Rengøringsudbud

50 %
50 %
Information about Rengøringsudbud

Published on October 4, 2016

Author: HortenLawFirm

Source: slideshare.net

1. RENGØRINGSUDBUD Andreas Christensen, advokat og partner • David Salomonsen, advokat 28. September 2016

2. side 2 UDBUDSRÅDETS RAPPORT FRA 2012 OM EFFEKTER AF KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF KOMMUNAL RENGØRING

3. side 3

4. side 4

5. side 5 − Ønske om lave priser − Begrænsede muligheder for (fortsat) effektivisering? − Øge tempo − Begrænse lønomkostninger − Begrænse kvalitet − ? − Typiske udfordringer − ”Social dumping” − Manglende kvalitet − Manglende redskaber til at kontrollere og håndhæve overholdelse af kontrakt − Hvordan kan ordregiver i udbudsprocessen efterspørge en anden vare uden disse udfordringer? Og hvordan kan ordregiver efterfølgende være sikker på at få den vare, som ordregiver har ønsket? − Genudbud med samme udbudsmateriale og samme kontrakt ændrer næppe situationen UDFORDRINGER

6. side 6Ordentlige vilkår for medarbejdere

7. side 7 › Konkurrenceparametre indebærer risiko for, at ringe vilkår for medarbejdere ved evalueringen kan ”opvejes” af fx en lavere pris › Fastsættes almindeligvis som kontraktkrav i form af sociale klausuler › Kontraktbestemmelser giver gennemsigtige og lige vilkår for konkurrence – hvis de håndhæves i kontraktperioden › Eventuel anvendelse af frivillig udelukkelsesgrund (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 eller 5) om udelukkelse af leverandører, der har begået alvorlig fejl, der sår tvivl om deres integritet, eller væsentligt har misligholdt en offentlig kontrakt › Eventuel anvendelse af egnethedsbetingelse – teknisk/faglig kapacitet: Angivelse af den forvaltning af forsyningskæden og de eftersporingssystemer, som ansøgeren eller tilbudsgiveren kan anvende ved gennemførelsen af kontrakten. Kontraktbestemmelse, konkurrenceparameter eller egnethedskrav?

8. side 8 − ”Sociale klausuler” er en løst defineret samlebetegnelse for forskellige klausuler, f.eks.: − Arbejds-/ILO-klausuler − Lærlingeklausuler − Klausuler om brug af ledige − Fair Trade-klausuler − Klausuler om lokale råvarer − etc. − Dækker alle klausuler, der ikke direkte vedrører kerneydelsen, men ”noget mere” − Forskelligt indhold  forskellig retlig vurdering HVAD TALER VI OM?

9. side 9 − Arbejdsklausuler − Løn- og ansættelsesvilkår − Grundlæggende arbejdstagerrettigheder − Klausuler i forhold til arbejdets udførelse mv − Arbejdsmiljø − Boligforhold − Elever − Krav om at en del af opgaverne udføres af elever/lærlinge (bemærk ny vejledning september 2016) − Beskæftigelsesklausuler − Krav om ansættelse af langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere, personer med nedsat arbejdsevne, handicappede etc. EKSEMPLER PÅ SOCIALE KLAUSULER - I

10. side 10 − Indkøbs-/Fair Trade-klausuler − Etiske standarder − Fair Trade − Økologi − Lokalt produceret el.lign. − Bæredygtighedsklausuler − Miljømærkning − Genanvendelse af emballage − Begrænsning af ressourceforbrug (f.eks. vand og el) EKSEMPLER PÅ SOCIALE KLAUSULER - II

11. side 11 − Hvad er en arbejdsklausul? − Kontraktbestemmelse, der pålægger en leverandør at yde sine ansatte visse løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med udførelsen af kontrakten − Samme forpligtelse gælder normalt også underleverandørens ansatte − Typisk anvendes den standardklausul, der findes i ILO-konvention nr. 94. Arbejdsklausuler findes dog i en rækker versioner. ARBEJDSKLAUSULER

12. side 12 Udbudslovens § 176: En ordregiver kan fastsætte særlige betingelser for gennemførelsen af en kontrakt. Betingelserne skal være forbundet med kontraktens genstand, jf. § 163, og skal anføres i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale. Betingelserne kan omfatte økonomiske, innovationsrelaterede, miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn. Arbejdsklausuler er et eksempel på en social betingelse/hensyn Bestemmelsen svarer til det nye udbudsdirektivs artikel 70 SOCIALE KLAUSULER

13. side 13 › Dansk Byggeri mod Region Hovedstaden › Vedrører anvendelse af en arbejdsklausul: › Der er dermed indført et kædeansvar, således at en hovedentreprenør gøres økonomisk ansvarlig for en eventuel underentreprenørs forsømmelser af forpligtelser over for ansattes krav på løn og arbejdsvilkår svarende til forholdene på det danske arbejdsmarked. Derved sikres, at en kontraktforpligtelse ikke omgås eller gøres illusorisk ved, at entreprenøren lader dele af eller hele arbejdet udføre af en underentreprenør. […] Det udgør heller ikke en overtrædelse af proportionalitetsprincippet, at udkastet til betinget entreprisekontrakt indeholder bestemmelser om, at hovedentreprenøren skal betale bod til regionen, hvis en underentreprenør ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår (pkt. 10.1.4), og at hovedentreprenøren skal betale bod til regionen, hvis en underentreprenør har ladet arbejdet udføre af personer uden gyldig opholds- eller arbejdstilladelse (pkt. 10.2.2). Hovedentreprenøren vil også kunne videreføre disse bodsbestemmelser til underentreprenøren. Klagenævnets kendelse af 2. august 2016

14. side 14 − Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor det bl.a. blev aftalt, at arbejdsklausuler skal søges udbredt i kommunale kontrakter − Beskæftigelsesministeriets cirkulæreskrivelse af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakters § 8: ”Det henstilles, at alle kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter efter retningslinjerne i dette cirkulære uanset kontraktens størrelse samt i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt” BAGGRUND

15. side 15 − KL har i december 2014 og januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud − Alle 98 kommuner deltog i spørgeskemaundersøgelsen − Fastslået, at − a) 83 % af kommunerne altid eller ofte anvender arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter og − b) 70 % af kommunerne altid eller ofte anvender arbejdsklausuler i tjenesteydelseskontrakter. UDBREDT ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER

16. side 16 › Arbejdsklausuler introduceres ofte efter principbeslutning i (kommunal)bestyrelse eller lignende › Implementeres ved fælles model i alle kontrakter over visse tærskelværdier › Manglende fokus og ejerskab i rengøringsbranchen? › Behov for tilpasset implementering og fokus på arbejdsklausuler allerede i udbudsproces og ved kontraktindgåelse Arbejdsklausuler i rengøringskontrakter

17. side 17 − Arbejdsklausuler kan anvendes, når de er: A) knyttet til kontraktens genstand, B) nævnt i udbudsbekendtgørelsen og C) i overensstemmelse med EU-retten ARBEJDSKLAUSULER

18. side 18 Ang. ”knyttet til kontraktens genstand”: - Klausulen skal vedrøre opfyldelsen af pågældende kontrakt - Dvs. klausulen alene må omhandle forhold for leverandørens medarbejdere beskæftiget med opgaven og i kontraktperioden. - Arbejdsklausulen må ikke vedrøre generelle forhold hos leverandøren eller forhold vedrørende andre opgaver, som leverandøren udfører for ordregiver. Ang. ”nævnt i udbudsbekendtgørelsen”: - -Sikrer det EU-retlige princip om gennemsigtighed ARBEJDSKLAUSULER

19. side 19 Ang. ”overensstemmelse med EU-retten”: - -Dvs. at både EUF-Traktaten og afledt ret (direktiver og forordninger) skal overholdes - Ikke-diskriminerende: Arbejdsklausulen må ikke bevirke, at udenlandske leverandører udelukkes fra eller får vanskeligere ved at komme i betragtning til kontrakten. - Vær opmærksom på udstationeringsdirektivet (96/71) - Direktivets bestemmelser finder anvendelse på bestemmelser om mindsteløn, som søges sikret gennem fagforeningernes kollektive kampskridt eller ved at indsætte en arbejdsklausul i en offentlig kontrakt - Arbejdsklausulen kan som udgangspunkt kun opretholdes, hvis den underliggende nationale ordning om mindsteløn opfylder betingelserne i udstationeringsdirektivet. ARBEJDSKLAUSULER

20. side 20 PRAKTISKE ERFARINGER MED HÅNDHÆVELSE AF ARBEJDSKLAUSULER

21. side 21 − Konstateres ofte først sent i processen. Fx i forbindelse med konkurs eller øvrige tvister i forbindelse med kontraktudførsel − Egen kontrolinstans med stikprøver / risikobaseret kontrol − Tip fra interessenter − Faglig tvist − Pressen − Kan ofte medføre politisk pres for handling − Anbefaling: Fastlæg køreplan på forhånd, der kan sikre hurtig reaktion KONSTATERE OVERTRÆDELSE

22. side 22 − Flerhed af interessenter – klar styring − Anvende kontrolmuligheder i kontrakt, medfører reduceret standpunktsrisiko − Tilbageholdelse af vederlag. Forudsætter opgørelse af muligt krav. − Øvrige sanktioner KØREPLAN

23. side 23 − Normalt vil en leverandør være forpligtet til at tilbyde sine medarbejdere løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. − Der er ej fastsat mindsteløn ved lov  ingen autoritativ fastsættelse af løn- og ansættelsesforhold på egnen. − Kan være tvivl om, hvad der forstås ved egnen? Nationalt område eller regional afgrænsning? − Kan have betydning for løntillæg i lokalaftaler HVILKEN OVERENSKOMST?

24. side 24 − Hvad gør man, hvis man er i tvivl om lønniveau mv. på området? − Beskæftigelsesministeriet anbefaler i sin vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter følgende: "Hvis der er tvivl om lønniveauet mv., kan der fx søges oplysning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer, som har overenskomst på området." − Betyder det, at man skal anvende en bestemt overenskomst? − Nej. − Hvis der gælder flere overenskomster på egnen, er det tilstrækkeligt, at niveauet i blot én af overenskomsterne er overholdt. HVILKEN OVERENSKOMST?

25. side 25 − Bemærk, at der kun er pligt til, at løn- og ansættelsesvilkår samlet set ikke er mindre attraktive end de vilkår, som gælder på egnen. − Tilbyder leverandøren på enkelte punkter sine medarbejdere ringere vilkår end de på egnen gældende vilkår, kan dette formentlig opvejes af, at leverandøren på andre punkter tilbyder sine medarbejdere bedre vilkår end de på egnen gældende vilkår. HVORNÅR ER ARBEJDSKLAUSULEN OVERHOLDT?

26. side 26 Konsekvens: - Arbejdsklausuler bør primært håndhæves ved klare overtrædelser. − Hvorfor? − I praksis kan det være forbundet med vanskelighed at vurdere, om eksempelvis en højere løn end den egnsbestemte løn kan gøre det op for mindre ferie end den egnsbestemte ferie osv. STANDPUNKTSRISIKO

27. side 27 Værktøjer til konstatering af en arbejdsklausuls opfyldelse: - I praksis kan man benytte sig af en høringsproces - Her anmodes leverandøren til at kommentere på beregning af både "den på egnen gældende løn" og vurderingen af den samlede vilkårspakke, som de pågældende medarbejdere har været tilbudt. - Høringsprocessen kan ofte føre til, at det står mere klart for ordregiver, om leverandøren efter en helhedsvurdering har overtrådt arbejdsklausulen. HØRINGSPROCES

28. side 28 Eksempel: 9 polske arbejdstagere… − Arbejdet var udført år tidligere − Leverandør og underleverandør konkurs. Ingen kontakt til tidligere ledelse. − Ansættelseskontrakter gav krav på anden (lavere) løn end arbejdsklausul − Ingen dokumentation for hvem, der havde arbejdet hvor meget, hvornår − Timesedler udfyldt i forbindelse med sagen. Uklart hvilke kontrakter, arbejdet vedrørte − Dårlig kontakt til medarbejdere, hvoraf kun få var i landet, og kun få talte engelsk − Alle udbetalinger var foregået kontant − Efterindberetning til SKAT af større lønbetaling end faktisk sket − Fagretslig kendelse fastsat skønsmæssigt beløb - udeblivelsesdom OPGØRELSE AF KRAVET

29. side 29 Skattepligt: - SKAT har i et bindende svar bekræftet, at: - Udbetaling af lønkompensation i henhold til en arbejdsklausul er personlig indkomst for modtagerne + betaling af arbejdsmarkedsbidrag. - Det gælder uanset, om de pågældende personer har skattemæssig bopæl i Danmark. UDBETALING AF LØNKOMPENSATION I HENHOLD TIL EN ARBEJDSKLAUSUL

30. side 30 − SKAT har i en vejledende udtalelse udtalt, at: − Der ikke er indeholdelsespligt eller indberetningspligt for ordregivere − Ordregivere har mulighed for at foretage en frivillig indberetning af udbetalinger i henhold til en arbejdsklausul. UDBETALING AF LØNKOMPENSATION I HENHOLD TIL EN ARBEJDSKLAUSUL

31. side 31 − Medarbejdere få dækket visse lønkrav hos Lønmodtagernes Garantifond − Forudsætter leverandørens konkurs − Opmærksomheden henledes på risikoen for dobbelt betaling til medarbejderen (via tilbageholdt vederlag og via LG) − Gælder kun begrænset for udenlandske arbejdsgivere LØNMODTAGERNES GARANTIFOND

32. side 32UDFORMNING AF ARBEJDSKLAUSULER

33. side 33 − ”Kontrakter, på hvilke nærværende konvention finder anvendelse, skal indeholde bestemmelser, der tilsikrer vedkommende arbejdere en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, − a) i henhold til kollektiv overenskomst eller anden anerkendt forhandlingsform mellem arbejdsgiver- og arbejderorganisationer, der repræsenterer en væsentlig del af henholdsvis arbejdsgiverne og arbejderne i vedkommende fag eller industri; eller − b) i henhold til voldgiftskendelse; eller − c) i henhold til nationale love eller administrative forskrifter.” ILO 94

34. side 34 − Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. − Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS VEJLEDNING - FORPLIGTIGELSE

35. side 35 − Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Ordregiver kan kræve, at leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. − [Eller] − Leverandøren er forpligtet til inden for 10 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over leverandørens indbetalte A- skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres. BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS VEJLEDNING - KONTROL

36. side 36 − Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan ordregiver tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. − Leverandøren kan endvidere pålægges at betale en bod på xx % af kontraktsummen til udbyder, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes. BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS VEJLEDNING - SANKTION

37. side 37 − Stk. 1) Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. − Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. − Stk. 2) Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Ordregiver kan kræve, at leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. − [Eller] − Leverandøren er forpligtet til inden for 10 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over leverandørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres. − Stk. 3) Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan ordregiver tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. Såfremt leverandøren eller underleverandøren er part i en overenskomst svarende til forpligtelsen i stk. 1, og ved udførsel af nærværende kontrakt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til pågældende overenskomst, kan tilbageholdt vederlag endvidere anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomsten fastslået ved fagretslig kendelse. − Leverandøren kan endvidere pålægges at betale en bod på xx % af kontraktsummen til udbyder, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes. HÅNDHÆVELSE AF KRAV FASTSLÅET VED FAGRETSLIG KENDELSE

38. side 38 − Stk. 3) Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan ordregiver tilbageholde og modregne vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår efter stk. 1 i denne klausul. Beløbet som tilbageholdes og modregnes fra leverandøren kan tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, efterprøvelse og udbetaling af kompensation til arbejdstagerne. Såfremt leverandøren eller underleverandøren er part i en overenskomst svarende til forpligtelsen i stk. 1, og ved udførsel af nærværende kontrakt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til pågældende overenskomst, kan tilbageholdt vederlag endvidere anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomsten fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig. HÅNDHÆVELSE AF KRAV FASTSLÅET VED FAGRETSLIG KENDELSE

39. side 39 - Leverandøren skal forud for kontraktindgåelse oplyse, hvordan leverandøren påtænker at overholde arbejdsklausulen - Hvis leverandøren ikke kan beskrive, hvordan klausulen overholdes, kan dette føre til, at kontrakten ikke underskrives - Leverandøren kan tillige forpligtes til som en del af mindstekravet at beskrive, hvordan leverandøren vil sikre, at eventuelle underleverandører overholder arbejdsklausulen. - Kan dette afholde leverandører, der ikke kan overholde klausulen fra at afgive et tilbud? - Kan dette placere initiativet og ansvaret for at finde en kontraktmæssig løsning mere entydigt hos leverandøren? SUPPLERENDE PRÆVENTIV ORDNING

40. side 40 › Fra Beskæftigelsesministeriets vejledning ” Leverandøren kan endvidere pålægges at betale en bod på xx % af kontraktsummen til udbyder, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes.” › Kan med fordel udbygges, så den tager højde for › At overtrædelsen ofte vedrører dokumentationen › Antal medarbejdere › Overtrædelsens varighed › Om overtrædelsen gentages › Betydningen af, at leverandøren ”retter op” på fejlen Bod

41. side 41 › Videregivelse af persondata forudsætter samtykke fra den, som data vedrører › Husk, at det bør fremgår af arbejdsklausulen, at leverandøren er ansvarlig for at indhente det fornødne samtykke til videregivelse af løn- og skatteoplysninger mv. › Manglende samtykke kan forsinke processen væsentligt og forhindre tilfredsstillende håndhævelse Persondata

42. side 42Kvalitet

43. side 43 › § 169. Forekommer et tilbud unormalt lavt, skal ordregiveren anmode tilbudsgiveren om inden for en passende frist at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet, jf. stk. 2. › Stk. 2. En ordregiver kan alene afvise et tilbud som unormalt lavt, når det tilbudte pris- eller omkostningsniveau ikke kan begrundes på baggrund af tilbudsgiverens redegørelse. Redegørelsen kan vedrøre › 1) besparelser i forbindelse med produktionsmetoden for varerne eller tjenesteydelserne eller byggemetoden, › 2) de anvendte tekniske løsninger eller tilbudsgiverens usædvanlig gunstige betingelser for at levere varerne eller tjenesteydelserne eller for at udføre arbejdet, › 3) originaliteten af de af tilbudsgiveren tilbudte arbejder, varer eller tjenesteydelser eller › 4) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren, jf. stk. 4. › Stk. 3. En ordregiver skal afvise et tilbud, når tilbuddet er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren eller dennes underleverandør har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler eller i henhold til de miljø-, social- og arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65). › Stk. 4. En ordregiver kan kun afvise et tilbud som unormalt lavt med den begrundelse, at tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, når tilbudsgiveren ikke inden for en passende frist har godtgjort, at den pågældende støtte er forenelig med det indre marked, jf. artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. › Stk. 5. Afviser ordregiveren et tilbud på grund af statsstøtte, skal ordregiveren meddele dette til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som herefter underretter Europa-Kommissionen herom. Unormalt lave tilbud

44. side 44 Udbudsloven • § 161. En ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. • § 162. En ordregiver skal identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af et af følgende tildelingskriterier: 1) pris, 2) omkostninger, eller 3) bedste forhold mellem pris og kvalitet TILDELINGSKRITERIER

45. side 45 › Tid til rådighed › Egenkontrol / håndtering af fejl › Overtagelse af opgaven › Uddannelse af medarbejdere › ? Konkurrenceparametre ud over pris

46. side 46 › Kortlæg kontrol- og sanktionsmuligheder i eksisterende kontrakt › Bemærk, at der ofte er parallelle bod/sanktion for henholdsvis arbejdsklausul og kvalitet › Fastlæg en køreplan for håndhævelse – kommuniker den til leverandør 1. Frist for kontraktmæssig ydelse / dokumentation 2. Bod / forholdsmæssigt afslag 3. Ophævelse › Undgå passivitet › Tilbageholdelse af betaling (standpunktsrisiko) › Anvend eventuel opsigelsesadgang som ophævelse uden standpunktsrisiko? Håndhævelse

47. side 47SPØRGSMÅL

48. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel. 3334 4000 Fax 3334 4001 info@horten.dk horten.dk

Add a comment