, de l’abdomen, del braç esquerre i la part esquerra del cap i del coll. • El conducte limfàtic dret que recull la limfa del costat dret del cap i el coll, del braç dret i del tòrax. EESSPPAAII 33 07

21. 4.4. Els ganglis limfàtics • Els ganglis es localitzen al llarg dels vasos limfàtics. A l’interior, es filtra la limfa i s’eliminen els organismes patògens i els antígens. Tenen uns espais, anomenats sinusoides, al voltant dels quals hi ha els macròfags. • Els ganglis limfàtics també participen en la lluita contra nombroses infeccions i contra el càncer, perquè contenen una gran quantitat de limfòcits. • Es troben a la part superficial del cos, a les aixelles, el coll i les engonals . EESSPPAAII 33 07

22. 5. Les defenses de l’organisme (II): el sistema immune 5.1. El sistema immune 5.2. Immunitat. Tipus 5.3. Vacunes i immunització 5.4. Malalties del sistema immune EESSPPAAII 33 07

23. 5.1. El sistema immune • El sistema immune és el responsable que el nostre organisme es defensi davant de la invasió de gèrmens, òrgans, cèl·lules i molècules estranyes, també anomenades antígens. EESSPPAAII 33 07

24. 5.2. Immunitat. Tipus • S’anomena immunitat d’un organisme la capacitat per defensar-se davant de substàncies estranyes, organismes patògens i cèl·lules canceroses. • Les possibilitats de defensa s’agrupen en dos tipus: • Immunitat inespecífica. Consisteix en el rebuig no selectiu d’organismes patògens. • Immunitat específica. Es basa en la capacitat dels organismes per actuar de forma específica davant de cada substància o agent patogen, capaç d’escapolir-se de les defenses inespecífiques i penetrar al seu interior. EESSPPAAII 33 07

25. 5.3. Vacunes i immunització • La immunitat es deu al fet que l’organisme produeix limfòcits de memòria específics contra els antígens, una vegada ha tingut un primer contacte amb ells. Aquesta és la base de les vacunes. • Les vacunes consisteixen a introduir en un organisme, virus morts o inactivats davant dels quals l’organisme produeix limfòcits de memòria. La immunitat pot ser: • Immunitat activa. Quan l’organisme produeix anticossos contra un antígen, una vegada que ja hi ha estat en contacte. • Immunitat passiva. Quan es produeixen infeccions en què no es pot esperar que l’organisme fabriqui anticossos. EESSPPAAII 33 07

26. 5.4. Malalties del sistema immune • Al·lèrgies. Consisteixen en la hipersensibilitat d’un organisme enfront de substàncies del medi. La resposta davant d’aquests antígens, també anomenats al·lergògens, és una sèrie de símptomes molestos, como llagrimeig, tos, mal de cap, etc. • Malalties autoimmunes. Estan produïdes per un error del sistema immune de l’organisme que reconeix com a estranyes les seves pròpies cèl·lules. En conseqüència, el sistema immune produeix anticossos contra elles. • SIDA o síndrome d’immunodeficiència adquirida. Està provocada pel virus VIH que infecta les cèl·lules del sistema immune impedint que realitzin les seves funcions. EESSPPAAII 33 07

27. 6. Els trasplantaments 6.1. Quins òrgans es trasplanten actualment? EESSPPAAII 33 07

28. 6.1. Quins òrgans es trasplanten actualment? • El trasplantament de ronyó és el que ofereix uns resultats més satisfactoris. Els malalts segueixen un tractament de diàlisi que substitueix la funció del ronyó natural. • El trasplantament de fetge en els últims anys ha millorat gràcies als avenços en microcirurgia i en el tractament del rebuig. • El trasplantament de cor és molt delicat, però a l’actualitat hi ha molts equips de metges i investigadors que treballen en el desenvolupament d’un cor artificial. EESSPPAAII 33 07

Add a comment

Related presentations

Related pages

Salut - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El concepte de salut i malaltia. En el passat el terme salut s'associava amb l'absència de malaltia. Una persona estava sana quan no patia cap malaltia.
Read more

Malaltia - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Introducció. La salut és definida per l'Organització Mundial de la Salut a la seva Constitució com [...] l'absència de malaltia. Quan aquestes ...
Read more

UD1. SALUT i MALALTIA. SALUT PÚBLICA.

C1. OP. ADMINISTRATIVES I DOC. SANITÀRIA UD1. SALUT PÚBLICA I SALUT COMUNITÀRIA 2 PROTECCIÓ DE LA SALUT S’atua so re els fators relaionats ...
Read more

SALUT I MALALTIA - XELU.NET - Xevi Vilardell Bascompte

a 3 4 A 1. El camí de la salut 119 El País, 30/05/02 Un home de 59 anys que pateix bronquitis crònica fou hospitalitzat dimarts amb símptomes de ...
Read more

Que és Salut i Malaltia. Definicions | WikBio

En l'article Medicina Natural - Educació per a la Salut publicat a la web vam veure la responsabilitat que com a individus hem d'assumir amb relació a la ...
Read more

Capíto 3 - Salut i malaltia - Corporació Catalana de ...

Les malalties poden afectar tothom, també els més petits. En aquest capítol, els nens reflexionaran, a partir de la pròpia experiència, sobre què vol ...
Read more