Rousseau a origemdadesigualdadeentreoshomens

50 %
50 %
Information about Rousseau a origemdadesigualdadeentreoshomens

Published on September 26, 2014

Author: carlosbubols

Source: slideshare.net

1

  

     !" ! # $% %!  & ' () ()(* +% % ,,,*-.*  $'/ .%0 %    !" ! # %1 #* $% %! ,,,*-.* 2  %%*#% ' '% #%3 .34  ' '%5% .   %  %  ''*6789.:;<==< 2

 7 

  7 7 > '? :  

7<@ 

 

7A@ 7A 7; 

 7< 7A 3

4   

           !" #!""!

 $  

  3   '. ' %  3   ' %  .3  % B  % 'C '  * + D  EF3 '   '% 3  % % - '% F3 '  '? 3 E % % #% 8D   %* '  % 9  E E %33D E* # 24     63 % ..%G' '  .3 ' %  % B ' % DB* %  %H % '   '  E D% %%3 DE* 4 'H   %8%3 I EJ3 .% * E D' 3 ' 3 5  

2# % % E % %   D ' 3  %3 '9      % % 'D '3'9E % % %  % B3   E3    D .3   B . J 3   '. ' '9E3 % K% E E% J6* " % 9 ' 3 .9 D * 6

 %     :  <  @* %  C '   % F 3E  %  EGE  % '* #  3 E  9 D% K % B3 C F % . 3    %% ' %  %  %D * 4 %3 'C L % 3 %  ' % % 7

 % '' 9 .D  %%3 % 3   % G: D @;;A*   %3 M  % %% %     D3  9'3 ' % %NE % J +3 E   '   D % ' %*   3' % 3 % %JD  ?  8D O N P3  '%3 .    % % K% B5

$%% 4 P<3  D 9      %%   %%%      3 ' '  '    'H 5#N # P<3 EGE33 '% 'N'   2 . 9 % % 6 J  '  3 ' B 2  %D .3% 3? 65 $EH 3 ' 'G% % @@@3 9% E % '% D%%JD * Q% 3 %3 '% A' ' K %''%'   -3 % 9 

    %  O 3    3  'G' E  8

$EH 3    % 'R  %' D*#N .   ' EB ' % * 9

10 

      

 

   

  & ' ()*+,-*. ! :8S+T$

43 !UT

 O

8 

4 # 4

(# 8

44#8O

#43 $D   G  D%  K 'J% .  ' . 3.J%% % .'%  9%  D E   .  '? 5  E B' '%   E ' EB 3 %   ' %%B   3    %  D %B *  % E    % DG3 '  %    % B'1 % .        %%N3  ' 'E  %3 E B %    #%3 3   'GC  %  EDJD K  3 ' % '? 'E  '% V I  . JC    ' %   %%  D 3 E % '  DF % C  11

D3 3   %  % D3 .  ' '  E  %  . K  %'D ' '  D%   %  . ' D  * 4  %D   .     %3 % .    B % ' C%  E .3 % 93 ' '    D 3 3 %  % 3 9 E %  %  % EH   %D  5 #%  3 % '%  .  % 3   DN3  9% D% '  %  .  - % '? 3   .J % D   . EB 'J% 3 D B% * #   'N     'D G ' % ?  %  3 E   % D % J %   '  % K E  5  G ' E % 'D E  ' 3 %    D J%3 % * 12

# DD  D 3 %93 %  % K      9 '   . - 3  - % 3  %D %% % %E % ' .%* # 3 '3  93 #%3 '  B   3   93 E  3 '  '   #% E    . 5  E%3   '  %%  D 3  %  % G.  % -  % K 3 % % E  % K  % ?% 3 .D  . E  % % 3   - '%. %  'EB 39'ND  -   #% D * #  . %  '?  D %%3 '%  E   ' % 3  3%%N D  % 3 %D B3   C '  %3 D D 3D D 3E #%- %  %N     %5 '   9   % G  %3  D. 3 'G' ' % E%E % ' % %  13

. %3  %B3 3   E  3    % E %*

 'D3D B %  . 3 ' '  * 4 % %- 3E% %%  %3 % '    E . 9'%3 DH %  ' % GEB  D *

'G''D3  %'DD 3E'B  D   ' N* D% ' D  % .   . E '%3 'D3' 3 %?''' E ' B D   3E 3% ' '  '  %  3  D3 % 3 % ' %3 %D % D   %  %D B    %3 E % 3  ' %JD  'D* # % 3 '3 '3 'J%3 E B %L '? - % L  '   %% % '3  %D  C' %  ' 'G' ' E %   . %%  'J%3  3 %   %  J  ' F3 E  % D 3  * 14

#  . '  'J% D3' E B ' 3 E B  % ' D3 ' ' E B3% % %  % #%5  D 3 % %'D3 . %D  %   D   %D  %   '  % D 5 '? 3 'D3 E % %'  DB. '  BD % %   %  J*$ N 3 '%E B3 % %   3  3    E C %3 % ' % % %      %D B  3  E % K    % % 3 '    'G' E * #% ''N %   E  % 5 ' 3 .  '   H . D9DD -%   V !3  'D ' % .% 3  . E  #%  %   D CN H 3 % D B  '  D3  3 '   LF3 15

 % 'D  %   BD' * %J3  3''  '- % %     DH '    '  %  3  %D  '  '' D    E%5   %  '  %5  %  %%' 3 'D3'D B3E % D   % %  3  ' G '   E % %%   3 %  %%  3%%D % '' D   9 % % L  %% D JD 3' 'D  ' B  DF%  3 ' .J %  % 3 ' % C%  EB  . 3 %B % D B   '   * # % E '' %   '?   'D3   %  D 3 % ' '  % .  C '  % ' J3 ' % %  %D   D % GD C  'G'  3 D %  16

 %% ' D  N  % %  %  % B5 % E  DN  '   '?  % * !3 % .   '% 3 % %   K   ' % 3% % . . E 3  '%%  G '? 3 %   %  ' %3 %  %   D  '% %3  % 'B   N%  %   ' % -% D #%3 3 D%  % % % .   'D3 % . % % * %  3 - E % % D  ' %  G '? 3 %9 % '     E  ' % % . 3 % N'  ' %K 3' J  %   ' '9% 3! :8S+T$

43!UT

 O

8 

4 #4

(# 8

44#8O

#43D%  % ' 'J%  %D  .* #3  IDF  %D   %  % %3  % ' 3 'N E9%  ' %  .J 93 %  -3 17

'. E 3 B %     'J% E B3 DD 'E %      3 C  '  3 C '3. 3B  % D% 3  C3 ' . % 3 G .   . % D%'%%* 4 3 E B J % 3 E  B % %  % 3 % % %  '  'B   ' %  %D  'D3 % '  % .    % % % 'EB   'N5 3 ' %  E %  %  '   N3 . %   E 3 '    %  !  3 % 3 3'  3  3 %39 JD ' DG ' % ' %    B - ' %D B . DGD %   ' * Q%  E%   D % 'N% D3  '   % B  . ' 18

'% .*#%% D 3  %%     #%3 %  % '  '- % 9 3%3' '  % DG3 D E  %J E %3 9 G BJ5 %   3'D % ' E % % E B 3    D % %  * & 3 %'% '3  D% 9K E D  3 %J E' D %  . * % . EC D % 3 D % E D '*& %%9 C % 3 % '   B % ' '%F   ' %JD 5 D #% 9 %L5 %    %  % 5 %  % . 9 J   EB % 3 %'N% %D .5   %%  ' D D ' G '  D N % D  E   G D% 3  %% '  ' %    %  D ''  D ?%5   ' 3 G %  H K %  '% C %% 3  D% D* 19

I  ' 3 ' E     C ' 'D3  '? %  %  %% E  %%NW#?D% D %EB 3  ?  D % %* $ D3 D% 3 EB  D E 3 ' D % D D%  % .3 %J JD '    'D %J*XD' '9%3D F K 3 D ' %  %  '  D D* 4  %3 % DG3    B    E3 ' D  %N3 E %E %  %3  % 3 D   N #%*$-D' %%E D  % DB  % DF* 9 % DG. 3 D 3 ' N% 3  3 ' %JD D %%V    D  C ' 3 '  % 3  ' %K    V '%3 '3   D3 % J . E E% B D K D% 5'  D .3  -%E3   . D  %%N%      %  DG *8 .  DG9%' '  20

 D    %   E 3 ' .D     ' 9*    %%3 '3 % DG3  EB  D%  -%E N '  EB ' D  %  3 ' D  ' BV Q  'JD  E % E  ' %  %% D E -  3  J3 J  .    B % DG53  3 3 ' % E B%  %D'3 % DG3 % D 3 C '  'D %D %3% G  *  3 '' % 3 %  J  ?% .3  D - % ' %H %  D 3-%D %3% D B 3'  H   - %* ' %  D ' %  E   G %   'C H 5 3 9 % '%   . %  ' %    ' '?  - D %F %N E ''G% EB D  %    J # DG3 ! :8S+T$

4#!UT

O

8 

44#8O

#43 DG3   ' %JD  %  21

'D D 3 ' %  D E 3 '%3 . .    D * 4 .J   'G' ' %   '3 9  ?D  % % D% 3  D %%   K  D D D*

  'G'9%  %  D D .5 3 .'. 'B  D ' D J% 93 D .%  % % % 'D D 3 '' % % . B3 %J3 ' B  ' B3  ''%#%* Q  - ' % % C '  D E . %  %J ' ' %  *X   D '  D%     D  %D B  % % D ER ' %  D  D* & - DD  % . % D  *& -J%3I%3 :%3 % %    % % EN*& -  E. 3 %'E% % %H .'*!3   %   -D %  EB  % % '%J H 3 % . E   C' % E 22

 3  % F % ' DN39 EN  % -' ' ' * 3! :8S+T$

4#!UT

O

8 

4 4#8O

#43    ' . %% #% D 5%  . %N  %3 3    ' J  'D3  EB %H 9% C % E*! '3 E  3 % %        %5 3 % 3 .J 'DN     E '3 %D3   %3 ' %  *8 ' % 3 3 93 9  J ED  E F  ' '  DG .  %F' 3D ' ' % % B  %5D E  ' D% 3 ' ' E F  D  D 9%3  . % 3 ' . D 3'DD B3 '9   . %* 4  DD %E %  F  D D %  %  5 % .  % N % %  D D   F  ' %5 % .  -%   3 'G' ' E% D B  G % % E B  9 '   23

'   D 5 % %% -3% 'D L%%D  %E 'B   D 3 % % % %  D . %  %  % %   %  ' %D* 8 9    . E    D G E 53 JD 93 '  ' . 3   %3% 3 .   'J% %   % % .   K 'J% % %  % *Q% 9  ' EB  ED C % 3    .   B  '%J   %B '  3 D JD '% 3-DD  F D%%  H  JC #D . %  ' ' '%J  'G'W  %      %  '?'% 9 %D : * !3 % % D E   EB %3' %9 '% 'N%%3% % 3  D  '   ' %  ' %* X 'ND   % K  :  -'% % C ' E%  % ' E % %  24

  % G  .  %59  3 '%        . 3    B ' ''  #%3  E '  % %L 5 %3 'B % '% ' %3 .KJC C JD  .   J -.%GE   C '  3 ' % % ' %  % 3%93 %  3 %%JD  .%3  D   ' ' %* I   ' %  '?  EB E  %3 -   N%F 'B  % V JD  D% 3 % D C J ' D *+ B  D % ' 5 C '  - 3G EB %' G #%  E  '? W 9  . D #'%3 9   : * Q . J ' %KDB . B % 'V   ' B C D3 D  D %- '  %3 3 ' .  DG  3'  EDJD K BV $ D %  ' 3 ' D JD  % '93 ' D 'N% 25

% 3  K  #%  G % 5 3'  E B  %3 EN D3 '' %  3 ' ' D  D H  '  % D DDF C%D R   -D D  % 'N 3  3 D B %%?% ' 'D %3G%B 3%'  N' % . ' 3  ' %  B3 END ' H  D3  - D % *4 3'3 '  3 %  %   'B5 %EB D 3 % H 3 % % B 'D % D D% *

 .     % ' % %3 E  % E  ' E  G  '? * $E  3 % D% 3 .J  .    '%  .3 - ' E % %9% E    * Q   % DJ ' . 'B  EJ   ' %5 ' % %  %  %   B 'J3  B ' 3   J3'' ' %J3 % 26

 E % B  C5 : 3 G %. 53%3% ' %J%  ' 3   ' D  %* D3 %3 ! :8S+T$

43 !UT

 O

8 

4 # 4

(# 8

4 4#8O

#43  3   3  ' % % % . %   % ' D '' *4 E %% E B '  %'%  % %DD E 'D  '  K % E   D  '%%3  B  %  N%  .   - E  '   DD % E B *# 3 'E ' %3 ! :8S+T$

43 !UT

 O

8 

4 # 4

(# 8

44#8O

#43 &.N  %N D 27 3 

 %/ 

?% D % . % .  '    . <5  B  G  % '  E %. ' % '%% EN % D %* $ 3  % 3 % %    %H % % EE'''3 3  % 'G3  '. EGE' D  E %3 .  E%    % . 3  '.  'G'. V . J.  D %  E % B3 %D9 % %EH    % '  % D  'B  %% 3  '  %J  'G'% %R '  %E  % '%DV 4 .% K %J%  :3  % '3   % ' % %. E %%    .D       E B3 .3%  ' 28

 '  % 3'  %  . %  3 '  D E %% '3 ' . %N 'CH 3 'B 'F3'%    . ND 3  G  %3 D B      ' '  'N' % DJD 3 D B   % - %'  %3E %% 'C  -   % %  N*

  .J   9 3 %'  '9 .E%   %'%D3% D . %3 %%  'D     '%%  %3  % 3 % %3  K E  % . 9 %'B . * XEJD 9 D %%. 9' ' ' E  %  . 3 3  3 % % % % %  '9 % D EN% %B D  %*#E %D % 39 ND  ' 3 '  29

  % . B3 % . % 3  % '3   3 % DN '9 5 3 %   ' E  %  D  3 J3  % K % B3 '   % % '  % 5 % E3 %  . 3 ' E%   3 EJ  % 3 3   '  D  * Q  %  3'3  D % D% '  % EN  D * $   N3   - %3  '   D  %   %       B  D  %*

% ' E %   .3  -EJ  9 .  % 5 '  9 ' D  .J J %E% B%. 3 .   %  C% 3 %D B % . C%3  'DD %  C%J 3  93 %3 J % H -%3 ' -  %' % *4 '  %D  EE ' ' %   %  ' H  % ' EB   % % G  DH 5  30

  '  %   '   %G%   IN  9 Q C' F   J ' .  .  . %V     EB  C' F    V "  '  D  ' 3  %  % %' '  %  EGE % '  C' F3 ' 'EB 59BJD '  3 '' %  ' D 3% 3 B  D%  J '% '  * # ' % EN  EB 3  '  % ' %9 3 % ?    % ' E% %  E    . %E %   .* X  R % B .  %% % B     D  E  % % '  9  %3 B (3    % %3 E % % 9 %DK% B . * X3 '3   % B . 3 % 3  %%   %  9 '  B 'N' F* 31

89  '   R  % '  %   '%% %9 % D %  %F %*#% D % 3  %   '   '%*4 E% EGE3  '  %  % % E   %B %    'N' E %3 -%  % E % % . % % K   %3 '   ' E F3   3   % B 'H 3   ' D 3 % 3 '  ' '%    -% %  'D 3  '  G %  %3  3 C'  H  % ' % B % %   3 '   D*

 3G .       ' %   3 %93 % % 3 D   H  %  3 %3 L % % 3 ? %  B3 % 93 . 3 ' %F  %53 E  3K 3 %  %  'N'% %EN  .J3  % G3 % ' % 'B  '   'N'3   ' % ' 32

 * %  %  EH   J . 3 J ' '9% % % 3 %  9'ND %    % B 3 ' % 3  . 3     'E %EN  E3' % 3  . ' 3 ' %  %  3 B  G   DD 3 % E 3 ' %' % 3 'G' * $.  % ' % B3 .B %    % 'D 3  EN %  E %* 9%  % D3 9  E %   E 3%F  % % . %  . % % %F3 D% G' EB 9 ' %  N % %* $  ' D %   ' 3 ' % 3    .  % 5 3 '3 J     % K   3 %'D9   -  %  'J% D * #3  % 3  % 1  ' EH   C' % B ' D H  %J* !3 % .  . %39 ?%   %    33

    D9 . K %%*   ' D % %   9 3'  - 39 ' G  D%     '  %   . %33' -%3  E % % ' DB% B* C3'3%D %NE3 G D . %E E %3  %   '  ' ' H  .3  '  'N' %  K B3  %  % %  % K D G 3 % '  ' R %  D   E %  ND 3 '' %   .% *   'N%9 'B  EB   'N'3   - J  %  39   '   %   %%5 B93 3 E %   %E %3 3 '   DD % D3 . C% E% B*  3 9  EB .  EGE3   EB   . 5  D  ' %  .  % % ' % H  34

 5 3 %  % ' %  3- EJ% . 3    .  ND 3 C %  N%  3 .  D % 3 9   ' E F *I  3% % 9% '% '%'   %5 ' 9  3 'D  B   3 '  .   53  K % B '      %3 - J  D % 9 '%' %% . %J  3 '   % '9   D *I 3 E %3 3   EB  .    .% 3 9  '  9    ' 9   ND 3  3    . 3 D     %   %% % % ' %* #  % .  3  D     'N' E %   D 39 ?  '  ' ' D% %H  E   ' %      3   D  E % ' 'N%3   % N'      % %H 35

 .% 3 % '%% %  * $  .D %L  % 3 ' 3 'N'3 G % DF . '  '  E  'N%  D% %  B   9 D  '   %5 3  9  %JD %  .    H C%    'B E L % %    3   . E B ' 3 B ' B3  %   . '  E3 K ' D%3  %N   D 9G C ' %3G '  .D % 'G     EN3 '   JD   E D3  '  ' %  E %*

3  % 9 . 3  E %   DD % D3  . J  '%  EB  %H   '3 % %% 3  E B D% D   % . ' %  EB * ' 'N% 3 K J  '%% 3 %  C33'3?% % 3  .%G .'%9% D 9 ' . %%D% ' %* $ % N 36

G 3 D '     - EB -3  %%H  .  % JD 3 ' D     D  % E B E   ' D 9* Q %   %3 %.'% % 3 *   37

 

 %     8 'D%3 .   % . %3 %%%    X. % . E5 %  C  D E. 5 E %3 ''H  .% %H   %  . D * E  3 '3 E3  . ' %  J  % D3 E % %  %  % -B * $ '9 . '9    3  .  % EN3' 9 % ' % B3  %  E   3 ? 3 E '   'N%3 38

 5 %3   ' .    'N%3 '  '   '9  D 3  9 %  3 '  3 %B '  % % . * $% % E % 'D9   B  ' -NB %3   3 .3 '   %3  EB   ' * 8  ' ' % 9 E%    %3 '  '%  %  '  E 'D*  ' ' .D    %    3' LD ' %3 ' % 'D3     D   %      3   E ' 'N%3  D% 3 % '  DN '''  B %%D B ' % % DD' . 3 D9. BJD D 3  D *  3 '3  %% ' %  % V  '    % 3  %KDF3 % B E  %K 5 C' '   % 'N E% ' D 39

  D E3  'D '  ' 9 ' '   E  *

EGE CE %  %   % %9 % % B3 . N . *UD '.   % -% -%3   %  %   D %  3  . E ?%*

% E %% %  D . ' % 3 C' % '' % *

%3'  E% %    E3 EB    D 3  '  % '   D %  %   % 'D %  D '  C% %  . * #E3 %3 E   3 D B3 ' 3  -  .3%'% %  % B 9  %   ED .  D  '%D . D*8   'N%'% D %  % B %D  C%3 9 D % 3 '  % D 3  ' . 3 %   % %   B  ' %3 %D % 9  %3  3  % % !9E9 . D %EE%39 40

'   3  %  ?D3 . -  % ' % % B3 3% . N D' % % C%J 'C% % '  E  % % 'ND  'D* $ 3'3'E%% E%3 '   K %* X '  ' 3 ' %  % %3 D  .%G3 3 %  N .'%9% 3 'G'3 '   % B   '%  D  3  .%  % EB EN  E *       'G' 3% % . %  % B % %  ' 3  '   E 5 'N 3'93 E- %3% % % B.    3    ' % %  F . %D E  * #   ' %    ''. C % *$ % % .  3'   D .%H 5 % 3  % '  3' G' .  E3'.   % 3 ' % H  41

 % 3 %  I%  Y G%  -B  F .D% *

. . 3     -3  -%'H 3 %  % .%G3 % -  F3  D%  .% 3 %3 % B3 % * '% JD 5 EG.D J    %     *

 % ' D E  % %JE %  WX3'B 3 D % '9 % D D    % 3 %  % .J % '  'D3   ' %*OJ3 %3   . D  - ' % 'J  - % '9 ' * % %  % % ' % ' BH   K % '%  E B  % % % 3 %D B   % 5   % % D %%   % '  %3 N% % % 'R  '%  %D    DD ' %* 42

   I '%%   -3 ' - %%. 3 J   C3'B 3 '  '9 3  B %D9   DD % D  %  %  % ' ' % E  9* 8 C 3  'H %G% 3  .  E' 5 ' 5 3 %'%A3 . '%  % .B%   '   % 'J% % 9* # G ' E   - % D   J* % ' E B%'' 3  DH %%% %3' ' %   % E %    N G 3    . %  % %   '%3     D  D E %% %  C%  43

. 3K  'D   D %    %  D %3. '1 ' %D - .- 3'93 D   EB  3  . ' % % B   .D% C% 9* '  %%N %   %  '    % E %E  '  % '  ' 5 3  'D3%  D % N % B3D - E%  3 J %33E %3 B D%- %   % D - C D.3 % '  %3 %   % '9  JD  . E   '%5  %E %   * % 3  K E % %  %  E %   . - %3 E   '    % '9 *

 . 3 ' %  3  D3 % ?%  D33%9 %% E 5D%  '9 G %  'G'3 . 3% %D B .  . ' % 3  '' %3 44

%    %  '%  % D '%. %  %  % ' %  %FE %  %* % ERK% '9     %H 3 C % % . E E   D ' %% E B 3  '  ' 3 .   % ' % %  % JD E.3%B C % %% ' E%E   C N  'B3  % D    '9 . 9 'B* % B EB ' %    #'%EBE.  % E%  %   %%N EB  % %3 D  3  #%3% E. '3 %%% % % %* 4  ' .  D  ? % % . 3 ' D 3 ' 3 ' E%  C N3 'B 5 9?% % E         * 4 %D  .3  ' %E% .V %D  45

E3' %% EV %D  3% '%  JD V  %D  D3  % J'  V C . DB % ' '  % J % 3 ' D %' E %  .  D   D  %  3'  % %3 .   3 9 D%  %  ' %  EK'3 % ' '% ' % D %    %B  ' 3 'B 3% P*O ' %   . 9 % % %9'  '  %  % * U EGE % ' 3 %J3 $  IE E % 9 E3  9 % %N  .  %  % B3 ' %F ' % E N  ' 3  D %  ' * I     - %  . 5  D    ' %D ' %J  . E 3 % D B   ' % EN D ' 3  ' E  '   D  3 %R  %  % B3  %  .  %E 3   E %  %J - %   46

%N   'CH  %R'D *!3.  D 3 DD ' %   %  % F    3 %   '59 % '    ' E3' % * I     %  D %3J 3-3%3  '   '3 D   '  J'  N' 3 ' % C' F  .% 3  E B 3  %   % % 3 %  J D%  . 3  % %% E    *Q% %F %  E   .  3  %J3   3  % '9  E3 C %5 D% 3 ' . 3  3  '%    % JD  E?  '%'% 3 '  '% % % %3 %  . E   % *  %   '  3 % % 3  E  . E'G' E  E C% 3 % % . %  D % %'%  '    47

 '9 %J %' % B D '%K%* # ?D3BH '   D EB % '  E B  ' %  D*

 3 & B 3 DD 3 % %3  ' %3'E    D % * #  3 B + $93  C   C' %  3  %  E . 5 3  D B    E D' E *

%  ' 3  . %  '  E 3   %3 ER3 D . 3  9% % '9 3%%  E B3    '   %    ?% ' %  '' %  .  DD   *

 D 3  K ER3  3 D E.  ' % '% 3 %% E  %   EF  % 3  E  D   % E 3  3 ' '  'G' %3 3 %3 ' % %E.*XD  3 . D  3  5 3 ' 9 % '9 48

- E. %   '  '' 'G'%*#3 ER9 % G3D% 9 93   % 9     '%3 .-3    '     ?  E.@3 %  EB '% % * #%  D .3   D % ' ' %'3     %  E   'D 5 3  D D E%   %  %3 D . %  .' % 3 C%  E3 '    C%3       ' * # K9%3 ' % D E H E % %  '  '%  '  ? 5 ' % 3 '93  .J   D G ' 3'N  % 9 3D9 . 9%   9 %D*#'  3 9 E  E % '   % V C%      DD 3 C    3 C  % .  %3 E  % %EB  ' %%   3 49

 %% %3 %  C%%  E  %H 3J%' 3 . % D B  E%. 3     D %  %1  ' 3D N3 C % '9 3 %'%   % 'CH 3 E  % % 'N%3'   '  ?   C' % % % ' ' % %  E %E  '% 'G'    ' N D%J  % D   DD ' 3 E  %J3  E ' % ' % B*4 % %  3     %  E C 9 % % % B3   .   %9 'D*Q '  %%  D 3 '    '    E% 5  .  % 9% 9 E %  D . 3 9     E %  E.%G9%.  .%G   D* X 3 '  3' I%3 - 3'  % 9 ' ' I ! G3 D 9%   9 D C%  50

% . %  . 5 $     %3 .- %  J3 G E D %'O'G% * $%'E%  3. % % B% 3'3   93   95 '9 .3   ' %3 %J ' H %%3 9 EJ     % % E *#%DJ E  JD % %B3  %9        %    % '3  %     D  %3   ' E ' %  % % H 3 D   3 C% - -*#E3'?% '  % G   %3 9 '  % 3   D  % 3   3 %  '   % B3 '  %  %   3 %D B %%' E ND K* .3'3 E . D . %  .* % B %% %      '   '  % % 9 51

  %*

D3 %3%3'G' 3%F3 3 %. %3% %% %3D 3 E E %  '   %  D%   % 9%3   %   %%  %  G   %J*

  %   .  % JD  D3% E3 3 5   DD   E    %3  % '3  E   *  % 3 % H  D 9%3E  . ' . D  '  ' 3%   .  %%  % ' % B3 %    .  '' ' % %%'% EB   D % * 3 %% %   '  ' . 3  '' % %  %J K  D3  B3 E%  . %  'D % % - %  J* 4  %F '  3 %F .   'N  % 5   '' 3 'N E5' '  -  52

 %F %  '9 ' 3 '  ' 'D K  E  K   *4 E. 3%D B3%  

Add a comment

Related pages

Carta de Rousseau a Mirabeau - Documents - Discover, share ...

Rousseau a origemdadesigualdadeentreoshomens ... JEAN-JACQUES ROUSSEAU Nació el 28 de junio de1712 en Ginebra.… Trabajo de rousseau 1.
Read more