Renaissance By Joselito Cabaddu Jr.

13 %
88 %
Information about Renaissance By Joselito Cabaddu Jr.
Education

Published on March 16, 2014

Author: major15

Source: slideshare.net

Description

Mga ambag ng Renaissance sa politika, kasaysayan, sining at ambag ng mga kababaihan with Video pa..

Talaan ng Nilalaman Layunin Ang Kahulugan ng Renaissance Ang Pag-usbong ng Renaissance Ang Humanismo Mga Ambag ng Renaissance Pagbubuod Pagtataya Sanggunian Mga May akda Mga Sagot sa Tanong Motivation

L A Y U N I N a.Nalalaman ang mga salik na nagbigay-daan sa Renaissance; b.Nalalaman ang kahuluguhan ng Renaissance; c.Nasusuri ang epekto ng pag-usbong ng Renaissance sa lungsod-estado sa Europa;

d. Naihahambing ang mga humanista noong Middle Ages at sa panahon ng Renaissance; e. Nasusuri ang ambag ng Renaissance sa iba’t-ibang larangan; at f. Napahahalagahan ang papel na ginampanan ng kababaihan sa panahon ng Renaissance. L A Y U N I N

Nagbigay-daan sa Renaissance. Noong panahon ng middle ages, umusbong ang paniniwalang ang mga kaganapan sa buhay ng tao ay iniangkop sa pananaw ng simbahan. Ito ay nagbago noong simulang ibatay ito sa agham at sekularismo.

Ano ang Sekularismo? Ito ang paniniwalamg ang mga gawain ng tao ay dapat nakabatay sa ebidensya at katotohanan at hindi sa pamahiin at paniniwalang panrelihiyon.

Kahulugan ng Renaissance • Ito ay nangangahulugang muling pagsilang o “rebirth”. • Isang kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura.

Kahulugan ng Renaissance • Isang panahon ng transisyon mula sa middle ages tungo sa Modern Period o Modernong Panahon. • Isang pagtaliwas mula sa mga kaisipan na laganap noong middle ages kung saan ang tuon ay papel ng Simbahan sa buhay ng tao. • Isang pagbabago sa pagtingin ng tao sa politika, relihiyon, at sa kanilang ambag.

Ang Pag-usbong ng Renaissance Ang Renaissance ay nagsimula sa Hilagang Italy, pagkatapos ay lumaganap sa Germany, France, England, at Spain sa huling bahagi ng ika-15 hanggang ika-17 siglo.

Italy, Sentro ng pananalapi at kalakalan. Ang mga lungsod sa hilagang italy ay umunlad at naging sentro ng pananalapi at kalakalan sa Europa. Ilan sa mga lungsod- estadong ito ay Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologha, at Genoa.

Pag-usbong ng Humanismo sa Renaissance Ang humanismo ay kilusang intelektuwal na naniniwalng dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay.

Ang Mga Humanista • Galing sa salitang Italian na nangangahulugang “guro ng Humanidades” partikular ng wikang latin. • Nag-aral ng komposisyon, retorika, kasaysayan at pilosopiya, at maging ang matematika at musika sa wikang Latin at Greek.

Francesco Petrarch, Ama ng Humanismo Sa kanyang pag-aaral, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang iniisip at nararamdaman ng mga Roman. Natutuhan niya na ang edukasyon ay hindi lamang simpleng pagkatuto kundi pag- aaral din kung paano maipahayag ang kaalaman at paano ito gamitin sa ikauunald ng mamamayan.

Paghahambing ng Humanismo Middle Ages • Tinangka ng mga iskolar na iangkop ang pag-aaral na klasikal sa pananaw na Kristiyano. • Ginamit ng mga iskolar ng pilosopiyang Greek upang patotohanan ang mga aral ng Simbahan. Renaissance • Pinahalagahan ng mga humanista ang sinaunang panitikan para sa sarili nitong katangian. • Hinalaw naman ito ng mga humanista upang magsilbing gabay sa paglinang sa sariling kakayahan, kung paano sumulat at magsalita ng mahusay at kung paano mabuhay ng matiwasay.

Mga ambag ng Renaissance sa Kabihasnan Ang impluwensiya ng Renaissance ay matatagpuan sa humanistikong pananaw sa daigdig. Umunlad sa panahong ito ang mga kaisipan at obrang may kinalaman sa politika, sining, panitikan, kasaysayan, at maging sa relihiyon.

Mga ambag ng Renaissance sa Kabihasnan Politika Kasaysayan Panitikan Sining Mga Ambag ng Kababaihan

Mga Ambag sa larangan ng Politika • Nagsulat ng akdang “The Prince(1513)” na tumalakay sa ideyal na katangian ng pamumuno, na ang paggamit ng puwersa sa pamumuno ay dapat unahin kaysa paggamit ng kabutihan.Sa wikang English, tinatawag itong “ The End Justifies the Niccolo Machiaveli

Mga ambag ng Renaissance Kasaysayan • Nagsulat ng “Declamation Concerning the False Decretals of Constantine (1439-1440)” na nagpapatunay na huwad ang dokyumentong nagsasad na inilipat ni Constantine sa Santo Papa ang kapangyarihan sa pamumuno sa kanlurang bahagi ng imperyong Roman nang inilipat niya ang kabisera sa Constantinople. Lorenzo Valla (1406-1457)

Mga ambag ng Renaissance sa Panitikan • Nagsulat ng “Gargantua and Pontaguel” na kung saan ginawa niyang katawa- tawa ang mga taong hindi naniniwala sa Humanismo. Francois Rabelais (1494-1553)

Mga ambag ng Renaissance sa Panitikan • Nagsulat ng “Essays(1580)” na may istilong parang nakikipag- usap. • Pinaksa niya ay ang mga tungkol sa sarili, edukasyon, a t pakikipag kaibigan. Michael de Monteigne (1533-1592)

Mga ambag ng Renaissance sa Panitikan • Nagsulat ng akdang “Don quixote De la Mancha (1605)” na tumuligsa sa Medieval na batayan ng katapangan na nakasaad sa Chivalry. Miguel de Cervantes Saavedral (1547- 1616)

Mga ambag ng Renaissance sa Panitikan • Itinuturing na pinakadakilang manunulat sa wikang Ingles. • Nagsulat ng mga tanyag na dula tulad ng “Julius Caesar (1599-1600)” at “Anthony and Cleopatra (1606- 1607)” na hinango mula sa kasaysayang Greek at Romans. William Shakespeare (1564- 1616)

Mga ambag ng Renaissance sa Sining • Nagpinta ng “The Last Supper (1498)” at Mona Lisa (1503- 1507). Leonardo Da Vinci

Mga tanyag na Obra ni Leonardo Da Vinci The Last Supper (1498) Mona Lisa (1503-1507)

Mga ambag ng Renaissance sa Sining  Itinuturing na pinakamahusay na eskultor ng Renaissance.  Nag-ukit ng tanyag na “ La Pieta (1498)” kung saan hawak ni Maria ang katawan ni Hesus matapos itong ibaba sa krus.Michelangelo Buonaritti

 Nagpinta sa kisame ng “Sistine Chapel” na nagpapakita ng siyam na kwento ayon sa Genesis sa Bibliya; kabilang ang paglikha kay Adan  Bilang arkitekto, ginawa niya ang plano at disenyo ng St. Peter’s Basilica sa Vatican.

Mga Tanyag na Obra ni Michelangelo La Pieta (1498) Sistine Chapel St. Peter’s Basilica

 Nakilala sa kanyang pinta ng Madonna (1499-1520) na tumutukoy kay Maria, ang Ina ni Hesus. Raphael Santi

Tanyag na Obra ni Raphael Santi, Ang “Madonna”

Ang Kababaihan sa Renaissance Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga unibersidad ngunit hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa panahong ito.

Mga Ambag ng Kababaihan sa Renaissance  May akda ng Dialogue on Adam and Eve (1451) at Oration on the Life of St. Jerome (1453) na kinakitaan ng kanyang kahusayan sa pag-unawa sa mga isyung teolohikal.Isotta Nogarola (Verona)

Artemisia Gentileschi Si Artemisia Gentileschi ang nagpinta ng “Judith and her Maidservant with the head of Holofernes (1625)”, at “Self-Portrait as the Allegory of painting (1630.”

 Nagpinta ng Self Portrait (1554) Sofonisba Anguissola (Cremona)

Pagbubuod  Dahil sa mga kaganapan sa Europe sa huling bahagi ng Middle Ages, nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin ng Europeo sa daigdig at pumasok ang Europe sa panahon ng Renaissance.  Ang Renaissance ay tumutukoy sa kilusang intelektwal o kultural na nagtangkang mapantayan ang rurok ng kabihasnang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at wikang Greek at Roman. Tinutukoy rin nito ang panahon ng transiyon mula Midlle Ages tungo sa modernong panahon.

Pagbubuod  Ang Renaissance ay nagsimula sa mga lungsod- estado ng hilagang Italy kung saan ang kabuhayan ay nakasalalay sa kalakalan at pananalapi.  Ang mga tagapagtaguyod ng Renaissance ay nakilala bilang mga humanista dahil ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang mga asignatura sa humanidades gaya ng wikang Latin at Greek, komposisyon, retorika, kasaysayan at pilosopiya, maging ng matematika at musika.

Pagbubuod  Pinagtuunan ng pansin ng Renaissance ang kakayahan ng taong maabot ang pinakamataas na potensyal nito sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at talento.  Bagama’t limitado sa pagkakataon at karapatan, may kababaihan din nagkaroon ng ambag sa humanismo lalo na sa larangan ng Sining, Panitikan, at mga kaisipang teolohikal at sekular.

Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang Sagot. 1. Ang kaganapang ito ang nabigyang daan ang Renaissance. a. Umusbong ang Renaissance dahil lumakas ang impluwensiya ng Simbahan sa buhay ng tao. b. Humina ang mga namumuno sa Panahon ng Middle Ages. c. Noong simulang ibatay sa agham at sekularismo ang pananaw at nuhay ng tao. d. hinagupit ng sakuna ang Middle Ages.

TAMA! 

MALI! 

2. Ano ang kahulugan ng Renaissance? a. “Regeneration” b. “Rehabilitation” c. “Reformation” d. “Rebirth”

TAMA! 

MALI! 

3. Ang Renaissance ay inilarawan sa dalawang paraan, Isa sa mga ito ay: a. Panahon ng mga matatalinong tao. b. Kilusang naglalayong pabagsakin ang Simbahan. c. Panahon ng transisyon tungo sa modernong panahon. d. Panahon ng paglakas ng mga Hari.

TAMA! 

MALI! 

4. Ano ang Humanismo? a. Kilusang intelektuwal na pinagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. b. Pag-aaral ng mga iskolar sa Chivalry na batayan ng katapangan sa Middle Ages. c. Kilusang intelektuwal na pinagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Athens at Sparta. d. lahat ng nabanggit.

TAMA! 

MALI! 

5. Ito ay tawag sa mga iskolar na nag-aaral ng Humanismo. a. Humanista b. Humanidades c. Iskolar d. Iskolar ng bayan

TAMA! 

MALI! 

6. Siya ang itinuturing na “Ama ng Humanismo.” a. Francesco Petra b. Francis Petrarch c. Francesco Petrarch d. Francaesar Petrarch

TAMA! 

MALI! 

7. Alin ang HINDI naging ambag ng Renaissance? a. Politika b. Sining c. Panitikan d. Palakasan

TAMA! 

MALI! 

8. Ito ay panahon ng paghina ng kapangyarihan ng Simbahan at paglakas ng mga hari. a. Reformation b. Middle Ages c. Dark Ages d. wala sa nabanggit

TAMA! 

MALI! 

9. Ang mga lungsod-estado sa Europa ay umunlad dahil sa: a. Agrikultura b. Pautang c. Pananalapi at kalakalan d. Pangongolekta ng buwis

TAMA! 

MALI! 

10.Saan umusbong ang Renaissance? a. Europa b. Hilagang Italy c. Venice d. Milan

TAMA! 

MALI! 

B. Panuto: Alamin kung Sino o Ano ang tinutukoy ng bawat larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. a. Francesco Petrarch b. Niccolo Machiaveli c. Lorenzo Valla d. Leonardo Da Vinci

TAMA! 

MALI! 

2. a. Francois Rabelais b. Niccolo Machiaveli c. Raphael Santi d. Michelangelo Bounaritti

TAMA! 

MALI! 

3. a. La Pieta b. Madonna c. Mona Lisa d. Artemisia Gentileschi

TAMA! 

MALI! 

4. a. La Pieta b. Madonna c. Sofonisba Anguisola d. Artemisia Gentileschi

TAMA! 

MALI! 

5. a. St. Peter’s Basilica b. La Pieta c. Sistine Chapel d. The Last Supper

TAMA! 

MALI! 

6. a. Leonardo Da Vinci b. William Shakespeare c. Miguel Servantes d. Michelangelo

TAMA! 

MALI! 

7. a. Mona Lisa b. Self Portrait c. The Last Supper d. Sistine Chapel

TAMA! 

MALI! 

8. a. Michelangelo b. Leonardo Da Vinci c. William Shakespeare d. Lorenzo Valla

TAMA! 

MALI! 

9. a. Madonna b. Sofonisba Anguisola c. Artemisia Gentileschi d. Isotta Nogarola

TAMA! 

MALI! 

10. a. La Pieta b. Sistine Chapel c. Isotta Nogarola d. Madonna

TAMA! 

MALI! 

Sanaysay: 1. Bakit mahalagang bigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na ipakita ang kanilang mga ambag at talento sa iba’- ibang larangan?

Mga Tamang Sagot: A. B. 1. C 1. B 2. D 2. A 3. C 3. C 4. A 4.C 5. A 5. C 6. C 6.D 7. D 7. C 8. D 8. C 9. C 9. D 10. B 10. A

Sanggunian Aklat: Ang Kasaysayan ng Daigdig: Ang Panahon ng Renaissance Pahina 118-126 Larawan: http//:www.google.com/pictures

Judy Ann Tabug Demy Magaru Joselito Cabaddu Jr.

Thank You And God Bless! 

Add a comment

Related presentations

Related pages

powerpoint presentation:Renaissance By Joselito Cabaddu Jr.

Search; Home; Education; powerpoint presentation:Renaissance By Joselito Cabaddu Jr.
Read more

Teodicea (joselito y gustavo) - Education - documents.tips

PrimeraVía Por : Joselito Quispe. Rodolfo Pérez 2. ... Renaissance By Joselito Cabaddu Jr. Mga ambag ng Renaissance sa politika, kasaysayan, ...
Read more

Who is Abner Laurent - (450) 979-3211 - Boisbriand - QC ...

... Boisbriand, 2658 Ave De Ln Renaissance, 9 Pictures (5 ... JUDY IDOROT 171 CABADDU, JHOSE JR PAMITTAN 172 ... JOSELITO GERARDO JR PANGANIBAN 458 ...
Read more

Who is Karl Mayo - (337) 239-5944 - Leesville - LA - waatp.com

who is karl mayo - (337) 239-5944 - leesville ... judy idorot 171 cabaddu, jhose jr pamittan 172 cabalida, ... joselito gerardo jr panganiban 458 hernandez
Read more

rpud.files.wordpress.com

Rev. Joselito Z. Gutierrez CEO 832-02-90 Tambo Andrew cor. Apollos Sts., Annex 35, BLS ... Jr. 410-0210 939-8918 Mr Genaro G. Hierro 418-5591; 935-3807
Read more