Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti

50 %
50 %
Information about Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie...
Education

Published on February 25, 2014

Author: siltinam

Source: slideshare.net

Description

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperte
Anna Fanduļa, Anna.Fandula@ptac.gov.lv
Edīte Kamendere, Edite.Kamendere@ptac.gov.lv

Tel.67388648

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperte Anna Fanduļa, Anna.Fandula@ptac.gov.lv Edīte Kamendere, Edite.Kamendere@ptac.gov.lv Tel.67388648

Normatīvie akti Regula 305/2011 Definīcijas Iesaistītās puses un to pienākumi Ekspluatācijas īpašības, to novērtējums un pārbaudes Ekspluatācijas īpašību deklarācija CE zīmes marķējums Problēmjautājumi

Normatīvie akti  Likums Par atbilstības novērtēšanu  Būvniecības likums  MK noteikumi Nr.181 «Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā» zaudējis spēku 18.09.2013. ar MK noteikumiem Nr.701 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība»  Regula Nr. 305/2011

Regula Nr.305/2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK – piemērojama no 01.07.2013.         pamatprasības būvēm un būvizstrādājumiem atbilstības novērtēšanas metodes atbilstību apliecinošie dokumenti, to saturs CE zīmes marķējums ražotāja, importētāja, izplatītāja pienākumi paziņoto institūciju pienākumi tirgus uzraudzība u.c.

Pamatprasības būvēm 1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte 2. Ugunsdrošība 3. Higiēna, veselība un vide 4. Lietošanas drošība un pieejamība 5. Aizsardzība pret trokšņiem 6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija 7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana Būvizstrādājumu būtiskie raksturlielumi ir ietverti saskaņotajās tehniskajās specifikācijās, kas ir saistītas ar pamatprasībām būvēm

Saskaņoto standartu saraksts Eiropas Komisijas mājslapā zem Regulas (Regulation (EU) No 305/2011) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/harmonised-standards/constructionproducts/index_en.htm Eiropas oficiālajā vēstnesī (latviešu valodā): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:002 4:0061:LV:PDF www.google.com “Harmonized standards CPR”

Definīcijas (1) laist tirgū – būvizstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū darīt pieejamu tirgū – par samaksu vai bez maksas piegādāt kādu būvizstrādājumu izplatīšanai vai izmantošanai Kopienas tirgū, veicot komercdarbību «laist tirgū» «darīt pieejamu tirgū»

Definīcijas (2) ražotājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai ražojusi šādu būvizstrādājumu, un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi. «laiž tirgū» «laiž tirgū» ar savu vārdu vai preču zīmi

Definīcijas (3) pilnvarotais pārstāvis - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem importētājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās valsts būvizstrādājumu laiž Savienības tirgū izplatītājs - jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū

Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi un atbildība

Ražotāja pienākumi          nodrošināt būvizstrādājumu ar identifikāciju noteikt būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības izstrādāt tehnisko dokumentāciju izstrādāt procedūras, lai sērijveida izstrādājumi atbilstu deklarētajām ekspluatācijas īpašībām (paraugu pārbaudes, periodiskās pārbaudes, RPK) izstrādāt ekspluatācijas īpašības deklarāciju marķēt būvizstrādājumu ar CE zīmi pievienot instrukciju, drošuma informāciju glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus sadarboties ar TU iestādi

Pilnvarotā pārstāvja pienākumi  glabāt  ekspluatācijas īpašību deklarāciju  tehnisko dokumentāciju  sadarboties ar TU iestādi Tehniskās dokumentācijas izstrāde neietilpst pilnvarotā pārstāvja pilnvarā

Importētāja pienākumi  pārliecināties, ka  ražotājs ir veicis ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi  ir pieejama tehniskā dokumentācija un deklarācija  būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi  ir pievienota instrukcija, drošuma informācija, kā arī nodrošināt to tulkojumu valsts valodā  glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus  nodrošināt atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu  norādīt savu nosaukumu vai preču zīmi un kontaktadresi uz izstrādājuma  sadarboties ar TU iestādi

Izplatītāja pienākumi  pārliecināties, ka  būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi  būvizstrādājumam ir pievienoti nepieciešamie dokumenti (deklarācija, instrukcija, drošuma informācija)  nodrošināt būvizstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu  glabāt deklarāciju 10 gadus  sadarboties ar TU iestādi

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude

Ražotājs, uzsākot jauna produkta ražošanu Jauns būvizstrādājums Vai ir piemērojams Eiropas saskaņotais standarts? Kādi ir attiecināmie būtiskie raksturlielumi? (Saskaņotā standarta ZA pielikums) Veic ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu (sākotnējā tipa testēšana, ražošanas procesa kontrole, … ) Ekspluatācijas īpašību deklarācija, CE zīmes marķējums Ja nav, tad izstrādājumu nedrīkst marķēt ar CE zīmi, izņemot gadījumu, ja ražotājs piesakās Eiropas tehniskajam novērtējumam

Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību novērtējumu un pārbaudi attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem veic saskaņā ar saskaņotās tehniskās specifikācijās noteikto sistēmu Saskaņotās tehniskās specifikācijas:  Eiropas saskaņotie standarti (‘Harmonised standards’)  Eiropas tehniskais novērtējums (‘European Technical Assessment’)

Sistēmas Sistē Ražotājs Paziņotā institūcija -ma 1+  Ražošanas procesa  Sākotnējā tipa testēšana kontrole (RPK)  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana  Paraugu kontroltestēšana pirms laišanas tirgū  Sākotnējā tipa testēšana  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana Atbilstību apliecinošie dokumenti  Ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD)  Paziņotās institūcijas izdots izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts 1  RPK  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Ražotāja EĪD  Paziņotās institūcijas izdots izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts 2+  Sākotnējā tipa testēšana  RPK  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepatrauktā uzraudzība, novērtēšana  Ražotāja EĪD  Paziņotās institūcijas ražošanas procesa kontroles sistēmas atbilstības sertifikāts 3  RPK  Sākotnējā tipa testēšana 4  Sākotnējā tipa testēšana  RPK  Ražotāja EĪD, kas pamatota ar paziņotās institūcijas testēšanas pārskatu  Ražotāja EĪD

Logu un durvju atbilstības novērtēšanas sistēmas Izstrādājums Paredzētais pielietojums Durvis (ārdurvis) Evakuācijas ejās 1 Visi pārējie pielietojumi 3 Logi Visi pielietojumi 3 Sistē Ražotājs -ma 1  RPK 3 Atbilstības novērtēšanas sistēma Paziņotā institūcija  Sākotnējā tipa testēšana  Paraugu testēšana  Ražotnes un RPK sākotnējā saskaņā ar plānu inspicēšana  RPK nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana  RPK  Sākotnējā tipa testēšana Atbilstību apliecinošie dokumenti  Ražotāja EĪD  Paziņotās institūcijas izdots izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts  Ražotāja EĪD, kas pamatota ar paziņotās institūcijas testēšanas pārskatu

Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Declaration of Performance) Ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām “būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības” ir tā veiktspēja attiecībā uz būtiskiem raksturlielumiem, kuri izteikti līmeņa vai klases veidā vai arī aprakstā

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Declaration of Performance) Regula 305/2011 III pielikums

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā (1) Īpaši iekļauj šādu informāciju:  izstrādājuma tips  novērtējuma un pārbaudes sistēma (1;1+;2+;3;4)  datēta atsauce uz saskaņoto standartu vai Eiropas tehniskā novērtējuma dokumenta Nr.  vismaz viena būtiska raksturlieluma ekspluatācijas īpašība (klase, līmenis,...), kas saistīta ar deklarēto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem Piemērs: Gāzbetona bloki (EN 771-4:2001) Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā specifikācija Spiedes stiprība 3 N/mm2 LVS EN 772-1:2011 Tilpumsvars 500 kg/m3 LVS EN 772-13:2001 .. .. ..

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā (2) Papildus norāda:       paredzēto izmantojumu ražotāja kontaktinformācija pilnvarota parstavja (ja tads ir) kontaktinformācija Paizņotās institūcijas nosaukums un identifikācijas Nr. saraksts ar būtiskiem raksturlielumiem norādītiem būtiskiem raksturlielumiem, attiecībā uz kuriem nav deklarētas ekspluatācijas īpašības, – akronīmu “NPD” (“ekspluatācijas īpašības nav noteiktas”)

Atbilstības zīme (1)  noteikta forma, proporcijas  redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek būvizstrādājumam vai iekļauj tā datu plāksnē, atsevišķos gadījumos pavaddokumentos vai iepakojumam

Atbilstības zīme (2) Aiz CE zīmes: uzlikšanas gada pēdējie divi cipari ražotāja nosaukums, adrese vai preču zīme tipa vienotais identifikācijas kods ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs deklarētās ekspluatācijas īpašības (līmeņi vai klases) atsauce uz piemēroto saskaņoto tehnisko specifikāciju vajadzības gadījumā paziņotās institūcijas identifikācijas numurs  paredzēto izmantojumu, kas noteikts piemērotajā saskaņotajā tehniskajā specifikācijā       

Problēmjautājumi  Vai visiem būvizstrādājumiem ir nepieciešama EĪD?  Vai pietiek tikai ar atbilstības sertifikātu?  Vai var pieņemt piegādātāja sastādītu EĪD, kas sastādīta pamatojoties uz ražotāja izsniegto EĪD?  Vai citās valstīs izsniegtie sertifikāti un deklarācijas ir derīgas Latvijā?  Vai EĪD ir jābūt norādītai informācijai par piegādes adresi, pavadzīmes Nr., piegādātāju, pasūtītāju utt.?

Paldies par uzmanību! Anna Fanduļa, Anna.Fandula@ptac.gov.lv Edīte Kamendere, Edite.Kamendere@ptac.gov.lv Tel.67388648

Add a comment

Related presentations

Related pages

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un ...
Read more

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to ...

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības ...
Read more

Prasības reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem ...

Prasības reglamentētās sfēras ... atbilstību apliecinošie dokumenti, ... Būvizstrādājumi uz kuriem ir attiecināmas
Read more

siltinam - Google+

siltinam. Worked at Ekonomikas ... inovācijas un jaunākie siltumizolācijas materiāli ... Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību ...
Read more

Prasības reglamentētās sfēras

Prasības reglamentētās sfēras ... atbilstību apliecinošie dokumenti, ... Būvizstrādājumi uz kuriem ir attiecināmas
Read more

LLDRA » Rekomendācijas un padomi

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas iepirkumu konkursu un cenu ... Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi. ... DOKUMENTI 2009. g. jūlijs. Logu un ...
Read more

www.vidzeme.lv

... 11:45 Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti. Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības ...
Read more

Novembrī notiks semināri par būvizstrādājumiem un ...

Normatīvie dokumenti; ... š.g. novembrī organizē vairākus seminārus par reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību ...
Read more