Rph pendidikan jasmani tahun 4

50 %
50 %
Information about Rph pendidikan jasmani tahun 4

Published on March 20, 2014

Author: mamatjemi9

Source: slideshare.net

RancanganPengajaranHarianPendidikanJasmani Pelajaran : PendidikanJasmani Tunjang : KemahiranAsas Tajuk : Pergerakan Sub Topik : Menghantardanmenerima bola denganteknikdankemahiran yang betul. Tarikh : 15 Disember2013 Tahun : 3Melur Masa : 7.45 Pagi – 8.15 Pagi Bil.Murid : 26 Orang (L= 13 P= 13 ) Standard Pembelajaran : 1.7.2 Menerimadanmendhantar bola menggunakantangandan kaki. 2.3.1 Menyatakanperkaitanantaraaplikasidayadenganpergerakanobjek. 5.2.3 Menerimakemenangandankekalahandalampermainan. 5.4.3 Bekerjasamadalamkumpulan HasilPembelajaran :Padaakhirpembelajaran, murid akandapat: Psikomotor : melakukan 3 percubaan kemahiranmenghantardan menerima bola denganteknik yang betul pada jarak3 meter. Kognitif : menyatakanduaaspeksains semasamenghantardanmenyambut bola yangbetul. Afektif : bekerjasama melakukanaktivitipembelajaran. Penggabungjalinan : BahasaMelayu, Sains, Matematik PSA : Pelajarpernahmenontondanbermainpermainan bola baling. BBM : Bola Baling, bola tampar,skitel. Penerapannilai : Pekapadasituasi, patuh kepadaarahan. KemahiranGenerik : Membandingbezacaramenyambut bola dengansebelahtanganatau dua belahtangan.

BAHAGIAN / MASA TAJUK/ AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN MEMANASKAN BADAN (5 MINIT) - PermainanBola beracun - Berlaribebas - Murid yang terkena bola akandianggapmati dankeluardaripada bulatan - Aktivitiregangan dankelonggaran * Kaki * Pinggang * Bahu * Kepala - Muriddibahagikankepada 2 kumpulan. Murid yang diluarbulatanakanmelont ar bola padarakan yang berada di dalambulatan. Ahli di dalambulatan yang terkena bola akankeluarbulatan - Permainaninidijalankanse lama 3 minit - Muridbebasbergerak dalamkawasan yang di tanda - Penggunaanruang yang maksimum. · Arahan - Kum. 1 X -Kum. 2 Tunjukcara PERKEMBANG AN P&P (12 MINIT) 1. Melantun bola secaraindividusecarabeb as Kemahiranasashantaran 1. bawah 2. tengah 3. atas 2. Menghantardan Menerima bolaaras bawahmelaluigelung rotandengandua belahtangan - Memegang bola dengankeduabelahtanga ndanmelantun bola kebawahdanmenyambut nya. - Mata fokuskepada bola Hantaran bola : - Pegang bola dengan keduabelahtangan - Berdiridengandengan badanmembongkokke hadapan.Tangan berada di araslutut ( arasrendah ) - Gunakan bola pelbagaisaiz yang sesuaidenganaktiviti. X X X - Tingkatkanaraskesukaranke mahiranmengikutkemampu anmuridsepertijarak. X X Tunjukcara Nilai : Bekerjasama Kemahiran Manaakul · Pasanganbertig a Nilai : Bekerjasama XXX XXX

3. Menghantardan menerima bolaaras tengahbadan ( aras dada ) 4. Menghantardan menerima bolaaras tinggi . - Berdiridengantegap dansebelah kaki kehadapan. Tangan berada di aras dada ( arassederhana ) - Berdiridengantegap dansebelah kaki ke hadapandantangan berada di ataskepala. ( arastinggi ) - Hantar bola menuju Pasanganmelaluigelungr otang yang dipegangolehkawan. - Penghantarstatik - Ulang 3 kali - pelakuakanbertukarkedu dukansetelahtamatbagis etiaplakuan. Menyambut bola : · Berdiridengansebelah kakikehadapan. · Hulurkankeduabelah tangankehadapan. · Sambut bola danserap ke dada · Penerimabergerak kehadapanataukesisi X X X X

KEMUNCAK (8 MINIT) Permainan “ Seakanpermainan bola baling “ - Muriddibahagikepada 2 kumpulan - Setiapkumpulan melantikseorang penjagagol. - Ahlikumpulanperlu menghantar bola kepada rakandengan implikasiteknik hantaran yang telah diajar. - Ahlikumpulanperlu tujukan bola kearah bakul yang dipegang olehpenjagagol. - Satumatadiberibagi setiap kali bola masuk kedalambakul. - Pasukan yang Mendapatpungutan golterbanyakdikira pemenang. - Tingkatkanaraskesukaranke mahiransepertimenambahlu askawasan, bilanganpemain, jumlah bola, dansyaratpermainan. - Tunjukcara - Intrapersonal - Kerjasama PENUTUP (5 MINIT) - GerakKendur Aktivitiregangandan kelonggaran Contoh: · Membesardan Mengecilkanbadan • Mengembangbadan diatashujung kaki. • Pelukbadansekecil- kecilnya. • Bangunperlahan- lahansambilmembukapel ukan. - Muridberselerakdalamkawa san yang telahditandakan - Guru membuatdemontrasijikaperl u. - kemahiran Generik

Add a comment

Related pages

RPH PENDIDIKAN JASMANI - Kesukanan (Tahun 4)

Tugasan PJM3110: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani Tahun 4; tunjang: Kesukanan.
Read more

rph pj tahun 4 - Scribd - Read Unlimited Books

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Mata Pelajaran Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid: Pendidikan Jasmani : Kemahiran ...
Read more

CONTOH RPH KSSR PJ TAHUN 1 - KURIKULUM STANDARD SEKOLAH ...

... semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Aktiviti : ... mencari rph pj kssr tahun 4. Reply Delete. Add comment. Load more...
Read more

CONTOH PENULISAN RPH PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 4

CONTOH PENULISAN RPH PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 4 Contoh penulisan RPH PJ kssr tahun 4 2014... Posted by wan roslan at 18:11. Email This BlogThis!
Read more

Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan: Rancangan Pengajaran ...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5. ... 4. Guru meminta ... RPH yang bagus.
Read more

RPH PJ KSSR Tahun 4 | Premila Veena - Academia.edu

RPH PJ KSSR Tahun 4 (Jom Ke Sawah) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR] Tarikh : 12 Februari 2014 (Rabu) Masa ...
Read more

++Modul Panduan Pengajaran KSSR Tahun 4++

RPT KSSR PJ Tahun 1; CONTOH RPH KSSR PJ TAHUN 1; MIKRO PENGAJARAN; MAKRO PENGAJARAN; ... Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani ...
Read more

mond niel Talk: RPH PJ Tahun 4 KSSR (Menghantar Bola)

RPH PJ Tahun 4 KSSR (Menghantar Bola) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR] Tarikh : 21 Februari 2014 (Jumaat) Masa ...
Read more