Revista Culturism si Fitness nr. 224 (3/2013)

50 %
50 %
Information about Revista Culturism si Fitness nr. 224 (3/2013)
Sports

Published on September 13, 2013

Author: topculturism

Source: slideshare.net

Description

- Cel mai bun exercitiu pentru piept
- Ai grija de lucrurile importante!
- Ramat cu bara T. Variatii si inovatii
- Flotari intr-o mana
- Tiger Classic 2013
- Interviu cu Nicolae Grad
- Stiati ca...
- Sculptura si corpul uman (6)
- Nu te grabi
- Abdominali fara secrete
- Campionatul National de seniori 2013
- Antrenati si grupele mici
- Skandenberg

Pentru mai multe informatii despre culturism si fitness, acceseaza http://www.topculturism.ro si http//www.topfitness.ro.

CCrroossssFFiitt CCuumm ccrree[[ttii mmaassiivv CCNN jjuunniioorrii [[ii mmaasstteerrss ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 33 ((222244)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O

CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 222, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Cum cre[ti masiv . . . .8 çntinderea sau contrac]ia? . . . . . . .10 CrossFit Este bun pentru tine? . . . . . .12 C~t de mult trebuie s` antrenezi abdomenul . . . . . . . .14 5 motive pentru care un spate bun este rar .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Andrei Ivan . . . .20 Sculptura [i corpul uman (5) . . . . . . . . .22 Accident`rile umerilor (2) . . . . . .24 Campionatul Na]ional de copii, juniori [i masters 2013 . . .26 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: {tefania Bia [i Andrei Ivan Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 3/2013 32 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O

 • Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 3/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O
 • Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 3/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O
 • Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |ncep`torii, n special, dar une- ori [i cei cu 2-3 ani vechime de sal` nu au habar ce trebuie s` fac` pentru a cre[te masa mus- cular` [i se perind` pe la aparate f`cånd tot felul de exerci]ii foarte pu]in utile scopului propus. Am v`zut cåteodat` [i instructori pu- nånd ncep`torii s` fac` exerci]ii pentru umeri sau bicep[i la scri- pe]i dup` care i ntrebau: Ai v`- zut, cum se simte? Intr` bine, nu? P`i s-o sim]i, nu zic nu, pentru c` exerci]iile de izolare se simt mult mai bine n special dac` sunt f`cute la scripe]i, unde este, de obicei, asigurat` o tensiune conti- nu` pe mu[chi, dar nu cre[ti mare cu asemenea exerci]ii. Desigur, o s` cre[ti pu]in, dar nici pe departe cåt ai putea. Motivul este pur [i simplu greu- tatea folosit`. Oricåt de mult ai n- cerca nu o s` reu[e[ti s` folose[ti greut`]i mari [i asta e valabil n special dac` le faci la scripe]i. Nu ai cum s` cre[ti impresio- nant de mare [i puternic cu greut`]i ridicol de mici. Secretul cre[terii musculare rapide st` n 3 lucruri: odihn`, pe m`sura efortu- lui depus, alimenta]ie bogat` n proteine [i excedentar` caloric [i greut`]i din ce n ce mai mari. Odihn` nseamn` atåt repaus zilnic de relaxare n afara antrena- mentului, iar aceasta nu poate fi niciodat` prea mult, cåt [i pauza dintre dou` antrenamente pentru aceea[i grup` muscular` care, n cazul unor antrenamente u[oare, poate fi de minimum 72 de ore, iar n cazul antrenamentelor grele este bine s` fie de minimum 7 zile. La nceput, spre exemplu, cånd nu puteam s` lucrez cu greut`]i mari pentru c` nu aveam for]a ne- cesar` [i nici nu puteam s` fac multe serii pentru c` nu aveam condi]ie fizic`, lucram fiecare gru- p` de dou` ori pe s`pt`mån`, apoi, dup` vreo 2-3 ani, am nce- put s` m` antrenez pentru fiecare grup` de 3 ori n 2 s`pt`måni iar, dup` nc` 2 ani, doar o dat` pe s`pt`mån`. |n ceea ce prive[te alimenta]ia, eu am prins o perioad` de nce- put diferit` de posibilit`]ile tinerilor de azi, n sensul c` n Romånia de dinainte de Revolu]ie nu exis- tau suplimente nutritive, abia cånd au ap`rut pe pia]`, dup` cå]iva ani, am nceput s` folosesc Ideal Protein, creatin`, Omega Complex. Vitamine [i minerale luam [i nainte, dar cele de acum sunt mai bune. Potrivit speciali[tilor de peste Ocean, pentru a cre[te masa muscular`, e nevoie s` consumi zilnic 2 g de protein` pe kilocorp (dac` ai 70 kg, ai nevoie de 140 g de protein` pe zi; la 80 kg, 160 g etc.). Aten]ie, corpul poate asimi- la la o mas` cam 30-35 g de pro- tein`, deci trebuie s` iei mai multe mese. Eu luam 3 mese [i luam 3 shake-uri de Ideal Protein, la dis- tan]` de 2 ore. Pe de alt` parte, [i balan]a caloric` trebuie s` fie excedentar`, adic` s` consumi suficiente calorii zilnic pentru a fa- voriza cre[terea n greutate. Dac` asigura]i cantitatea nece- sar` de proteine, dar nu sesiza]i cre[teri de mas` muscular` n ciuda cre[terii greut`]ilor, e cazul s` m`ri]i pu]in cantitatea zilnic` de carbohidra]i: orz, cartofi, pas- te, legume, fructe. |n esen]`, cre[terea va avea loc doar dac` va exista un stimul suficient de puternic pentru a declan[a aceast` adaptare a cor- pului, pentru c` pån` la urm` cre[terea este o adaptare la un stres extern. Stimulul trebuie s` fie perma- nent n cre[tere, de la antrena- ment la antrenament, altfel apare adaptarea, adic` cre[terea se va opri la nivelul atins pån` atunci. Stimulul cre[te dac` efectu`m acela[i exerci]iu, dar cu greut`]i mai mari, dac` facem mai multe repet`ri cu aceea[i greutate, dac` p`str`m greutatea [i num`- rul de repet`ri, dar sc`dem timpul dintre serii sau dac` p`str`m greut`]ile [i num`rul de repet`ri [i facem mai multe serii. Ultimele dou` variante au evi- dent limit`ri inerente pentru c` nu po]i mic[ora prea mult pauzele dintre serii f`r` s` fii obligat s` reduci dramatic greut`]ile sau num`rul de repet`ri pe serie datorit` fap- tului c` mu[chiul nu mai are timp de refacere ntre serii iar num`rul total de serii prea mare va duce rapid la supraantrenament (foarte pu]ini campioni au trecut de 20 de serii pe grup` mus- cular`). Pentru cre[terea greut`]i- lor sau a num`rului de repe- t`ri cu aceea[i greutate, e permis` [i chiar recomanda- t` orice metod`: repet`ri for- ]ate (cu ajutorul unui parte- ner), repet`ri tri[ate, repet`ri par]iale etc. |ntr-un studiu [tiin]ific, de prin anii 2000, se sugera c` o adaptare pozitiv`, adic` o cre[tere, are loc dac` sunt efectuate minimum 50 de repet`ri ntr-un antrenament cu un stimul superior celui folosit pån` atunci. }ine min- te [i faptul c` for]a cre[te cel mai repede dac` lucrezi cu o greutate care s` ]i permit` s` faci minimum 4 [i maxi- mum 6 repet`ri pe serie (la care po]i ad`uga repet`ri for]ate, tri[ate etc.). Alege exerci- ]ii de baz` n general, cu bara sau cu gantere, n detrimentul apara- telor [i al scripe]ilor. Toate acestea fiind spuse, nu mai r`måne decåt s` le aplica]i [i s` cre[te]i. Cum cre[ti masiv 8 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege- tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu- c`]i. 1,90 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 3/2013 9 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O

  ]iunii cvadricepsului n 4 luni, prin antrenament normal, dar cånd au folosit antrenamentul cu blocare au ob]inut acela[i progres n doar... 2 s`pt`måni! A[adar, de 8 ori mai rapid! De ce blocarea sångelui n mu[chiul lucrat produce a[a cre[teri spectaculoase n for]` [i m`rime muscular`? Un motiv ar putea fi datorit` vitezei mari cu care sångele reintr` n mu[chi, imediat dup` ce blocarea nce- teaz`. Cercet`torii au sugerat c` blocarea sångelui n mu[chi pro- duce efecte multiple anabolice. De asemenea, produce mai mult acid lactic care s-a demonstrat c` m`re[te hormonii anabolici, pre- cum testosteronul [i hormonul de cre[tere. Iat` al`turat un program care mbin` exerci]iile cu ntindere [i pe cele cu contrac]ie. Alexandru Bolborici dup` Ironman Mu[chiul trece, n mi[carea sa, de la ntindere la contrac]ie. Toa- te exerci]iile fac ca mu[chii s` se ntind` [i s` se contracte. Se pu- ne ntrebarea logic`: pe care por- ]iune din mi[care se ob]ine cre[- terea mai mare n mas` mus- cular`? Conform studiilor, prin plasarea unei rezisten]e pe un mu[chi aflat n elonga]ie maxim` [i apoi pus s` se contracte, se ob]ine cea mai mare for]` a acestuia, lucru direct legat cu divizarea fibrelor muscu- lare, ce se traduce n cre[terea muscular`. De asemenea, se elibereaz` hormoni anabolici [i se intensific` recep]ia anabolic` n mu[chi. Exerci]iile cu tensiune la startul mi[c`rii sunt cele mai bune exemple pentru acest caz: exten- siile deasupra capului pentru tri- ceps, flexiile nclinate sau la apa- ratul Scott pentru biceps, flutur`- rile pentru piept, flutur`rile la cablu pentru umeri etc. Cåt de important` este aceas- t` tensiune cånd mu[chiul este ntins? |ntr-un studiu pe animale, dup` 28 de [edin]e de astfel de antrenament, s-a ajuns la o cre[- tere cu 334% de mas` muscular` [i o cre[tere de 90% a num`rului de fibre musculare din mu[chi. {ocant, nu? Sunt exerci]iile cu tensiune ini- ]ial` importante pentru oameni cånd vine vorba de cre[terea ma- sei musculare? Poate mai mult decåt mul]i dintre noi cred. Am fost condi]iona]i [i f`cu]i s` gån- dim c`, n timpul repet`rilor unei serii, e bine s` sim]im contrac]ia de vårf, chiar s` men]inem po- zi]ia de contrac]ie maxim` pentru 1-2 secunde. Prea pu]in, ca s` nu zic c` aproape deloc, am fost sf`tui]i s` men]inem [i pozi]ia de elonga]ie maxim`. Pozi]iile, exerci]iile de stretch- ing reprezint` completarea per- fect` pentru exerci]iile de baz` [i duc la noi cre[teri n mas` mus- cular`. De exemplu, este ideal s` facem genuflexiuni sissy dup` genuflexiuni normale, flutur`ri cu gantere dup` mpins pentru piept sau pullover dup` trac]iuni. Tensiunea continu` [i bloca- rea. Cre`m tensiune continu` prin men]inerea tensiunii n mu[- chi, preferabil la un exerci]iu de izolare care permite o contrac]ie puternic` n ultima parte pozitiv` a mi[c`rii, precum la extensia pi- cioarelor, flutur`ri la cabluri pen- tru piept, flexii concentrate pentru bicep[i, flot`ri pentru tricep[i. Tensiunea continu` mpiedic` sångele s` intre n mu[chi, un efect de cre[tere muscular` nu- mit blocare (en. occlusion). Cercet`torii japonezi care au experimentat cu stiluri de antre- nament cu blocare au g`sit c` acestea ofer` un avantaj extraor- dinar. |ntr-un experiment ei au ob]inut o cre[tere cu 7% a sec- |ntinderea sau contrac]ia? Care este mai eficient` pentru masa muscular`? 10 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Luni – piept, spate, abdomen Superset flutur`ri orizontale 3x10 [i mpins declinat cu gantere/flot`ri la paralele 3x10 Superset flutur`ri la nclinat 3 x 10 [i mpins u[or nclinat cu gantere 3x 0 * Flot`ri (rapid) 1 x max. Superset pullover cu gantera 3x10 [i ramat cu priz` supina]ie 3x10 * Trac]iuni la b`rbie (doar partea negativ`) 1x7 Superset flutur`ri din aplecat cu gantere 3x12 [i ramat cu bara 3x10 * Ramat cu gantera n vitez` cu accentuare pe partea nega- tiv` 1x7,9 Superset ridic`ri de umeri pen- tru trapez 3x12 [i ridic`ri de gantere prin fa]` 3x10 Ridic`ri de genunchi la nclinat 4x10 Crunch 4x10 Mar]i – picioare Extensii coapse 3 x30,20,15 Genuflexiuni 4x10 Genuflexiuni sissy 4x10 * Genuflexiuni cu bara la piept (cu accentuare pe partea negativ`) 1x7 Flexii femurali la aparat 3 x 30,20,15 |ndrept`ri cu picioarele drepte (cu accentuare pe partea negativ`) 3x10 * |ndrept`ri cu picioarele drepte 3 x 10 Ridic`ri pe vårfuri, alternativ 5x30,20,15,10,8 Ridic`ri pe vårfuri (doar partea de mijloc a mi[c`rii) 2xmax. * Ridic`ri pe vårfuri (n vitez`) 1xmax. Joi – umeri, biceps, triceps, antebra]e Superset flutur`ri laterale din [ezånd 3x10 [i mpins cu gantere pentru umeri 3x10 Flutur`ri laterale alternativ din stånd nclinat 4x10 Flutur`ri laterale din [ezånd 4x12 * Ramat vertical n vitez` cu accentuare pe partea nega- tiv` 1 x7,9 Superset extensii napoi din aplecat cu gantera 3x10 [i mpins orizontal cu priz` ngust` 3x10 Extensii cu gantera deasupra capului 4x10 * Extensii ntre b`nci n viteza cu accentuare pe partea ne- gativ` 1 x 7,9 Superset flexii scott 3x10 [i flexiii din stånd cu bara sau gantere 3x10 Flexii la nclinat 4x10 * Trac]iuni priz` ngust` (doar partea negativ`) 1x7 Superset flexii cu priz` prona]ie 3x10 [i flexia pumnului 3x12 Vineri – piept, spate, gambe |mpins u[or declinat cu gantere (M) 4x10 Flutur`ri cu gantere din nclinat (S) 3x10 |mpins orizontal cu gantere (M) 4x10 Flutur`ri declinat cu gantere (S) 3x10 Trac]iuni n fa]` (M) 3x10 Pullover cu gantera (S) 3x10 Ramat alternativ cu gantera (S, C) 3x10 Flutur`ri laterale din aplecat cu gantere (C) 3x10 Ridic`ri de umeri cu bara sau gantere (S, C) 3 10 Ridic`ri pe vårfuri, alternativ (C) 4x15 Exerci]iile cu 3 sau mai multe serii trebuie efectuate astfel: alege o greutate cu care po]i s` faci 15 repet`ri, dar efectueaz` num`rul de repet`ri listat, pauz` 30-40 de secunde [i apoi cea de-a doua serie. Continu` pån` efectuezi toate seriile. Dac` reu[e[ti s` faci num`rul de repet`ri listat [i la ultima serie, atunci cre[te pu]in greutatea la urm`torul antre- nament. * Sunt serii finale pe grup` mus- cular` pe care trebuie s` le faci n maniera indicat`: doar negative, cu accentuare pe partea negativ` sau n vitez`. M – se face doar partea de mijloc S – stretching, se face partea de nceput, cånd mu[chiul este ntins C – contrac]ie, se face jum`tatea superioar` a mi[c`rii, aproape de contrac]ie Culturism&Fitness nr. 3/2013 11 O P C U LT U R IS M .R O

  10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 3/2013 13 CrossFit este s` devii bine pro- por]ionat. Nu vei deveni prea musculos, prea definit sau prea puternic, ci mai degrab` o combi- na]ie a acestora. Motoul Cross- Fit-ului este: Specialitatea noas- tr` este s` nu devii specializat. Luptele, supravie]uirea, multe sporturi [i via]a, n general, cer unele aptitudini fizice [i, n me- die, sanc]ioneaz` specialistul. Pentru acest motiv, mul]i care lu- creaz` n poli]ie sau n cadrul ar- matei aleg programe de antrena- ment de tip CrossFit. CCoonnttrraa Pericolul greut`]ilor mari. Mul]i exper]i n fitness [i medici sportivi au venit cu argumente valide asupra pericolului asociat cu unele rutine. De exemplu, o ruti- n` cere, printre altele, s` efec- tuezi smuls cu haltera de 60 kg pentru 30 de repet`ri. Smulsul, prima prob` a halterofililor, este o mi[care exploziv` [i nu se reco- mand` mai mult de 5-6 repet`ri la o serie, datorit` complexit`]ii teh- nicii pe care o cere. Alt exemplu este o rutin` care cere s` faci ndrept`ri cu 110 kg, o greutate cu care foarte pu]ini pot face un num`r decent de repet`ri. Lipsa progresului. Faptul c` rutinele nu ajung s` fie efectuate de mai mult de dou` ori este un dezavantaj important. Nu ]i po]i urm`ri corect progresul la anu- mite exerci]ii. Majoritatea antre- norilor sunt de acord c` este ne- voie de o form` de m`sur` pen- tru progres. Absen]a unui program person- alizat. Chiar dac` creatorii CrossFit-ului spun c` rutinele pot fi personalizate foarte u[or, re- sursele puse la dispozi]ie pentru a[a ceva nu prea se g`sesc. De fapt, siteul lor oficial spune clar c` antrenamentul zilei poate fi ur- mat doar de cei cu experien]` din haltere, powerlifting sau gimnas- tic`. Acum, cå]i dintre noi au avut asemenea experien]e? Eficien]`. |n timp ce CrossFit- ul este foarte bun pentru cei care au deja o anumit` condi]ie fizic` [i doresc mbun`t`]irea ei, el nu este eficient pentru majoritatea celor care au ca scop s` mai sl`- beasc` pu]in sau s` mai cå[tige ceva mu[chi [i for]`. Ace[tia din urm` e bine s` se orienteze dup` programe [i rutine specifice nde- plinirii dorin]ei lor. |n final, CrossFit-ul este un stil de antrenament excelent, dar, din p`cate, nu este pentru to]i. Alexandru Bolborici dup` Ironman Unii dintre voi poate au auzit de CrossFit. Conceptul a ap`rut pentru prima oar` acum cå]iva ani [i s-a bucurat de un succes imediat. Pe siteul oficial, apare acum zilnic cåte o nou` rutin` de fitness, denumit` antrenamentul zilei. Rutinele poart` nume, de obicei de femei, [i constau n di- ferite exerci]ii [i probe combi- nate, iar practican]ii sunt invita]i s` posteze timpii sco[i. Concep- tul s-a dezvoltat mult, ap`rånd multe concursuri locale [i regio- nale pentru desemnarea poseso- rului/posesoarei de cea mai bun` condi]ie fizic`. Iat` cåteva exem- ple de rutine: Helen Sprint 400 m 21 de ridic`ri de kettlebell (24 kg) 12 trac]iuni Completa]i 3 runde, nregistra- ]i-v` timpul. Fran 21 de ridic`ri de halter` (o ge- nuflexiune urmat` de ridicarea halterei deasupra capului) 21 de trac]iuni 15 ridic`ri de halter` 15 trac]iuni 9 ridic`ri de halter` 9 trac]iuni Completa]i 3 runde, nregistra- ]i-v` timpul. Rankel Completa]i cåt mai multe run- de n timp de 20 minute: |ndrept`ri cu bara de 100 kg, 6 repet`ri 7 burpee + trac]iuni 10 ridic`ri de kettlebell alergare 200 m De[i a r`mas foarte popular, CrossFit-ul se afl` sub un tir con- stant de critici. Care sunt argu- mentele pro [i cele contra pentru acest tip de antrenament? Le vom prezenta n continuare. PPrroo Varietate. Multitudinea de ruti- ne, combina]ii de exerci]ii fac s` nu te po]i plictisi. Multe exerci]ii e posibil s` nu le fi f`cut niciodat`, iar ncercarea lor va avea efect psihologic pozitiv. Efort. CrossFit-ul este constru- it pe o structur` competitiv` n care ]eluri se nasc [i recorduri sunt realizate pentru a fi b`tute. Asta face ca practican]ii s` dea cåt de mult pot, ceea ce face ca activitatea fizic` s` fie foarte pro- ductiv`. Pl`cere. Acest aspect este poate cel mai pozitiv dintre toate. Practican]ii chiar fac cu pl`cere CrossFit-ul. Continuitate. Niciun program nu este eficient dac` nu te ]ii de el, iar de CrosFit nu te prea po]i dezlipi odat` ce l-ai nceput. |mbun`t`]ire fizic` general`. Scopul antrenamentelor de 12 Culturism&Fitness nr. 3/2013 CrossFit Este bun pentru tine? O P C U LT U R IS M .R O

  Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |n timp ce unii dintre tinerii foarte slabi, cu genetic bun n zona abdomenului, pot avea p`- tr`]ele pe abdomen doar cu aju- torul dietei, cei mai mul]i dintre noi au nevoie de antrenament specific, pe lång` regim, pentru a construi ceva mu[chi n aceast` zon`. Mu[chii abdominali se ntind ntre cutia toracic` [i pelvis, iar denivel`rile ce apar ntre p`tr`]e- le, atåt orizontale cåt [i verticale, sunt tendoane ce leag` mu[chii abdominali. Cu cåt mu[chii sunt mai dezvolta]i, cu atåt tendoane- le vor fi mai n interior, accen- tuånd [an]urile ce delimiteaz` p`tr`]elele. Dac` te antrenezi tare, cu gre- ut`]i mari la exerci]ii precum gen- uflexiunile cu bara, extensii la scripete pentru tricep[i, pullover cu gantera sau la aparat etc., mu[chii abdominali sunt solicita]i indi- rect destul de tare. Totu[i, aceast` so- licitare indirect` nu se compar` cu an- trenarea direct` a abdomenului. Cele mai bune exerci]ii pentru ab- domen sunt crunch, aplec`ri de trunchi la scripete, crunch inversat. Pe vremea cånd concura, Arnold f`- cea zilnic, n anu- mite perioade, 100 de ridic`ri de trunchi naintea fiec`rui antrenament. La fel [i posesorul celui mai bun abdo- men din acea vreme: Frank Zane. Dup` anii 80, moda era s` antrenezi abdomenul de trei ori pe s`pt`mån` pentru ca, dup` anul 2000, rar s` mai ci- te[ti despre vreun campion c` l antreneaz` mai des de dou` ori pe s`pt`mån`. Ca orice lucru, [i metodele de antrenament evolueaz` astfel c`, treptat, culturi[tii au observat c` nu e nevoie s` faci mii de repet`ri pentru abdo- men pe s`pt`mån`. Pe vremuri se credea c` arzi gr`simea de pe abdomen dac` faci multe repet`ri pentru acea zon` [i de aceea, cum se apropia un concurs, se trecea la un volum mare de antrena- ment. Azi [tim c` nu se poate arde gr`simea local, n zona lucrat`, [i c` trebuie s` trat`m mu[chii abdominali la fel ca pe orice grup` muscular` pentru a ob]ine cre[terea ei, restul depin- de de mic[orarea stratului de gr`sime prin regim [i eventual exerci]ii aerobice. A[adar, maximum 12 serii, a 10-20 repet`ri, n total la un antrenament, o dat` pe s`pt`må- n` ar fi standardul n zilele noas- tre pentru abdomen. |n rest, cur`- ]a]i-v` regimul de fast-food [i ali- mente bogate n calorii [i ad`u- ga]i pu]in` alergare, not sau ci- clism. |n scurt timp ve]i sesiza diferen]a. |nc` un lucru. Cånd e soare afar`, ie[i]i s` v` vad`, studiile arat` c` ridicarea nivelului de vi- tamina D optimizeaz` hormonii care ajut` la arderea gr`similor. 14 Culturism&Fitness nr. 3/2013 IIrriiiinnaa LLLLeeoonnttee Cåt de mult trebuie s` antrenezi abdomenul? FFrraannkk ZZaannee O P C U LT U R IS M .R O

  Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 3/2013 17 Cum se face c`, dintre toate grupele musculare, cea care este mai neglijat` este spatele? Dac`, din fa]`, majoritatea celor care merg la sal` arat` cåt de cåt, cånd i ntorci cu spatele, nu prea exist` dezvoltare muscular`. Chiar [i printre cei care concu- reaz`, un spate bine dezvoltat este foarte rar. Sunt cåteva mo- tive care mpreun` contribuie la lipsa unei dezvolt`ri corespunz`- toare a spatelui: 1. Neglijare. Cånd majoritatea dintre noi am nceput antrena- mentele [i hormonii tinere]ii aler- gau n noi, mu[chii pe care voiam s`-i dezvolt`m erau, evident, pieptul [i bra]ele. F`ceam o gr`- mad` de mpins [i flexii [i mai ni- mic altceva la primele noastre antrenamente. Nu am ntålnit pån` acum un tån`r care s` fi avut ca obiectiv dezvoltarea unui spate larg [i gros. Este cazul cla- sic, conform c`ruia ce nu se vede nu ne trebuie. Spatele este pozi- ]ionat pe partea posterioar` [i, f`r` un sistem de dou` oglinzi opuse sau o camer` ata[at` la un monitor, nu l putem vedea. Am f`cut o gr`mad` de trac- ]iuni cånd eram copil, a[a c` par- tea superioar` a spatelui a bene- ficiat de ceva stimulare, forma de V era vizibil`. Spatele a fost mult n urm`, o lung` perioad` de timp, grosimea a venit mult mai tårziu cånd am nceput s` fac ra- maturi. Pariez c` mul]i dintre voi ave]i aceea[i istorioar`. 2. Dificultatea de stabilire a conexiunii minte-mu[chi. Care este grupa cea mai grea de antrenat? Picioarele ar fi r`spun- sul corect, dac` vorbim despre efortul [i despre energia care se consum`. Dar cånd vine vorba de capacitatea de a sim]i mu[- chiul lucrånd, dorsalii sunt de de- parte cea mai problematic` gru- p` la acest capitol. Sunt sigur c` sunt mul]i care nu au sim]it [i nu vor sim]i cu adev`rat dorsalii lu- crånd. Este nevoie de mult timp [i concentrare pentru a stabili [i apoi pentru a controla conexi- unea minte-mu[chi pentru spate. Mi se ntåmpl` de multe ori s` vin` b`ie]i la mine [i s`-mi spun` c` atunci cånd lucreaz` spatele simt totul n bicep[i. Pentru ei ajut` dac` se gåndesc c` bra]ele nu sunt decåt ni[te cårlige iar mi[carea s` fie f`cut` tr`gånd de coate. Chiar [i a[a e nevoie de mult timp [i multe serii cu greut`]i mici pentru a reu[i s` sim]i spatele. Mul]i oameni pur [i sim- plu nu au r`bdarea necesar`, renun]` datorit` frustr`rii [i decid c` pot tr`i [i f`r` s` aib` un spate extraordinar. 3. Greut`]i prea mari. Aceasta este o problem` general`, la toa- te grupele musculare, dar este un factor mult mai decisiv cånd vine vorba de spate. Cånd folose[ti greut`]i prea mari [i o form` sla- b` de execu]ie, spatele nu o s` primeasc` niciodat` stimularea necesar` pentru cre[tere. Dac` nu sim]i dorsalii cum se contract` n timpul exerci]iului, atunci e cazul s` reduci greutatea folo- sit`. Mul]i consider` c` sunt mai adev`ra]i dac` fac ramat cu cea mai mare ganter` din sal`, uti- lizånd o form` de execu]ie de te ia cu dureri lombare numai dac` te ui]i, sau folosesc ramatul la cablu cu maximul de pl`ci ale aparatului ridicånd greutatea cu balansarea exagerat` a trunchiu- lui. Un bun exemplu este Lee Haney, de 8 ori Mr. Olympia, care avea cel mai bun spate dintre cul- turi[ti pe vremea cånd concura. De[i avea aproape 135 de kilo- grame n perioada de mas` mus- cular`, el efectua ramat cu bara de 110 kg [i ramat cu gantera de 40 kg. Dup` cum am mai spus-o [i cu alte ocazii, ridicatul sau mi[- catul unei greut`]i cåt mai mari posibile nu este culturism! 4. Evitarea exerci]iilor produc- tive. Care sunt exerci]iile care ne dau cele mai mari cå[tiguri n mas` muscular` pentru spate? Lista include ramatul cu haltera, ndrept`ri, trac]iuni, ramat cu bara T [i ramat cu gantera. Ce vezi c` fac majoritatea la sal`? Trac]iuni la helcometru [i ramat la aparate. Ronnie Coleman, Dorian Yates, Lee Haney, Johnnie Jackson [i-au construit spatele folosind greut`]i libere. Dorian a folosit n ultimii ani cånd concura [i aparate, dar nu cu- nosc pe nimeni cu spate ex- traordinar care s` fi folosit doar aparate [i cabluri. 5. Tratarea spatelui ca s` fie f`cut. V`d tipi care petrec o or` pentru antrenamentul pieptului sau al bra]elor [i, cånd vine vorba de spate, dac` vine..., fac aceea[i mini-rutin`: 3 serii de trac- ]iuni la helcometru [i 3 serii la ramat la cablu. Depin- zånd de modul cum sociali- zeaz`, pe cine mai ntålnesc la sal`, antrenamentul spa- telui dureaz` cam 20 de minute. Ace[tia nu vor ob- ]ine niciodat` un spate de- cent. Chiar dac` mul]i nu ]in cont sau nu le pas`, cånd v`d un fizic cu piept, bra]e [i umeri buni, dar f`r` spate [i picioare, m` gåndesc automat la tipul fizicului de... plaj`. Dac` a[a vor ei, cine sunt eu s`-i judec? Totu[i, pentru cei care doresc s` aib` un spate mai bun [i nu [tiau ce fac gre[it, acum [tiu. Alexandru Bolborici dup` Ironman 5 motive pentru care un spate bun este rar DDoorriiaann YYaatteess 16 Culturism&Fitness nr. 3/2013 O P C U LT U R IS M .R O

  acestui sport este acum intens discutat` posibilitatea ca el s` cå[tige [i Mr. Olympia, la toam- n`, dac` vine pu]in mai fibrat. Un asemenea debut fulminant au avut doar Arnold [i Dorian Yates care, la prima lor participare la un concurs profesionist, au cå[tigat [i s-au clasat apoi pe locul se- cund la primul lor Mr. Olympia, dup` care l-au cå[tigat de mai multe ori la rånd. Ruslan B`l`iu[, multiplu campion la skandenberg seniori, categoria 60 kg, este campion [i n Republica Moldova, iar anul acesta a reu[it locul secund n unul dintre cele mai puternice campionate na]ionale din lume, cele ale Rusiei? Sy Perlis a stabilit un nou record mondial la mpins din cul- cat la categoria peste... 90 de ani? |n vårst` de 91 de ani, Sy a reu[it o ncercare valabil` cu hal- tera de 85 kg. Domokos Balogh a reu[it s` fac` 110 repet`ri la genuflexi- uni cu haltera de 100 kg, n timp de 15 minute? De[i concureaz` la categoria de masters, peste 40 de ani, de mul]i ani, pu]ini [tiu c` Domokos are 63 de ani. Pentru curio[i, exist` o nregistrare video cu aceast` ncercare, pe care o g`si]i pe Internet. Paul Barbelian, multiplu campion de skandenberg, mpre- un` cu un prieten fac turul m`rilor Europei pe biciclet`? Ei inten- ]ioneaz` s` ajung` la 6 m`ri europene. Media de kilometri parcur[i pe zi este de 130, a[a c` batoanele proteice [i sucurile energizante oferite de sponsorul Redis Nutri]ie, i ajut` foarte mult. |i pute]i urm`ri pe facebook EuroseasOnTheWheels n sfår[it, va avea loc un concurs de profesioni[ti n China? IFBB a semnat deja cu partea chinez` contractul care stipuleaz` organizarea primului concurs al ligii profesioniste ce va avea loc n China, a doua econo- mie a lumii, pe 25 octombrie 2014, adic` imediat dup` Mr. Olympia. Asian Pro Bodybilding Championships se va numi con- cursul, iar IFBB sper` c`, odat` ce fanii chinezi vor vedea pe viu evolu]ia marilor campioni, cultu- rismul va lua avånt n cea mai populat` ]ar` de pe glob. Totalul premiilor va fi de 60.000 $, adic` destul de mult. de la ultima apari]ie a revistei pån` acum, au avut loc nc` 3 concursuri profesioniste? Iat` primii clasa]i la fiecare dintre acestea: Europa Pro Show, Spania, 4 mai 1. Robert Piotrkowicz - Polonia 2. Baito Abbaspoor - Iran 3. Toney Freeman - SUA 4. Michael Kefalianos - Grecia 5. Daniel Toth - Ungaria New York Pro, SUA, 25 mai 1. Mamdouh Elssbiay - Kuweit 2. Victor Martinez - SUA 3. Juan Morel - SUA 4. Jonathan Delarosa - SUA 5. Clarence DeVis - Belgia Toronto Pro Supershow, Canada, 31 mai 1. Victor Martinez - SUA 2. Fauad Abiad - Canada 3. Jonathan Delarosa - SUA 4. Frank McGrath - Canada 5. Moe Bannout - Liban De remarcat, absen]a numelor sonore care, evident, se preg`- tesc pentru Mr. Olympia, excep]ie face Victor Martinez care are ns` mare nevoie de bani dup` ce, n ultimii doi ani, nu a putut concura din cauza accident`rilor [i celor 9 luni de deten]ie. Dexter Jackson de]ine mai multe recorduri, extrem de greu de egalat? 1. Pån` acum, Dexter a concu- rat la 62 de concursuri profesion- iste. 2. A concurat de 14 ori la Arnold Classic 3. A cå[tigat de 4 ori Arnold Classic, la fel ca Flex Wheeler. 4. A cå[tigat atåt Mr. Olympia cåt [i Masters Mr. Olympia, la fel ca Chris Dikerson. 5. A concurat de 13 ori la Mr. Olympia Nu e deloc r`u pentru un tip de 43 de ani, care [i-a nceput cari- era acum 22 de ani, cånd cån- t`rea doar 65 kg. Mamdouh Elssbiay este noua senza]ie n culturismul pro- fesionist? Dup` ce anul trecut a cå[tigat Mr. Olympia pentru ama- tori, la vårsta de 26 de ani, a tre- cut la profesioni[ti, unde a cå[ti- gat concursul lui de debut, New York Pro, [i-a c`p`tat porecla de Big Ramy [i pe forumurile fanilor RRoobbeerrtt PPiioottrrkkoowwiicczz VViiccttoorr MMaarrttiinneezz DDoommookkooss BBaalloogghh 18 Culturism&Fitness nr. 3/2013 RRuussllaann BB``ll``iiuu[[ ((sstt)) MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy SSyy PPeerrlliiss Pe 26 iunie 2013, a decedat Szekely Laszlo, cel care este considerat p`rintele culturismu- lui romånesc. Datorit` c`r]ilor sale, publicate ncepånd cu anii ‘70, romånii au aflat despre cul- turism [i despre metode de antrenament. A activat foarte mult timp ca arbitru [i oficial n cadrul Fede- ra]iei Romåne de Culturism [i Fitness. A fondat clubul de cul- turism Spiru Haret [i, sub ndru- marea sa, foarte mul]i sportivi au devenit campioni. Transmi- tem condolean]e familiei [i pri- etenilor. Culturism&Fitness nr. 3/2013 19 PPaauull BBaarrbbeelliiaann ((sstt)) O P C U LT U R IS M .R O

  – Cånd ai intrat prima oar` n contact cu culturismul? – Am intrat prima dat` ntr-o sal` la vårsta de 16 ani. Nu era o sal` modern`… era amplasat` n subsolul unei cl`diri cu aparatur` veche, plin` de ulei [i rugin`. – Cum a fost primul t`u antre- nament? Ce ai f`cut efectiv? – Primul antrenament a durat... 4 ore, deoarece nu [tiam cu ce se m`nånc` acest sport [i am lucrat la toate aparatele din sal`. La nceput eram obsedat de gre- ut`]i mari [i repet`ri pu]ine. Aveam impresia c` numai a[a se poate cre[te n mas` muscular`. Cu timpul, am realizat c` nu con- teaz` atåt de mult cantitatea, ci calitatea. – Ce culturist te-a influen]at? – Am fost impresionat de Arnold… l [tiam doar din filme, ns` n momentul n care am in- trat n sal` [i am v`zut cåteva poze cu el, de la concursuri, am r`- mas total [ocat. Am nceput s` caut reviste de culturism, s` citesc mai mult despre acest sport, antrenamente, odihn`, alimenta]ie. |n timp, realizam c` nu este tocmai u[or [i nici ieftin acest sport. Pån` la 19 ani nu am folosit suplimente. Eram speriat de mitu- rile oamenilor mai n vårst`: „o s`-]i distrugi ficatul!!!”, „o s` ]i se lase pieile”, „o s` te deformezi”. – Cum ai ajuns s` concurezi? – La 20 de ani, am hot`råt s` merg s` m` nscriu la un club spor- tiv ca s` pot concura. {i a[a a nceput via]a mea competi]ional`. L-am cunoscut pe dl Dan Enu]`, un om de nota zece, care mi-a spus c` tot ce f`cusem pån` atunci era „frec]ie la picior de lemn”. |n schimb era mul]umit de structura mea, de simetrie, propor]ionalitate [i mi-a spus c` tot ceea ce trebuie s` fac e s` mai pun mas` muscular`. {i am f`cut primul antrenament, sub n- drumarea dumnealui, pentru piept. Atunci am sim]it cu adev`- rat o febr` zdrav`n`, nu puteam nici s` mai dorm pe burt` [i ]in minte c` m-a ]inut cam 8-9 zile. Am nceput s` iau [i suplimente, dup` o lung` ceart` cu p`rin]ii mei, pentru c` ei le credeau „ana- bolizante” [i nu au fost de acord cu ele. La jum`tate de an dup` ce am nceput s` lucrez la Champio

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  Revista Culturism & Fitness nr. 3 (224) 2013

  Descarca gratuit Revista Culturism & Fitness ... Descarca GRATUIT nr. 224 al Revistei Culturism & Fitness. ... antrenamente si sfaturi atat pentru ...
  Read more

  Gimnastica, fitness - SPORT, AGREMENT - pagina 2

  Tel. 224.00.34; Fax 202.10.26 : Piscină, ... Sala fitness si culturism; ... Revista presei; Coduri postale;
  Read more

  sali-de-sport.blogspot.com

  ... Revista Benny, Scoala nr. 36 ”Ionel Teodoreanu” sau Targul anual ... Cea mai veche sala de fitness si culturism din ... 021 224 54 01 / 0722 335 ...
  Read more

  Antrenamente fitness - firme, companii, vanzari, produse ...

  Antrenamente culturism si fitness, aparate pe ... Animal Kingdom Club va pune la dispozitie in locatia din str. Tabacarilor nr.7, ... Revista presei;
  Read more

  Federatiile de sport din Romania | Miss Sport

  Culturism si fitness Bd.Basarabia, nr. 37-39 ... contact: tel: 021.317.04.00 fax: 021.317.04.00 email: culturism_fitness@ ... 021.224.54.82 fax: 021.319 ...
  Read more

  sanatate.unica.ro | Sănătatea ta e cea mai importanta

  Copiii si animalele de casa. 24 May. 2016. Review article of Custom Writing Service relating to Learners. EssayCapital.net ... Unica.ro; Retete; Citate; Nunta;
  Read more