Reglamento comedor González Gallarza (valencià)

50 %
50 %
Information about Reglamento comedor González Gallarza (valencià)
Education

Published on March 2, 2014

Author: gonzalezgallarza

Source: slideshare.net

Description

Reglamento y normas del uso del comedor del CEIP González Gallarza de Alaquàs (Valencià)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MENJADOR ESCOLAR DEL C.E.I.P. GONZÁLEZ GALLARZA D'ALAQUÀS C.E.I.P. GONZÁLEZ GALLARZA Basant-se en la normativa vigent, el R.R.I. del Menjador està dins del R.R.I. del col·legi i regula la participació de tots els sectors de la comunitat educativa que gestionen i organitzen el funcionament del Menjador. TÍTOL I.Art. 1. El servici de menjador és una activitat complementària del centre que té les següents característiques: − És un servici d'ús voluntari per part de les famílies. − El nombre de places que oferisca el centre cada curs escolar estarà condicionat a l'espai físic del menjador. − És un servici amb què es pretén ajudar a formar l'alumne per a les tasques de la vida diària, l'educació per a la salut i el consum, l'educació per a la convivència i la tolerància, l'educació per al temps lliure. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MENJADOR Art. 2. ASPECTES ORGANITZATIUS: − La Directora és la màxima responsable del funcionament del Menjador. S'encarrega de la coordinació de l'equip de gestió, de complir i fer complir les normes i el projecte de menjador. − L'Encarregada té el control amb educadors i comensals, així com la higiene i correcció de les minutes, organització del servici de menjars, l'inventari periòdic de l’equipament i reposició del mateix. − L'Educador-a encarregat de la vigilància durant els menjars i la realització d'activitats d'educació en el temps lliure amb els alumnes durant el temps anterior i posterior als menjars, ha de complir i fer complir el projecte educatiu del menjador.

− La Comissió de Seguiment té el deure de fer una revisió general del funcionament del menjador, tant de l'empresa que servix els menjars com de disciplina, aspectes organitzatius, aspectes econòmics... Esta Comissió estarà formada per: Directora Encarregada de Menjador Educadora Representant de l'alumnat Representant del professorat Personal d'Administració i Servicis Representant de pares/mares − L'educador/a tindrà una llista de l'alumnat que es queda a menjar i s'ocuparà del seu control. − El professorat comunicarà a l'educador/a del menjador l'alumnat que es queda a realitzar treballs amb ell. − Aconseguir que els xiquets/s'adquirisquen hàbits d'higiene oral i dieta saludables, interrelacionades amb el programa de “Salut Bucodental” de les Conselleries de Cultura, Educació i Esport i Sanitat. − Al final de cada mes s'enviarà una carta a tot l’alumnat fixe amb: els menús del mes següent, els diners que han d'abonar del dia 1 al 5 en una entitat bancària i l'informe realitzat pels educadors de la conducta de l'alumnat durant el mes. − L’alumnat que es queda només algun dia ha de comprar deu tiquets en secretaria i hi portar-lo a les 9 del matí. − Els dies de pluja l’alumnat podrà utilitzar: Ludoteca, Biblioteca, Gimnàs i Audiovisuals. − Hi haurà una comunicació entre el professorat i educadores per a aplicar el R.R.I. del Menjador en cas d'existència d'algun conflicte. − En el cas de faltes d'assistència justificada s’haurà d'avisar a Secretaria abans de les 9'15 h. d'eixe dia. Art. 3. SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL MENJADOR Els interessats a fer ús del Servici de menjador ho comunicaran a la Direcció Del Centre a l'inici de cada mes del curs escolar i el nombre de comensals s'informarà a l'entitat corresponent. FORMES DE PAGAMENT La Conselleria de Cultura, Educació i Esport determina les quotes a abonar per usuaris fixos i ocasionals, així com els terminis de pagament de les dites quantitats. Els preus es determinen tenint en compte els dies de servici de menjador de tot el curs i, amb això, es fixa un preu mensual. TÍTOL II.- DELS EDUCADORS-ES CAPÍTOL I.- DRETS DELS EDUCADORS-ES Art. 4.- Els drets bàsics són: − En aplicació de la legislació vigent, correspon un cuidador per cada grup de 15 alumnes o fracció superior a 8 en Educació Infantil de 3 anys, un cuidador per cada 20 alumnes o fracció superior a 10 en Educació Infantil de 4 i 5 anys i un cuidador per cada grup de 30 alumnes o fracció superior a 15 en Educació Primària. − En cas d'estar interessat el professorat del centre, tindrà preferència per a desenvolupar esta tasca. − Intervindre en el control i gestió de l'activitat educativa. − Rebre informació sobre possibles faltes de col·laboració o incompliment d'obligacions per part de la Directora o Encarregada de Menjador abans de plantejar estos problemes davant de la Comissió de Seguiment, Claustre o Consell Escolar.

− L'activitat dels educadors s'orientarà a la realització dels fins educatius explicitats en l'article 1. del Centre, la Comissió de Seguiment, el Claustre i el Consell Escolar. CAPÍTOL II.- DEURES DELS EDUCADORS-ES TÍTOL III.- DE L’ALUMNAT Art. 5.- Són deures específics dels educadors-es: − Assistir a les reunions convocades per l'Encarregada de Menjador o la Directora. − Complir i fer complir les normes que per al millor funcionament del menjador emanen de la Comissió de Seguiment, Claustre o Consell Escolar. − Complir i fer complir als alumnes les normes contingudes en el present reglament. − Passar llista a l’alumnat que tinga cada u, arreplegar-lo i deixar-lo en l'aula si són d'Infantil. − Controlar rigorosament que tots els alumnes es llaven les mans amb sabó abans de menjar i abans d'entrar en classe. − Controlar l'estada en el recinte del menjador perquè funcione el més ordenadament possible, controlant especialment que no caiga menjar, ni restes d'ella, en el sòl del menjador. − Ajudar els comensals que ho necessiten fins a aconseguir autonomia personal. − Controlar l’alumnat, principalment a les hores d'entrada i eixida, de manera que no hi haja alumnat en llocs no atés. − Evitar que hi haja alumnat que jugue amb els arbres, en els servicis, junt amb les tanques o pujats en elles, parlant amb persones de l'exterior. − Agrupar ordenadament per taules a l’alumnat. − Informar els xiquets-es sobre la correcta confiscació, masticació i deglució dels aliments així com de la utilització dels coberts i la resta d'utensilis. Art. 7.- Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures bàsics, sense més distinció que les derivades de la seua edat. Art. 6.- L'incompliment dels deures propis dels educadors-es, seran catalogats per l'Encarregada del Menjador, la Directora Art. 8.- L'exercici dels seus drets i deures es realitzarà en el marc dels fins que a l'activitat educativa atribuïx l'article 1 del present reglament. Art. 9.- L'exercici dels seus drets per part de l’alumnat implicarà el reconeixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. Art. 10.- Els òrgans de govern del C.E.I.P. González Gallarza, en l'àmbit de les seues competències respectives, vetlaran pel correcte exercici dels drets i deures de tot l’alumnat i garantiran la seua efectivitat d'acord amb les normes contingudes en el present reglament. CAPÍTOL I.- DRETS DE L’ALUMNAT Art. 11.- Té dret a: − Adquisició d'hàbits d'higiene i convivència. − Formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat. − Desenvolupament de l'autonomia personal i de la capacitat de relació amb els altres. Art. 12.- Té dret a: − Que es respecte la seua integritat física i moral, així com la seua dignitat personal.

− Que la seua activitat en el menjador es desenvolupe en les degudes condicions de seguretat i higiene. Art. 13.- Té dret a participar en el funcionament i en la vida del menjador escolar a través dels seus representants en la comissió de seguiment i del consell escolar. CAPÍTOL II.- DEURES DE L’ALUMNAT Art. 14.- Constituïx un deure el respectar les normes de convivència del menjador. Este deure es concreta en les obligacions següents: − Assistir puntualment a les cridades dels educadors-es a les hores d'entrada del menjador. − Realitzar en ordre les entrades i eixides, estant totalment prohibit quedar-se dins de l'edifici escolar sense autorització expressa. − Estar en el centre durant tot el període de menjador. Cap alumne podrà abandonar el centre sense l'autorització de la Directora o Encarregada vist el permís escrit per la seua família. − Assistir en les degudes condicions d'higiene. − Respectar a totes les persones encarregades del funcionament del menjador, així com a tots els comensals. − Utilitzar adequadament tots els utensilis del menjador (plats, coberts, taules, etc.) i de la resta de l'edifici. − No tirar menjar al sòl. − Parlar en veu baixa dins del recinte escolar. − Menjar de tot. − No alçar-se del seu lloc sense permís de l'educador-a corresponent. − Estar en el pati (en el moment d’oci i temps lliure) en el lloc assignat, estant prohibida l'estada en els servicis, rampes, escales, corredors i en llocs pròxims a la tanca. − Assistir al menjador sense el material escolar. − Realitzar els hàbits d'higiene personal abans i després dels menjars. CAPÍTOL III.- TIPOLOGIA CONDUCTES La Comunitat educativa, pretén donar el millor servici possible per a TOTS sense beneficiar a uns ni perjudicar altres, per això demanem la col·laboració de tots els seus membres. Les CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA són: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Alçar-se en el menjador sense permís. Cridar dins del menjador de forma intencionada. Tirar el menjar al sòl. Estar en els corredors sense permís. Estar junt amb la tanca sense permís. Usar indegudament o deteriorar el material d'oci. Pujar a les classes sense autorització. Negar-se a participar en els tallers. No llavar-se les mans amb sabó abans d'entrar en el menjador. 10. Deteriorar els utensilis del menjador. 11. No guardar el degut respecte als companys i la resta de persones responsables del menjador. 12. Cometre actes d'indisciplina i insults contra els membres de la comunitat educativa. 13. Jugar dins de l'edifici (entrada, lavabos, corredors, escales, etc.). Realitzar gestos o accions, durant el menjar que puguen resultar desagradables per a la resta de l’alumnat comensal. Tirar pedres en el pati (a l'interior o a l'exterior).

Qualsevol altra conducta especificada en article 35 del Decret 39/2008. menjador pel període de o superior a 5 dies i privació del temps d'oci durant eixe temps o ajudar en la neteja del menjador. Les CONDUCTES GRAVEMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE són: PER CONDUCTES CONVIVÈNCIA: 1. Agressió física o moral molt greu contra els membres de la comunitat educativa. 2. Eixir del recinte escolar sense permís de la Directora o l'Encarregada durant les hores del menjar (12'30 a 15'30 hores). 3. Amagar-se i jugar dins de l'edifici escolar amb risc de ruptura d'objectes (vidres, focus, etc...) 4. No entregar als pares les comunicacions o falsificar la firma del pare, mare o tutor. 5. Causar, intencionadament, danys greus, en instal·lacions del centre o a altres alumnes. 6. Realitzar actes que pertorben greument les activitats del menjador. 7. Qualsevol altra conducta especificada en article 42 del Decret 39/2008. 1a falta: Comunicació als pares o tutors, per escrit, amb constància en el centre, donant-li la baixa del menjador per un període de CINC DIES. CAPÍTOL IV.- MESURES CORRECTORES PER A CONDUCTES CONTRÀRIES A NORMES DE CONVIVÈNCIA: 1a falta: Amonestació i privació del temps d'oci durant eixe dia o ajudar en la neteja del menjador. Comunicació a la família. 2a falta: Privació del temps d'oci durant dos dies o ajudar en la neteja del menjador. Comunicació familiar. 3a falta: Amonestació escrita amb constància en el centre i comunicació a la família que ha sigut donat de baixa del GREUMENT PERJUDICIALS A LA 2a falta: Comunicació als pares o tutors, per escrit, amb constància en el centre, donant-li la baixa del menjador per un període de QUINZE DIES. 3a falta: Comunicació als pares o tutors, per escrit, amb constància en el centre, donant-li la baixa del menjador per un període de TRENTA DIES. 4a falta: Comunicació als pares o tutors, per escrit, amb constància en el centre, donant-li la baixa del menjador per tot el que reste de curs. En cas de ser becat es comunicarà la baixa a l'Entitat corresponent. Les amonestacions i comunicacions enviades als pares o tutors han de ser tornades al CENTRE degudament firmades i amb constància de D.N.I. per a evitar falsificacions per part de l’alumnat. TÍTOL IV: DE LES FAMÍLIES DELS COMENSALS CAPÍTOL I: DRET COMENSALS DELS PARES O TUTORS DELS Art. 15.- Tenen dret a estar informats del menú diari dels seus fills, així com si mengen o no la quantitat suficient.

Art. 16.- Tenen dret a ser informats del comportament dels seus fills o tutelats. CAPÍTOL II: DEURES DELS PARES O TUTORS DELS COMENSALS Art. 17.- Els pares o tutors tenen el deure de vetlar pel bon comportament dels seus fills o tutelats per a aconseguir una bona convivència de tota la comunitat escolar i així evitar faltes i sancions. Art. 18.- Tenen el deure d'enviar als seus fills o tutelats en bones condicions higièniques, tant de neteja personal com de vestuari. Art. 19.- Tenen el deure de comunicar a la Direcció del centre quan els seus fills o tutelats patisquen alguna malaltia infectocontagiosa per a evitar epidèmies i contagis a la resta dels comensals. Art. 20.- Tenen el deure d'abonar l'import del mes corresponent durant els cinc primers dies de cada mes. En el supòsit d'impagaments d'alumnes becats, es podrà cancel·lar el deute acumulat no fent ús del servici durant tants dies del mes següent com siga necessari per a cancel·lar-la. En el supòsit d'impagaments acumulats per alumnes no becats, el Consell Escolar del centre valorarà la situació del cas i podrà decidir l'expulsió del servici si fóra necessari. Art. 21.- Així mateix, quan el seu fill o tutelat vaja a arribar vesprada al centre, per causa justificada, haurà de comunicarho a la Direcció abans de les 9:30 hores. A la seua arribada al centre haurà de justificar el retard. No es permetrà l'entrada al menjador després d'acabada la jornada matinal. Art. 22.- Han de comunicar al tutor i a l'encarregada del menjador, per escrit i amb constància del D.N.I., les eixides justificades dels seus fills o tutelats, durant el període de menjador de 12 a 15 hores eximint al centre de tota responsabilitat respecte a alumne durant el temps que dure l'absència. Art. 23.- Els pares o tutors tenen el deure de tornar, degudament firmades, amb constància del D.N.I. al centre, les comunicacions enviades informant-los sobre el comportament, faltes comeses i sanció aplicada. No es permetrà l'assistència de l'alumne al menjador sense haver rebut la comunicació degudament omplida. DISPOSICIÓ ADDICIONAL La Directora del centre, tindrà potestat per a aplicar de forma immediata les sancions corresponents a les faltes comeses (previstes en el reglament) als alumnes responsables. Posteriorment, si fóra necessari es reunirà la Comissió de Seguiment i inclús el Consell Escolar del centre. NOTA: Per a comunicar-se amb l'Encarregada del menjador i per a temes exclusius d'este servici, han de fer ús del següent número de telèfon: 96 2566530 EL COMPLIMENT D'ESTES NORMES ÉS INDISPENSABLE PER AL BON FUNCIONAMENT DEL MENJADOR.

Add a comment

Related presentations

Related pages

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL COMEDOR

DEL COMEDOR REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL COMEDOR ESCOLAR DEL C.E.I.P. GONZÁLEZ GALLARZA DE ALAQUÀS En base a la normativa vigente, el R ...
Read more

CEIP Gonzalez Gallarza | Inicio

CEIP González Gallarza. Colegio público de educación de Infantil y Primaria en la población de Alaquas (Valencia) Inici; L'escola; Secretaria; Aula;
Read more

C.E.I.P. "Eduardo González Gallarza"

C.E.I.P. "Eduardo González Gallarza" Avda. San Marcial, 3. 26140 Lardero (LA RIOJA) Tlf./Fax: ... 2015 MENÚS COMEDOR 2015 (11)
Read more

Colegio González Gallarza (Alaquas) - Saberia.com

Información sobre el Centro González Gallarza de Alaquas, en la provincia de Valencia. ... Comedor; Galería de fotos ...
Read more

Colegio Público González Gallarza (Alaquas) (46000158)

Colegio Público González Gallarza; Alaquàs; Valencia; Enseñanzas, formación y estudios que se imparten en este colegio (46000158)
Read more

C.P Gonzalez Gallarza - Google Sites

C.P Gonzalez Gallarza. Buscar en la Web. Navegación. INFANTIL. LENGUA. MATEMÁTICAS. VALENCI ... VALENCIÀ. INFANTIL. JUEGOS. Actividades para vacaciones.
Read more