Resurssitehokkuus kartoitus

67 %
33 %
Information about Resurssitehokkuus kartoitus
Environment

Published on May 30, 2014

Author: SitraEkologia

Source: slideshare.net

Description

Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Sitran toimeksiannosta.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin osana Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta.

Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS • Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Sitran toimeksiannosta. • Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin osana Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta. • Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä • Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15– 84-vuotiaat suomalaiset. Otos on kiintiöity valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan (Manner-Suomi) mukaan. Taloustutkimus tilasi väestöpohjaisen rekisterin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. • Otoksen koko ja painotus • Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1005 henkilöä. Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan kohderyhmää edustavaksi, joten tulokset voidaan yleistää 15– 84-vuotiaaseen väestöön (noin 4 389 000). Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty taulukoissa (erillinen excel-liite). • Puhelinhaastattelut tehtiin 7-15.4.2014 välisenä aikana. Haastattelutyöhön osallistui 71 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 18:05 minuuttia. • Vastaava tutkija Taloustutkimuksessa: • Katja Mikkonen, 010 7585 5257, 040 844 0924, katja.mikkonen@taloustutkimus.fi 3T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

• Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. • Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. • Kenttätyön validointi: ”Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 10 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Haastatteluja voidaan tarkkailla myös kuuntelemalla 5 %:a haastatteluista vähintään 75 %:sesti. Muissa menetelmissä käytetään tietotallenteiden tarkastusta ja/tai valvontaa.” • SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO 20252 -laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. • Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. 4 T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus2014 /KMi, mn, mv

KESKEISET TULOKSET 1(3) • Suomalaisten asenteet ilmasto-ongelmia ja kestävää kehitystä kohtaan ovat suurilta osin myönteisiä ja tietämys ilmastonmuutoksesta on kohtuullisella tasolla. Sukupuolten välinen ero monissa asioissa on selvä. Yleisesti naiset ovat enemmän huolissaan ilmasto-ongelmista ja pyrkivät paremmin toteuttamaan kestävää kehitystä edesauttavia toimenpiteitä, kuten kierrätystä ja kulutuksen vähentämistä. • Ikäryhmittäin sekä suhtautumisessa että toimenpiteissä on vaihtelua. Vanhimmat ikäpolvet eivät yhtä vahvasti usko omien tekojensa vaikutukseen, eivätkä pyri yhtä aktiivisesti toimenpiteisiin, joilla voitaisiin auttaa ekologista tilannetta. Etenkin suhtautuminen uusiin positiivisiin muutoksiin, kuten uuden teknologian käyttöönottoon saa suurinta kannatusta 25-34-vuotiailta, mutta silti käytännön toimenpiteet, kuten ruuan pienviljely tai energiaa säästävien ovien ja ikkunoiden käyttö ovat vanhempia ikäpolvia heikommin käytössä. • Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5 %) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Suurin osa (71 %) myös uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Selkeästi suurin skeptisyys omien toimien vaikutukseen tulee siitä, että yksi ihminen tuntee olonsa pieneksi valtioiden ja yritysten rinnalla. Jos niiden toimia ei kontrolloida tarpeeksi, niin yksi ihminen ei koe voivansa tehdä tarpeeksi. Suurin osa pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkön- (82 %) ja vedenkulutusta (72 %) ja lähes puolet (47%) on tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja. Yli puolet (56 %) myös tietää taloutensa vedenkulutuksen. • Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin on hyvin myönteistä. Myönteisimmin suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Eniten mielipiteitä jakavat osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa sekä pienvesivoimala, mutta kielteisesti näihinkin suhtautuvia on hyvin vähän. 5 T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus2014 /KMi, mn, mv

KESKEISET TULOKSET 2(3) • Myös energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan hyvin positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Monella onkin asunnossaan LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. • Eniten päänvaivaa energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa aiheuttaa pelko, että laitemyyjät käyttävät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväkseen ja huoli siitä, säästääkö ratkaisu niin paljon kuin on luvattu. Myös ratkaisun aito ympäristön tilan parantaminen sekä tekniikan toimivuus ja kestävyys askarruttavat kansalaisia. Hämmennystä aiheuttaa myös, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Vuonna 2011 raha ja tekniikka olivat keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat. • Selvä enemmistö (85 %) suomalaisista on kiinnostunut lähienergiasta, mutta oman alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia tunnetaan huonosti. Miehet tuntevat niitä hieman naisia paremmin. Myös vanhempi väki, 65-84-vuotiaat, tuntee ne nuorempia paremmin. • Lähes kolmannes (30 %) käyttää julkisia liikennevälineitä vähintään kerran viikossa. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse sitä useammin he käyttävät julkisia liikennevälineitä – alle 25 vuotiaista yli puolet (53 %) käyttää niitä vähintään kerran viikossa. Kaikkein useimmiten liikutaan autolla (ml. matkustajana) – valtaosa (83 %) liikkuu sillä vähintään kerran viikossa. • Suurin osa (73%) omistaa auton - miehet useammin kuin naiset. Auton omistajat ovat havahtuneet päästöluokkiin, sillä enemmistö (66 %) on kiinnittänyt huomiota siihen. Nuoret harvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Yhteiskäyttöautoidea ei saa kannatus − ainoastaan 17 % auton omistajista olisi valmiita luopumaan omasta autosta ja siirtymään yhteiskäyttöautoon. 6 T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus2014 /KMi, mn, mv

KESKEISET TULOKSET 3(3) • Sähkö- ja biokaasuauto kiinnostaa kuluttajia. Melko moni kaikista tutkimukseen vastanneista olisi valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- (35 %) tai biokaasuauton (26 %). Nykyisistä auton omistajista vieläkin useampi olisi valmis hankkimaan jommankumman automallin. • Ruokaan kiinnitetään paljon huomiota ja sen alkuperä kiinnostaa. Enemmistö (80 %) suosii ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Naiset miehiä useammin – miehistäkin kuitenkin lähes kolme neljästä suosii niitä. Kaikki myös pyrkivät siihen, että ruokaa heitetään pois mahdollisimman vähän. • Ruoan pienviljelyä harrastaa osa (29 %) – naiset hieman useammin kuin miehet. Aktiivisimpia ovat erillisissä pientaloissa asuvat, 50-74-vuotiaat ja ne, joiden taloudessa asuu viisi henkilöä tai enemmän. Ruoan pienviljely kuitenkin kiinnostaa. Melko moni (24 %) niistä, jotka eivät ole ruuan pienviljelijöitä, on harkinnut sitä. • Lähes kaikkiin esitettyihin asenneväittämiin suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Useimmiten samaa mieltä ollaan näistä asioista; ”Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi”, ”Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon” , ”Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua” sekä ”Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista”. Mielipiteitä jakaa hieman vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen ostamalla / myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla. Suurin osa (64 %) kuitenkin suosii tätä tapaa. Eniten kuitenkin mielipiteitä jakaa uusituvan sähkön pientuotannon ottaminen verokannustimen piiriin sekä asuntojen sähkön eri käyttötavat. • Kestävän kehityksen ympärille kaivataan monenlaisia palveluita – kaikkein eniten sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä käytettyjen huonekalujen noutopalvelua. Moni (31 %) kaipaa myös kotitalouksien energianeuvontapalveluja. Pieni osa (17%) ei kaipaa mitään palveluita. 7 T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus2014 /KMi, mn, mv

VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Kohderyhmästä selvitettiin seuraavat taustatiedot: • Talouden koko • Talouden henkilöautojen määrä • Asunnon asuinpinta-ala • Asuuko vuokra-asunnossa Rekisteristä saatiin suoraan seuraavat aineiston luokittelutiedot: • Sukupuoli • Ikä • Alue (koko maa pl. Ahvenanmaa) • Asumismuoto: erillinen pientalo (omakotitalo, paritalo), rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalo (kerrostalo, luhtitalo) 8T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Taustatiedot 49 51 15 16 23 26 13 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mies Nainen 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta SukupuoliIkäryhmät % Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=1005 9T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Taustatiedot 23 43 13 13 7 67 25 8 16 49 30 4 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 tai enemmän Aikuistalous, ei kotona asuvia alle 18-vuotiaita lapsia Talous, jossa on alle 18-vuotias lapsi tai lapsia Talous, jossa on myös aikuisia lapsia 0 1 2 3 4 5 Taloudenkoko Talouden elinvaiheTaloudenautot(kpl) % Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=1005 Talouden koko ka: 2,44 Talouden auto ka: 1,25 10T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Taustatiedot 29 22 25 24 35 52 13 25 17 22 36 40 37 13 4 3 26 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Alle 26m2 26-39m2 40-52m2 52m2+ Alle 80 m2 80-130 m2 131-180 m2 181 - 230 m2 Yli 230 m2 Kyllä Ei Asuinalue Asumis- muoto Asuinpinta-ala perhenkilö Asunnonpinta-ala (m2) Asuu vuokral- la % Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=1005 11T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Yleistä 1(3) Aivan haastattelun aluksi kaikille kohderyhmään kuuluville kerrottiin: • Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Kaikilta kysyttiin: • Maailman ilmastopaneelin tuoreiden selvitysten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maapalloa ovat huomattavasti rajummat kuin aiemmin on arvioitu. Oletko huolissasi ilmastonmuutoksesta?  Vastausvaihtoehdot: En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen / En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen / Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen / Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista / Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta • Uskotko, että omilla tai perheesi toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä?  Jos kyllä: Voisitko perustella, minkälaisia vaikutuksia uskot niillä olevan?  Jos vastaus oli ei: Voisitko perustella, miksi et usko? • Lisäksi kartoitettiin, mitä seuraavista asioista on huomioinut asumisessaan.  Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus  Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta  Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja energiankäyttöratkaisut  Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan  Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen  Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen  Pyrin vähentämään vedenkulutusta  Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja  Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani 12T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Yleistä 2(3) » Suurin osa (76 %) suomalaisista 15-84-vuotiaista on huolissaan jossain määrin ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5%) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Sukupuolten välillä on selvä ero, naiset ovat paljon miehiä useammin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Samoin eri ikäryhmien välillä on selviä eroja, nuoret ja eläkeläiset epäilevät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksia itseensä, perheeseensä tai Suomeen. Maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat selvästi skeptisimpiä ilmastonmuutoksen suhteen. » Selvä enemmistö (71%) uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös tässä asiassa on selvä ero sukupuolten välillä, naisista alle viidesosa ei usko omilla ja perheen toimilla olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun vastaavasti miehistä reilu kolmannes (38 %) ajattelee näin. Ikäryhmittäin ainoastaan eläkeläiset ovat epäileväisiä omien toimien vaikutukseen, yli 65-vuotiaista vain hieman yli puolet uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Alueittain Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat epäluuloisempia omien toimien vaikutukseen. » Niiden, joiden mielestä omilla toimilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kaksi vaikutustapaa ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi nousi ylitse muiden ”Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen vähentäminen, pyöräily, julkisen liikenteen käyttö” ja ”Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelun/vähentäminen”. Noin neljännes mainitsi yleisesti, että jokainen voi vaikuttaa ja kaikella on vaikutusta. » Niiden, joiden mielestä omilla toimilla ei ole vaikutusta, mukaan suurin syy tälle oli ettei yhden ihmisen toiminnalla ole vaikutusta. Yleisesti lähes kaikista avoimista vastauksista näkyi se, että muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnan suuremmilla tasoilla (valtiot, yritykset). 13T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Yleistä 3(3) » Yleisesti ihmiset ovat ottaneet aika hyvin huomioon erilaisia tapoja vähentääkseen hiilijalanjälkeään, esimerkiksi valtaosa (82%) pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta. Siitä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, kuinka moni tekee sitä ainoastaan pienemmän rahallisen menoerän takia. Myös vedenkulutuksen vähentämisen on kiinnitetty paljon huomiota (72%). Moni on myös tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja remontteja. » Eri taustaryhmissä (ikä, asumismuoto, asuintila m^2/hlö) ei ole selittämättömiä eroja. Kaikkein vanhimmat (75-84-vuotiaat) pyrkivät muita vähemmän vähentämään sähkön-/vedenkulutustaan. Nuoremmat taas eivät tunne vedenkulutustaan hyvin, eivätkä he ole tehneet energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai valinneet asuinpaikkaansa ekologisin perustein, mutta julkisella liikenteellä on muita ikäryhmiä suurempi merkitys asumiseen. Syinä näihin ovat hyvin todennäköisesti mahdollisuuksien vähäisyys (asuu vanhempien luona, rahatilanne, opiskelu jne.). » Asumismuodon perusteella tarkasteltuna, kerrostaloissa asuvat eivät tunne vedenkulutustaan, julkisella liikenteellä on vaikutusta asuinpaikan valinnassa, mutta ekologiset ratkaisut eivät ole vaikuttaneet asuinpaikan valinnassa. Erillisissä pientaloissa asuvilla vastaavat poikkeamat keskiarvosta ovat juuri toiseen suuntaan. Asuinpinta-alan perusteella poikkeamat ovat samantyylisiä kuin asumismuotojen kohdalla. Niiden, jotka asuvat ahtaasti, vastaukset vastaavat asuinkerrostalossa asuvien vastauksia, ja niiden, joilla on tilaa, vastaukset vastaavat erillisissä pientaloissa asuvia. 14T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

5 9 2 8 5 3 5 6 4 17 25 10 23 18 10 14 25 26 32 29 35 27 35 39 34 25 20 32 28 37 32 32 33 33 29 35 12 9 15 10 10 12 12 14 10 1 1 1 2 1 1 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-49-vuotiaat 50-64-vuotiaat 65-74-vuotiaat 75-84-vuotiaat % En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Eos Onko huolissaan ilmastonmuutoksesta Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005

71 60 81 75 79 78 71 55 51 2 1 2 1 1 1 4 7 27 38 17 25 20 21 28 41 42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä Eos En Uskooko, että omilla tai perheen toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005

31 25 25 12 9 8 6 6 6 5 3 2 2 1 1 2 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen… Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelu/vähentäminen Jokainen voi vaikuttaa, kaikella on vaikutusta, pienistä puroista syntyy… Energian säästö, uusiutuvan energian käyttö, fossiilisten polttoaineiden… Lämmitysratkaisut ja lämmityksen vähentäminen (öljystä maalämpöön,… Kulutuksen vähentäminen Sähkön säästö (täysi pyykkikone, turhat valot pois päältä) Ei suurta/merkittävää vaikutusta Ympäristöystävällisten tavaroiden/tuotteiden ostaminen… Lähiruoan/luomun/kotimaisen ruoan suosiminen Esimerkkinä toimiminen, näyttää hyvää esimerkkiä Hiilijalanjäljen pienentäminen Positiivinen vaikutus, ilmastonmuutoksen etenemisen hidastaminen Lihan syönnin vähentäminen Veden kulutuksen vähentäminen Muu Eos/ Ei vastausta % Minkälaisia vaikutuksia omilla tai perheen toimilla on ilmastonmuutokseen Uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=712

46 13 11 8 8 6 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yhden ihmisen toiminnalla ei vaikutusta Elää ekologisesti, vähentänyt kulutusta Isot valtiot Ihminen ei voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen: luonto Teollisuus, lentäminen, yritykset vaikuttavat Muu Ei osaa sanoa % Miksi ei usko, että omilla tai perheen toimilla on vaikutuksia ilmastonmuutokseen Uskoo, ettei omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=277

82 72 56 47 33 31 29 28 20 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta Pyrin vähentämään vedenkulutusta Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja… Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen Ei osaa sanoa % Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005

82 72 56 47 33 31 29 28 20 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Kaikki 15-24-v 25-34-v 35-49-v 50-64-v 65-74-v 75-84-v Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 IKÄRYHMÄ:

82 72 56 47 33 31 29 28 20 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Kaikki asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 ASUMISMUOTO:

82 72 56 47 33 31 29 28 20 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Kaikki Alle 26 m2 26-39 m2 40-52 m2 52+ m2 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö):

Kodin energiaratkaisut 1(3) Kaikilta kysyttiin: • Miten suhtaudut seuraaviin lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin? Vastaa asteikolla 5-1, jossa 5=Erittäin myönteisesti, 4=Melko myönteisesti, 3= En myönteisesti enkä kielteisesti, 2= Melko kielteisesti, 1=Erittäin kielteisesti, EOS  Lueteltiin: Aurinkolämpökeräimet / Aurinkosähköpaneelit / Pientuulivoimala / Pienvesivoimala / Pellettikattila tai –takka / Hakekattila tai –takka / Maalämpöpumppu / Ilma- tai vesilämpöpumppu / Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa • Entä, mitä seuraavista energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista olet jo ottanut tai voisit harkita ottavasi käyttöön asunnossasi? Vastaa asteikolla 4-1, jossa 4=Olen ottanut jo käyttöön, 3=Voisin harkita, 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista, 1=En harkitsisi, EOS  Lueteltiin: Led-valaisimet / Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) / Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) / Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc- istuimet jne.) / Seinien tai katon lisäeristäminen / Energiaa säästävät ikkunat tai ovet • Mitkä ovat 1-3 tärkeintä asiaa, jotka askarruttava sinua energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa?  Lueteltiin: Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu / Mikä on edullisin ratkaisu / Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu / Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa / Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan / Parantaako energiaremontti asumisen laatua / Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse / Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa / Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi / Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa / Joku muu, mikä? 23T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Kodin energiaratkaisut 2(3) » Kaikkein myönteisimmin eri lämmitys- ja sähköntuottamistavoista suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Myös muihin lämmitys- ja sähköntuottotapoihin suhtaudutaan suurimmalta osin positiivisesti ja neutraalisti. Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa jakaa eniten mielipiteitä, mutta siihenkin kielteisesti suhtautuu vain 13% vastaajista. Asumismuotojen ja asuinpinta-alojen mukaan tarkasteltuna vastauksissa ei ole merkittäviä eroja. » Energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Hyvin moni onkin jo ottanut käyttöön esimerkiksi LED-valaisimia , vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. » Todennäköisesti monien kohdalla on kyse on myös taloudellisesta vaikeudesta esimerkiksi lisätä eristystä. Myös asumismuodolla on merkitystä, asuinkerrostaloissa tai vuokralla asuvat eivät voi vaikuttaaa aktiivisesti eristyksen lisäämiseksi tai hankkimaan energiaa säästäviä ikkunoita/ovia, joten heille asia ei ole tärkeä. » Energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa päänvaivaa aiheuttaa eniten luottamuspula laitemyyjiin ja ratkaisun säästölupauksiin sekä ympäristön tilan parantamiseen. Päävaivaa tuottaa myös tekniikan toimivuus ja kestävyys. Epävarmuutta koetaan myös siitä, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Verrattuna vuoteen 2011, raha ja tekniikka olivat silloin keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat. 24T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Kodin energiaratkaisut 3(3) » Ikäryhmittäin on suurta vaihtelua askarruttavissa asioissa, yli 74-vuotiaita eri asiat yleisesti askarruttavat keskimääräistä vähemmän, paitsi kun kyseessä on pohdinta pystyykö tai ehtiikö hoitamaan tällaisia hankintoja itse ja parantaako energiaremontti asumisen laatua. » Nuoria taas kiinnostavat eniten edullisuus ja se parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa. Nuoret aikuiset ja 35-49-vuotiaat pohtivat keskimääräistä enemmän mikä on juuri heille sopiva tekninen ratkaisu. Myyjien vilpittömyys askarruttaa keskimääräistä enemmän 50-64-vuotiaita. » Asumismuodon suhteen vastaukset vaihtelevat suhteellisen vähän, suurimmat poikkeamat keskiarvosta löytyvät kohdista ”säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu”, joka askarruttaa erityisesti pientaloasukkaita. Rivi- ja ketjutaloasukkaille tämä asia ei ole niin tärkeä asia. » Toinen isompi poikkeama kohdistuu ”parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa”, joka askarruttaa erityisesti kerrostaloasukkaita. Asuinpinta-alan mukaan erityisesti kaikkein ahtaimmin asuville kysymys siitä mikä on edullisin ratkaisu askarruttaa selvästi keskiarvoa enemmän. Yleisesti kaikkein väljimmin asuvia kaikki hankintoihin liittyvät murheet askarruttavat keskiarvoa vähemmän, poikkeuksen tekee myyjien vilpittömyys. 25T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

51 50 42 25 25 18 17 15 15 33 37 36 37 32 32 29 31 26 11 8 15 25 28 33 37 34 37 4 2 4 7 3 6 7 7 9 2 2 3 4 9 9 9 9 9 0 0 1 1 3 2 2 3 4 4,37 4,37 4,18 3,87 3,68 3,57 3,53 3,49 3,40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aurinkolämpökeräimet Aurinkosähköpaneelit Maalämpöpumppu Ilma- tai vesilämpöpumppu Pientuulivoimala Pellettikattila tai -takka Hakekattila tai -takka Pienvesivoimala Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa % 5=Erittäin myönteisesti 4=Melko myönteisesti 3= En myönteisesti enkä kielteisesti Eos 2= Melko kielteisesti 1=Erittäin kielteisesti Keskiarvo Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 26T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Aurinkolämpö- keräimet Aurinkosähkö- paneelit Pientuuli- voimala Pienvesi- voimala Pellettikattila tai -takka Hakekattila tai - takka Maalämpö- pumppu Ilma- tai vesilämpö- pumppu Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pien- biovoimalassa asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Kaikki vastaajat, n=1005 ASUMISMUOTO: Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asumismuodon mukaan) Asteikko 1-5; 1=erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Keskiarvo 1-5 27

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Aurinkolämpö- keräimet Aurinkosähkö- paneelit Pientuuli- voimala Pienvesi- voimala Pellettikattila tai -takka Hakekattila tai - takka Maalämpö- pumppu Ilma- tai vesilämpö- pumppu Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pien- biovoimalassa Alle 26m² 26-39m² 40-52m² 52m²+ Kaikki vastaajat, n=1005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asuinpinta-alan mukaan) Asteikko 1-5; 1=erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Keskiarvo 1-5 28

55 43 41 31 20 21 28 28 26 24 34 31 1 2 3 4 5 6 12 18 22 24 27 24 4 10 9 18 14 18 3,36 3,06 3,01 2,70 2,63 2,58 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Led-valaisimet Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet jne.) Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Seinien tai katon lisäeristäminen Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) % 4=Olen ottanut jo käyttöön 3=Voisin harkita Eos 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista 1=En harkitsisi Keskiarvo Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan Kaikki vastaajat, n=1005 29T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Led-valaisimet Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) Lämmön talteenotto- järjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet) Seinien tai katon lisäeristäminen Energiaa säästävät ikkunat tai ovet asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Kaikki vastaajat, n=1005 ASUMISMUOTO: Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asumismuodon mukaan) Asteikko 1-4; 1=ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön Keskiarvo 1-4 30

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Led-valaisimet Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) Lämmön talteen- ottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc- istuimet) Seinien tai katon lisäeristäminen Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Alle 26m² 26-39m² 40-52m² 52m²+ Kaikki vastaajat, n=1005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asuinpinta-alan mukaan) Keskiarvo 1-4 Asteikko 1-4; 1=ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön 31

30 29 26 25 21 20 20 15 12 8 4 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa Parantaako energiaremontti asumisen laatua Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse Muu Eos % Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 32T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

30 29 26 25 21 20 20 15 12 8 27 57 48 27 27 44 13 14 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa Parantaako energiaremontti asumisen laatua Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse % 2014 (n=1005) 2011 (n=1515)* Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa 2011 ja 2014 Vastaajat = 1005 * 2011 Kysytty: Mitkä asiat askarruttavat tai huolestuttavat teitä energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? 33T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

30 29 26 25 21 20 20 15 12 8 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% Kaikki (n=1005) 15-24-v 25-34-v 35-49-v 50-64-v 65-74-v 75-84-v Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Vastaajat = 1005 IKÄRYHMÄ: 34T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

30 29 26 25 21 20 20 15 12 8 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% Kaikki (n=1005) asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Vastaajat = 1005 ASUMISMUOTO: 35T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

30 29 26 25 21 20 20 15 12 8 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% Kaikki (n=1005) Alle 26 m2 26-39 m2 40-52 m2 52+ m2 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Vastaajat = 1005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): 36T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Lähienergia Kaikille kerrottiin: • Seuraava aihe käsittelee lähienergiaa. Lähienergialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että kuluttajien on mahdollista hankkia ja käyttää paikallisesti tuotettua uusitutuvaa energiaa, esimerkiksi talo- tai kiinteistökohtaista tuuli- tai aurinkovoimaa tai maalämpöä. Mitä mieltä olet edellä olevan kuvauksen perusteella lähienergiasta?  Erittäin kiinnostava / Melko kiinnostava / Ei lainkaan kiinnostava • Entä, miten hyvin tunnet alueesi lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia?  Erittäin hyvin / Melko hyvin / En tunne » Valtaosa (85 %) on kiinnostunut lähienergiasta. Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 74-vuotiaat olivat selvästi vähiten kiinnostuneita lähienergiasta, kun vastaavasti alle 50-vuotiaat pitävät sitä selvästi muita ikäryhmiä useammin erittäin kiinnostavana. Asumismuodon mukaan tarkasteltuna suurinta kiinnostusta osoittivat kerrostaloasukkaat. » Oman alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia tunnetaan huonosti. Miehet tuntevat hieman naisia paremmin alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna paras tuntemus on 65-84-vuotiailla. Nuorilla taas oli heikon tuntemus. Asumismuodon mukaan erillisten pientalojen asukkaat tuntevat parhaiten lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia. 37T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

30 21 36 38 30 34 12 36 28 26 55 69 61 51 55 39 52 53 54 63 1 1 0 1 3 5 2 1 1 13 10 2 11 14 25 31 10 17 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta ASUMISMUOTO: asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot % Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Eos Ei lainkaan kiinnostava Mitä mieltä on kuvauksen perusteella olevasta lähienergiasta Vastaajat = 1005 38T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

7 2 4 5 8 12 11 5 9 2 29 20 20 32 34 32 32 23 32 31 64 77 76 62 57 55 56 73 57 66 1 1 1 1 1 1 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta ASUMISMUOTO: asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot % Erittäin hyvin Melko hyvin En tunne Eos Miten hyvin tuntee alueensa lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia Vastaajat = 1005 39T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Liikkuminen 1(2) Kaikilta kysyttiin: • Kuinka usein kuljet julkisilla liikennevälineillä? • Kuinka usein pyöräilet muulloin kuin kesällä? • Kuinka usein liikut autolla, myös matkustajana?  Päivittäin tai lähes päivittäin / muutaman kerran viikossa / noin kerran viikossa / harvemmin / en koskaan + EOS • Omistatko auton? Kyllä / ei Jos kyllä:  Oletko kiinnittänyt huomiota autosi päästöluokkaan?  Voisitko luopua omasta henkilöautosta ja siirtyä käyttämään yhteiskäyttöautoa? • Olisitko valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- tai biokaasuauton?  Vastausvaihtoehdot: Kyllä, sähköauton / Kyllä, biokaasuauton / En » Noin joka kolmas (30 %) suomalaisista 15-84-vuotiaista käyttää julkisia liikennevälineitä vähintään kerran viikossa. Valtaosa (70 %) käyttää niitä harvemmin tai ei koskaan. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse sitä useammin he käyttävät julkisia liikennevälineitä – alle 25 vuotiaista yli puolet (53 %) käyttää niitä vähintään kerran viikossa. Iäkkäämmät käyttävät julkista liikennettä harvemmin. Asuinalueittain tarkasteltuna Helsingissä ja Uudellamaalla julkisten liikennevälineiden käyttö on selvästi suurempaa muuhun maahan verrattuna. Myös Länsi-Suomesta löytyy jonkin verran julkisen liikenteen käyttäjiä. Selvä korrelaatio löytyy myös talouden henkilöautojen määrän ja julkisten liikennevälineiden käytön välillä. Mitä enemmän autoja, sen vähemmän käytetään julkisia. » Noin joka neljäs (26 %) pyöräilee vähintään kerran viikossa. Myös tässä asiassa nuoret ovat aktiivisimpia. Yleisesti pyöräilyn määrä vähenee iän lisääntyessä, kuitenkin vielä yli 74-vuotiaistakin melkein kymmenes pyöräilee vähintään pari kertaa viikossa. Asuinalueittain ei pyöräilyn osalta ole suuria eroja – Helsingissä ja Uudellamaalla se on vähäisintä ja Länsi-Suomessa yleisintä. 40T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Liikkuminen 2(2) » Kaikkein useimmiten liikutaan autolla (ml. matkustajana). Suurin osa (83 %) liikkuu autolla vähintään kerran viikossa ja heistä lähes puolet liikkuu sillä päivittäin. Kaikkein useimmiten autolla liikkuu 25-64- vuotiaat. » Noin kolme neljästä (73%) omistaa auton - miehet useammin kuin naiset. Selvästi muita useammin auton omistaa 35-74-vuotiaat. Merkillepantavaa on myös, että yli 74-vuotiaistakin vielä yli puolet omistaa auton. Suurin osa auton omistajista (66 %) on kiinnittänyt huomiota sen päästöluokkaan. Nuoret vähemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. Alueittain tarkasteltuna kiinnostuneimpia päästöluokasta ollaan Helsinki-Uudellamaalla. » Yhteiskäyttöautoidea ei saa kannatus − ainoastaan 17 % auton omistajista olisi valmiita luopumaan omasta autosta ja siirtymään yhteiskäyttöautoon. Positiivisimmin asiaan suhtautuvat naiset ja 25−34- vuotiaat sekä ne, jotka asuvat kerrostalossa, vuokralla ja joiden talouden koko on 5 henkilöä tai enemmän. Vähiten kannatusta asia saa 75-84-vuotiailta. Asuinalueittain asia saa eniten kannatusta Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjois- ja Itä-Suomessa. » Sähkö- ja biokaasuauto kiinnostaa suomalaisia kuluttajia. Melko moni olisi valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- (35 %) tai biokaasuauton (26 %). Nykyisistä auton omistajista vieläkin useampi olisi valmis hankkimaan jommankumman automallin. Hankinta kiinnostaa erityisesti 25-49-vuotiaita, Helsingissä, Uudellamaalla tai Etelä-Suomessa asuvia sekä niitä, joiden taloudessa on kaksi tai useampi auto. Selvä korrelaatio löytyy myös talouden koon suhteen, mitä suurempi talous, sitä valmiimpia ollaan hankkimaan sähkö- tai biokaasuauto. 41T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

15 36 15 13 11 4 4 33 5 12 3 8 12 9 7 5 3 11 13 6 6 4 7 5 7 9 6 8 4 11 6 4 5 48 34 47 45 49 63 53 35 57 49 54 23 12 22 25 27 22 28 8 25 29 33 0 1 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta ASUINALUE: Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi % Päivittäin tai lähes päivittäin Muutaman kerran viikossa Noin kerran viikossa Harvemmin En koskaan Eos Kuinka usein kulkee julkisilla liikennevälineillä Vastaajat = 1005 42T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

11 16 10 11 11 6 5 7 11 13 12 9 13 14 6 9 8 4 7 9 11 9 6 8 10 7 4 2 7 5 5 5 30 34 36 39 29 17 15 32 28 32 30 44 29 30 38 48 67 74 47 46 39 44 0 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta ASUINALUE: Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi % Päivittäin tai lähes päivittäin Muutaman kerran viikossa Noin kerran viikossa Harvemmin En koskaan Eos Kuinka usein pyöräilee muulloin kuin kesällä Vastaajat = 1005 43T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

48 42 54 59 50 40 26 40 56 51 49 25 24 23 18 24 33 37 22 22 28 28 10 9 12 8 12 9 9 11 11 10 9 16 24 11 13 14 17 25 26 11 11 14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta ASUINALUE: Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi % Päivittäin tai lähes päivittäin Muutaman kerran viikossa Noin kerran viikossa Harvemmin En koskaan Eos Kuinka usein liikkuu autolla, myös matkustajana Vastaajat = 1005 44T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

73 40 75 82 85 81 56 27 60 25 18 15 19 44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En Omistaako auton Vastaajat = 1005 45T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

66 51 59 68 68 71 72 33 49 41 32 30 27 24 1 2 2 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En En osaa sanoa Onko kiinnittänyt huomiota autonsa päästöluokkaan Omistaa auton, n=739 Vastaajat = 739 46T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

17 18 24 15 19 14 9 81 80 75 82 79 85 91 2 2 1 3 2 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En En osaa sano Voisiko luopua omasta henkilöautosta ja siirtyä käyttämään yhteiskäyttöautoa Omistaa auton, n=739 Vastaajat = 739 47T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

35 26 51 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä, sähköauton Kyllä, biokaasuauton En En osaa sanoa % Kaikki 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta Olisiko valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- tai biokaasuauton (Kaikki vastaajat, n=1005) Vastaajat = 1005 48T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

35 26 51 5 39 29 46 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä, sähköauton Kyllä, biokaasuauton En En osaa sanoa % Kaikki vastaajat (n=1005) Auton omistajat (n=739) Olisiko valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- tai biokaasuauton (Kaikki vs. auton omistajat) Vastaajat = 1005 49T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Ruoka Kaikilta kysyttiin: • Suositko ruokaostoksissasi luomu-, kausi- tai lähiruokaa? • Oletko kiinnostunut, mistä ruokasi on peräisin? • Oletko ruoan pienviljelijä? Kyllä / En  Jos ei: Oletko harkinnut ruoan pienviljelyä? • Pyritkö siihen, että pois heitettävän ruoan määrää on pieni? » Suurin osa (80 %) suosii ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Naiset suosivat selvästi miehiä useammin niitä ruokaostoksissaan – miehistäkin kuitenkin lähes kolme neljästä suosii niitä. Mitä vanhempi henkilö on kyseessä sitä useammin suositaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Talouden koon mukaan suosio kasvaa henkilömäärän lisääntyessä, kunnes talouden koko saavuttaa viisi ihmistä, silloin suosio laskee. Alueittain suosio on vähäisintä Helsingissä ja Uudellamaalla, mutta sielläkin kolme neljästä kertoo suosivansa niitä ruokaostoksissaan. » Lähes kaikkia kiinnostaa oman ruoan alkuperä. Hyvin harvaa (7 %) tämä asia ei kiinnosta. Myös tässä asiassa naiset ovat aktiivisempia kuin miehet. Ikäryhmittäin ei ole suuria eroja. Ruoan pienviljely on ainakin vielä vähäistä suomessa. Osa (29 %) kuitenkin harrastaa sitä – naiset hieman useammin kuin miehet. Ikäryhmittäin tarkasteltuna aktiivisimpia ovat erillisissä pientaloissa asuvat, 50- 74-vuotiaat ja ne, joiden taloudessa asuu viisi henkilöä tai enemmän. Kaikkein eniten pienviljelijöitä löytyy Pohjois- ja Itä-Suomesta (39%). » Aika moni (24 %) niistä, jotka eivät ole ruuan pienviljelijöitä, on harkinnut sitä. Sukupuolten välillä ei ole eroa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna muita useammin sitä on harkinnut 25-34-vuotiaat. Myös suurissa yli neljän hengen perheissä sitä ollaan harkittu aktiivisesti (31%). Ilahduttavasti kaikki pyrkivät siihen, että pois heitettävän ruuan määrä on pieni. 50T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

80 73 88 76 78 79 84 81 84 1 2 1 1 1 2 3 3 18 26 11 23 22 19 15 16 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En osaa sanoa En Suosiiko ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa Vastaajat = 1005 51T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

93 88 97 91 95 95 92 92 88 0 1 1 1 2 7 11 3 9 5 5 8 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En osaa sanoa En Onko kiinnostunut, mistä oma ruoka on peräisin Vastaajat = 1005 52T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

29 27 32 12 26 28 38 37 30 70 73 68 87 73 71 62 63 70 0 0 0 1 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En En osaa sanoa Onko ruoan pienviljelijä Vastaajat = 1005 53T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

24 23 24 28 41 27 20 7 1 76 77 76 72 59 73 80 91 99 0 0 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä Ei En osaa sanoa Onko harkinnut ruoan pienviljelyä Ei ole ruoan pienviljelijä, n=705 54T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

99 98 99 97 99 98 100 97 99 1 2 1 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KAIKKI VASTAAJAT (n=1005) SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄT: 15-24-vuotta 25-34-vuotta 35-49-vuotta 50-64-vuotta 65-74-vuotta 75-84-vuotta % Kyllä En En osaa sanoa Pyrkiikö siihen, että pois heitettävän ruoan määrää on pieni Vastaajat = 1005 55T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Asenneväittämät Kaikkia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin väittämiin: • Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vastaa asteikolla 5-1, jossa 5=Täysin samaa mieltä, 4=Melko samaa mieltä, 3= En samaa enkä eri mieltä, 2=Melko eri mieltä, 1=Täysin eri mieltä  Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon  Uusiutuvan sähkön pientuotanto otetaan verokannustimen piiriin samaan tapaan kuin marjanpoiminta, kirpputorimyynti tai osuuspääoman korot.  Asunnoissa tulisi käyttää itse tuotettua sähköä, esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkopaneeleilla  Asunnoissa tulisi käyttää vihreää tai ekosähköä verkosta  Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista  Kierrätän vaatteita ja tavaroita ostamalla/myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla  Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi  Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua  Keittiössämme menee hävikkiin paljon ruokaa » Lähes kaikkiin esitettyihin väitteisiin suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Useimmiten samaa mieltä ollaan seuraavista asioista: Täysin tai melko samaa mieltä • ”Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi” (83 %) • ”Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon” (74 %) • ”Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua” (68 %) • ”Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista” (65 %) » Valtaosa (88 %) tyrmää myös täysin, että heidän keittiössään menisi hävikkiin paljon ruokaa. Jonkin verran mielipiteitä jakaa vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen ostamalla/myymällä. Kuitenkin kaksi viidestä (64 %) tekee niin. Eniten mielipiteitä jakaa uusituvan sähkön pientuotannon ottaminen verokannustimen piiriin sekä asuntojen sähkön eri käyttötavat. 56T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

62 47 34 30 38 26 22 17 1 21 27 34 35 26 26 34 31 4 6 18 20 25 12 28 27 31 6 0 3 2 0 0 8 5 2 0 5 3 7 8 11 6 8 15 28 6 2 3 3 12 6 5 5 61 4,30 4,19 3,91 3,81 3,67 3,65 3,62 3,40 1,55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista Kierrätän vaatteita ja tavaroita ostamalla/myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla Uusiutuvan sähkön pientuotanto otetaan verokannustimen piiriin samaan tapaan kuin marjanpoiminta, kirpputorimyynti tai osuuspääoman… Asunnoissa tulisi käyttää vihreää tai ekosähköä verkosta Asunnoissa tulisi käyttää itse tuotettua sähköä, esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkopaneeleilla Keittiössämme menee hävikkiin paljon ruokaa % 5=Täysin samaa mieltä 4=Melko samaa mieltä 3= En samaa enkä eri mieltä Eos 2=Melko eri mieltä 1=Täysin eri mieltä Keskiarvo Mitä mieltä on seuraavista väittämistä Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 57T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi Uusiutuvan sähkön pientuotanto otetaan verokannustimen piiriin samaan tapaan kuin marjanpoiminta,… Asunnoissa tulisi käyttää itse tuotettua sähköä, esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkopaneeleilla Asunnoissa tulisi käyttää vihreää tai ekosähköä verkosta Valitsen ympäristö- ystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista Kierrätän vaatteita ja tavaroita ostamalla/ myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla Piensähköntuottajill e tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon Autoiluun tulisi käyttää ympäristö- ystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua Keittiössämme menee hävikkiin paljon ruokaa Mies Nainen Kaikki vastaajat, n=1005 SUKUPUOLI: Mitä mieltä on seuraavista väittämistä (sukupuolen mukaan) Asteikko 1-5; 1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä Keskiarvo 1-5 58T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi Uusiutuvan sähkön pientuotanto otetaan verokannustimen piiriin samaan tapaan kuin marjanpoiminta,… Asunnoissa tulisi käyttää itse tuotettua sähköä, esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkopaneeleilla Asunnoissa tulisi käyttää vihreää tai ekosähköä verkosta Valitsen ympäristö- ystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista Kierrätän vaatteita ja tavaroita ostamalla/ myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla Autoiluun tulisi käyttää ympäristö- ystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua Keittiössämme menee hävikkiin paljon ruokaa 15-24-v 25-34-v 35-49-v 50-64-v 65-74-v 75-84-v Kaikki vastaajat, n=1005 IKÄRYHMÄ: Mitä mieltä on seuraavista väittämistä (ikäryhmittäin) Asteikko 1-5; 1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä Keskiarvo 1-5 59T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Mitä palveluita kaivataan lisää Kaikilta kysyttiin: Mitä palveluita kaipaat kestävän kehityksen ympärille? • Jäteneuvonta • Kimppakyydit • Kotitalouksien energianneuvontapalvelut • Käytettyjen huonekalujen noutopalvelu • Luomuruokatoimitukset • Lähimatkailupalvelut • Sähkö- ja elektroniikkajätteen noutopalvelu • Jotain muuta, mitä? • En kaipaa mitään palveluita » Kaikkein useimmiten kestävän kehityksen ympärille kaivataan sähkö- ja elektroniikkajätteen noutopalvelua sekä käytettyjen huonekalujen noutopalvelua. Moni (31 %) kaipaa myös kotitalouksien energianeuvontapalveluja. Osa (17%) ei kaipaa mitään palveluita. » Sukupuolten välillä on selviä eroja, naiset kaipaavat palveluita enemmän kuin miehet, erityisen suuria erot ovat kimppakyytien ja luomuruokatoimitusten kohdalla. Nuorimmat (15-34-vuotiaat) kaipaavat selvästi vanhimpia ikäryhmiä (65-84-vuotiaat) useammin palveluita kestävän kehityksen ympärille. 60T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

47 41 31 26 24 22 20 10 17 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sähkö- ja elektroniikkajätteen noutopalvelu Käytettyjen huonekalujen noutopalvelu Kotitalouksien energianneuvontapalvelut Kimppakyydit Jäteneuvonta Luomuruokatoimitukset Lähimatkailupalvelut Muu En kaipaa mitään palveluita Ei osaa sanoa % Mitä palveluita kaipaat kestävän kehityksen ympärille Kaikki vastaajat, n=1005 Vastaajat = 1005 Muu ryhmä mm. • Lähienergian tuottaminen ja siihen liittyvät palvelut • Ruoan lähituotanto ja -myynti (mm. kauppa tai muu palvelu, ruokapiirit) • Kierrätyksen ja erilaisten jätteiden keruun tehostaminen ja laajentaminen, noutopalvelut yms. • Neuvontapalvelujen lisääminen, tiedon lisääminen • Julkisen liikenteen kehittäminen, paremmat liikenneyhteydet, pyörätiet 61T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

47 41 31 26 24 22 20 10 17 5 0 10 20 30 40 50% KAIKKI (n=1005) Mies Nainen Mitä palveluita kaipaat kestävän kehityksen ympärille Vastaajat = 1005 SUKUPUOLI: 62T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

47 41 31 26 24 22 20 10 17 5 0 10 20 30 40 50 60% Kaikki (n=1005) 15-24-v 25-34-v 35-49-v 50-64-v 65-74-v 75-84-v Mitä palveluita kaipaat kestävän kehityksen ympärille Vastaajat = 1005 IKÄRYHMÄ: 63T-12585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 2014 /KMi, mn, mv

Kiitos. Kerromme mielellämme lisää. •Katja Mikkonen •etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi •puh. 010 7585 11

Add a comment

Related presentations

L'Arbre à Vent, système éolien innovant en forme d'Arbre dont les feuilles agissen...

2 Kåre Fostervold

2 Kåre Fostervold

November 10, 2014

Perspectives on German-Norwegian Energy Cooperation Kåre Fostervold, State Secre...

3 Tor Eigil Hodne

3 Tor Eigil Hodne

November 10, 2014

Interconnecting Germany and Norway: Nordlink in the Context of Energy Security, ...

4 Øyvind Stakkeland

4 Øyvind Stakkeland

November 10, 2014

Value Creation by Interconnecting Norwegian Hydro and European Markets in Transiti...

5 Stefan Göbel

5 Stefan Göbel

November 10, 2014

Putting a Price on Security of Supply – Capacity Mechanisms Stefan Göbel, Head o...

6 Olav Johan Botnen

6 Olav Johan Botnen

November 10, 2014

Long Term Analysis for the German Power Market Olav Johan Botnen, Senior Analyst...

Related pages

www.uef.fi - Tavoite

Tavoite. Viime vuosina monet uudet teemat, kuten biotalous, vihreä kasvu, ympäristöliiketoiminta, vähähiilisyys ja resurssitehokkuus, ovat olleet ...
Read more

Resurssitehokas liiketoiminta – Turun ammattikorkeakoulu

Ryhmä on myös keskeisessä roolissa vetämässä CoastAL energia ja resurssitehokkuus ... Varsinais-Suomen materiaalivirtojen kartoitus. Turun ...
Read more

Biotalousliiketoiminnan piilevät mahdollisuudet Pohjois ...

lisyys ja resurssitehokkuus, ovat olleet korostetusti esillä kehittämisohjelmissa maakunnallisella, kan- ... Piilevän potentiaalin kartoitus Pohjois-
Read more

Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan ...

... resurssitehokkuus teollisuusalueella, uusia työkaluja tukemaan resurssitehokkaita tapahtumia sekä alueen tekstiili- ja kuituvirtojen kartoitus ja ...
Read more

Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050

Resurssitehokkuus kartoitus. Environment. Tweet. 02. 06. 2014 0 views The impact of resource wise cities on regional economy. Environment. Tweet. 06. 06 ...
Read more

KARTOITUS

KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA . 441 729 ... Resurssitehokkuus on keskeinen teema EU:n komission valmistelemassa 7. ym-
Read more

Tiedon avulla resurssitehokkuuden solmuja auki | Sitra

Resurssitehokkuus vaatii tietoa resursseista. Mitä paremmin tätä tietoa pystytään keräämään, ... Energia- ja materiaalitietovarantojen kartoitus.
Read more

Add new comment | Sitra

Resurssitehokkuus vaatii tietoa resursseista. Mitä paremmin tätä tietoa pystytään keräämään, ... Energia- ja materiaalitietovarantojen kartoitus.
Read more

Resurssitehokas liiketoiminta

resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi ... materiaalivirtojen kartoitus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 166. Hietaranta, J. 2013: Tourism
Read more