Responsible Pet Ownership

50 %
50 %
Information about Responsible Pet Ownership
Education

Published on August 2, 2008

Author: carawelfare

Source: authorstream.com

Slide 1: CARA Slide 3: Compassion And Responsibility for Animals Slide 4: Q:Why SPAY? *Tagalog: (KAPON) Slide 5: *SPAY = removal of female reproductive organs. *PAGPAPATIGIL sa PAGBUBUNTIS ng babaeng Aso at Pusa. Slide 6: *SPAY = females *NEUTER = males Slide 7: *BREED & SELL? *Pagpapadami para ibenta? Slide 8: NO Slide 9: STOP! Slide 10: 1 + 1 = ? Too Much!!! Slide 11: Food Expenses? $ $ $ $ Slide 12: *Veterinary Bills, etc…? *Pambayad sa Doctor atbp…? Slide 13: Too Few Homes Wala Gusto Mag-Alaga! ? ? ? ? ? Slide 14: *Do Not Abandon Animals! *Bawal Magtapon ng Tuta at Kuting! Slide 15: *Respect All Life Forms: *Lahat Ng May Buhay Ay May Karapatang Mabuhay! Slide 16: *NO KILLING! *Bawal Pumatay! Slide 17: *NO to Abuse! Hindi Sila dapat Sinasaktan at Pinahihirapan Slide 18: *NO Eating! *Hindi Pagkain ang Aso at Pusa! Slide 19: *RA 8485: Animal Welfare Act (1998) Slide 20: *Anti-Rabies Act 9482 (2007) Slide 21: Report Animal Abuse *Call Rescue 117 www.animalwelfare.com.ph Slide 22: OK to have PETS if YOU AGREE to these… PWEDE Mag-Alaga kung SANG-AYON KA sa mga sumusunod… Slide 23: 5 Basic Animal FREEDOMS 5 KARAPATAN ng HAYOP (dahil silang lahat ay MAY BUHAY katulad ng tao) Slide 24: *Basic Animal Rights #1: FREEDOM from THIRST, HUNGER & MALNUTRITION *Karapatan ng Bawat Buhay na Hayop #1: Laging may Sapat, Malinis, at MASUSTANSIYANG PAGKAIN at INUMING tubig Slide 25: *Basic Animal Rights #2: FREEDOM from PHYSICAL DISCOMFORT & PAIN *Karapatan ng Bawat Buhay na Hayop #2: Hindi sila dapat SINASAKTAN at PINAHIHIRAPAN Slide 26:  *Basic Animal Rights #3: FREEDOM from INJURY & DISEASE *Karapatan ng Bawat Buhay na Hayop #3: Kailangan ipa-DOKTOR sa anu mang SAKIT at KARAMDAMAN na meron Slide 27: *Basic Animal Rights #4: FREEDOM to CONFORM to essential behavior patterns *Karapatan ng Bawat Buhay na Hayop #4: Hayaan silang mabuhay sa kanilang NATURAL na KINAUGALIAN at ASAL Slide 28: *Basic Animal Rights #5: FREEDOM from FEAR & DISTRESS *Karapatan ng Bawat Buhay na Hayop #5: Hindi sila dapat INA-API at TINATAKOT Slide 29: *Walk Your Dog Daily. *Bring a poo-poo bag & give yourself a WORKOUT! *Magdala ng supot pambalot sa mga dumi ni Bantay at mag-ehersisyo nang sumigla! Let’s EXERCISE! *Ipasyal si Bantay Araw-araw. Slide 30: *Collars: NOT TOO TIGHT (ok = 2 fingers can slip in) *Ang TAMANG HIGPIT sa Collar: (2 daliri ang nakakapasok) Slide 31: *Leash LENGTH should be LONG ENOUGH to let animal lie down comfortably. *Kung kinakailangan itali si Bantay, dapat SAPAT ang SUKAT HABA ng tali para pwede humiga nang maayos kung nais magpahinga. Slide 32: *Give your pets a FULL MEAL (SUPPER) most specially for WATCHDOGS. Hungry pets will eat anything even from strangers with cruel intentions. Like humans animals are NOT ALERT when they are HUNGRY. *PAKAININ ng HUSTO si BANTAY tuwing GABI. Ang mga alagang gutom ay kumakain ng kahit anong ibinigay ng mga taong di kilala na may masamang balak. Katulad ng tao, ang mga alaga ay HINDI ALERTO KAPAG GUTOM. Slide 33: Chicken Bones, Fish Bones, Meat Bones are NOT FOOD for Dogs or Cats. HINDI PAGKAIN ang mga BUTO at TINIK. Ito ay makakasama sa mga Aso’t Pusa. Slide 34: *SAFE, dry (NOT DAMP) & well ventilated shelter area to sleep, eat, etc… *LIGTAS, (HINDI BASA) at may SARIWANG HANGIN, Matahimik na lugar pang silong, atbp… Slide 35: *DO NOT BUY from PETSHOPS! Homeless Animals in City Pounds and Shelters Need YOU! *HUWAG BUMILI sa mga PET SHOP! KAILANGAN KA ng mga Aso’t Pusa sa Bahay Ampunan. Give Me A Home, Please! Help Slide 36: All Animals are the same. There is NO SUCH THING as an IMPORTED CAT&DOG - because they are NOT COMMODITIES. A Purebred, Mixed Breed or NO BREED (PINOY) all makes GREAT PET! Lahat ng Aso’t Pusa ay PAREHO. HINDI sila KAGAMITAN na pwedeng tawaging imported. Lahat ng MAY LAHI, MESTIZO o PINOY (WALANG LAHI) ay parehong MAGALING maging ALAGA! Slide 37: *Be an Animal Hero: RESCUE HOMELESS ANIMALS from the STREETS into your HOME - give them TLC (Tender Loving Care). *Gumawa ng kabutihan: Mag-RESCUE ang mga ASO’T PUSANG gumagala at ITINABOY sa KALYE - silang lahat ay nangangailangan ng tulong. Slide 38: *Benefits of SPAY & NEUTER *Mga Kabutihang dulot ng pagpapa- KAPON Slide 39: Hi. *A SPAYED CAT & DOG is Healthy & Happy! *MASAYA at MALUSOG ang NAKAPON na ASO’T PUSA. Z Z z z z z z ….. Slide 40: *You do not worry about EXTRA FOOD COSTS as they no longer reproduce. *Wala ka nang problema sa DAGDAG GASTOS sa PAGKAIN kasi hindi na sila dadami pa. Slide 41: *and, The MOST IMPORTANT… *at ang, PINAKA -IMPORTANTE… Slide 42: *Spaying & Neutering minimize risks of serious illnesses related to reproductive organs of Cats & Dogs. *Ang PagKapon ay maka-iwas sa malubhang sakit konektado sa mga kasarian ng Aso’t Pusa. Slide 43: *MAMMARY TUMOR for un-Spayed female Cats & Dogs *Mga Babaeng Hindi Kapon. Slide 44: *Mga Babaeng Hindi Kapon. *PYOMETRA for un-Spayed female Cats & Dogs. Vaginal PUS Discharge Slide 45: *Your PETS’ WELLBEING is YOUR LIFETIME SOLE RESPONSIBILITY. Please THINK before you accept new or additional animal(s) into your home (life). *Ang kapakanan ng iyong ALAGA ay RESPONSIBILIDAD MO na PANGHABANG BUHAY. ISIPIN MABUTI bago tumanggap ng una o karagdagang aso o pusa Slide 46: Life is Precious. All Animals have a Thinking & Feeling Soul. Mahalaga ang Buhay. Lahat ng Hayop ay May Pagiisip, Pagdarama at Kaluluwa katulad ng tao. Slide 47: I am NOT a TOY that you can just dispose when you no longer want me! HINDI kami LARUAN na pwedeng itapon kasi sawa ka na / ayaw mo na! Slide 48: *If YOU do not like Cats or Dogs, DO NOT HURT anyone of them, just let them be! Universal law of Cause & Effect applies to ALL! *Kung wala KANG concern sa mga Aso o Pusa, HUWAG MO SILA SASAKTAN, hayaan mo lang sila! May batas pambuhay na bumabalik ang kasamaang iyong nagawa sa kapwa uli sa IYO! Slide 49: *Those who seek pleasure in ABUSING ANMALS like: Harming, Hurting, Maiming, Killing, etc… are mere COWARDS! *Tanda ng kahinaan ang mga TAONG mahilig MANG ABUSO tulad ng: Nang-aapi, Nananakit, Pumapatay sa mga HAYOP na WALANG KALABAN LABAN, itong mga taong ito ay mga DUWAG! Slide 50: Please GIVE LOVE & HELP to all HOMELESS ANIMALS MAHALIN at TULUNGAN NATIN ang lahat ng HAYOP sa KALYE Slide 51: “if you really care about Homeless Animals, you should know what is TNR” “alamin kung ano ang TNR kung ikaw ay may tunay na pagmamalasakit sa mga hayop sa kalye at lansangan” Slide 52: TNR Trap Neuter & Return TNR ng CARA:Paghuli, Pagkapon at Pagsauli ng Pusa/Aso sa kanyang Pinagkuhanan : TNR ng CARA:Paghuli, Pagkapon at Pagsauli ng Pusa/Aso sa kanyang Pinagkuhanan Slide 54: Love Your Pets: SPAY & NEUTER Mahalin Ang Inyong Mga Alaga: magpaKAPON. Slide 55: www.caraphil.org info@caraphil.org Slide 56: CARA KAPON Clinic TeleFax: 882-53-23 Mobile: 0910-7297026 G/F, Carson Bldg, Orense St. Guadalupe Nuevo, Makati City Mon – Sat 9am to 5pm Slide 57: Thank You  Slide 58: Kindness to Animals Makes this World A Better Place for All Of Us. Kay Ganda ng Buhay kung lahat ng TAO ay MAY PAGMAMALASAKIT sa LAHAT ng HAYOP dito sa mundo. Slide 59: Compassion And Responsibility for Animals Slide 61: CARA

Add a comment

Related presentations

Related pages

Responsible Pet Ownership

Owning a pet is a privilege, but the benefits of pet ownership come with responsibilities. Recognize that pet ownership requires an investment of time and ...
Read more

Guidelines for Responsible Pet Ownership

Owning a pet is a privilege and should result in a mutually beneficial relationship. However, the benefits of pet ownership come with obligations.
Read more

Responsible Pet Ownership - dogsaver.org

Responsible Pet Owner: Being a responsible pet owner is much more than just providing adequate water, food and shelter for your pet. Domestic pets are ...
Read more

Responsible Pet Ownership | RSPCA Australia

For many Australians pets are important members of the family. A pet can be a joy but they are a big responsibility. If you’re thinking of bringing a new ...
Read more

Responsible Pet Ownership for children | Community and ...

The Responsible Pet Ownership (RPO) program provides dog safety and responsible pet ownership messages to children
Read more

Responsible Pet Ownership | Facebook

Responsible Pet Ownership. 152 likes. Pet ownership is a fun but complex process that millions all over the world go through. Many people do not...
Read more

Responsible Pet Ownership - City of Pickering

Common Animal Issues. We promote responsible pet ownership through educating the public on animal related issues, and through the enforcement of various ...
Read more

Responsible Pet Ownership Month - City of Pickering

Pickering Animal Services celebrates Responsible Pet Ownership Month in May 2014.
Read more

Responsible Dog Ownership - American Kennel Club

Responsible Dog Ownership. Be a Responsible Dog Owner . ... Pick Your Pet When the time has come to select your pet, ...
Read more

What is Responsible Pet Ownership (RPO)? - Philippine ...

NEGLECT: Pet shops (Animals are malnourished, not fed, kept in small/cramped cages, etc.) NEIGHBOR COMPLAINING ABOUT OUR PETS PET SHOPS / PETS FOR ...
Read more