Revista Culturism & Fitness nr. 223 (2/2013)

100 %
0 %
Information about Revista Culturism & Fitness nr. 223 (2/2013)
Sports

Published on July 10, 2013

Author: topculturism

Source: slideshare.net

Description

CUPRINS:
Istoria steroizilor
Incearca asta la urmatorul antrenament!
Accidentarile umerilor
Bicepsii femurali
Secretele profesionistilor pentru brate imense
Stiai ca
Noua conducere a FRCF
Flexii Nilsson
Sculptura si corpul uman (4)
Mai multe proteine pentru arderea grasimii
Cat de tare trebuie sa se antreneze fetele pentru a-si modela corpul?
Skandenberg

Pentru mai multe informatii despre culturism si fitness, acceseaza http://www.topculturism.ro si http//www.topfitness.ro.

AAcccciiddeenntt``rriillee uummeerriilloorr IIssttoorriiaa sstteerrooiizziilloorr BBiicceepp[[iiii ffeemmuurraallii ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 22 ((222233)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O

CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 222, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Istoria steroizilor . . . .8 çncearc` asta la urm`torul antrenament! . . . . .11 Accident`rile umerilor . . . . . . . . . .12 Bicep[ii femurali . . .14 Secretele profesioni[tilor pen- tru bra]e imense . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Noua conducere a FRCF . . . . . . . . . . .20 Flexii Nilsson . . . . . .22 Sculptura [i corpul uman (4) . . . . . . . . .24 Mai mult` protein` pentru arderea gr`simii? . . . . . . . . .26 C~t de tare trebuie s` se antreneze fetele pentru a-[i modela corpul? . . . . . . . . . . .30 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Corina Gr`dinaru [i Robert Kim Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2013 32 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O

Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O

Nu trebuie s` fii culturist ca s` auzi de steroizii anabolizan]i. |i g`sim n mod constant la [tiri, afl`m ntr-o zi despre un atlet c` a ie[it pozitiv la test, n ziua urm`- toare c` o ntreag` echip` a fo- losit substan]e interzise pentru cre[terea performan]ei. Ceea ce nu se prea [tie este cum s-a ajuns la fabricarea steroizilor ana- bolizan]i [i cånd s-a ntåmplat. Istoria este important` deoare- ce circul` zvonuri c` mul]i dintre primii mari culturi[ti cunoscu]i no- u`, din anii '50 sau '60, foloseau versiuni ini]iale ale testosteronu- lui [i steroizilor anabolizan]i. Un alt zvon comun este c` Hitler fo- losea testosteron pentru solda]ii germani n timpul celui de-al Doi- lea R`zboi Mondial, ceea ce are o oarecare credibilitate de vreme ce testosteronul a fost izolat ini- ]ial de cercet`torii germani. Totu[i, no]iunea c` o sub- stan]` poate produce cre[teri n for]` [i mas` muscular` a ap`rut cu mult nainte ca Hitler s` se nasc`. Cu mai mult de 6.000 de ani n urm`, fermierii au realizat c` animalele pot fi mai u[or do- mesticite dac` erau castrate. Ve- chii egipteni [i romani credeau c` testiculele [i organele genitale ale animalelor aveau propriet`]i vindec`toare. Vechii greci au f`- cut primul mare pas, ncurajånd atle]ii de la primele Jocuri Olimpi- ce s` ia diverse extracte din plante sau testicule. Este oare- cum ironic c` multe dintre su- plimentele de cre[tere a testoste- ronului din zilele noastre sunt tot extracte din plante. John Hunter a fost un faimos chirurg sco]ian cu multe contribu- ]ii n diferite arii medicale. Totu[i, ceea ce se [tie mai pu]in este c` a f`cut primul transplant de testi- cule, n anul 1789, implantånd testiculele de la un coco[ la o g`- in`. Din p`cate, s-au pierdut re- zultatele experimentului. Cercet`rile hormonale au re- nceput n 1849, cånd Arnold Berthold, un medic veterinar de la un zoo, a descoperit o „sub- stan]` din sånge” la coco[i care le afecteaz` comportamentul [i agresivitatea. El a castrat coco[ii [i apoi le-a reimplantat testicule- le. Coco[ii castra]i [i-au pierdut agresivitatea [i interesul fa]` de g`ini. Efectele au disp`rut cånd testiculele au fost reimplantate n ciuda faptului c` nervii au fost t`ia]i n timpul procesului. De[i cercet`rile lui Berthold pot fi con- siderate un bun nceput, ele au fost ignorate n urm`torii 50 de ani. Charles Brown-Sequard, un fiziolog francez, profesor la Har- vard, considerat unul dintre fon- datorii endocrinologiei moderne, a nceput studiul hormonilor. A f`cut teste pe el nsu[i, luånd ex- tracte din testicule de purcei de guineea [i cåini. Raportul s`u a fost publicat n 1889, prezentånd semne de cre[tere a for]ei mus- culare, a abilit`]ii mentale [i a apetitului n urma folosirii extrac- telor. |n anul 1896, fiziologul austriac Oskar Zoth a studiat efectul injec- t`rii atle]ilor cu extracte testicu- lare, notånd cre[terea for]ei [i mbun`t`]irea „aparatului neuro- muscular”. Zoth [i partenerul lui [i-au injectat extracte de testos- teron derivate din tauri [i au m`- surat apoi for]a degetului mijlociu de la mån`. Pentru asta, au cå[- tigat Premiul Nobel la chimie n anul 1923. Cercet`torii au desco- perit existen]a de mesageri chi- mici n sånge, n 1902, iar ter- menul „hormon”, care nseamn` „a trezi”, a fost prima oar` aplicat n 1905. Renumitul fizician austriac Eugen Steinach a realizat opera- ]ia care i poart` numele, ce tra- teaz` apatia vårstei mijlocii. Aceasta implica gåtuirea sau le- garea unei anumite structuri n testicule. |n mod ciudat, aceast` opera]ie mai este f`cut` [i ast`zi pentru a face b`rba]ii sterili, numit` vasectomie. Steinach a f`cut-o pentru a m`ri secre]ia de testosteron. De asemenea, a im- plantat [i grefe testiculare. Prin- tre efectele benefice s-au num`- rat cre[terea p`rului corporal [i a apetitului sexual. |ntr-un alt stu- diu interesant, Steinach a desco- perit c` prin implantarea de orga- ne sexuale de mascul la femelele de porc de guineea, animalele au nceput s` se comportate ca sexul opus. |n anii 1920, doctorul Serge Voronoff a implantat testicule provenind de la animale (maimu- ]e [i cimpanzei) la b`rba]i. El a declarat c` opera]ia a diminuat durerile [i a adus o stare de bine. Nu s-a men]ionat un apetit cres- cut pentru banane... |n 1921, cer- cet`torul german Adolf Bute- nandt a izolat primul hormon, es- trona, din urin` de femei gravide, ca mai apoi s` reu[easc` ob]ine- rea de 15 mg de androsteron. De asemenea, tot n aceea[i deca- d`, doctorul Leo Stanley, de la n- chisoarea San Quentin din Cali- fornia, a fost foarte ocupat cu transplantul de testicule de la b`rba]ii prizonieri deceda]i la cei cu probleme de impoten]`. Cånd nu a mai avut deceda]i, a folosit testicule de la diverse animale: berbeci, cerbi, mistre]i. Toate aceste cercet`ri au trezit interesul marilor companii farma- ceutice care au nceput s` inves- teasc` n izolarea „factorului b`r- b`tesc” din sånge. Cuvåntul tes- tosteron a fost ap`rut n 1935, acela[i an cånd a putut fi izolat din testele f`cute pe tauri. Cam n aceea[i perioad`, a ap`rut un ar- ticol dintr-un jurnal medical referi- tor la cum se poate ob]ine testos- teron sintetic din colesterol. Cei doi cercet`tori germani care au descoperit sinteza colesterol- testosteron au cå[tigat Premiul Nobel la chimie n 1939. Deja ex- perimentele cu testosteron propi- onat [i metil-testosteron au n- ceput s` fie f`cute pe scar` mai larg`, ca mod de tratare a hipo- gonadismului sau nivel sc`zut de testosteron la b`rba]i. Cercet`- torul Charles Kochakian a desco- perit c` testosteronul provoac` efecte anabolice n mu[chi [i alte ]esuturi. Prin publicarea c`r]ii The Male Hormone (Hormonul masculin) de Paul de Kruif, n 1945, popu- laritatea testosteronului a crescut enorm. |n carte erau eviden]iate clar avantajele testosteronului asupra apetitului sexual [i mbu- n`t`]irea performan]elor atletice. Binen]eles c` acest lucru nu a sc`pat neobservat de c`tre atle]ii din diferite sporturi, inclusiv cul- turi[tii. De vreme ce testosteronul are ambele efecte, anabolic [i andro- genic, s-au depus eforturi pentru produc]ia de steroizi care s` aib` efecte anabolice [i mai pu]in cele androgenice, precum c`derea p`rului. Acest lucru a dus la dez- voltarea steroizilor anabolici orali n anii 50. Testosteronul nu este eficient dac` este luat oral, deoarece este rapid descompus n ficat. Noii steroizi anabolici dezvolta]i aveau o structur` modificat` care prevenea descompunerea lor prematur` n corp. Totu[i, nu s- au putut ob]ine steroizi care s` aib` doar efectul anabolic. Multe dintre efectele secundare nega- tive asociate cu steroizii orali se datoreaz` efectelor androgenice. Din cauza proceselor [i reac]iilor care apar n ficat, steroizii orali sunt considera]i mult mai toxici decåt testosteronul sau al]i ste- roizi injectabili. |n 1958, Administra]ia pentru Alimente [i Medicamente din SUA a aprobat steroidul oral me- tandrostenolon, cunoscut mai bine sub numele de Dianabol. Atle]ii sovietici au folosit acest steroid nc` din anii 50. |n SUA, dr. John Zeigler este des creditat c` a dat startul folosirii steroizilor printre culturi[ti [i halterofili, n 1959. De asemenea, este gre[it creditat cu dezvoltarea Dianabo- lului. De fapt, acest steroid a fost dezvoltat de compania Ciba din Elve]ia. Bill Pearl, Mr. America n 1953 [i de 4 ori Mr. Universe, fo- losea un alt steroid oral, Nilevar, iar progresul lui din 1959 pån` n 1961 a fost fantastic. |n 1964, la Jocurile Olimpice de la Tokio, steroizii erau foarte populari prin- tre atle]i. La scurt timp au fost in- terzi[i n competi]ii. |n anii 60, marile companii far- EEuuggeenn SStteeiiiinnaacchh Istoria steroizilor 8 Culturism&Fitness nr. 2/2013 AAddoollffff BBuutteennaannddtt Culturism&Fitness nr. 2/2013 9 O P C U LT U R IS M .R O

Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Peste Ocean, n America, unde este mecca culturismului pe acest p`månt, este n vog` acum un sistem de antrenament care se pare c` pentru unii d` rezul- tate foarte bune, din moment ce pretind c` au pus pe ei 5 kg de mu[chi n 6 s`pt`måni. |n ce const` acest sistem? Teoria sun` a[a: n timpul unui exerci]iu, din motive biome- canice, de obicei asupra mu[chi- ului lucrat este aplicat` o solic- itare maxim` doar ntr-un punct, n rest solicitarea fiind descresc`- toare. Exemplul cel mai simplu [i pe n]elesul tuturor cred c` este urm`torul: cånd facem flexia cu bara pentru bicep[i din stånd, solicitarea bicep[ilor n pozi]ia de start, cånd måinile sunt ntinse n jos, este minim`, greutatea pur [i simplu atårn` f`r` a solicita efort din partea bicep[ilor. |ncearc` s` stai cu bara n aceast` pozi]ie cu 40 kg, s` zicem, [i vei vedea c` e foarte u[or, po]i sta minute bune. Pe m`sur` ce efectu`m flexia bra]ului, bara urc` iar solicitarea cre[te, devenind, din cauza pår- ghiei f`cute de bra]e cu antebra- ]e, maxim` n punctul n care antebra]ele sunt paralele cu solul [i greutatea este n cel mai nde- p`rtat punct de corp. |ncearc` s` stai cu aceea[i greutate, 40 kg, n acest punct [i vei vedea c` solic- itarea asupra bicep[ilor e atåt de mare ncåt ace[tia vor ceda n cåteva secunde. Dup` ce bara trece de acel punct, solicitarea scade treptat pån` cånd ajungi la vårful mi[c`rii. Practic, solicit`m mu[chiul doar la mijlocul cursei la acest exerci]iu. Ce trebuie f`cut pentru a solici- ta bicep[ii [i n capetele mi[c`rii? Simplu, mai facem dou` exerci]ii: flexii concentrate cu gantera, din [ezånd cu cotul sprijinit pe partea intern` a coapsei, pentru a avea solicitare maxim` n partea de sus a mi[c`rii, [i flexii cu bara sau cu gantere, la banca Scott, pentru a avea solicitare n partea de jos, de start, a mi[c`rii. |n acest fel mu[chiul este solicitat maximal la startul, mijlocul [i vår- ful mi[c`rii pe care o poate efec- tua. Ei bine, sistemul acesta poate fi aplicat la toate grupele muscu- lare. Mai r`måne s` descoperi care este pentru tine num`rul optim de serii pe grup` muscu- lar` [i care este frecven]a optim` de antrenare a unei grupe [i ob]ii formula magic`. Culturism&Fitness nr. 2/2013 11 |ncearc` asta la urm`torul antrenament! maceutice au nceput s` dezvolte sute [i mii de produse, majorita- tea dintre ele neajungånd nicio- dat` pe pia]` datorit` efectelor secundare prea toxice sau c` nu prezentau avantaje prea mari n compara]ie cu ceea ce era dispo- nibil la acel moment. To]i ace[ti steroizi au fost cataloga]i ntr-o carte publicat` n 1969. Mai tårz- iu s-a dovedit ca fiind o adev`rat` biblie a steroizilor pentru mul]i produc`tori, care au preluat vechi formule [i le-au våndut [i comer- cializat sub numele de prohor- moni. Aceast` practic` a fost in- terzis` abia n 2005. Chiar [i a[a mul]i steroizi nc` apar la unele companii de pe pia]a neagr`. Aten]ie mare la acest aspect - ace[ti steroizi nu au ap`rut pe pia]` ini]ial din cauza efectelor secundare prea mari [i totu[i ei sunt våndu]i [i folosi]i de mul]i sportivi. Abuzul de steroizi de c`tre atle- ]ii competitori, dar [i de cei care nu concureaz`, a f`cut ca majoritatea companiilor de medicamente s` ntrerup` produc]ia multor steroizi populari n anii ‘90. Asta a dus la apari]ia multor companii pe pia]a neagr` care vindeau steroizi, ce oficial nu se mai produceau. Mai mult decåt atåt, aceste companii produc steroizii n condi]ii impro- prii, posibil contaminate cu bacterii sau metale grele, iar ceea ce este indicat pe etichet` nu corespunde con]inutului. Datorit` gravelor efecte secun- dare, n anii ‘90 steroizii au fost b`ga]i n categoria drogurilor; cel care este prins c` vinde steroizi merge la nchisoare. Un nou amendament la legea steroizilor a fost anexat n 2004, prin ad`u- garea [i a prohormonilor n cate- goria drogurilor. Singurul prohor- mon considerat legal acum este DHEA, care nu este convertit efi- cient n testosteron la b`rba]i. Istoria steroizilor continu` s` evolueze [i acum. |n ultimii ani, companiile farmaceutice lucrea- z` intens la crearea unei noi cla- se de steroizi numi]i SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). Avantajele sugerate sunt c` aduc multe dintre efecte- le anabolice ale testosteronului [i ale steroizilor anabolici [i nu pre- zint` efectele androgenice ale acestora. Studii preliminare au prezentat ceva efecte anabolice, dar departe de efectele produse de testosteron sau steroizi. R`- måne de v`zut ce va urma! Alexandru Bolborici dup` Ironman Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-Carniti- na este foarte util` n cazul persoane- lor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vit- amina C, care este un puternic antioxi- dant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, ajutånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de cap- sule gelatinoase, fiecare capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vit- amina C [i 0,2 mg de vitamina B2. Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00 lei. Comenzile se fac pe siteul www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. L-Carnitin Lipotrop 10 Culturism&Fitness nr. 2/2013 O P C U LT U R IS M .R O

10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 2/2013 13 omoplatului [i p`trunde n cavi- tatea articula]iei osului humerus. Acesta permite men]inerea capu- lui osului humeral n cavitatea glenoid`. Mu[chii superficiali genereaz` for]a [i viteza necesar` mi[c`- rilor, ncepånd cu mu[chiul del- toid, dens, triunghiular [i larg, care formeaz` conturul um`rului. Plecånd din clavicul` [i scapul`, el se insereaz` pe osul humerus pentru a ac]iona, mpreun` cu marele pectoral, n vederea mi[- c`rii bra]ului nspre partea din fa]`, mpreun` cu rotundul mare [i marele dorsal. Cele mai ntålnite accident`ri ale um`rului, la culturi[ti, implic` articula]ia gleno-humeral` [i arti- cula]ia acromio-clavicular`. Acci- dent`rile articula]iei gleno-hume- rale ntotdeauna implic` afectarea unuia sau mai multor ligamente, a tendoanelor [i mu[chilor asocia]i acestora. Accident`rile articula]iei acromio-claviculare implic` afec- tarea ligamentelor care nconjoar` [i stabilizeaz` articula]ia, dar [i a articula]iei n sine. Dou` dintre exerci]iile care n mod frecvent conduc la acci- dent`ri ale articula]iei acromio- claviculare sunt mpinsurile din [ezånd, fie cu bara, gantere sau la aparat, dar [i flot`rile la b`n- cu]` pentru triceps. Aceste mi[- c`ri cauzeaz` microtraume care, n timp, duc la degradarea ]esu- tului osos [i la distrugerea articu- la]iei. |n numerele viitoare ale revis- tei, voi continua articolul prin prezentarea modurilor n care se produc accident`rile articula]iei um`rului, cum putem preveni [i cum trat`m aceste probleme. Daniel Oprea campion balcanic Avånd n vedere c` un procent foarte mare dintre cei pe care i cunosc [i care practic` culturis- mul [i fitnessul au probleme cu articula]ia um`rului, am conside- rat oportun s` prezint cititorilor revistei aspectele de baz` care ar putea ajuta la prevenirea acci- dent`rilor, dar [i chestiuni legate de tratamentul articula]iei [i recu- perarea posttraumatic`. Fie c` este vorba despre sportivi cu ex- perien]` sau despre ncep`tori, fiecare dintre ace[tia [i supune corpul, prin antrenamentul cu greut`]i, unui stres considerabil n demersul lui de a ob]ine mas` muscular` [i for]`. Antrenamen- tul cu greut`]i mari conduce de multe ori la diferite tipuri de acci- dent`ri, de la banale ntinderi musculare la rupturi musculare [i ale ligamentelor, tendinite [i hernii. Anumite p`r]i ale corpului sunt predispuse la accident`ri pe timpul antrenamentului cu greu- t`]i. Una dintre cele mai vulnera- bile este articula]ia um`rului. Aceasta este cea mai complex`, dar [i cea mai mobil` articula]ie. Mobilitatea este asociat` n mod inerent cu instabilitatea, iar de la instabilitate pån` accidentare este doar un pas. Pentru a n]elege care sunt motivele pentru care articula]ia um`rului este supus` riscului de accidentare, dar [i cum trebuie prevenite [i tratate acestea, ar trebui s` cunoa[tem anatomia articula]iei scapulo-humerale. Um`rul reprezint` jonc]iunea trunchiului cu membrele supe- rioare. Acesta este foarte flexibil, asigurånd mi[c`rile de mare am- plitudine ale bra]elor [i le orien- teaz` n toate direc]iile (aproape 360 grade). Um`rul este format din trei oase, astfel: Humerus este osul lung al bra]ului, se termin` prin tuberozi- tatea mare [i tuberozitate mic`; Scapula este un os plat tri- unghiular, situat n partea poste- rioar` a um`rului. Partea supe- rioar` a scapulei este format` din acromion; Clavicula este un os lung, care leag` scapula de stern. Fe]ele articulare sunt repre- zentate de: – cavitatea glenoid` a scapulei care are aspect concav, este acoperit` de cartilaj hialin [i este m`rit` de c`tre labrul glenoidal; – capul humeral este de ase- menea acoperit de cartilaj hialin, are aspect sferic [i este mai gros decåt cartilajul glenoid; Mu[chii [i tendoanele articula- ]iei scapulo-humerale sunt: Coiful rotatorilor: deasupra capsulei, un strat muscular n- conjoar` articula]ia um`rului, de unde provine [i numele de coiful rotatorilor. Aceast` structur` asi- gur` nu numai majoritatea mi[c`- rilor um`rului, dar [i stabilitatea sa, prin men]inerea capului hu- meral fixat n centrul cavit`]ii arti- culare a scapulei. Este format din patru mu[chi scur]i: subscapular, supraspinos, subspinos [i rotun- dul mic. Tendonul bicepsului lung. Extremit`]ile acestui mu[chi for- meaz` tendoanele coifului rotato- rilor. Acestea se insereaz` pe scapul` [i converg spre extremi- t`]ile superioare ale osului hume- ral, la nivelul tuberozit`]ii mici [i tuberozit`]ii mari. |ntre cele dou` tuberozit`]i se g`se[te culisa bi- cipital`, la nivelul c`reia p`trunde tendonul bicepsului lung, care se fixeaz` pe fa]a superioar` a glenei (cavitatea articular` a 12 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Accident`rile umerilor Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege- tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu- c`]i. 1,70 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde O P C U LT U R IS M .R O

Pentru un corp armonios, avem nevoie de o dezvoltare echilibrat` a picioarelor. Picioare- le au cei mai puternici mu[chi din tot corpul. Precum bra]ele, [i picioarele au nevoie de echilibru la mu[chii antagoni[ti. Cum sunt bicepsul [i tricepsul la bra], la fel bicep[ii femurali [i cvadricep[ii sunt la coaps`. Ce place ochiului nu se traduce automat c` acel lucru este echilibrat. De cåte ori a]i re- marcat c` un anume culturist are bicep[ii prea mari n compara]ie cu tricep[ii? V-a displ`cut acest lucru? Dar dac` avea tricep[ii mult mai mari decåt bicep[ii? På- n` acum nu am auzit s` se plån- g` cineva c` are bicep[ii prea mari, dar c` are tricep[ii mari n compara]ie cu bicep[ii, am auzit. La fel este [i n cazul coapse- lor. Un cvadriceps foarte dez- voltat, al`turi de ni[te femurali mici, arat` mult mai nepl`cut de- cåt cazul invers. Iar aceast` pro- blem` o au majoritatea. Cånd vine vorba de antrena- mentul picioarelor, primele exer- ci]ii efectuate de majoritatea sunt pentru cvadricep[i: genuflexiuni sau pres`. Pentru cei dota]i fa- vorabil pentru femurali, acest lu- cru nu constituie o problem`, dar pentru marea majoritate dintre noi, cei f`r` genetic bun, este o problem`. Unii au ajuns s` fac` antrenamente separate, pentru cvadricep[i [i femurali, o abor- dare de luat n seam` dac` nu ai ncercat-o pån` acum. Avånd femurali mai slabi [i cvadricep[i puternici duce la un dezechilibru mecanic [i pot ap`rea accident`ri serioase la nivelul genunchiului. Iat` un program calitativ pentru bicep[ii femurali: |ndrept`ri cu picioarele drepte – 2 serii a 20 repet`ri de nc`lzire, 4 x12-15 serii normale Greut`]ile mari nu au ce c`uta la acest exerci]iu! Ele sunt calea sigur` c`tre accident`ri. Trebuie s` sim]i femuralii [i s` nu ai treab` cu cåte kilograme ai pe bar`. Chiar [i pentru culturi[tii masivi, 60 kg la acest exerci]iu este suficient. |ncepe stånd, ]inånd bara n måini, priz` prona]ie. Po]i ndoi pu]in genunchii, mul]i dintre noi nu au o elasticitate foarte bun`. Apleac`-te u[or n fa]`, scoate fundul nspre spate [i nu ndoi coloana, spatele s` fie drept, u[or cambrat. Coboar` greutatea n timp de 3 secunde [i ridic-o n 1-2 secunde, la pozi]ia ini]ial`. Ia o gur` de aer [i repet`. Pauza dintre serii s` fie de 2 minute. Fand`ri – 3 x12-15 Le po]i face cu o bar` la ceaf` sau cu gantere n måini. Asigur`- te c` faci pasul destul de n fa]` ca s` ob]ii destul` tensiune n mu[chi, dar nici prea mult pentru c` ri[ti s`-]i pierzi echilibrul. Co- bori pån` cånd aproape atingi podeaua cu genunchiul. Coborå- rea s` dureze 3 secunde, iar ur- carea 1-2 secunde. Po]i face fan- d`rile p`[ind nainte cu fiecare picior sau pe loc cu un picior, schimbånd apoi pe cel`lalt. Pa- uza dintre serii s` fie de 2 minute. Flexia coapsei la aparat alter- nativ – 2 x 20 Aici schimb`m pu]in abor- darea. Vom cre[te intensitatea. Ridic`m greutatea cu ambele pi- cioare, dar o coboråm pe dreptul. Complet`m astfel cele 20 de repet`ri [i apoi facem la fel pen- tru stångul. Facem pauz` 2 minu- te. Urmeaz` cea de-a doua serie. De data aceasta, ridic`m greu- tatea cu ambele picioare [i o co- boråm cu un picior, apoi, la urm`toarea coboråre, cu cel`lalt. Folosim acela[i tempo, 1-2 se- cunde la ridicare, 3 secunde la coboråre. Dac` antrenezi femuralii n aceea[i sesiune cu cvadricep[ii, e bine s` ncepi cu ei cånd ai energia maxim`. Alexandru Bolborici dup` Ironman nnddrreepptt``rrii ccuu ppiicciiooaarreellee ddrreeppttee Bicep[ii femurali 14 Culturism&Fitness nr. 2/2013 fffflleexxiiiiaa ccooaappsseeiiii llaa aappaarraatt O P C U LT U R IS M .R O

Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 2/2013 17 V-am indus inten]ionat n eroa- re, cu titlul, pentru a v` atrage aten]ia. |n realitate, nu exist` se- crete de]inute de profesioni[ti cånd vine vorba de cre[terea bra]elor. Dup` ce am discutat acest subiect cu mai multe sute de profesioni[ti [i culturi[ti ama- tori de top, n 23 de ani, pot sus- ]ine cu certitudine acest lucru. Totu[i, exist` mici tehnici [i idei pe care le po]i experimenta [i fo- losi n drumul t`u c`tre bra]e mai mari. Fixeaz`-le! De 6 ori Mr. Olympia, Dorian Yates chiar nu a avut bicep[i fantastici la nce- putul carierei lui de profesionist, dar cånd a ajuns s` fie num`rul unu n acest sport, cå]iva ani mai tårziu, bicep[ii lui numai mici nu erau. Ce a schimbat Umbra (The Shadow - porecla lui pe atunci) la antrenamentul bicep[ilor? S-a axat pe exerci]iile n care bra]ele erau fixate [i ]inute pe loc, pre- cum flexiile la aparatul Nautilus, flexiile concentrate sau la banca Scott. Flexiile cu bara, exerci]iu principal de baz` pentru mul]i dintre culturi[ti, l-a l`sat deo- parte, de vreme ce a sim]it c` umerii s`i frontali preluau marea parte din mi[care. Cånd a reu[it s`-[i scoat` deltoizii din ecua]ie, a nceput s` ob]in` progrese la bicep[i. Love[te-le de dou` ori pe s`pt`mån`! Branch Warren nu a fost nzestrat genetic pentru bra]e extraordinare, ns` a primit mai mult decåt suficient pentru picioare. Ceea ce s-a dovedit ca fiind o tactic` bun` pentru el a fost s` lucreze bra]ele de dou` ori pe s`pt`mån`, dar cu antre- namente diferite. Un antrena- ment l f`cea cu gre- ut`]i mari [i serii nor- male, iar cel`lalt cu superserii [i serii descresc`toare, n care principalul obie- ctiv era s` ob]in` pomparea maxim`. Greut`]i mici pen- tru bicep[i mari. Ed Nunn este unul din- tre culturi[tii profe- sioni[ti cu cei mai buni bicep[i din zilele noastre, cam 56 cm la rece. Cu cåt crezi c` face flexii din stånd? Cu 80 kg, 100 kg? Nici pe aproape. Ed jur` c` unul din- tre exerci]iile responsabile pentru m`rimea bicep[ilor este flexii „21” f`cute cu bara EZ, cu cåte un disc de 10 kg pe fiecare cap`t al barei. Mai exact, face 7 repe- t`ri de la partea de jos pån` la mijloc urmate de 7 repet`ri de la mijlocul cursei la final [i termin` cu nc` 7 repet`ri complete. Gre- ut`]ile mari fur` din stimularea bicep[ilor. Dac` nu ai ncercat „21-ul” pån` acum, atunci ar fi cazul s` o faci. Cablurile. Vince Taylor este una dintre cele mai subestimate legende ale acestui sport. Omul ar`ta pur [i simplu letal atåt n anii 80, cåt [i n anii 90. Bra]ele lui, n particular, aveau o combi- na]ie de mas` muscular`, form`, rotunjime [i detalii ncåt au deve- nit un tipar al idealului. Mul]i din- tre noi am fost ndoctrina]i s` gåndim c` exerci]iile la cabluri nu sunt pentru masa muscular`, ci mai mult pentru form` [i detalii. Vince [i-a construit bra]ele folo- sind exclusiv cablurile. Este el o excep]ie de la regul` sau am fost noi nv`]a]i s` ignor`m cablurile? Izolare. |n majoritatea articole- lor despre antrenarea tricep[ilor, se pune accent pe exerci]iile de baz`, compuse, cum ar fi mpin- sul din culcat cu priz` ngust` sau flot`rile la paralele. Nu a fost cazul [i pentru Dorian Yates, care a sim]it c` pieptul [i umerii preiau mult din mi[care la aceste exerci]ii. A[a c` el s-a axat pe exerci]ii de izolare, n care doar o articula]ie se mi[c`, cum ar fi ex- tensiile la cablu, extensiile din culcat sau cele la aparat. Tricep- sul lui Dorian nu a excelat, dar a fost la nivelul dezvolt`rii trunchiu- lui [i a fost de ajuns. Nu-]i irosi energia pe bra]e dotate genetic! Acest ultim sfat este pentru cei foarte noroco[i, pu]ini la num`r, care sunt nzes- tra]i cu bra]e care cresc u[or [i pentru care sfaturile de mai sus devin ironice. Dac` bra]ele tale cresc repede iar alte grupe mai greu, atunci nu are sens s` le acorzi prea mult` aten]ie [i e mai indicat s` te focalizezi pe grupele care r`spund mai greu. Actualul Mr. Olympia, Phil Heath, [i an- treneaz` bra]ele doar cu cåteva s`pt`måni nainte de concurs, altfel ar ar`ta ridicol. Chiar [i a[a, bra]ele lui sunt naintea altor grupe. Cam acela[i lucru [i pen- tru Evan Centopani care nu are o zi special` pentru antrenamentul bra]elor, cum au majoritatea. Alexandru Bolborici dup` Ironman Secretele profesioni[tilor pentru bra]e imense DDoorriiaann YYaatteess 16 Culturism&Fitness nr. 2/2013 VViinnccee TTaayylloorr EEdd NNuunnnn PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O

ru[i? Dup` toate problemele din 2011-2012, cu arest [i 9 luni de deten]ie, opera]ia la triceps, pen- tru Victor au nceput s` apar` vre- muri mai bune. A ob]inut cet`]enia american` (fiind n`scut n Repu- blica Dominican`) [i a semnat contract cu o firm` de suplimente nutritive. De curånd a avut 3 de- monstra]ii cu seminarii, n 3 zile, la Kiev, Moscova [i Sankt Peters- burg. Dup` atåta pauz` [i ghin- ioane, era timpul pentru fostul loc 2 la Mr. Olympia 2007 s` nceap` s` fac` ceva bani. transpira]ia cauzat` de stres este mai uråt mirositoare de- cåt cea cauzat` pentru r`cirea corpului? A[a c` evit` s`lile unde majoritatea clien]ilor vin s` scape de stres prin exerci]ii [i caut` pe cele unde se fac antrenamente serioase, pentru cre[terea masei musculare. Mai mult, motiva]ia n aceste s`li este la alt nivel. Jay Cutler e n super for- m`? La 6 luni distan]` de Mr. Olympia, Jay arat` incredibil de masiv [i destul de definit. Fanii l- au putut vedea pe scen` pe 30 martie la concursul organizat de el pentru amatori, Jay Cutler Desert Classic. El revine dup` o scurt` pauz` datorat` unei accident`ri la biceps. Dup` video mi dau seama c` a vorbit serios cånd a zis c` o s` revin` la Mr. Olympia s`-[i ia titlul napoi. Pare c` va cå[tiga cel de-al 5-lea titlu Mr. Olympia la toamn`. s-au desf`[urat pån` acum 4 concursuri profesioniste de la nceputul anului? Iat` rezul- tatele primilor clasa]i la culturism: Arnold Classic, 3 martie 1. Dexter Jackson 2. Ben Pakulski 3. Toney Freeman 4. Johnnie Jackson 5. Hidetada Yamagishi 6. Cedric McMillan Australian Pro, 9 martie 1. Dexter Jackson 2. Toney Freeman 3. Ben Pakulski 4. Ed Nunn 5. Ivan Sadek 6. Michael Kefalianos FIBO, 13 aprilie 1. Cedric McMillan 2. Johnnie Jackson 3. Ed Nunn 4. Robert Piotrkowicz 5. Ronny Rockel Arnold Classic Brasil, 27 aprilie 1. Brandon Curry 2. Toney Freeman 3. Johnnie Jackson 4. Ed Nunn 5. Fred Smalls 6. Robert Piotrkowicz primul campionat na]ional din acest an o s` fie la Slobozia, pe 1 [i 2 iunie? Organizatorii au revenit la vechea formul`, n care categoriile de juniori [i masters sunt prezente la acela[i campi- onat na]ional [i nu separate, n dou` sau trei concursuri diferite. A[adar, vor fi dou` zile pline cu toate diviziile de juniori [i masters: culturism, fitness, bodyfitness, bodybuilding classic [i bikini. P`- rerea mea, [i a multor altora, este c` aceasta este cea mai bun` for- mul`. a murit Joe Wieder? El s- a stins din via]` recent, la vårsta de 93 de ani. Pentru cei care nu sunt familiariza]i cu numele, acest om mpreun` cu fratele lui, Ben, decedat n 2008, sunt responsabili de dezvoltarea culturismului [i fit- nessului a[a cum l cunoa[tem azi. |n 1946, ei au fondat IFBB, Federa]ia Interna]ional`, la care este afiliat` [i Federa]ia Romån` de Culturism [i Fitness din 1990, pe lång` alte 169 de ]`ri, ceea ce o claseaz` pe locul 7 dintre fed- era]iile sportive din lume. A scos numeroase bro[uri despre antre- namente, ncepånd cu 1950, in- clusiv sistemul de antrenament care-i poart` numele. Tot el a fondat, n 1936, prima companie din lume de suplimente nutritive pentru sportivi, Weider Nutrition. De-a lungul timpului, a scos diferite reviste, ncepånd cu 1953, printre care Muscle and Fitness, Flex, Shape, Men's Fitness etc. Pornit cu 7 dolari, imperiul s`u media a fost våndut n 2003, cånd a sim]it c` nu se mai poate ocupa de el, c`tre American Media, pentru suma de 350 mili- oane de dolari. Tot el este cel care a sesizat poten]ialul lui Arnold [i l- a invitat s` vin` s` se antreneze n California, n 1968. |n 1965, a nfiin]at o competi]ie a campionilor profesioni[ti pe care a intitulat-o Mr. Olympia [i care este, de atunci [i pån` azi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Revista Culturism & Fitness nr. 2 (223) 2013

Revista Culturism & Fitness nr. 2 (223) 2013. Distribuiți pe Facebook. ... Alexander Aug 2, 2013 at 12:01 pm. Mersi mult!!!!! Sunteti cei mai tari ...
Read more

Flex Gym - TOPFITNESS - Exercitii, antrenamente si ...

+40 023 223 3230 +40 023 222 027 ... Am pornit la drum in 1990 cu prima si singura revista de fitness si culturism din ... Str Ovidiu nr 4A (cartier ...
Read more

Reviste.ro - Reviste romanesti grupate pe domenii

... Magazin Terapeutic Pharmakon Psihiatru.ro Psihologia Azi Revista Romana de Bioetica Revista Romana de Reumatologie ... Culturism Culturism & Fitness ...
Read more

Gimnastica, fitness - SPORT, AGREMENT - Ghidul Serviciilor ...

Animal Kingdom Club va pune la dispozitie in locatia din str. Tabacarilor nr.7, ... Pe langa fitness,culturism si aerobic se mai fac ... Revista presei;
Read more

LISTA DE LUCRĂRI Conf. univ. dr. Remus DUMITRESCU

Lista de lucrări | conf. univ. dr. Remus DUMITRESCU 1/6 ... Revista „OLIMPYA”, nr. 9/2009 ... Culturism-fitness – Fundamente teoretice şi practico ...
Read more

Nutritie - Blog:Culturism - Portal semantic Pagini Favorite

articol aparut in revista Culturism&Fitness nr. 202 ... 223 lei Muscletech Nitro-Tech Hardcore 1800g 242 lei Vitalmax CFM Whey Protein 90 (Izolat) 2100g
Read more

Curriculum vitae EUROPASS INFORMATII PERSONALE

... publicat în Revista Dreptul nr.6/2015, ... International Journal nr.2/2013,pp ... articol publicat în Revista Culturism, Fitness & Fight nr.2 ...
Read more