REUNIÓ AULA CINQUÈ

50 %
50 %
Information about REUNIÓ AULA CINQUÈ

Published on October 25, 2007

Author: descoba2

Source: slideshare.net

REUNIÓ D’’  REUNI  D AULA DE 5è  AULA DE 5  Curs 2007­08 Curs 2007  08  ­ 

Tutors i mestres especialistes  Mercè Badia: Tutor 5èA  n  Naturals, Socials, Català, Matemàtiques, Creences I  Tallers  Mireia Vendrell: Tutora 5èB  n  Català, Matemàtiques, Socials, Creences, Naturals i  Tallers  Ana Mª Martínez: Educació Física, Castellà  n  Clara Cots: Música  n  Sílvia Julián: Anglès  n  Assunció: Educació Especial  n  Manuela Martínez: Biblioteca  n  Mireia, Mercè, Mia, Maribel, Geni I Albert: Tallers  n  Diego Escobar: Informàtica  n  Lucía Àlvaro:Expressió escrita n 

Característiques dels alumnes  Als  onze  anys  estan  a  l’etapa  final  de  la  infantessa  i  entrant  a  la  n  pubertat.  Busca  el  seu  propi  “jo”reaccionant  contra  el  dels  altres,  per  això  n  prefereix contradir a respondre, li encanta discutir.  Acostuma  a  ser  mogut,  inquiet  i  parlador  i  extremadament  curiós,  n  sobretot el que té a veure amb els adults.  Estan  molt  interessats  per  aquells  canvis  físics  que  afecten  al  seu  n  cos i cal parlar amb ells, nomenant les coses pel seu nom i explicant  allò que demanen saber, no més.  Es poden cansar amb facilitat; necessiten descansar, espais sense  n  activitats i dormir molt, tot i que no trobin mai l’hora d’anar al llit ni la  d’aixecar­se.  Gaudeixen del fet de prendre decisions i separen clarament el seu  n  desig  del  dels  pares.  Una  manera  d’actuar  és  donar  la  possibilitat  d’escollir entre vàries opcions, així no sentiran que els manen.  Els agrada l’escola perquè és el lloc de trobada amb els companys. n 

Hàbits de treball  Tenir una actitud positiva a la classe, fer l’estudi i les activitats que es  n  proposin.  Tenir els llibres i material que calgui.  n  Acostumar­se a treballar amb tothom.  n  Demanar la paraula abans de parlar.  n  Acceptar els avisos sens rondinar ni contestar.  n  TREBALLAR EN SILENCI.  n  Permetre que els companys també puguin treballar.  n  Mantenir l’atenció mentre duri  les explicacions dels mestre.  n  Aprofitar el màxim els espais de temps que es deixen per fer els  n  deures.  Organitzar­se bé els deures i l’agenda.  n  Mantenir l’entorn de treball el més endreçat possible.  n  Preparar­se i recollir en un temps adequat.  n  Etc. n 

Canvis a l’entrar a cicle superior  L’ús de la llibreta, en lloc de fulls, i amb diferents colors  n  per cada assignatura.  L’ús dels bolígrafs per gairebé  tots els treballs.  n  Arxivament dels treballs al finalitzar un tema.  n  Realització de dossiers de cada tema.  n  Realització de controls a l’acabar cada tema. Caldrà que  n  els pares els signin i retornar­los a l’escola.  Es realitzaran  treballs monogràfics i en petits grups.  n  No es podrà anar entre hores al lavabo per norma.  n  Sempre s’aplicarà excepcions en cas necessari.

Agenda  n  Eina imprescindible per estar ben organitzats.  n  Cal  anotar  bé  els  deures  i  també  la  seva  finalització.  n  Eina  de  comunicació  amb  els  pares:  sol∙licituds  d'entrevistes, comunicats, faltes d'assistència...  n  L'alumne l’ha de portar sempre.  n  No es pot perdre ni es pot arrancar fulls.  n  És aconsellable que els pares, de tant en tant, la  vagin mirant.

Àrees d’aprenentatge ÀREES  MEDI  LLENGUA  LLENGUA  ANGLÈS  MATEMÀTIQUES  CATALANA  CASTELLANA  NATURAL  CREENCES  TALLERS  MEDI  EDUCACIÓ  EDUCACIÓ  D’EDUCACIÓ  O  VISUAL  I  FÍSICA  MUSICAL  SOCIAL  RELIGIÓ PLÀSTICA 

Llengua catalana  Aspectes de la llengua que continuem treballant:  n  ¨  Expressió oral: converses, lectura expressiva...  ¨  Expressió escrita: confecció de textos...  ¨  Comprensió oral i escrita  ¨  Fonètica i ortografia: regles d’accentuació...  ¨  Lèxic: el significat de les paraules, derivacions...  ¨  Morfologia i sintaxi: la paraula dins la frase...  Realització de les activitats proposades en el  llibre de text i quadern  d’activitats,  així  com,  d’altres  d’ampliació.  Realització  de  dictats,  confeccions de diferents textos, utilització del diccionari... Utilitzem el  processador  de  textos  de  l’ordinador  i  aprenem  a  fer    servir  el  corrector.

Llengua Castellana  El  Castellà  es  treballarà  com  a  segona  llengua.  Així  n  mateix remarquem els aspectes bàsics a treballar:  Portar als alumnes  a un domini estàndard de la llengua.  ¨  Potenciar, arrodonir i enriquir l’expressió oral.  ¨  Facilitar l’accés a la llengua escrita.  ¨  Incidir  i  consolidar  els  aspectes,  les  normes  i  els  usos,  que  ¨  presenten  alguna  dificultat  i  que  són  pròpies  de  la  segona  llengua.  Realització  d’activitats  utilitzant  les  noves  tecnologies;  dictats  preparats  per  a  cada  tema;  lectures  dramatitzades;  endevinalles;  exposicions orals... Biblioteca

Anglès  Es treballen les qualitats bàsiques de la llengua: escoltar,  n  parlar, llegir i escriure.  El  vocabulari  i  estructures  del  Little  Detectives  1  n  apareixen de forma cíclica al llarg de CM i CS, ampliant­  ne cada vegada que surten de nou.  El  mètode  treballa  a  partir  de  petites  històries  que  n  s’introdueixen amb un vídeo, pòsters i còmics.

Matemàtiques  Recordem  els quatre grans blocs a treballar:  n  Numeració.  1.  2.  Magnituds i mesura.  3.  Geometria.  4.  Probabilitat i Estadística.  Metodologia  n  Estarà molt relacionada amb la quotidianitat, ja que es pretén que  l’alumne valori les matemàtiques com a eina útil per comprendre el  món que l’envolta, i per actuar sobre el seu entorn immediat.  n  Es demanarà en tot moment la utilització correcta del vocabulari en  tots els conceptes matemàtics.  n  Així mateix s’empraran: Jocs matemàtics, programes informàtics ...

Medi Natural  Tot el treball d’aquesta àrea està organitzat en tres blocs:  n  Estudi del cos humà  ¨  L’entorn natural  ¨  La Tecnologia  ¨  La informació, a més a més del llibre, l' obtindrem a partir d' altres  n  vies: premsa, enciclopèdies, informàtica, etc.  L' alumne  contrastarà els coneixements propis i els adquirits en la  n  realització de senzills experiments.  Es faran treballs en grup i/o individuals sobre algun tema .  n  S’utilitzaran mitjans audiovisuals  i informàtics.  n  Es realitzaran  sortides relacionades  amb els temes treballats.  n  Realització de petites proves i controls a l’acabament d’un tema.  n  Especial atenció a l’estudi a través del full d’estudi.

Medi Social  Tot el treball d'aquesta àrea està en l'estudi de Catalunya.  n  ¨  Geografia:  Comarques,  Relleu,  rius,  clima,  vegetació,  població,  recursos naturals, indústria, serveis...  ¨  Visió general de la història: La prehistòria,  grecs i romans,  l’Edat  Mitjana, l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània.  ¨  Símbols de Catalunya: Senyera, Himne, Diada..  Utilitzem diferents tècniques d’estudi: resums, esquemes, preguntes...  n  Representem la realitat gràficament: Mapes, climogrames, piràmides  n  d’edat, gràfics.  Recerca  d’informació  en:  llibres,  enciclopèdies,  Internet,  premsa,  n  vídeos...  Realització  de  petites  proves  i  controls  a  l’acabament  d’un  tema.  n  Especial atenció a l’estudi a través del full d’estudi.

Educació Musical  n Treballem la motivació, la creativitat i la  sensibilitat musical:  ¨  Utilitzarem jocs musicals, audicions,  danses,cançons i instruments varis.  ¨ Visió general de la història i de la teoria de la  música.

Educació Física  Es  continua  treballant  l’educació  física  des  d’una  perspectiva  n  integral.  No  es  busca  l’especialització  en  una  activitat  física  determinada sinó la millora global de la seva competència motriu.  En  aquest  cicle  que  comença,  adquireix  més  importància  el  treball  n  sistemàtic  dels  diferents  esports  (  atletisme,  futbol,  handbol,  bàsquet,  voleibol,  hoquei)  i  de  les  capacitats  condicionals  (força,  velocitat, resistència, flexibilitat).  L’activitat es realitzarà en diferents espais : gimnàs ,pati o pista de  n  bàsquet .  Els alumnes hauran de portar el calçat i equipament  apropiat : roba  n  flexible que  faciliti el moviment.  Els  alumnes  hauran  de  dutxar­se  desprès  de  l'activitat  física.  n  Recordem que cal portar una muda sencera per canviar­se.

Creences o Religió  CREENCES:  RELIGIÓ:  La Humanitat a la recerca de  Les religions tribals:  n  n  Déu.  l'animisme.  El perquè de la Religió.  n  El budisme.  n  Respostes de les grans  n  El judaisme.  n  religions.  El cristianisme: l'Església  n  Què vol dir la paraula “religió”.  n  Catòlica.  Tots els pobles són fills de  n  Déu.  Lectura del llibre i realització  Activitats, lectura de la Bíblia,  d’activitats: orals i escrites,  murals… confecció de murals... 

Tallers  Al llarg del cicle (dos anys) els alumnes faran els sis tallers.  n  Els alumnes són barrejats entre els dos nivells i classes, en grups  n  de 17­18 alumnes.  Hauran de dur bata pels tallers de Color, Paper Maixé, Ceràmica i  n  Ceres i retoladors.  El taller de Color es fa en anglès.  n  L’AMPA subvenciona el taller de Ceràmica i es fa fora de l’escola.  n  Per  tant,  els  alumnes  que  els  hi  toqui  aquest  curs,  hauran  de  signar  els  pares  una  autorització  per  sortir  del  centre  i  tornar  després  a  casa  de  l’edifici  de  la  VELCRO,  que  és  on  es  fa  habitualment. DISSENY  PAPER  CERES I  DIBUIX  Volum  CERÀMICA  GRÀFIC PER  RETOLADORS  MAIXÉ  ORDINADOR 

Operacions i problemes  n  Adquisició dels algorismes de càlcul: +, ­, x  i  :  n  Càlcul escrit  n  Tècniques i pràctica en la resolució de problemes.

Laboratori  n Recollida de dades i conclusions del treball  experimental.  n Ús i neteja del material propi del laboratori.  n Aplicar les normes de seguretat pròpies de  cada material i/o experimentar­ho.  n La realització d’activitats d’experimentació  i/o pràctiques de Laboratori relacionades  amb els temes de Medi Natural.

Biblioteca  n  Ús de la Biblioteca escolar.  n  Lectures de llibres de tipologia diversa.  n  Els  alumnes  agafaran  llibres  en  préstec  de  la  biblioteca  cada  15  dies  durant  la  sessió  programada dintre de l’horari.  n  És important que facin la lectura del llibre durant  aquest període de temps a estones lliures a casa.  n  També  es  faran  altres  activitats  d’animació  a  la  lectura.

Taller d'expressió escrita  de  textos  escrits  de  diferents  n Elaboració  tipologies  (descripcions,  cartes,  notícies,  receptes, contes...)  n L’autocorrecció  dels  textos  a  partir  dels  símbols  pactats  i  treballats  al  llarg  de  primària.  n La  presentació  formal  dels  textos  (grafia,  marges, títols...)  n L’escriptura de textos a l’ordinador.

Informàtica  com  una  eina  d'aprenentatge  n L'ordinador  de les diferents àrees.  n L'adquisició  de  competències  bàsiques  de  les  TIC:  processador  de  textos,  presentacions, programes de càlcul, editors  gràfics, correu electrònic, Internet..

Tutoria  Assemblea de classe:  n  ¨  Afrontament i resolució de conflictes.  ¨  Establiment de les normes de convivència de l'aula i de l'escola  ¨  Presentar  propostes  que  afecten  al  centre  i  participar  en  les  activitats comunes de l’escola: festes…  Treball de valors, emocions i sentiments.  n  Activitats del programa per l'activació de la intel∙ligència  n  (PAI).  El  tutor  realitzarà  una  tutoria  individualitzada  en  la  qual,  cada  setmana,  parlarà  en  diferents  alumnes  per  tal  de  fer  un  seguiment  individual  sobre  diferents  aspectes:  organització  de  deures  i  treball,  agenda,  carpeta,  analitzar  la  dinàmica  de  treball  a  la  classe,  revisar  comportament…

L’atenció de la diversitat  (reforç­AEE)  Alguns alumnes aniran a l’aula d’Educació Especial.  n  Els  desdoblaments  que  es  fan:  biblioteca,  informàtica,  n  laboratori  i  una  sessió  d’anglès.  També  es  desdoblarà  una  sessió  per  fer  activitats  de  consolidació  de  Matemàtiques i Català. Aquests desdoblaments es faran  amb la meitat de cada classe.  Les tutores de 5è es reforcen mútuament.  n  NO  SEMPRE  AQUESTS  DESDOBLAMENTS  I  REFORÇOS  ES  PODRAN  FER, JA QUE DE VEGADES, ELS MESTRES QUE LES REALITZEN HAN  DE  FER  SUBSTITUCIONS  O  ALTRES  ACTIVITATS  PRIORITÀRIES  DE  L’ESCOLA.

Normes de funcionament  Assistència:  És  obligatoria  i  imprescindible.  Les  faltes  han  de  ser  n  justificades  per  escrit.  Tampoc  no  poden  sortir  els  alumnes  sols  dindre de l’horari escolar i cal avisar, també per escrit, que el vindran  a recollir.  Puntualitat:  Entrada  sense  files.  Cal  passar  pel  despatx  en  cas  n  d'arribar tard per justificar­ho.  Alimentació:  Degut  al  llarg  horari  matinal  cal  venir  a  l'escola  ben  n  esmorzats, especialment els dies que tenen EF i sortides.  Extraescolars: No carregar als alumnes amb massa activitats ja que  n  enguany fan 6 hores de classe.  Horari  nocturn:  Vigilar  especialment  l'hora  d'anar  a  dormir.  Els  n  alumnes  han  de  descansar    suficientment  per  tenir  un    bon  rendiment a l’escola.  Cal portar mocadors de paper. A la classe ja no disposem de paper  n  higiènic.

Relació família­escola  Entr evistes família­mestr es  Al  llarg  del  curs  es  farà  com  a  mínim  una  entrevista  convocada  pel  tutor  i  una  altra  al  final  de  curs  per  comentar  l’informe.  Les  famílies que considerin necessària una altra entrevista, cal que la  sol∙licitin prèviament al tutor.  5A  dimecres de 16 a 17h.        5B dimecres de 9 a 10h.  Infor mes  Es  donarà  a  l’acabar  cada  trimestre  un  informe  valorant  l’adquisició d’aprenentatges dels alumnes, així també en el primer  i  últim  informe de  curs  es  valoraran  aspectes de la personalitat i  de l’adquisició d’hàbits de treball.  Per  resoldre  qualsevol  incidència  contacteu  amb  els  tutors  directament o a través del telèfon de l’escola.

Correu electrònic alumnes  Els alumnes poden disposar d'una adreça de correu electrònic  n  i  d'un  espai  per  a  la  construcció  de  la  seva  web  al  servidor  edu365.com.  Les  adreces  de  les  bústies  permeten  accedir  als  serveis  n  restringits del portal (educampus, enciclopèdies, xats, postals,  etc.) i especialment al correu elèctronic.  Cal  omplir  el  formulari  i  l’escola  s’encarrega  de  donar­los  n  d’alta.  L’adreça  és  per  sempre  i  la  mantindran  quan  vagin  a  l’institut.  És  important  que  tots  els  alumnes  tinguin  la  seva  pròpia  n  adreça  de  l’Edu365  per  tal  de  poder  realitzar  les  diferents  activitats d’internet que es facin a l’escola.

Dret d’imatge  S’intentaran  publicar  les  fotos  de  les  sortides,  activi­  n  tats…  en  l’espai  web  de  l’escola,  així  com  totes  les  informacions importants.  Es  crearà  una  intranet  (web  restringida  a  usuari  i  amb  n  contrasenya)  per  tal  de  que  només  hi  hagi  accès  dels  alumnes, pares  i mestres de l’escola.  Demanem aquells pares que en el seu moment van de­  n  negar  l’autorització  a  la  publicació  d’imatges  dels  seus  fills considerin aquesta nova proposta.

Sortides  1r trimestre 10 Octubre  5è  Estudi del Relleu de Catalunya (tot el dia)  Montseny  Santa Fe.  2n trimestre  31 de gener  5è i 6è  Castell de Burriac (tot el dia)  Argentona  8 de febrer  5è i 6è  Teatre: “Oliver Twist”  Mataró  5 de març  5è  Estudi de la ciutat medieval (tot el dia)  Girona  3r trimestre  2 d’abril  5è i 6è  Concert metàl∙lic:Auditori  Barcelona  18 d’abril  5è  Museu d’Història de Catalunya (tot el dia)  Barcelona  7 de maig  5è  Matemàtiques a l’Eixample (tot el dia)  Barcelona  28 de maig  5è  Canal Olímpic  Castelldefels  juny  5è i 6è  Piscina Municipal d’Argentona  Argentona 

Autoritzacions i pagaments  n Es  faran les autoritzacions de les sortides  per trimestre.  n Es  farà  el  pagament  per  domiciliació  bancària.  n Aquells  que  no  facin  aquesta  domiciliació  caldrà  que  ingressin  els  diners  de  les  sortides en el compte de l’AMPA.

AMPA  L’aula  d’estudi.  De  5  a  7  de  la  tarda  pels  alumnes  de  CS  de  n  dilluns a dijous. Es pot consultar el correu electrònic i Internet.  Llibres  socialitzats.  Moltes  famílies  s’han  afegit  aquesta  n  proposta.  El  llibre  de  creences  s’ha    hagut  de  socialitzar  per  tothom  ja  que  en  principi  s’anava  aprofitar  el  del  curs  passat,  però a l’haver el canvi de l’editorial no es va poder avisar perquè  es comprés.

Delegats de classe  Ser  el  representant  del  grup  classe  a  l’hora  d’organitzar  la  n  festa  de  l’escola  i  en  aquelles  festes  que  l’escola  o  el  tutor  necessita  de  la  seva  col∙laboració.  L'assistència  a  les  reunions de festa d'escola són obligatòries.  Se  li  facilitarà  la  relació  de  telèfons  de  les  famílies  de  la  n  classe menys d’aquelles que no hi estiguin d’acord.  Comunicació  amb  els  tutors  per  qüestions  diverses  que  n  puguin anar sorgint.  Han de sortir com a mínim un representant de cada classe. n 

Podeu veure aquesta presentació de la reunió d’avui a:  http://www.xtec.cat/ceip­francesc­burniol/primaria/cinque.htm

Add a comment

Related pages

Cinquè – Escola Francesc Burniol | Argentona – El Maresme

A l’enllaç següent trobareu el dossier de la reunió d’aula de Cinquè. Us hi esperem! Dossier reunió d’aula
Read more

Llibret reunió d’aula | Sisè a l'Escola Argentona

Llibret reunió d’aula. Deixa una resposta. ... Jornades Esportives Cinquè; Visita a l’Institut d’Argentona; Comentaris recents. Arxius. setembre ...
Read more

El bloc de cinquè: LLIBRET DE LA REUNIÓ D'AULA 4t

Escola Pla de l'Avellà Avda Burriac 33 Mail:ceip-pladelavella@xtec.cat Tlf: 93.759.84.66 Fax: 93.759.26.16 Visualitza el meu perfil complet
Read more

5è Reunió pares

REUNIÓ DE PARES Educació i ... l’escola i a l’aula ASSISTÈNCIA • Us recordem la import ància que té, tant pels nens com pel bon funcionament de ...
Read more

Reunió general de curs | Escola Mogent

Cinquè; Sis è; Matemàtiques ... 9 es realitzarà la reunió general ... amb els tutors per conèixer el treball que es farà a l’aula. L’horari de ...
Read more

Reunió de pares i mares de cinqué de primària —C.P ...

Tindrà lloc una reunió a l’aula de cinqué a les 16:30 per tal de millorar el funcionament del aula i coordinar la tasca docent amb pares i mares, ...
Read more

BLOC DE CINQUÈ A: REUNIÓ INFORMATIVA

Benvinguts al nostre bloc de l’aula de cinquè A. Aquest és un espai d'informació sobre els esdeveniments i fets més importants de les ...
Read more