Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från Kriskommunikation.se

50 %
50 %
Information about Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från...
News & Politics

Published on February 19, 2014

Author: VIRGOkonsult

Source: slideshare.net

Krisinformation och kriskommunikation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Disposition • Teknisk beskrivning • • • • Totalresultat • • • • • • • • Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Förtydligande Information Sökbeteende Förtroende Larm Krisinformation.se Övriga synpunkter Bakgrundsinformation Resultatbrytningar • • Ålder • Utbildningsnivå • Typ av kommun • • Kön Typ av sysselsättning Markörs kommentarer och slutsatser

Bakgrund och syfte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill veta mer om vad allmänheten tycker om olika förmedlare av krisinformation (främst myndigheter och olika typer av medier), hur allmänheten tar till information i samband med olika kriser samt vad de har för förhoppningar om krisinformation och kriskommunikation i ett framtidsperspektiv. Därmed är denna undersöknings syfte att kartlägga dessa faktorer för att MSB i sitt kommande arbete, i högre grad, ska kunna anpassa sina insatser efter allmänhetens behov och önskemål.

Målgrupp och metod Målgrupp: • Undersökningens målgrupp är allmänheten i åldrarna 18-89 år. Metod: • Datainsamlingen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer och urvalsmetoden har varit ett ersättningsurval. Det innebär att de personer som valt att inte ställa upp har ersatts med nya personer. En sådan metod innebär att svarsfrekvens inte kan beräknas. Datainsamlingsperioden har pågått under vecka 44-46. Målet med datainsamlingen var att genomföra 2 000 intervjuer som var jämnt fördelade över följande fem målgrupper: – – – – – • 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Således har 400 intervjuer genomförts inom varje åldersspann. Ett sådant förhållandevis högt antal intervjuer skapar möjlighet att göra brytningar utifrån olika bakgrundsfaktorer och samtidigt behålla ett relativt högt antal svar inom de olika grupper som resultatet bryts på.

Läshänvisning • • • • • • • För att öka undersökningens representativitet har resultaten viktats på kön och ålder. Det innebär att problemet med en eventuell överrepresentation av en viss åldersgrupp eller av ett visst kön elimineras. För de frågor/påståenden som bedömts på en femgradig skala kommer alternativ ett (1) och två (2) klassificeras som negativa svar, alternativ (3) ses som ett neutralt svar och alternativ fyra (4) och fem (5) kommer klassificeras som positiva svar. Som jämförelse till årets resultat kommer resultaten från 2010-års undersökning att redovisas. Dock har flertalet av frågorna omformulerats samt har svarsalternativ ändrats i den utsträckning att jämförelser endast är relevanta att redovisa för ett mindre antal frågor. Vid jämförelser av resultaten bör därför bilaga 1 granskas noggrant då exakt frågeformulering redovisas för de båda mätningarna. Det kan även påpekas att vid mätningen 2010 viktades även resultaten utifrån antal boende i hushållet. En sådan bakgrundsfaktor har inte beaktats i denna undersökning och därmed finns heller inte den vikten i årets resultat. Det är endast ett mindre antal svar i fritext som redovisas i denna rapport. För fullständiga svar hänvisas till bilaga 2. Då resultaten redovisas uppdelat på bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildningsnivå, typ av kommun och typ av sysselsättning kommer inga jämförande resultat från 2010 redovisas i diagramformat. Detta för att underlätta diagrammets läsbarhet. Maskinella avrundningar förekommer.

Bilagor • • • • Bilaga 1 – Enkäten Bilaga 2 – Svar i fritext Bilaga 3 – Tabellbilaga Bilaga 4 – Lista med kommundefinitioner

Totalresultat

Information

Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 4 9 2010 3 9 32 25 40 9 22 37 0% 9 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: 2013, 249; 2010, 120) 2013 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 2010 62 22 13 Tar lång tid/sen information 22 8 Informationen är inte tillräckligt konkret 7 Luddigt/osaklig information 12 3 Informationen går inte att förstå 1 Överdriven information 7 19 Annat 23 7 Vet ej 0 50 % 100

Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (svar: annat) • Allmän uppfattning. • Bor avsides där informationen kan ha svårt att nå ut. Ofta störningar i el- och mobilnät. • De är för dåliga på att nå ut och använda sig av internet och nya kommunikationsmöjligheter. Det ställs för stora krav på att man som medborgare själv ska leta sig fram till informationen. De flesta människor väljer att inte tänka på kriser och krisinformation när allt är som vanligt, och när krisen väl kommer fungerar man inte rationellt. Myndigheterna skulle kunna vara mycket bättre på att fånga uppmärksamheten. • Myndigheterna går ut för lite själva, och om man som jag varken har TV eller prenumererar på eller köper tidningar får man inte veta något. Det är också alldeles för lång tid i telefonkö om man ringer direkt till myndigheter som t ex polisen. • Samordnad information, alltså en förbättrad samverkan mellan myndigheter. • Dålig uppdaterad hemsida i kommunen. • Det är bra om man vet var man ska kolla. Det är inte säkert att man har information på rätt forum. • Det framförs på ett sätt så att folk inte tar till sig. • Hör mest från media. • Jag vet inte hur de informerar om kriser. • Jag vet inte var jag hittar deras information

Sammanfattning – Lokala myndigheter • • • • Drygt tre av tio anser att informationen från svenska lokala myndigheter (exempelvis polis och kommun) fungerar bra vid lokala kriser och som motsats svarar 13 procent att de inte alls anser att informationen fungerar väl. Det kan även noteras att en förhållandevis hög andel (22 procent) inte har kunnat ta ställning till frågan. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 måste det beaktas att frågorna formulerats olika. 2010 var frågan ställd som: Hur väl tycker du att informationen från svenska MYNDIGHTER fungerar vid olika typer av kriser? Det har alltså inte funnits någon möjlighet att urskilja om bedömningen rört en lokal eller central myndighet eller lokal eller nationell/internationell kris, vilket årets undersökning tagit hänsyn till. De 13 procent som anser att informationen fungerat dåligt har fått motivera sitt svar. Den vanligaste motiveringen, vilket 62 procent av de negativt inställda svarat, är att myndigheten inte har någon information eller att informationen är otillräcklig.

Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 3 2010 3 8 30 9 38 40 11 12 37 0% 9 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: 2013, 210; 2010, 120) 2013 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 2010 54 22 23 22 Tar lång tid/sen information 11 12 Luddigt/osaklig information 10 Informationen är inte tillräckligt konkret 9 Överdriven information 7 4 Informationen är svår att förstå 13 Annat 23 5 Vet ej 0 50 % 100

Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (svar: annat) • Bättre samverkan mellan olika myndigheter. • Det är för lite om Sverige och för mycket om kriser utomlands. • Information kommer inte regelbundet. • Informationen vid Gudrun var inte tillräckligt lokal. • Informationen är begränsad till var i världen det händer, alla har inte samma information. • Myndigheter kan inte hantera nätforum och därför kommer det spekulationer från privatpersoner och självutnämnda specialister på olika forum så fort något händer, eller riskerar att hända. • Myndigheterna är för anonyma. • Om man vill ha information måste man uppsöka den själv. • Underdriven. • Mer förebyggande information och mer om hur man ska göra för att klara sig på bästa sätt i en kris och hur man kan hjälpa andra. • Det känns som att myndigheter döljer information. • Det kommer inga raka svar. • Jag vet inte hur den är tillgänglig.

Sammanfattning – Centrala myndigheter • • • Nästan hälften av personerna i undersökningen anser att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar bra vid nationella eller internationella kriser. I motsats är det elva procent som är negativt inställda till frågan. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 måste det beaktas att frågorna formulerats olika. 2010 var frågan ställd som: Hur väl tycker du att informationen från svenska MYNDIGHTER fungerar vid olika typer av kriser? Det har alltså inte funnit någon möjlighet att urskilja om bedömningen rört en lokal eller central myndighet eller om krisen var lokal alternativt nationell/internationell. De elva procent som är negativt inställda till informationen från centrala myndigheter motiverar främst sina svar med att myndigheten inte har någon information eller att informationen är otillräcklig. 54 procent av de negativt inställda har svarat det alternativet.

Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2 8 2010 2 10 25 42 33 21 40 0% 3 13 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 1 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: 2013, 206; 2010, 124) 2013 2010 56 Förstorar upp saker/överdriver 30 29 Påhittat/inte faktabaserat 22 20 Vinklat 23 15 Skrämselpropaganda 10 9 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 14 13 Annat 19 6 5 Vet ej 0 50 % 100

Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från media fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (svar: annat) • Berättelser och exempel på hur man kan hantera krisen eller förbereda sig. Sådana reportage skulle göra nytta och vara intressanta. Mer saklig information om vad som hänt och händer. • Det känns som om media fokuserar på fel saker. • Ej djuplodad information. • Medier bryr sig mer om att sälja nummer än att komma med konkret information. • Ej kvalitetssäkrad. • Informationen bör komma från myndigheter och det vet jag inte om den gör. • Informationen är för kortfattad. Alldeles för summarisk information. • Skriver i vinstsyfte. • Inte kvalitetssäkrad. • Jag tycker att de ger ut olika budskap. • Lite för snabba på att publicera, drar slutsatser. • Man tar upp oväsentligheter och vida beskrivningar, skriver inte fakta. • Medierna är för inriktade på sådant som händer i Sverige. • Det ges ibland ut ofullständig information. • Styrda av olika politiska partier som äger tidningar.

Sammanfattning – Medier • • • Drygt sex av tio instämmer i att informationen från olika medier fungerar bra vid kriser och som motsats är det en av tio som anser att den fungerar dåligt. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 framkommer det att andelen som är positivt inställda till medias information har ökat något över tid. Anmärkningsvärt är att skillnaden främst beror på den ökade andelen som svarat det mest positiva svarsalternativet. De personer som är negativt inställda till mediernas information har fått motivera sitt svar. Det vanligaste svaret, vilket framhålls av 56 procent, är att media förstorar upp saker/överdriver.

Sökbeteende

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 62 Söker fritt via en sökmotor på Internet Tittar på tv 16 Lyssnar på radio 17 22 22 13 Läser om det i en tidning 11 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren 10 Ringer sakkunnig 6 Ringer närstående Text tv 3 Använder en applikation på min smartphone 5 3 Använder en applikation på min surfplatta 1 Annat 1 8 Vet ej 0 • Telefonkatalog. (3 st.) • Facebook. (2 st.) • Kommunala möten, går till kyrkan. • Sociala medier. • Sociala medier är snabba. Om det hänt något lokalt skulle jag läsa där. • Twitter. • Är med i POSUM-grupp och den sammankallas vid kris. 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 27 Myndighet 23 Sveriges television Google. (245 st.) (12 %) Internet. (92 st.) Nyhetssajter på internet. (12 st.) Anhöriga. (9 st.) Beror på vad det gäller. (8 st.) Bekanta. (7 st.) Telefon. (6 st.) Text-tv. (6 st.) Sociala medier. (3 st.) Telefonkatalogen. (3 st.) Vädersiter på internet. (3 st.) BBC. (2 st.) Mobilen. (2 st.) Twitter. (2 st.) 21 Sveriges radio Kvällstidning 16 Lokaltidningen 15 Morgontidning 15 Kommun 10 2 3 Länsstyrelse 2 Forum 1 Organisationer Annat Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 23 7 6 11 11 Vet ej 0 50 % 100

Sammanfattning - Sökbeteende • • • • • Allmänhetens beteende när det gäller att söka information vid en kris är att de framförallt använder en sökmotor på Internet. Drygt sex av tio personer har svarat att det är ett av deras sökbeteenden. De två andra sätt att söka information som relativt höga andelar (22 procent) tillämpar är titta på tv respektive lyssna på radio. Då de svarande fått definiera vem som är avsändare av informationen framkommer att de sex vanligaste avsändarna är: myndigheter (27 %), Sveriges television (23 %), Sveriges radio (21 %), kvällstidningar (16 %), lokaltidningar (15 %) och morgontidningar (15 %). En förhållandevis stor andel av svaren som rör vem som är avsändare av informationen har inte kunnat klassificerats in under de fördefinierade svarsalternativen. Därmed har de fått benämnas som annat svar. Vanligast bland dessa svar är Google, vilket tolv procent har svarat. Detta trots att Markörs intervjuare tydligt informerat respondenten om att Google inte är den slutgiltiga avsändaren utan endast kanalen. De jämförande resultat som redovisas bör tolkas med stor försiktighet eftersom det har skett stora förändringar i frågeformuleringen och svarsalternativen (se bilaga 1).

Förtroende

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 1 2 17 47 32 2 44 33 2 SVT 2010 1 2 18 2013 Kommersiella TV-kanaler 4 18 39 24 2010 4 19 39 25 2013 12 9 44 7 8 7 7 38 7 Sveriges radio 2010 1 2 14 2013 9 2010 8 42 36 20 32 12 5 4 23 Kommersiella radiokanaler 2013 2 5 2010 2 6 21 36 15 29 3 41 17 13 10 Morgontidningar 30 41 0% 15 7 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 14 28 30 12 2 14 Kvällstidningar 2010 18 2013 2 4 2010 2 2013 Myndigheter/länsstyrelser 3 30 29 17 6 39 3 11 28 23 9 10 9 45 25 18 38 5 19 7 Kommuner 2010 Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar 2013 21 2010 27 28 2013 4 10 20 29 5 2 17 33 32 26 4 1 20 8 13 Organisationer 2010 0% 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Sammanfattning - Förtroende • • • Då förtroendet för olika avsändare av krisinformation har efterfrågats visar resultaten på stora variationer. Högst grad av förtroende, omkring åtta av tio, visas för Sveriges television och Sveriges radio. Efter dessa två är det myndigheter/länsstyrelser (67 %), kommuner (56 %) och morgontidningar (54 %) som befolkningen har högst förtroende för. Lägst förtroende visas för sociala medier (respondenterna har ombetts exkludera myndigheter och medieföretag som är aktiva inom sociala medier då de gjort sin bedömning). Endast sju procent har förtroende för den/de kanalerna. Förhållandevis lågt förtroende visas även för kommersiella tv-kanaler, kommersiella radiokanaler samt kvällstidningar. Jämfört med resultaten från 2010 har det inte framkommit några större förändringar gällande förtroendet för de olika informationsavsändarna. Den avsändare som utmärker sig är myndigheter/länsstyrelser där andelen som har ett mycket stort förtroende har ökat med tio procentenheter. Det kan även noteras i bilaga 1 att frågorna om förtroendet är mycket lika mellan åren och därmed är kan jämförelser över tid för dessa frågor göras med större säkerhet.

Larm

Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: 2013, 2000) 100 71 % 50 • • • • • • • • • • • Radio. (215 st.) Larmsignal och radio. (160 st.) Via larmsignal. (105 st.) Tv och radio. (100 st.) VMA-larm. (85 st.) Tv, radio, larm. (80 st.) Sirener. (65 st.) Via en ljudsignal. (45 st.) Hesa Fredrik (43 st.) Larm. (40 st.) Via TV. (29 st.) 28 0 0 Ja Nej Vill ej svara

Svar i fritext Hur skulle du vilja bli larmad vid ett sådant tillfälle? • • • • • • Via sms (294 st) VMA larm (176 st) Via telefon (146 st) Radio (111 st) Radio och tv (89 st) Det fungerar bra som det är nu (88 st)

Sammanfattning - Larm • • Drygt sju av tio personer svarar att de vet hur de blir larmade vid en händelse som innebär omedelbar fara. De personer som ansåg sig veta svaret har blivit ombedda att beskriva hur de blir larmade. Överlag anger också dessa personer de korrekta informationskanalerna i form av radio, tv samt VMA-larm (som går under många olika benämningar). Då respondenterna besvarade hur de skulle vilja bli larmade vid ett sådant tillfälle framkommer att många önskar de befintliga systemen som radio, tv samt högtalarsystem. Dock är det vanligaste svaret bland personerna att de önskar erhålla informationen via SMS.

Krisinformation.se

Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 87 86 % 50 13 12 0 2 0 Ja Nej Vill ej svara

Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 260; 2010, 125) 2013 2010 100 80 51 49 % 50 19 1 0 0 Ja Nej Vet ej

Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 50) 2013 0 6 22 38 0% 17 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej

Svar i fritext (negativa) Kan du beskriva vad som är dåligt med Krisinformation.se? (endast de som svarat något av de två negativa svarsalternativen på frågan om upplevelsen av krisinformation.se) • • • Det är väl det att jag bara har varit inne ett par gånger med längre mellanrum - kanske ett år mellan gångerna - och har då tittat för snabbt, har inte lärt mig strukturen och hur man hittar olika slags information. Har inte sett att hemsidan har flera språkval. Jag tror att den går att göra mer synlig, bättre visualisering av det.

Svar i fritext (positiva) Kan du beskriva vad som är bra med Krisinformation.se (endast de som svarat något av de två positiva svarsalternativen på frågan om upplevelsen av krisinformation.se) • • • • • • • • • • • • • • • Ambitionen är bra, att man försöker nå ut till allmänheten och myndigheter. Det borde finnas mer handfasta tips om hur man som person ska göra vid en krissituation. Att det finns samlad information på ett ställe. Den verkar ha koll på det mesta. Snabb uppdatering. Det är bra att Krisinformation.se finns men det är länge sedan jag var inne på sidan och jag har inte använt den tillräckligt mycket att jag kan uttala mig om hur väl den fungerar. Det är bra att man får information vart man ska vända sig vid olika händelser En organiserad sida, inte speciellt krånglig. Krisinformation visas tydligt och bra. Gav korrekt information om det jag sökte. Hemsidan är väldigt lätt att söka på. Informationen på sidan var väldigt sammanfattande och förståelig. Informationen är kort och koncis. Det finns bra och tydliga länkar. Informationen är kortfattad och oförvanskad. Jag har bara tittat på sidan, därför kan jag inte säga så mycket. Jag kommer ihåg att jag tyckte om att den fanns. Efter vad såg verkade det som att det skulle vara lätt att hitta information på den. Jag tycker sidan och informationen som finns ger ett objektivt intryck. Saklig och lättnavigerad. Smart koncept.

Sammanfattning – Krisinformation.se • • • • 13 procent av de svarande i undersökningen känner till Krisinformation.se som finns i de olika formaten webbplats, blogg, applikation, på Twitter och på Facebook. Av dessa 13 procent är det knappt en av fem som har använt Krisinformation.se. De personer som någon gång har använt Krisinformation.se har givit en bedömning av den. Det framkommer att 55 procent är positivt inställda till Krisinformation.se och endast sex procent har en negativ inställning. Något anmärkningsvärt framkommer då resultaten jämförs över tid. Andelen som känner till Krisinformation.se har inte förändrats nämnvärt men däremot visas en stor förändring gällande användande/besökande. 2010 hade 49 procent av de som kände till sidan också besökt den. Motsvarande andel 2013 är 19 procent. Det bör beaktas att frågeformuleringen ändrats något. Under 2010 efterfrågades om personen besökt sidan medan 2013 var frågan om de använt Krisinformation.se. Dock, anser Markör, att den ändrade formuleringen inte kan ses som helt förklarande i detta fall.

Övriga synpunkter

Svar i fritext Har du några övriga synpunkter som rör samhällets krisinformation som du vill föra fram? • Jag tycker det är jätteviktigt att myndigheter går ut med vad som händer, och att de gör det när det inte finns så mycket information att ge. Det är viktigt att de ändå säger något. • Om man försöker undvika panik genom att inte berätta allt som hänt blir resultatet värre än om man får korrekt information. Sanningen är lättare att förhålla sig till än falsk information. • Efter många kriser så blir kriserna mindre, jag menar att det är som pojken och vargen, om man varnar för ofta och mycket tas det inte på allvar tillslut. Det är noga med hur det informeras för att det skall vara trovärdigt. • Eftersom jag aldrig hört om krisinformation.se kanske man kunde marknadsföra den lite bättre, att den når ut till fler människor. • Om man är på tillfälligt besök på en plats så skulle det vara bra att få information via sms om det var något riskfyllt på orten, i området. • Det är bra med ständig förbättring av information. Snabb information är alltid bra. Textmeddelande, t ex vid T-banestationer kan vara en bra idé. • Det var positivt att ni ringde upp mig. Jag skulle vilja se mer statliga resurser gällande krisinformation. Det är ett viktigt område som behöver utvecklas och förbättras. Jag önskar också bättre samverkan mellan olika myndigheter gällande krisinformation. Slutligen vore det bra med ännu mer detaljerad information, alltså att medierna och myndigheterna inte enbart rapporterar om kriser utan också om hur medborgarna ska bete och mobilisera sig vid eventuella kriser.

Svar i fritext Har du några övriga synpunkter som rör samhällets krisinformation som du vill föra fram? • Jag var mycket tillfreds med informationen före och under den senaste stormen, alltså Simone. Jag blir riktigt förbannad när myndigheter och medier får kritik för att de gick ut för hårt eller för sent. Jag tycker inte att det stämmer alls. Det var bra förberedande information, man hann flytta bilar så att de inte riskerar att träffas av nedfallande takpannor och bra tips inför eventuella strömavbrott. Informationen fungerade också bra under tiden på de sätt som var möjliga och det har varit bra efterrapportering. • Kom upp i nivå med Finland. Vi ska lära av Finland som kan sådant bättre än vi. Jag har studerat deras och Italiens krisinformation i samband med tsunamin. • MSB ska vara mer synliga i media. Jag trodde att det fortfarande hette Räddningsverket. Det behövs mer förebyggande information. Det skulle behövas en övning varje år eller något annat som märks. En broschyr räcker inte. Den kan tolkas som reklam och slängs direkt. • Myndigheterna måste bli bättre på att använda internetforum och gå ut mycket snabbare med information. Informationen för trafikvarningssystem borde kunna byggas ut och användas så att man går in och skickar push-notiser till folk som har datorer, smartphones eller surfplattor igång. • Samlad kanal där man kan få reda på all information, men antar att det är hemsidan krisinformation.se. I sådana fall kan man tänka att man borde marknadsföra den sidan bättre.

Bakgrundsinformation

Kön (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 53 50 50 % 50 47 0 Kvinna Man

Ålder (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 % 50 32 25 20 24 23 17 18 15 18 7 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år

Vilken är din högst avslutade utbildning? (Bastal: 2013, 2000) 100 • • • • • % 50 43 40 • • • • • • Folkskola. (19 st.) Yrkesutbildning. (13 st.) Folkhögskola. (8 st.) Yrkesskola. (7 st.) Eftergymnasial utbildning. (4 st.) Komvux. (4 st.) Realskola. (4 st.) Yrkeshögskolan. (4 st.) 7-årig folkskola. (3 st.) Realexamen. (3 st.) 6-årig folkskola. (2 st.) 11 5 1 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara

Vad har du för sysselsättning? (Bastal: 2013, 1998; 2010, 1010) 2013 2010 100 63 55 % 50 35 24 4 • • • • Föräldraledig. (17 st.) Sjukskriven. (9 st.) Sjukpensionär. (6 st.) Hemmafru. (2 st.) 7 4 3 2 3 0 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Vet ej

Sammanfattning - Bakgrundsinformation • • • Köns- och åldersfördelningen som redovisas är inte det faktiska utfallet bland de svarande utan är en redovisning av hur de har viktats. Som jämförelse kan det påtalas att det egentliga utfallet var att 51 procent av de svarande i undersökningen var män och 49 procent var kvinnor. Gällande åldersfördelningen var det faktiska utfallet styrt så att 400 intervjuer genomfördes i varje åldersgrupp. Resultat utifrån utbildningsnivån visar att fyra av tio har en avslutad utbildning från högskola/universitet och en något högre andel (43 %) har gymnasieskola som den högst avslutade utbildningsnivån. Gällande sysselsättning är 63 procent av de svarande förvärvsarbetande och ungefär en av fyra är pensionärer. Det är de två vanligaste typerna av sysselsättning bland de svarande.

Resultat uppdelat utifrån kön

Information

Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 3 Man Total 7 31 5 4 26 10 9 10 32 24 24 32 25 0% 8 9 20 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Kvinna, 95; Man, 154; Total, 249) Kvinna Man Total 71 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 56 62 13 14 13 Tar lång tid/sen information 11 Informationen är inte tillräckligt konkret 7 8 5 Luddigt/osaklig information 8 7 2 3 3 Informationen går inte att förstå 1 1 1 Överdriven information 16 Annat 21 19 5 Vet ej 8 7 0 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 2 Man 3 30 4 Total 6 9 39 29 8 11 10 30 38 0% 12 11 36 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Kvinna, 79; Man, 131; Total, 210) Kvinna Man Total 62 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 50 54 25 21 23 Tar lång tid/sen information 13 10 11 Luddigt/osaklig information 13 Informationen är inte tillräckligt konkret 9 10 9 9 9 Överdriven information 5 3 4 Informationen är svår att förstå 13 13 13 Annat 4 Vet ej 5 5 0 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 1 Man 3 Total 2 6 24 42 10 8 23 25 41 25 19 42 0% 4 21 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Kvinna, 78; Man, 128; Total, 206) Kvinna Man Total 52 Förstorar upp saker/överdriver 59 56 32 Påhittat/inte faktabaserat 28 29 22 19 20 Vinklat 16 14 15 Skrämselpropaganda 9 8 9 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 14 11 13 Annat 8 Vet ej 4 6 0 50 % 100

Sökbeteende

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 64 61 62 Söker fritt via en sökmotor på Internet 24 21 22 Tittar på tv 22 21 22 Lyssnar på radio 12 13 13 Läser om det i en tidning 11 11 11 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren Ringer sakkunnig 9 11 10 7 5 6 Ringer närstående 5 5 5 Text tv 2 3 3 Använder en applikation på min smartphone Använder en applikation på min surfplatta 1 1 1 Annat 1 1 1 7 Vet ej 9 8 0 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 28 26 27 Myndighet 22 Sveriges television 24 23 20 22 21 Sveriges radio 14 Kvällstidning 16 18 14 Lokaltidningen 17 15 15 16 15 Morgontidning Kommun 8 12 10 4 3 3 Länsstyrelse 3 2 2 Forum 2 1 1 Organisationer 23 23 23 Annat Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 6 7 6 12 10 11 Vet ej 0 50 % 100

Förtroende

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 11 SVT 17 46 32 2 Man 1 2 16 47 31 2 Total 1 2 17 47 32 2 Kvinna Man 5 Total Kommersiella TV-kanaler 4 4 16 19 9 Kvinna 9 Man 10 9 Morgontidningar 44 44 2 Total 2 5 6 8 7 6 38 32 22 12 25 13 32 12 44 32 7 4 32 27 Man 7 38 20 Kvinna 2 5 5 39 18 Total Kommersiella radiokanaler 10 7 24 43 10 Total 12 8 24 39 8 Man 1 1 25 41 18 Kvinna 02 Sveriges radio 38 3 21 4 23 14 9 12 10 13 10 38 29 41 0% 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Kvällstidningar 13 28 Man 16 Total 14 28 3 Total 2 4 Kvinna Kommuner 2 Man 4 3 Kvinna 9 Man 5 Total 4 9 27 11 35 26 5 2 34 26 4 2 20 31 26 9 30 33 32 0% 6 7 5 2 19 27 7 19 21 26 10 9 17 38 21 4 8 37 22 Total 9 20 25 25 Man 14 28 40 19 Kvinna Organisationer 24 13 27 39 11 2 30 39 17 15 3 12 40 18 6 Total Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar 6 2 12 30 17 Man 12 30 28 Kvinna 2 3 Myndigheter/länsstyrelser 30 13 7 8 12 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Larm

Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 74 69 71 % 50 31 26 28 0 0 0 Ja Nej Vill ej svara 0

Krisinformation.se

Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 87 87 87 % 50 13 13 13 0 0 Ja Nej 0 Vill ej svara 0

Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 130; Man, 130; Total, 260) Kvinna Man Total 100 82 79 80 % 50 18 20 19 0 0 Ja Nej 1 Vet ej 0

Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 24; Man, 26; Total, 50) Kvinna 0 Man 0 Total 0 6 31 12 32 14 18 19 43 22 16 38 0% 17 14 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej

Ålder (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 % 50 20 21 24 25 25 25 20 16 17 17 15 15 21 23 15 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år

Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 % 50 46 39 43 45 40 35 13 9 11 6 5 5 1 1 1 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara

Vad har du för sysselsättning? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1014; Total, 1998) Kvinna Man Total 100 67 63 59 % 50 26 9 3 4 4 5 22 24 7 3 1 2 0 0 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Vet ej 0

Sammanfattning – Resultat utifrån kön • Resultaten uppdelat på kön visar inte på några större skillnader mellan kvinnor och män. De variationer i resultaten som framkommer uppgår endast till ett fåtal procentenheter.

Resultat uppdelat utifrån ålder

Information

Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 4 9 30-44 år 4 8 45-54 år 4 10 55-64 år 3 65-89 år 3 9 Total 4 9 34 25 30 7 6 8 28 34 22 21 24 32 8 26 29 22 32 13 25 0% 9 20 23 24 9 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: 18-29, 53; 30-44, 49; 45-54, 57; 55-64, 40; 65-89, 50; Total, 249) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 59 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 65 51 13 14 Tar lång tid/sen inf ormation 8 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 11 9 9 2 6 70 67 62 19 13 13 8 6 6 5 7 10 7 Luddigt/osaklig inf ormation 0 Inf ormationen går inte att f örstå 4 2 2 3 5 2 2 0 2 0 1 Överdriven inf ormation 18 Annat 16 16 0 Vet ej 25 19 8 2 5 7 0 21 20 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 3 30-44 år 3 45-54 år 3 55-64 år 2 8 65-89 år 3 7 32 Total 3 8 30 8 5 25 40 29 10 41 10 31 14 12 37 33 9 36 9 8 33 12 12 38 0% 10 13 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: 18-29, 45; 30-44, 32; 45-54, 52; 55-64, 42; 65-89, 39; Total, 210) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år 51 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 13 16 Tar lång tid/sen inf ormation 21 23 Total 54 56 57 54 54 33 33 13 9 10 12 12 11 Luddigt/osaklig inf ormation 8 7 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 7 6 Överdriven inf ormation 8 9 0 Inf ormationen är svår att f örstå 11 13 13 10 12 14 2 8 3 4 5 12 Annat 5 16 17 13 13 7 3 6 3 5 5 Vet ej 0 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 2 7 30-44 år 2 7 45-54 år 2 11 55-64 år 2 9 65-89 år 2 Total 2 24 34 21 7 8 30 46 3 23 21 47 31 17 41 25 42 0% 2 15 40 26 2 3 19 5 21 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: 18-29, 37; 30-44, 36; 45-54, 53; 55-64, 44; 65-89, 36; Total, 206) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 57 58 59 Förstorar upp saker/överdriver 47 24 Vinklat 19 14 10 Påhittat/inte f aktabaserat 8 8 Skvaller/sensationsnyheter/personf ixerat 9 19 13 9 15 9 9 Annat 11 13 3 Vet ej 6 6 5 6 0 38 28 29 29 29 16 12 14 Skrämselpropaganda 31 20 22 0 61 56 17 16 18 9 50 % 100

Sökbeteende

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 79 76 70 Söker f ritt via en sökmotor på Internet 55 33 62 11 19 21 Tittar på tv 26 33 22 7 17 24 Lyssnar på radio 32 32 22 16 13 10 10 Läser om det i en tidning 13 13 12 15 12 Söker ef ter specif ik hemsida i webbläsaren 10 7 11 6 8 7 Ringer sakkunnig 11 16 10 0 50 % 100

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 6 6 5 Ringer närstående 8 6 2 6 4 3 Text tv 7 5 4 5 2 2 Använder en applikation på min smartphone 1 3 1 2 1 0 0 1 Använder en applikation på min surf platta 1 1 2 1 1 1 Annat 5 5 7 Vet ej 9 15 8 0 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 28 Myndighet 26 21 12 27 23 25 25 Sveriges television 23 8 16 23 Sveriges radio 21 Kvällstidning 9 11 31 30 16 31 28 30 22 21 16 15 17 Lokaltidningen 11 15 17 15 15 13 11 15 Morgontidning 4 9 Kommun 19 18 14 12 10 10 0 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 1 Länsstyrelse 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 4 3 3 3 3 4 2 1 1 2 Forum 1 2 2 1 2 1 Organisationer Annat 14 5 4 6 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 6 23 8 11 12 11 0 29 8 9 8 Vet ej 22 26 24 15 50 % 100

Förtroende

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 0 3 11 11 02 1 3 12 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 3 3 4 6 4 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 11 11 15 45 47 39 39 50 19 33 50 28 47 18 7 9 11 11 10 9 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 3 5 2 4 1 5 2 6 2 7 2 5 32 40 15 17 25 26 26 25 43 44 37 20 18 18 32 39 1 2 8 01 6 11 6 02 12 1 2 15 12 9 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 27 21 44 17 20 41 4 4 3 7 7 19 7 5 7 8 38 48 10 6 47 41 50 43 4 4 33 31 44 9 38 23 39 25 22 21 7 20 29 2 32 11 12 25 27 29 7 17 14 14 37 38 19 8 9 24 40 9 2 2 1 1 3 2 4 4 4 25 3 53 4 23 42 14 11 47 45 35 31 14 13 11 39 32 41 29 0% 11 10 12 13 6 7 7 15 13 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 100% 4 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Inf ormation i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 16 27 28 12 14 2 1 2 1 3 2 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 23 25 44 7 7 6 27 32 13 12 21 13 7 9 3 2 20 38 11 10 2 33 32 33 22 3 8 9 10 8 6 6 7 23 8 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 3 11 14 6 32 0% 7 2 22 26 28 41 36 32 33 6 5 34 63 5 32 12 7 25 26 6 2 30 27 13 19 19 18 3 5 7 12 34 32 21 5 23 18 15 40 38 31 38 25 19 21 4 24 27 5 9 42 27 26 3 2 3 3 8 9 16 41 13 9 6 28 27 9 14 17 39 20 24 14 21 33 17 9 8 8 3 3 36 37 28 42 23 2 3 30 2 12 38 42 21 9 9 1 30 15 13 16 4 13 14 13 9 28 8 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 28 35 32 29 30 17 17 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 31 11 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Larm

Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 83 77 77 75 71 53 % 50 47 28 23 24 23 16 1 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0 0

Krisinformation.se

Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 92 87 84 84 87 87 % 50 13 16 16 13 13 7 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0 0

Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 30; 30-44, 51; 45-54, 62; 55-64, 63; 65-89, 54; Total, 260) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 86 80 79 82 80 75 % 50 20 23 21 18 19 14 0 0 Ja Nej 2 0 0 Vet ej 0 0

Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 6; 30-44, 12; 45-54, 13; 55-64, 9; 65-89, 10; Total, 50) 18-29 år 0 17 30-44 år 0 16 45-54 år 0 67 34 8 55-64 år 0 65-89 år 0 Total 0 6 0 41 31 31 23 45 21 17 9 8 23 11 49 22 21 30 38 0% 17 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 0 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej

Bakgrundsinformation

Kön (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 54 % 50 49 49 49 50 50 51 51 51 50 46 0 Kvinna Man 50

Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 66 53 % 50 41 47 44 43 40 40 40 33 25 14 24 26 13 11 7 6 5 3 3 1 2 5 0 1 0 1 4 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara 1

Vad har du för sysselsättning? (Bastal: 18-29, 399; 30-44, 399; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 1998) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 100 65-89 år Total 93 92 89 78 63 58 % 50 30 24 14 9 3 3 4 4 7 4 0 0 0 0 Arbetslös Student 0 7 0 1 2 Pensionär Förvärvsarbetande 3 4 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 Annat Vet ej

Sammanfattning – Resultat utifrån ålder • Resultaten utifrån ålder visar att det finns vissa skillnader mellan grupperna. Skillnaderna blir mest utmärkande då den äldsta åldersgruppen jämförs med den yngsta. Några skillnaderna som Markör vill framhålla är: – – – – Gällande sökbeteendet utmärker sig den äldsta åldersgruppen genom att de i betydligt lägre utsträckning söker fritt på Internet via en sökmotor. I den åldersgruppen är det 33 procent som har det beteendet vilket kan jämföras med 79 procent i den yngsta åldersgruppen. Istället använder den äldre åldersgruppen tv och radio för att tillförskaffa sig information i högre utsträckning, framförallt jämfört med den yngsta gruppen. Då det finns skillnader i sökbeteendet är det även naturligt att det finns skillnader gällande avsändare. Sveriges television (SVT) och Sveriges radio (SR) är två avsändare av information som den yngsta målgruppen använder i låg utsträckning jämfört med övriga. Andelen som vänder sig till SVT i yngsta gruppen är tolv procent vilket kan jämföras med 33 i den äldsta gruppen och för SR är det åtta procent i den yngsta gruppen vilket kan jämföras med 30 procent i den äldsta. Utifrån förtroendet kan det noteras att den äldsta åldersgruppen visar på ett lägre förtroende för flertalet av de olika avsändarna. Det är även en relativt hög andel bland de äldsta som inte har kunnat ta ställning till vilket förtroende de har för de olika avsändare som efterfrågades. Gällande larm är den yngsta åldersgruppens resultat mest utmärkande. 47 procent i den gruppen svarade instämmande på frågan om de vet hur de blir larmande vid en händelse i deras närhet. För övriga målgrupper varierar andelen som har den kunskapen mellan 75-83 procent.

Resultat uppdelat utifrån utbildningsnivå

Information

Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola 5 Gymnasium 4 9 Högskola/universitet 4 8 Annan 3 Total 4 9 34 26 32 24 30 8 10 26 36 9 12 25 0% 21 7 25 24 32 14 12 9 17 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Grundskola, 30; Gymnasium, 109; Högskola/universitet, 95; Annan, 11; Total, 249) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 50 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 43 15 11 12 13 Tar lång tid/sen inf ormation Total 62 67 62 19 8 8 8 9 8 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 6 Luddigt/osaklig inf ormation 11 7 7 2 2 3 Inf ormationen går inte att f örstå 9 12 3 0 2 1 0 1 Överdriven inf ormation 17 17 Annat 19 Vet ej 0 0 26 28 10 10 4 7 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; T Grundskola 3 8 Gymnasium 3 9 Högskola/universitet 3 Annan 1 Total 3 29 38 30 6 36 30 9 13 38 0% 10 9 34 30 13 12 39 32 8 10 13 12 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Grundskola, 22; Gymnasium, 99; Högskola/universitet, 75; Annan, 9; Total, 210) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 53 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 36 20 Tar lång tid/sen inf ormation 0 13 10 6 12 10 7 Överdriven inf ormation 14 9 9 20 9 0 2 4 12 4 Annat 9 0 3 12 12 16 13 5 5 0 24 25 11 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret Vet ej 59 54 10 0 Inf ormationen är svår att f örstå 66 23 8 Luddigt/osaklig inf ormation Total 22 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola 1 4 27 Gymnasium 2 8 Högskola/universitet 2 9 Annan 2 Total 2 41 6 8 23 23 41 24 26 43 28 4 21 3 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 3 19 42 0% 2 18 42 25 4 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Grundskola, 12; Gymnasium, 93; Högskola/universitet, 85; Annan, 8; Total, 206) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 39 60 Förstorar upp saker/överdriver 58 64 56 25 26 Påhittat/inte f aktabaserat 34 38 29 16 21 Vinklat 19 26 20 8 13 Skrämselpropaganda 17 22 15 7 6 Skvaller/sensationsnyheter/personf ixerat 12 0 9 9 14 Annat 10 14 13 18 4 Vet ej 3 10 6 0 50 % 100

Sökbeteende

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 35 68 69 Söker f ritt via en sökmotor på Internet 33 62 27 18 Tittar på tv 24 25 22 30 17 Lyssnar på radio 25 20 22 7 13 14 11 13 Läser om det i en tidning 4 10 Söker ef ter specif ik hemsida i webbläsaren 15 8 11 15 8 9 Ringer sakkunnig 15 10 0 50 % 100

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 9 7 Ringer närstående 4 5 6 6 3 Text tv 6 3 5 1 3 4 Använder en applikation på min smartphone 1 3 Använder en applikation på min surf platta 0 1 1 0 1 Annat 1 1 1 2 1 15 8 Vet ej 4 22 8 0 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium 20 Myndighet Högskola/universitet 23 26 27 19 Sveriges television 17 12 Kvällstidning 11 15 16 Total 34 24 21 23 Sveriges radio Annan 28 26 22 21 27 19 15 16 15 17 15 Lokaltidningen 11 Morgontidning 8 8 Kommun 0 13 19 14 15 11 13 10 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium 2 Länsstyrelse Högskola/universitet Annan Total 4 5 5 3 1 2 3 1 2 Forum 1 1 1 2 1 Organisationer 15 Annat 18 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 5 7 6 Vet ej 26 23 9 9 8 0 23 11 17 12 11 50 % 100

Förtroende

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 1 4 12 11 1 3 12 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 5 4 4 4 4 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 46 21 31 38 46 12 47 28 46 17 19 17 18 19 18 9 7 11 10 9 3 9 2 6 2 3 2 6 2 5 22 7 25 25 17 7 24 42 14 9 5 6 6 17 7 8 30 36 46 29 38 46 41 48 44 21 13 35 20 24 3 27 12 34 29 38 48 37 41 28 28 29 0% 19 18 3 38 3 32 29 7 5 9 7 12 8 20 11 45 5 14 33 13 2 1 1 2 32 32 39 42 36 39 10 7 19 47 2 3 12 11 10 01 7 11 12 12 9 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 22 18 4 23 10 13 16 11 14 11 5 16 13 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Inf ormation i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 14 12 17 13 14 18 26 7 3 10 2 5 6 3 9 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 26 15 28 30 21 33 15 40 24 30 21 15 16 29 18 23 30 20 18 28 10 21 32 37 22 32 33 8 35 17 10 31 33 0% 6 5 5 7 14 20 27 13 19 5 1 29 12 21 8 11 20 20 38 21 24 8 6 10 9 41 25 14 18 36 43 26 15 2 27 34 20 28 39 24 15 2 8 9 27 2 13 41 15 25 3 12 40 14 2 13 30 17 11 5 3 4 4 13 31 34 Grundskola 5 10 Gymnasium 2 5 19 Högskola/universitet 2 2 15 Annan 2 11 Total 2 4 17 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 29 52 6 3 4 1 52 5 2 21 20 26 5 19 9 12 10 8 6 19 8 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Larm

Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 80 76 71 67 67 % 50 33 32 28 24 19 0 0 Ja Nej 0 0 1 Vill ej svara 0

Krisinformation.se

Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 91 89 85 87 82 % 50 15 9 11 18 13 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0

Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 19; Gymnasium, 94; Högskola/universitet, 124; Annan, 19; Total, 260) Grundskola 100 Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 95 80 84 77 80 % 50 20 22 16 19 5 0 0 Ja Nej 0 1 Vet ej 0 0

Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 1; Gymnasium, 18; Högskola/universitet, 27; Annan, 3; Total, 50) Gymnasium 0 6 Högskola/universitet 0 8 Total 0 6 17 34 11 24 32 41 22 19 38 0% 17 9 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej

Bakgrundsinformation

Kön (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 56 59 55 50 % 50 46 54 50 44 41 0 Kvinna Man 45

Ålder (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 57 54 % 50 33 31 25 24 20 11 13 14 10 17 23 20 17 11 19 19 14 16 14 15 13 5 4 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år

Vad har du för sysselsättning? (Bastal: Grundskola, 214; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 73 65 63 58 55 % 50 35 35 24 19 15 13 4 5 3 4 1 7 3 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 Annat Vet ej 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande

Sammanfattning – Resultat utifrån utbildningsnivå • Den mest utmärkande skillnad som framkommer gällande utbildningsnivå är vilket sökbeteende personerna har för att tillförskaffa sig information. De som har grundskola som högsta utbildningsnivå söker i lägre utsträckning information via en sökmotor på Internet medan de med gymnasial eller högskole-/universitetsutbildning i högre grad har det beteendet. Dock kan en orsak vara att de med grundskoleutbildning som högsta avslutande utbildning främst är äldre personer och att skillnaden i beteende därmed snarare beror på ålder än utbildningsnivå.

Resultat uppdelat utifrån kommundefinition

Information

Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd 4 Landsbygd 4 Stadsområden 3 Storstadsområden 4 9 Total 4 9 12 27 8 20 7 34 8 30 25 30 10 29 31 21 32 25 0% 19 9 8 20 26 9 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 11; Landsbygd, 78; Stadsområden, 72; Storstadsområden, 88; Total, 249) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden 52 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 57 58 62 11 0 10 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 4 0 Inf ormationen går inte att f örstå 2 2 3 0 Överdriven inf ormation 13 13 13 7 2 17 8 0 Luddigt/osaklig inf ormation 7 5 1 1 1 1 18 18 Annat 18 19 0 Vet ej 3 0 71 38 9 Tar lång tid/sen inf ormation Total 21 10 10 7 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, Gles Landsbygd 2 11 31 34 Landsbygd 3 6 30 40 Stadsområden 2 7 31 39 Storstadsområden 3 Total 3 10 9 29 8 12 9 34 30 14 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 9 12 11 38 0% 13 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 8; Landsbygd, 59; Stadsområden, 60; Storstadsområden, 83; Total, 210) Gles Landsbygd Landsbygd De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig Stadsområden Storstadsområden 59 46 22 23 9 Luddigt/osaklig inf ormation 5 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 6 0 2 10 24 11 9 6 11 Annat 12 13 0 18 6 3 5 0 19 4 4 0 Vet ej 25 17 17 8 9 Inf ormationen är svår att f örstå 55 54 11 7 Överdriven inf ormation 12 76 50 18 Tar lång tid/sen inf ormation Total 6 50 % 100

Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd 1 11 26 Landsbygd 2 Stadsområden 3 Storstadsområden 2 8 25 Total 2 8 38 25 7 24 8 21 43 25 20 42 4 20 3 41 22 2 42 0% 21 3 50% 1 (Inte alls väl) 2 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej

Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 9; Landsbygd, 53; Stadsområden, 74; Storstadsområden, 70; Total, 206) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 54 62 Förstorar upp saker/överdriver 46 63 56 56 29 Påhittat/inte faktabaserat 37 18 29 23 16 Vinklat 20 23 20 10 18 Skrämselpropaganda 13 14 15 0 5 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 11 10 9 0 6 Annat 19 12 13 0 8 Vet ej 5 5 6 0 50 % 100

Sökbeteende

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 58 57 Söker fritt via en sökmotor på Internet 64 66 62 20 26 Tittar på tv 22 19 22 16 27 Lyssnar på radio 22 18 22 9 13 14 11 13 Läser om det i en tidning 13 9 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren 11 13 11 25 10 10 9 10 Ringer sakkunnig 0 50 % 100

Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 8 6 6 6 6 Ringer närstående 2 6 5 Text tv 4 5 2 2 Använder en applikation på min smartphone 4 2 3 Använder en applikation på min surfplatta 0 1 1 1 1 Annat 2 1 1 1 1 6 9 Vet ej 7 8 8 0 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden 24 Myndighet 25 Storstadsområden Total 28 28 27 Sveriges television 21 25 24 23 22 Sveriges radio 18 15 15 Kvällstidning 15 16 15 Lokaltidningen 13 12 Morgontidning 15 Kommun 7 0 24 21 18 18 15 18 15 15 11 10 20 27 18 16 10 50 % 100

Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 0 4 4 Länsstyrelse 2 3 0 2 3 2 2 Forum 3 1 1 2 1 Organisationer 22 24 23 21 23 Annat 5 6 6 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 7 6 18 10 11 12 11 Vet ej 0 50 % 100

Förtroende

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 23 12 12 12 12 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 4 4 5 4 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 03 12 11 01 12 19 19 17 15 17 10 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 43 47 49 44 47 15 30 37 18 20 15 18 Gles Landsbygd 1 7 Landsbygd 3 7 Stadsområden 1 5 Storstadsområden 1 4 Total 2 5 26 2 3 1 2 2 10 26 20 26 24 40 40 39 14 11 8 8 9 11 8 11 8 9 33 28 31 36 32 36 45 47 8 8 8 7 8 6 8 7 7 38 9 36 36 40 6 6 7 7 43 44 38 20 20 31 18 20 22 20 15 2 13 33 33 32 11 12 12 25 42 32 4 26 4 3 21 21 23 4 12 31 40 32 39 25 44 29 41 0% 13 9 14 16 13 9 9 10 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 11 12 14 17 14 27 25 Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 40 40 39 25 25 25 21 23 26 28 30 10 10 10 0% 24 23 23 26 7 30 32 33 32 7 6 8 7 33 5 1 6 2 5 2 33 32 35 33 33 9 5 4 2 20 23 20 27 27 11 3 18 16 12 14 14 6 9 8 9 9 16 21 19 19 42 38 38 23 20 21 2 2 25 36 22 25 3 31 23 31 29 28 28 26 9 2 11 11 12 39 16 18 17 26 12 37 18 4 5 3 4 4 3 30 28 30 14 19 6 8 4 11 2 7 3 8 3 9 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 15 33 30 29 28 Gles Landsbygd 2 9 Landsbygd 3 7 Stadsområden 1 4 Storstadsområden 3 2 Total 2 4 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 19 7 8 9 8 17 14 12 12 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej

Larm

Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arb

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Så tycker svenskarna om hygienen på restauranger - Tork

Så tycker svenskarna om hygienen ... I en undersökning från 2008 sa hela 64 procent att de vänt i dörren ... har drygt 500 svenskar och över 4000 ...
Read more

Nu får alla svenskar tycka till om postservicen i Sverige

Undersökningen görs genom en webbenkät och ingår i ett så kallat samråd, där EU tar del av allmänhetens och företags åsikter i en fråga.
Read more

Majoriteten för aktiv dödshjälp | Nyheter | Aftonbladet

... på henne när hon har varit med om så ... är frågan om att kunna avbryta eller avstå från vård som är ... Så tycker experterna: Anders ...
Read more

Aftonbladet nyheter: Sverige – tråkigt men fantastiskt

... tråkigt men fantastiskt Ny undersökning avslöjar vad invandrare tycker om svenskar ... Ny undersökning avslöjar vad invandrare tycker ... Så ...
Read more

Fler tycker Sverige tar emot för många - Nyheter | SVT.se

44 procent tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare. Det visar en ny Sifomätning som SVT låtit göra. Samtidigt tycker 10 procent att vi ...
Read more

Solskyddsmedel – Wikipedia

Enligt en undersökning publicerad sommaren 2012 är svenskar dåliga ... så kallade nanopartiklar, har under 2000-talet ... Från och med 2013 ...
Read more

MYTEN OM MUSIK BESANNAD - SOUNDS LIKE BRANDING™ Global ...

SVENSKAr TYCKEr DET Är VIKTIgT ATT ... En annan undersökning från 2010, ... vad de tycker om den musik som spelas i verksamheter i offentlig miljö ...
Read more