Route 55 voorstel voor Masterplan voor Zwolle kunstroute station-centrum atelier EHV*

50 %
50 %
Information about Route 55 voorstel voor Masterplan voor Zwolle kunstroute station-centrum...
Design

Published on March 10, 2014

Author: veeger

Source: slideshare.net

Description

voorstel masterplan Zwolle kunst route station-centrum. Inzending open call februari 2014. atelier EHV* is een samenwerking van Joren Hoogeboom en Tom Veeger.

MASTERPLAN KUNSTROUTE ZWOLLE FEBRUARI 2014 ROUTE 55

FEBRUARI 2014 objecten, symbool voor die plek accentueren de richting van de stroom van reizigers station – vestingvijf plekken, met een link naar de stad Zwolle dagen elk een kunstenaar uitvijf Atelier Veeger Verbakel ATELIER VOOR RCHITECTUUR & OTOGRAFIEA F

4 KUNSTROUTE ZWOLLE WELKOM DE GASTHEER DE HANZELAAR DE OBSERVANT (UIT)ZICHTPUNT AAN DE POORT ALERT DE WACHTERVEILIGHEID ROBUUST SOBER STRENG ENTREE DE POORT NAAR DE STAD LUCHTIG SCENARIO INTERACTIE NETWERK VERBLIJVEN EN DOORSTROMEN ONTMOETING INFORMATIE SMARTPHONE VESTINGWERKEN SINGEL LANDMARK DE FUNDATIE ÉLAN SYMBOOL ETALAGE LICHT EN GELUID GELUID SPELEN KUNSTWERK VAN DE STAD TOT ZIENS HANDEL REIZIGER ONGENAAKBAAR “DIE TUNNEL VAN ZWOLLE”

BRUG LUTTEKESTRAAT BRUG SASSENPOORT VAN ROOIJENSINGEL STATIONSPLEIN STATIONSTUNNEL 5 ROUTE 5555 ROUTE 55 - VISIE Route 55 is de verbeterde verbinding van het station met de twee bruggen die de entree vormen van de binnenstad van Zwolle. Door de inzet van kunst wordt de route verbijzonderd en versterkt. Route 55 maakt met deze kunstobjecten de verbinding niet alleen zichtbaar, hij onthult ook de geschiedenis van de stad en geeft aanleiding tot interactie tussen passant en de kunstwerken. VIJF PLEKKEN – VIJF KUNSTWERKEN Op de route zijn vijf strategische punten gekozen die elk een sterk eigen karakter hebben. Er is sprake van een “Genius Loci”, een unieke plaatsgebonden atmosfeer. Elke locatie heeft één of meer zichtverbindingen met de overige locaties, waardoor de reiziger zich kan oriënteren en de route herkenbaar wordt. De locaties zijn: de stationstunnel, het nieuwe Stationsplein, de splitsing Stationsweg – Burgemeester van Rooijensingel, de brug naar de Sassenpoort en de brug naar de Luttekestraat. Per locatie zijn randvoorwaarden en uitgangspunten omschreven en wordt door middel van één fotografisch sfeerbeeld een richting gegeven waarin het kunstwerk zich dient te ontwikkelen. Aan de hand hiervan kunnen vijf te selecteren kunstenaars een werk maken op de bijbehorende plek. ÉÉN GEHEEL De route wordt in het masterplan omschreven in een schematisch scenario. Hierin wordt aangegeven wat de duidelijk aanwezige kenmerken zijn van de werken waarop de reiziger zich kan focussen of oriënteren, als ware het bakens. Maar ook de eigenschappen van de plek die wat meer op het onderbewustzijn werken, zoals historie en het eigene van Zwolle spelen een rol in het ontwerp. Het scenario zal zorgen voor een geleidelijke overgang van de snelle (virtuele) netwerken uit de huidige tijd rondom het stationsgebied naar de rust van de oude vesting door ze te mengen en te doseren. GELAAGDHEID Er wordt gezocht naar een gelaagdheid in het gehele project. Naast de Genius Loci en de aanwijzingen in het scenario mag de kunstenaar de het werk verder autonoom maken. Een goede supervisie, aan de hand van het scenario, zorgt er voor dat er een onderling verband tussen de kunstwerken ontstaat. Hierdoor zullen ze gezamenlijk een vijftal bakens vormen in de stroom van reizigers.

De Gastheer staat aan de deur naar de stad. Hij heet nieuwe gasten welkom en zwaait de vertrekkende reizigers uit. De gastheer is hartelijk, respectvol en heeft een dusdanig karakter dat de tunnel niet meer één van de vele Nederlandse spoortunnels is, maar het visitekaartje van Zwolle. Hier toont Zwolle zijn karakter. Het is een etalage, virtueel en tastbaar. WELKOM ETALAGE LICHT EN GELUID TOT ZIENS KUNSTWERK VAN DE STAD “DIE TUNNEL VAN ZWOLLE” STATIONSTUNNEL 6 KUNSTROUTE ZWOLLE DE GASTHEER

Als Hanzestad heeft Zwolle een verleden van handel en het daarmee samenhangende netwerk de Hanze, de grondslag voor een sterke en rijke stad. Handelen was in de historie het netwerken van nu. De Hanzelaar staat symbool voor de netwerken om ons heen: het verkeersnetwerk en de virtuele netwerken die we allemaal bij ons dragen in onze mobiele telefoons, tabletsenlaptops.DeHanzelaarmaaktdezenetwerken zichtbaar en reageert interactief op de passanten. Hij vormt een centrale ontmoetingsplek, biedt verblijfskwaliteit op het stationsplein en informeert de reizigers in de breedste zin van het woord. STATIONSPLEIN 7 ROUTE 55 DE HANZELAAR INTERACTIE NETWERK VERBLIJVEN EN DOORSTROMEN ONTMOETING INFORMATIE SMARTPHONE HANDEL REIZIGER

Eenbastion is een aan drie kantenverdedigbaar object met een offensieve functie. Hier plaatste men geschut en observeerde men de vijand. De Observant staat bij één van deze bastions en refereert aan deze vroegere functie. Niet als aanvallend verdediger, maar als centraal uitzichtpunt op de Route 55. Van de Observant uit kan men de Hanzelaar, de Poort en de Wachter te zien. Van driezijdig verdedigbaar naar driezijdig benaderbaar. VAN ROOIJENSINGEL 8 KUNSTROUTE ZWOLLE DE OBSERVANT (UIT)ZICHTPUNT VESTINGWERKEN SINGEL LANDMARK GELUID ONGENAAKBAAR

De brug bij de Luttekestraat ontbeert een herkenbare entree voor de stad. Als ontsluiting van de vernieuwde Fundatie en een rechtstreekse weg naar het Grote Kerkplein is deze entree van de vesting tamelijk anoniem. Daarom verrijst hier een symbolische poort, die als markant element de toegang naar de binnenstad wijst. LUTTEKESTRAAT 9 ROUTE 55 DE POORT ENTREENAAR DE STAD LUCHTIG DE FUNDATIE ÉLAN SYMBOOL

Op deze locatie is iets merkwaardigs aan de hand. Naast de Sassenpoort, die eerder was gebouwd dan de verdedigingswerken, is een enorme opening in de stadsmuur. De poort staat niet recht achter de brug, zoals normaal het geval is, als regulerend gebouw voor in- en uitgaand verkeer. Dat is een kwetsbare situatie voor een poort. De Wachter moet dit compenseren. De Wachter is sterk en zorgt voor veiligheid, laat door wie naar binnen mag en houdt de vijand tegen. AAN DE POORT ALERT VEILIGHEID ROBUUST STRENG SASSENPOORTBRUG 10 KUNSTROUTE ZWOLLE DE WACHTER

11 ROUTE 55

HAALBAARHEID We streven er naar om tot vijf kunstobjecten te komen met een hoge ambitie en een groot draagvlak van de Zwolse bevolking. De fotografische sfeerbeelden en het scenario vormen een aanzet en een onderlegger om het masterplan verder vorm te geven. In het vervolgtraject worden in overleg met betrokken instanties als ProRail en de Gemeente Zwolle de randvoorwaarden en uitgangspunten per locatie vastgelegd. Het masterplan is de basis voor een selectieprocedure van vijf kunstenaars. Gedurende het traject zal de bevolking van Zwolle geïnformeerd worden en kan ze participeren in de selectie van kunstwerken. In de globale raming is te zien hoe het project financieel haalbaar zal worden gemaakt. SELECTIE KUNSTENAARS Het traject voor het selecteren van de kunstenaars is een tweetrapsraket. Het traject wordt opgestart door middel van een open oproep (o.a. in het BK- nieuws) voor een tweetal kunstwerken en een besloten selectie voor de overige twee kunstwerken. Het ontwerp voor de stationstunnel zal in eigen beheer worden gedaan. De besloten selectie wordt bepaald door de supervisors van het Masterplan en een nader samen te stellen adviescommissie. Er mag voor de open oproep per locatie een globaal voorstel worden ingezonden waarna voor elke locatie een drietal schetsopdrachten wordt verstrekt. In de tweede fase willen we de inwoners van Zwolle de gelegenheid geven om invloed uit te oefenen bij de keuze van de voorstellen. De geselecteerde kunstenaars presenteren hun plannen tijdens een open avond. Iedere Zwollenaar die zich hiervoor aanmeldt krijgt de mogelijkheid om gedurende deze avond zijn stem uit te brengen. Deze stemmen vormen, samen met de voorkeur van de commissie, een onderdeel van de selectieprocedure. STATIONSTUNNEL (De Gastheer) De stationstunnel vormt een aparte schakel in de route. Het is het entreepunt van Zwolle voor reizigers met het openbaar vervoer en vormt een dynamische omgeving. De invulling van de tunnel zal enerzijds reageren op hedendaagse snelheid en technologie en zal daarnaast een boekje open moeten doen over de stad Zwolle. Het wordt een project dat aan de actualiteit kan worden aangepast en dat tevens het welkomstgezicht van Zwolle is. De invulling van deze locatie zal meer het karakter krijgen van een etalage of expositie, waarbij er gewerkt wordt met tijdelijke, wisselende invullingen. Referenties voor een dergelijk project zijn de bushalte van Rietveld in Eindhoven en Etalagegalerie Inkijk in Amsterdam, waar tijdelijk kunstenaars en ontwerpers de gelegenheid wordt gegeven om hun werk te tonen. Werk dat op de locatie van de Gastheer een sterke relatie moet hebben met de stad zelf. De invulling van de diverse “etalages” kan divers zijn. Virtueel, met mogelijkheden voor connectie via apps als Layar of via een actuele website, maar ook digitaal met borden en monitoren. Er kunnen ook letterlijk vitrines en etalages staan. Er zal voor dit project een platform of stichting worden opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de wisselende invulling. april mei juni juli augustus september oktober november december januari feb SCHETSONTWERP KLANK- BORD- GROEP VOORDRACHT AAN COLLEGE DEFINITIEF ONTWERP AKKOORD COLLEGE INZENDING KUNSTENAARS SELECTIE TOT 3 OPEN OPROEPOPDRACHTDO GEREEDOPDRACHT DO RIETVELD LADY AÏDA MUA / GEERT MUL THEO MAASSEN SELECTIEPRESENTATIESO GEREED 12 KUNSTROUTE ZWOLLE PLAN VAN AANPAK

KOSTEN EX BTW IN UIT beschikbaar budget € 600.000,00 honorarium supervisor 15% € 90.000,00 schetsontwerp € 15.000,00 defintief ontwerp € 15.000,00 vergunningstraject € 5.000,00 begeleiding uitvoering € 45.000,00 oplevering € 10.000,00 kosten kunstwerken 75% € 450.000,00 de Gastheer (tunnel) € 125.000,00 de Hanzelaar € 70.000,00 de Observant € 110.000,00 de Wachter € 70.000,00 de Toren € 70.000,00 onvoorzien 10% € 60.000,00 + € 600.000,00 € 600.000,00 maart april mei juni juli augustus september oktober november decemberruari PRODUCTIE KUNST SCHETSONTWERP KUNSTENAARS DEFINITIEVE SELECTE MET ZWOLLENAREN OPLEVERING RANDVOORWAARDEN OPDRACHTEN De Kunstwerken dienen duurzaam te worden ontworpen en beheerd kunnen worden. In de materialisatie en verwerking wordt hiermee rekening gehouden. In het ontwerp moet worden gestreefd naar een vandalisme-ongevoelig kunstwerk. Het kunstwerk moet altijd goed bereikbaar zijn voor onderhoud en mag geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van omliggende zaken. Ook mag het niet in de weg staan voor hulpdiensten. Routes in de openbare ruimte zijn 24/7 in gebruik, waarbij in de nachtsituatie zaken als veiligheid, oriëntatie en zichtbaarheid een rol spelen. Onderdeel van de kunstwerken is een lichtplan waarbij licht onderdeel van het werk kan zijn of een ondergeschikte rol speelt en de zichtbaarheid van het werk ondersteunt. Per werk zal gekeken worden in hoeverre er sprake kan zijn van een dynamische of statische verlichting. TEAM Het team dat aan deze opgave zal werken zal bestaan uit Joren Hoogeboom (Atelier voor Architectuur & Fotografie) en Tom Veeger (Atelier Veeger Verbakel). Verder zal met kunstenaars gewerkt worden die nog geselecteerd worden volgens de omschreven procedure. Voor dit project zal een VOF of BV opgericht worden waarbinnen de verantwoordelijkheden vastgelegd worden. 13 ROUTE 55

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Route 55 voorstel voor Masterplan voor Zwolle kunstroute ...

1. masterplan kunstroute zwolle februari 2014 route 55 ; 2. februari ...
Read more

EHV AC/DC(B.Tech-8EE-2014) - Documents

Route 55 voorstel voor Masterplan voor Zwolle kunstroute station-centrum atelier EHV* voorstel masterplan Zwolle kunst route station-centrum. Inzending ...
Read more