Sablony

50 %
50 %
Information about Sablony
Entertainment

Published on November 15, 2007

Author: FunnyGuy

Source: authorstream.com

Pokročilé návrhové vzory:  Pokročilé návrhové vzory Martin Děcký 15.11.2007 3:54 Pokročilé návrhové vzory:  Pokročilé návrhové vzory Visitor:  Visitor class Visitor { public: virtual void VisitFoo(Foo &) = 0; virtual void VisitBar(Bar &) = 0; }; class Foo { public: virtual void Accept(Visitor & visitor) { v.VisitFoo(*this); } }; Obecný Visitor:  class BaseVisitor { public: virtual ~BaseVisitor() { } }; template <class T, typename R = void> class Visitor { public: typedef R ReturnType; virtual ReturnType Visit(T&) = 0; }; Obecný Visitor Obecný Visitor:  Obecný Visitor template <typename R = void> class BaseVisitable { public: typedef R ReturnType; virtual ~BaseVisitable() { } virtual ReturnType Accept(BaseVisitor&) = 0; protected: template <class T> static ReturnType AcceptImpl(T& visited, BaseVisitor& guest) { if (Visitor<T>* p = dynamic_cast<Visitor<T>*>(&guest)) return p->Visit(visited); return ReturnType(); } }; #define DEFINE_VISITABLE() \ virtual ReturnType Accept(BaseVisitor& guest) { \ return AcceptImpl(*this, guest); \ } class ConcreteVisitor : public BaseVisitor, public Visitor<Foo>, public Visitor<Bar> { public: void Visit(Foo &foo); void Visit(Bar &bar); }; Traits:  Traits I::value_type value; // OK if I is a class int::value_type value; // not working int*::value_type value; // not working Řešení v STL Použití především pro iterátory, číselné typy (numeric_limits) apod. template <class Iterator> struct iterator_traits { static const bool star = false; typedef typename Iterator::value_type value_type; typedef typename Iterator::pointer pointer; typedef typename Iterator::reference reference; }; template <class T> struct iterator_traits<T*> { static const bool star = false; typedef T value_type; typedef T* pointer; typedef T& reference; }; Curriously recurring template pattern:  Curriously recurring template pattern class Base { public: void fnc() { implementation(); } virtual void implementation() = 0; }; class Derived : public Base { public: virtual void implementation() { std::cout << "Derived" << std::endl; } }; int main(int argc, char *argv[]) { Base *obj = new Derived; obj->fnc(); // "Derived" } Curriously recurring template pattern:  Curriously recurring template pattern template <class Derived> class Base { public: void fnc() { static_cast<Derived*>(this)->implementation(); } }; class Derived : public Base<Derived> { public: void implementation() { std::cout << "Derived" << std::endl; } }; int main(int argc, char *argv[]) { Base<Derived> *obj = new Derived; obj->fnc(); // "Derived" } Použití CRTP:  Použití CRTP Policies:  Policies Ukázka použití policies:  Ukázka použití policies template <class CreationPolicy, class ThreadPolicy> class Manager : public CreationPolicy, public ThreadPolicy { public: void fnc() { ThreadPolicy::Lock(); Foo *foo = CreationPolicy::Create(); ThreadPolicy::Unlock(); } }; class ThreadUnsafe { public: void Lock() { } void Unlock() { } }; class ThreadSafe { private: mutex_t mtx; public: void Lock() { mutex_lock(&mtx); } void Unlock() { mutex_unlock(&mtx); } }; template <class T> class CreateWithNew { public: static T* Create() { return new T; } protected: ~CreateWithNew() { /* Only derived classes can destroy policy */ } }; Manager<CreateWithNew<Foo>, ThreadSafe> manager; manager.fnc(); Template template parameters:  Template template parameters template <template <class CreateType> class CreationPolicy> class Manager : public CreationPolicy<Foo> { void fnc() { Bar* bar = CreationPolicy<Bar>::Create(); } }; template <template <class> class CreationPolicy> class Manager : public CreationPolicy<Foo> { // ... }; template <template <class> class CreationPolicy = CreateWithNew> class Manager : public CreationPolicy<Foo> { // ... }; Host template dědí od CreationPolicy instanciované pro typ Foo Může používat (statické metody) stejné CreationPolicy také pro typ Bar Parametr CreateType je jen formální Výchozí policy template <template <class T = Foo> class CreationPolicy = CreateWithNew> class Manager : public CreationPolicy<> { }; Parametrizované policies:  Parametrizované policies template <class T, template <class> class CreationPolicy = CreateUsingNew, template <class> class LifetimePolicy = DefaultLifetime, template <class> class ThreadingModel = SingleThreaded> class SingletonHolder { public: static T& Instance() { if (!instance_) { typename ThreadingModel<T>::Lock guard; if (!instance_) { if (destroyed_) { LifetimePolicy<T>::OnDeadReference(); destroyed_ = false; } instance_ = CreationPolicy<T>::Create(); LifetimePolicy<T>::ScheduleCall(&DestroySingleton); } } return *instance_; } private: static void DestroySingleton(); SingletonHolder(); typedef ThreadingModel<T>::VolatileType InstanceType; static InstanceType* instance_; static bool destroyed_; }; template <class T> class SingleThreaded { public: typedef T VolatileType; }; Obohacené politiky:  Obohacené politiky Foo *prototype = new Foo; Manager<Foo, PrototypeCreator> manager; manager.SetPrototype(prototype); template <class T, template <class> class CreationPolicy> class Manager : public CreationPolicy<T> { void SwitchPrototype(T* prototype) { delete CreationPolicy<T>::GetPrototype(); CreationPolicy<T>::SetPrototype(prototype); } }; int main(int argc, char *argv[]) { Foo *prototype = new Foo; Manager<Foo, PrototypeCreator> prototypeManager; prototypeManager.SwitchPrototype(prototype); // OK Manager<Foo, CreateWithNew> standardManager; standardManager.SwitchPrototype(prototype); // compile error } Host template může obsahovat pokročilé metody Jejich sémantická správnost spoléhá na existenci volitelných metod politiky Poznámky k politikám:  Poznámky k politikám Type concepts:  Type concepts template <class T> void fnc(T x) { function_requires< EqualityComparableConcept<T> >(); // T must support } template <class T> class Foo { public: BOOST_CLASS_REQUIRE(T, boost, EqualityComparableConcept<T>) }; Metaprogramování:  Metaprogramování Klasická ukázka metaprogramování:  Klasická ukázka metaprogramování unsigned int factorial(const unsigned int n) { if (n == 0) return 1; return n * factorial(n – 1); } int main(int argc, char *argv[]) { std::cout << factorial(0) << std::endl; // 1 std::cout << factorial(5) << std::endl; // 120 } template <unsigned int N> struct Factorial { enum { value = N * Factorial<N - 1>::value }; }; template <> struct Factorial<0> { enum { value = 1 }; }; int main(int argc, char *argv[]) { std::cout << Factorial<0>::value << std::endl; // 1 std::cout << Factorial<5>::value << std::endl; // 120 } Entity v příkladu:  Entity v příkladu Type2Type<T>:  Type2Type<T> template <class T, class U> T* Create(const U& arg) { return new T(arg); } template <class T, class U> T* Create(const U& arg, Type2Type<T>) { return new T(arg); } template <class U> Foo* Create(const U& arg, Type2Type<Foo>) { return new Foo(arg, 42); } template <typename T> struct Type2Type { typedef T UniqueType; }; Typelists:  Typelists class NullType { }; template <class H, class T> struct TypeList { typedef H Head; typedef T Tail; }; #define TYPELIST_1(T1) TypeList<T1, NullType> #define TYPELIST_2(T1, T2) TypeList<T1, TYPELIST_1(T2) > #define TYPELIST_3(T1, T2, T3) TypeList<T1, TYPELIST_2(T2, T3) > // ... template <class TList> struct Length; template <> struct Length<NullType> { enum { value = 0 }; }; template <class H, class T> struct Length <TypeList<H, T> > { enum { value = 1 + Length<T>::value }; }; Ukázka prediátu Další zajímavé predikáty:  Další zajímavé predikáty template <class TList, class T> struct Append; template <> struct Append<NullType, NullType> { typedef NullType Result; }; template <class T> struct Append<NullType, T> { typedef TypeList<T, NullType> Result; }; template <class H, class T> struct Append<NullType, TypeList<H, T> > { typedef TypeList<H, T> Result; }; template <class H, class T, class Type> struct Append<TypeList<H, T>, Type> { typedef TypeList<H, typename Append<T, Type>::Result> Result; }; template <class TList> struct Reverse; template <> struct Reverse<NullType> { typedef NullType Result; }; template <class H, class T> struct Reverse<TypeList<H, T> > { typedef typename Append<typename Reverse<T>::Result, H>::Result Result; }; Reverse Generování tříd:  Generování tříd Generování roztroušené hierarchie:  Generování roztroušené hierarchie template <class TList, template <class> class Action> class GenScatterHierarchy; template <class T1, class T2, template <class> class Action> class GenScatterHierarchy<TypeList<T1, T2>, Action> : public GenScatterHierarchy<T1, Action>, public GenScatterHierarchy<T2, Action> { public: typedef TypeList<T1, T2> TList; typedef GenScatterHierarchy<T1, Action> LeftBase; typedef GenScatterHierarchy<T1, Action> RightBase; }; template <class Type, template <class> class Action> class GenScatterHierarchy : public Action<Type> { typedef Action<Type> LeftBase; }; template <template <class> class Action> class GenScatterHierarchy<NullType, Action> { }; Generování lineární hierarchie:  Generování lineární hierarchie struct EmptyType { }; template <class TList, template <class, class> class Action, class Root = EmptyType> class GenLinearHierarchy; template <class T1, class T2, template <class, class> class Action, class Root> class GenLinearHierarchy<TypeList<T1, T2>, Action, Root> : public Action<T1, GenLinearHierarchy<T2, Action, Root> > { }; template <class T, template <class, class> class Action, class Root> class GenLinearHierarchy<TYPELIST_1(T), Action, Root> : public Action<T, Root> { }; template <class T, class Base> class EventHandler : public Base { public: virtual void OnEvent(T& obj, int id); }; typedef GenLinearHierarchy<TYPELIST_2(Window, Button), EventHandler> ConcreteEventHandler; Obecná Abstract factory:  Obecná Abstract factory template <class T> class AtomicAbstractFactory { public: virtual T* DoCreate(Type2Type<T>) = 0; virtual ~AtomicAbstractFactory() { } }; template <class TypeList, template <class> class AtomicFactory = AtomicAbstractFactory> class AbstractFactory : public GenScatterHierarchy<TypeList, AtomicFactory> { template <class T> T* Create() { return AtomicFactory<T>::DoCreate(Type2Type<T>); } }; typedef AbstractFactory<TYPELIST_3(Foo, Bar, Foobar) > SampleAbstractFactory; Obecná abstract factory Třídy obecné Abstract factory:  Třídy obecné Abstract factory Obecná Concrete factory:  Obecná Concrete factory typedef AbstractFactory<TYPELIST_3(Foo, Bar, Foobar) > SampleAbstractFactory; typedef Factory<SampleAbstractFactory, FactoryNew, TYPELIST_3(FooImpl, BarImpl, FoobarImpl) > SampleFactory; Obecná Concrete factory:  Obecná Concrete factory template <class ConcreteProduct, class Base> class FactoryNew : public Base { private: typedef typename Base::ProductList BaseProductList; protected: typedef typename BaseProductList::Tail ProductList; public: typedef typename BaseProductList::Head AbstractProduct; ConcreteProduct* DoCreate(Type2Type<AbstractProduct>) { return new ConcreteProduct; } }; template <class AbsFactory, template <class, class> class AtomicFactory = FactoryNew, class TList = typename AbsFactory::ProductList> class ConcreteFactoy : public GenLinearHierarchy<typename Reverse<TList>::Result, AtomicFactory, AbsFactory> { public: typedef typename AbsFactory::ProductList ProductList; typedef TList ConcreteProductList; }; Pohled jinam:  Pohled jinam Objective C: Categories:  Objective C: Categories template <class Arithmetics> class integer : public Arithmetics { private: int value_; public: void set_value(int value) { value_ = value; } int get_value() { return value_; } void add(integer & b) { value_ = arithmetic_add(value_, b.value_); } }; class SimpleArithmetics { public: static int arithmetic_add(int a, int b) { return a + b; } }; typedef integer<SimpleArithmetics> SimpleInteger; Objective C: Categories:  Objective C: Categories @interface integer : Object { @private int value_; } - (void) set_value: (int) value; - (int) get_value; - (void) add: (integer *) b; @end @interface integer (Arithmetics) - (int) arithmetic_add: (int) a: (int) b; @end @implementation integer - (void) set_value: (int) value { value_ = value; } - (int) get_value { return value_; } - (void) add: (integer *) b { value_ = [self arithmetic_add: value_: b->value_]; } @end @implementation integer (Arithmetics) - (int) arithmetic_add: (int) a: (int) b { return a + b; } Shrnutí:  Shrnutí Zdroje:  Zdroje

Add a comment

Related presentations

Related pages

Golden Voyage s.r.o.

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Šablony na web zdarma

Šablony.org. Na této stránce se dozvíte, kde hledat šablony na web zdarma. Šablony jsou vhodné jak pro začínající tvořitele webu, tak pro ...
Read more

Šablony, formuláře, vzory, tiskopisy - business.center.cz

Sekce Šablony serveru business.center.cz, informačního serveru pro podnikání.
Read more

Webmium responsivní šablony

Vyberte si vzhled Vašeho nového responsivního webu. Webmium.cz
Read more

Webové-Šablony.Com - šablony www stránek,šablony pro ...

webové šablony, web templates, flash, loga firem, tvorba webových stránek, návrhy webových stránek, templates, design webových stránek, šablony ...
Read more

Šablony a omalovánky

:o) Děkuju za návštěvu. Doufám, že se vám tu líbí a budu ráda, pokud zanecháte komentíky, ať mám taky co číst. (S)mějte se, páčqo a zase...
Read more

Vanocne-sablony - Kreativ .cz

Vanocne-sablony - Kreativ .cz
Read more

Šablony Krtečka

E-mail: info@krtecek-sablony.cz; Informace. Slevy; Nové produkty; Nejprodávaněj ...
Read more

Šablony - Projectman.cz - Portál pro projektové ...

Šablony Projekty jsou zpravidla složité a komplexní záležitosti, zahrnující spoustu činností. Může se stát, že při plánování ...
Read more

České WordPress šablony

České WordPress šablony. 407 likes · 1 talking about this. Vše o WordPressu, WordPress šablony v češtině http://ceske-sablony.cz
Read more