Rekabetçi̇ davraniş

54 %
46 %
Information about Rekabetçi̇ davraniş

Published on March 12, 2014

Author: hamilikokulu

Source: slideshare.net

Description

hamilik okulu

(Ġġ) HAYATIN KULUÇKA DÖNEMĠ (Ġġ) HAYATIN ĠÇĠNDEN

(Ġġ)HAYATIN KULUÇKA DÖNEMĠ

(iĢ)hayatın kuluçka dönemi Öğrencilik, zamanınızın en fazla %50’sini alsın. Eğitim hayatınız içerisinde mutlaka ‘para’ kazanacak bir iĢ de çalıĢın.

(iĢ)hayatın kuluçka dönemi Okul içinde/dıĢında dernek veya kulüb’ lerde aktif rol alın. Mutlaka en az iki kere yurtdıĢına çıkın.

(iĢ)hayatın kuluçka dönemi Kendinizi çok iyi tanıyın.Güçlü ve zayıf yanlarınızın farkında olun. En çok kendinizi eleĢtirin…eksik olanın peĢine gidin.

(iĢ)hayatın kuluçka dönemi Okul sonrasının sadece ilk 5 yılı içerisinde değiĢik iĢler deneyin. Mesleğiniz hiçbir zaman ‘amaç’ olmasın.

(Ġġ)HAYATIN ĠÇĠNDEN

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden SEVDĠĞĠNĠZ ĠġĠ YAPIN SEVDĠĞĠNĠZ ĠNSANLA ÇALIġIN.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden ‘ĠĢ Hayatı’ hayatın içinde ayrı bir bölüm değildir. Her zaman basit yaĢayın,basit düĢünün.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Varolan standardınızın altında bir hayat yaĢayın. Her seviyeden insan ile iletiĢime açık olun.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Unvan veya mesleğinize değil karakterinize saygı duyulmasına özen gösterin. Ġlk önce üstlerinin değil astlarının saygısını kazanın.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden KarĢınızda ki kiĢiyi gerçekten dinleyin ve anlamaya çalıĢın. Herkesin sevgilisi olamazsınız ancak saygısını kazanabilirsiniz.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden HĠÇBĠR ,ZAMAN VE KOġULDA YALAN SÖYLEMEYĠN.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden ‘HAK’ ve ‘ADALET’ görece kavramlardır. Her an hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi unutmayın.

Hayatın Ġçinden BaĢkalarının baĢarısı sizi kamçılasın ancak baĢkalarının baĢarısızlıklarından fayda sağlamaya çalıĢmayın. Diğer çalıĢanlar ile sizi bir araya getirenin ‘iĢ’ olduğunu unutmayın.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Ġnsana değil iĢe dair konuĢun. Ġnsanı değil iĢi yönetin.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden ĠĢinizi kendi iĢiniz gibi sahiplenin…tutkulu olun. ĠĢ öncelikli olun iĢkolik olmayın.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden ‘NETWORK’ VE ‘ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠ’ EN BÜYÜK SERMAYEDĠR.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden BirĢeyin neden olmayacağını söyleyen insanlardan uzak durun. Ġntikam almayın,unutun.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Herkes yeteneklidir,önemli olan yetenekli olduğu alanda çalıĢmasıdır. Ġnsana göre iĢ vermeyin iĢe göre insanı yönlendirin.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Her toplantı ve görüĢmeden sonuç çıkarın,fayda üretin. Niyete prim verin.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden Patronunuz veya yöneticiniz gibi düĢünmeyi öğrenin. Bugün doğru bildiğinizin yarın yanlıĢ olabileceğini unutmayın.

(ĠĢ) Hayatın Ġçinden TAKĠP…TAKĠP….TAKĠP

Add a comment

Related pages

DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME - Education - documents.tips

DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME - yaman özel egitim ve rahabilitasyon merkezi. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing;
Read more

öRgütsel davraniş 7 - Documents

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ----- ORGANIZATIONAL BEHAVIOR -7- 2. GRUPLAR, GRUP KAVRAMI VE KAPSAMI 3. Grup, ortak normları paylaşan, genellikle aralarında ...
Read more

Hamilik Okulu - HubSlide

Rekabetçi̇ davraniş hamilik okulu 6 months ago. 1 views. Education. İnsan Meslek Eşya 6 months ago. Education. Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Read more