rynek_gazu_broszura

50 %
50 %
Information about rynek_gazu_broszura

Published on January 28, 2016

Author: ukaszSuchenek

Source: slideshare.net

1. WARSZTATY 17–18 III 2016 STRATEGIE ZAKUPOWE NA RYNKU GAZU  DOSTĘPNE OFERTY  PLATFORMY  ASPEKTY PRAWNE  PRAKTYKA DOWIEDZ SIĘ  Jak prowadzić negocjacje sprzedaży i zakupu gazu, aby uzyskać najlepsze warunki  Jak przeprowadzić proces zmiany dostawcy i zachować ciągłość dostaw  Jak analizować ceny na rynku gazu, koszty zakupu, dostawy oraz przechowywania  Jakie są platformy zakupowe gazu i jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu  Jakie są konsekwencje liberalizacji rynku dla sprzedawców i dystrybutorów gazu W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.: DANIEL BORKOWSKI Legal Partner GRZEGORZ BUJNOWSKI Anwil ANDRZEJ DĘBOGÓRSKI Polska Spółka Gazownictwa JAROSŁAW DYBOWSKI Vattenfall Energy Trading KORNEL KORONOWSKI Boryszew KATARZYNA GRUSZECKA-SPYCHAŁA Urząd Miasta Gdyni WIT JAKUCZUN WLOG Solutions MACIEJ MARKOWSKI Enigaz BARTOSZ MILEWSKI Hermes Energy Group ŁUKASZ MORDASIEWICZ DUON Marketing and Trading BEATA WITTMANN Towarowa Giełda Energii

2. Do dziś sprzedawcę gazu zmieniło 22.000 osób i firm. Na koniec 2016 r. liczba ta ma wzrosnąć do 80.000. Źródło: URE, www.rp.pl Obecnie kupujący borykają się z licznymi barierami utrudniającymi zmianę sprzedawcy. Przede wszystkim często zbyt mała jest wartość dodana w przedstawianych ofertach. Zmiany sprzedawcy nie ułatwiają też m.in. regulacje taryfowe i polityka URE. Aby dowiedzieć się od ekspertów jak obecnie wygląda polski i europejski rynek gazu, gdzie najlepiej dokonywać zakupów, jak zaplanować strategię zakupową, a także jakie są aspekty prawne obowiązujące na rynku gazu, zapraszam do udziału w warsztatach! ŁUKASZ SUCHENEK Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita” 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 LICZBAZMIANSPRZEDAWCY ROK 2012 210 429 2011 22 000 80 000 2013 2014 2015 2016 PARTNERZY

3. Poranna kawa, rejestracja uczestników Kierunki rozwoju polskiego rynku gazu, co nas czeka w najbliższej przyszłości GRZEGORZ BUJNOWSKI, Head of Gas Trading Office, Anwil ƒƒ Jakie korzyści niesie liberalizacja rynku gazu – kreowanie polityki zakupowej, wzrost konkurencyjności ofert sprzedawców ƒƒ Perspektywy rozwoju – jakie są kierunki zmian na rynku gazu i jakie mają znaczenie dla kupujących gaz ƒƒ Obecne i planowane zmiany w regulacjach rynku Przerwa na kawę Rynek gazu na rynkach Unii Europejskiej ­– jakie są szanse na wykorzystanie zliberalizowanych rynków europejskich do obniżenia zakupu gazu JAROSŁAW DYBOWSKI, Prezes, Vattenfall Energy Trading ƒƒ Aktualny stan prawny w kwestii zakupów gazu na rynkach zagranicznych ƒƒ Możliwe formy zakupu gazu poza granicami Polski ƒƒ Koncesje, opłaty, formalności związane z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych Oferta dla odbiorców przemysłowych na polskim rynku gazu – dostępne produkty, platformy zakupowe, rodzaje kontraktów MACIEJ MARKOWSKI, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju, Enigaz ƒƒ Jakie są dostępne platformy zakupowe na polskim rynku gazu i gdzie warto dokonywać zakupów ƒƒ Formy umów, klauzule, kary – jak negocjować najkorzystniejsze warunki dla stron ƒƒ Jakie produkty dla jakich odbiorców – porównanie kosztów i korzyści ƒƒ Bariery na rynku gazu Lunch Ceny i ich analizy WIT JAKUCZUN, CEO, WLOG Solutions ƒƒ Kalkulacja cen i kosztów ƒƒ Indeksy giełdowe i pozagiełdowe – czy na rynkach zagranicznych zawsze jest taniej ƒƒ Czynniki wpływające na ceny – czy da się przewidzieć i dostosować do strategii zakupowej ƒƒ Zmiany cen na rynku gazu Przerwa na kawę Zmiana sprzedawcy – jak dokonać zmiany dostawcy i utrzymać płynność dostaw gazu KORNEL KORONOWSKI, Business Development Manager, Boryszew ƒƒ Jak wybrać najlepszą ofertę na rynku w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa ƒƒ Jak przeprowadzić proces zmiany dostawcy i zapewnić ciągłość dostaw Zakończenie pierwszego dnia warsztatów 9:00 9:30 10:30 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:10 16:10 3 17 III DZIEŃ PIERWSZY PROGRAM

4. 18 III DZIEŃ DRUGI PROGRAM 4 Poranna kawa, rejestracja uczestników Aspekty prawne zakupów gazu w nowych warunkach rynkowych DANIEL BORKOWSKI, Radca Prawny, Legal Partner ƒƒ Rynek hurtowy i detaliczny – wymagania i najczęstsze problemy ƒƒ Wyzwania regulacyjne i nowe obowiązki REMIT ƒƒ Uwarunkowania prawne importu - regulacja zapasów obowiązkowych i nowela rozporządzenia dywersyfikacyjna ƒƒ Model kontraktacji na rynku hurtowym i detalicznym ƒƒ Liberalizacja rynku a regulator – jakie są najgorętsze punkty styku rynku z regulatorem ƒƒ Uwolnienie cen i polityka cenowa Przerwa na kawę Możliwości zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii w kontekście liberalizacji rynku gazu BEATA WITTMANN, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Giełda Energii SA Dostawy gazu w praktyce – umowy, bezpieczeństwo, koszty BARTOSZ MILEWSKI, Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem, Hermes Energy Group ƒƒ Jakie są możliwości zabezpieczenia dostaw gazu ƒƒ Jak optymalizować koszty dostaw ƒƒ Jak zapewnić elastyczność dostaw gazu Lunch Strategie zakupowe gazu – jak dostosować zakupy gazu do zapotrzebowania przedsiębiorstwa ŁUKASZ MORDASIEWICZ, Dyrektor Departamentu Gazu, DUON Marketing and Trading ƒƒ Ryzyko cenowe na rynku gazu ƒƒ Czynniki doboru modelu współpracy ze sprzedawcą ƒƒ Przykładowe strategie kontraktacji w praktyce Przerwa na kawę Aspekty techniczne w kontekście liberalizacji rynku gazu – jak zapewnić dostępność gazu dla klienta końcowego ANDRZEJ DĘBOGÓRSKI, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Korzyści i ryzyka grupowych zakupów gazu KATARZYNA GRUSZECKA-SPYCHAŁA, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki ƒƒ Kiedy warto współpracować w ramach grup zakupowych i jak taka współpraca powinna wyglądać ƒƒ Jakie są ryzyka związane z zakupami w ramach grup zakupowych Zakończenie drugiego dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów 9:00 9:30 10:30 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:10 15:50 16:50

5. DANIEL BORKOWSKI, Radca Prawny, Legal Partner W swojej dotychczasowej praktyce doradzał przedsiębiorstwom z sektora energetycznego (gaz, energia i paliwa) oraz chemicznego. Od 2000 r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca prawny w ramach kance- larii prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o spoj- rzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master of Gas Business Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia). Od kilku lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. GRZEGORZ BUJNOWSKI, Head of Gas Trading Office, Anwil Od początku kariery związany z działalnością sprzedażową i marketingiem, na początku w branży ITC, następnie gazowej. Przez ponad 7 lat był związany z PGNiG SA, gdzie odpowiadał za sprzedaż do największych odbiorców gazu w Polsce, w tym jako kierownik działu zarządzał zespołem dedykowanym do obsługi kluczowych klientów. Brał bezpośredni udział w największych projektach sprzedażowych PGNiG SA w ostatnich latach. Współpracował też z PGNiG Sales&Trading w zakresie rozwoju działalności i strategii spółki na polskim rynku. Obecnie zatrudniony w ANWIL SA, gdzie odpowiada za zarządzanie portfelem umów gazowych i prowadzenie procesów zakupowych oraz w PKN ORLEN SA na stanowisku kierownika projektu. Absolwent m.in. Akademii Leona Koźmińskiego oraz ICAN Institute (programów Management, ICAN Total Selling). ANDRZEJ DĘBOGÓRSKI, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Ukończył inżynierię sanitarną na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1993 r. na stanowisku specjalisty ds. techniczno-geodezyjnych. Od 2006 r. sprawował kolejno obowiązki zastępcy dyrektora oddziału ds. eksploatacji w Oddziale Dystrybucji Gazu w Gdańsku oraz dyrektora Oddziału Zakład Gazow- niczy w Gdańsku. Był także prezesem zarządu SITPNiG Oddziału w Gdańsku. 1 marca 2013 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. JAROSŁAW DYBOWSKI, Prezes, Vattenfall Energy Trading Od ponad 25 lat pracuje w firmach sektora energetycznego Polski i krajów CEE/SEE. Zdobył doświadczenie zawodo- we pracując na stanowiskach zarządczych dla pracodawców państwowych jak i prywatnych w Polsce i zagranicą, takich jak PSE, Alpiq, EdF, Enron, Kulczyk Investments. Obecnie jest Prezesem Vattenfall Energy Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do jego obowiązków należy zarządzanie działalnością „origination” firmy Vattenfall na ryn- kach energii elektrycznej, gazu i węgla w Polsce, Czechach, Słowacji oraz w pozostałych krajach CEE/SEE. KATARZYNA GRUSZECKA-SPYCHAŁA, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki W Gdyni odpowiada za politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodar- czym i wsparciem przedsiębiorców, budynkami komunalnymi, promocją, turystyką, komunikacją społeczną i spra- wami społecznymi, strategią rozwoju miasta oraz Zarząd Dróg i Zieleni, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Experyment i Urząd Pracy. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wykonuje prawa i obowiązki właści- ciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Koordynuje tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju miasta. Koordynuje udział Gdyni w Metropolitalnym Forum Norda. Była autorką porozumienia gmin tworzących metropolię w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, radca prawny. WIT JAKUCZUN, CEO, WLOG Solutions Pomaga Klientom konkurować w oparciu o analitykę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w różnych branżach po- trafi doradzić organizacji optymalne wykorzystanie analityki tak, aby osiągnęła najlepsze efekty. Jest ekspertem dostarczania rozwiązań wspomagających decyzję, które łączą w sobie analizę danych i optymalizację. Z branżą PRELEGENCI 5

6. energetyczną związany od 2005 r. W tym czasie tworzył i wdrażał modele prognostyczne, analityczne oraz opty- malizacyjne. Jako jeden z pierwszych (2006 r.) wdrożył w Polsce popularne dziś narzędzie GNU R. do prognozowa- nia popytu na gaz. Aktualnie zarządza zespołem analityków we własnej firmie WLOG Solutions. Absolwent MIM UW(matematyka), doktorat obroniony w IPI PAN (machine-learning). KORNEL KORONOWSKI, Business Development Manager, Boryszew Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Sciences Po Paris i w Szkole Głównej Handlo- wej w Warszawie. Naukowo zajmuje się tematyką energetyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnych spółkach wydobywczych, administracji publicznej oraz kancelariach prawnych. Od połowy 2015 roku kieruje dzia- łem rozwoju Boryszew S.A. Oddział Boryszew Energy i odpowiada m.in. za bezpośredni kontakt z klientami w celach sprzedażowych oraz przeprowadzanie procesu zmiany dostawcy.​ MACIEJ MARKOWSKI, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju, Enigaz Jest ekspertem na rynku gazu i energii z doświadczeniem zdobywanym zarówno w krajowych jak i międzynaro- dowych koncernach energetycznych oraz mniejszych spółkach energetycznych z polskim kapitałem. W ostatnich latach odpowiedzialny głównie za rozwój handlu gazem w organizacjach o różnej wielkości. Aktywnie uczestni- czący w pracach i procesach konsultacyjnych zmierzających do liberalizacji polskiego rynku gazu, szef Grupy ds. uwarunkowań formalno-prawnych rynku gazu w ramach Towarzystwa Obrotu Energią. Student programu Canadian Executive MBA prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej. BARTOSZ MILEWSKI, Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem, Hermes Energy Group Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia. Swoją karierę zawodową rozpo- czynał w PGNiG S.A. w Departamencie Regulacji, gdzie zajmował się prowadzeniem analiz rynku gazu w Polsce jak również w Europie oraz kalkulacją taryfy m.in. w zakresie magazynowania gazu jak również sprzedaży. W ramach restrukturyzacji GK PGNiG objął stanowisko Kierownika Działu Zarządzania Portfelem Gazu, gdzie był odpowiedzial- ny za optymalizację kosztów pozyskania gazu przez PGNiG S.A. oraz prowadzenie wyceny kontraktów oferowanych na TGE. Od czerwca 2014 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem w Hermes Energy Group S.A., gdzie zajmuje się optymalizacją kosztu pozyskania gazu na potrzeby Klientów, jak również wdrożeniem komplekso- wego systemu IT do zarządzania portfelem i obsługi odbiorców końcowych. ŁUKASZ MORDASIEWICZ, Dyrektor Departamentu Gazu, DUON Marketing and Trading Ukończył z wyróżnieniem studia na wydziałach Elektrotechniki i Automatyki oraz wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w rynku hurtowym i detalicznym paliwa gazowego i energii elektrycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak PGNiG Energia S.A., ENERGA-Obrót S.A. oraz EL- NORD S.A. Jest autorem publikacji na temat ograniczania ryzyka cenowego, oraz prognozowania cen na hurtowym rynku energii elektrycznej. BEATA WITTMANN, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Giełda Energii SA Od 18 lat związana zawodowo z rynkiem gazu. W latach 1997–2007 była pracownikiem PGNiG SA, pełniła m.in. funkcję kierownika działu Rynku Gazu. W latach 2007–2008 była odpowiedzialna za politykę taryfową SPEC SA, na- stępnie do 2011 roku pełniła funkcję dyrektora ds. taryf w  CP Energia SA. Od 2011 współpracowała z uczestnikami rynku gazu jako niezależny konsultant. Od 2013 roku związana jest z TGE, gdzie jako Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu odpowiedzialna jest za rozwój giełdowego rynku gazu, pełni również funkcje przewodniczącej Komitetu Ryn- ku Gazu oraz kierownika zespołu ds. nowych produktów. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz aktywnym uczestnikiem prac zespołu ds. rynku gazu działającego przy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Pod koniec listopada 2015 roku została powołana do rady nadzorczej spółki InfoEngine. PRELEGENCI 6

7. Nazwa Firmy/Osoba fizyczna: ............................................................... NIP: ................................................. ulica, nr domu, nr lokalu: .............................................. Miejscowość/Kod pocztowy: ....................................... Telefon: ......................... Faks: ........................... e-mail: .................................................................... � Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzi- bą w Warszawie, ul. Prosta 51 na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. � Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej i telefonu spółkom powiązanym z Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 tj. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz partnerom wydarzeń na prze- twarzanie ich przez w/w podmioty w celu marketingu bezpośredniego ich produktów lub usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm. zm). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. � Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w War- szawie, ul. Prosta 51 oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, i zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. ze zm.) i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu mar- ketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko: ............................................................. Stanowisko: .............................................................. e-mail: ........................................................................ Telefon: .................................................................... Imię i nazwisko: ............................................................. Stanowisko: .............................................................. e-mail: .......................................................................... Telefon: .................................................................... PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: � 1650 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 19 lutego 2016 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe. � 1950 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 19 lutego 2016 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe. UWAGI/KOD PROMOCYJNY: ...................................................................................................................................... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie www.konferencje.rp.pl, e-mailem pod adres wojciech.winiarski@rp.pl lub faksem pod numer (022) 463-05-23 (dalej „Zgłoszenie”) oraz otrzymanie e-mailowego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Getin Noble Bank S.A. 60 1560 0013 2993 9555 2000 0001 Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT; c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia. miejscowość, data i podpis pieczątka firmy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STRATEGIE ZAKUPOWE NA RYNKU GAZU TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: 17–18 MARCA 2016 R., WARSZAWA

Add a comment