Registre Cardiotipogràfic

50 %
50 %
Information about Registre Cardiotipogràfic
Education

Published on March 3, 2014

Author: formaciossibe

Source: slideshare.net

Registre   cardiotocogràfic   Arantxa  Rodríguez  Vélez   MIR  1  Obstetrícia  i   Ginecologia   Hospital  de  Palamós   Febrer  2014  

ÍNDEX   Ø  INTRODUCCIÓ   Ø  DINÀMICA  UTERINA   Ø  LÍNIA  BASAL   Ø  VARIABILITAT   Ø  ACCELERACIONS   Ø  DECELERACIONS   Ø  CLASSIFICACIÓ  RCTG   Ø  ALGORITME  ACTUACIÓ   Ø  BIBLIOGRAFIA  

INTRODUCCIÓ   Ø  Cardiotocografia  =  registre  simultani  FCF  +  variacions  pressió  LA.     Ø  Detecció  hipòxia/acidosis  fetal.  Evitar  lesions  NRL.     Ø  Recomanacions:     ♀  baix  risc   ♀  alt  risc     US  and  Canadian  Task  Force   No  RCTG.   No  hi  ha  evidència  per   recomanar  o  no.       RCOG   Auscultació  intermitent.   RCTG  con_nu.   ACOG   RCTG  o  auscultació   intermitent.   RCTG  con_nu.  

DINÀMICA  UTERINA   Ø  Triple  gradient  contracció.     Ø  Alteracions  DU  en  el  25%  parts.    

  HIPODINÀMIES   Bradisistolia   <  3  c/10  min   Intensitat  <  20  mmHg   Hipertonia   To  basal  >  12  mmHg   Taquisistolia   >  5  c/10  min   Hipersistolia         DISDINÀMIES   To  basal  <  8  mmHg   Hiposistolia     HIPERDINÀMIES   Hipotonia   Intensitat  >  50  mmHg   Incoordinació  1º   2  marcapassos  simultanis   Incoordinació  2º   ≥  3  marcapassos  simultanis     Inversió  triple  gradient   Marcapassos  inferior   Anells  de  contracció   A  ≠  ritme  i  intensitat.   Distòcica  cervical  passiva   No  dilatació  Cx  malgrat   bona  DU.  

Taquisistòlia  +  hipersistòlia  

Incoordinació  uterina  

HIPODINÀMIES   • Oxitocina  EV  bomba   infusió.   HIPERDINÀMIES   DISDINÀMIES   • STOP  PGL  o  Oxitocina.   • Analgèsia.   • Atosiban  EV  bolus   0’9ml  (6’75mg).   • Oxitocina  EV  bomba   infusió  a  dosis  baixes  i   creixents  per   potenciar  marcapàs   ppal.     • Ritodrine  EV  100mg/ 500ml  suero  glucosat   5%  perfusió  conqnua   50-­‐150  mcg/min.   • Uteroinh  a  dosi  baixa   per  inhibir  els   marcapassos  2aris.     • Inversió  triple  grad,   anells  contr,  distòcia   Cx  passiva  =  cesària.    

LÍNIA  BASAL     Ø  Normal  [110,160]  bpm.  FCF  regulada  per  SNPS>SNS.     Ø  >  SG:  descens  línia  basal,  augment  variabilitat  i  acceleracions.     Ø  BRADICÀRDIA:     Ø  Causes  maternes:  hTA,  F,    decúbit  supí,  taquisistòlia.   Ø  Causes  fetals:  hipòxia/acidosis,  prolapse  cordó,  DPPNI,  compressió   perllongada  presentació  (reflex  vagal).     Ø  Mod:  [100,110]  bpm  >  10’.  Risc  acidosis  si  associa  descens  variabilitat,   DIPS  var  aqpics,  DIPS  II.     Ø  Severa:  <100  bpm  >  10’.  Acidosis  78%.   Ø  Súbita:  <  60  bpm.  Event  hipòxic  sen_nella.       Ø  Tract:  STOP  Oxitocina  +  TV  //  Cts  +  DLE  +  hidratació  +  O2  //  eco  (arrítmia   fetal)  //  pH  calota  //  finalitzar  gestació.    

Bradicàrdia  súbita.    

Ø  TAQUICÀRDIA:     Ø  Causes  maternes:  FEBRE,  infecció,  hiper_roïdisme,  anèmia.   Ø  Causes  fetals:  DPPNI,  CA,  hipoxèmia  crònica,  taquiarritmia.     Ø  Mod:  [160,180]  bpm  >  10’  //  Severa:  >  180  bpm   Ø  Risc  acidosis  si  associa  descens  variabilitat,  DIPS  recurrents,  absència   acceleracions.       Ø  Tract:  STOP  F  //  cts  +  Tª  //  hores  bossa  trencada  //  eco  (arrítmia  fetal)  //   pH  calota  //  finalitzar  gestació.  

Taquicàrdia  severa  190  bpm.    

VARIABILITAT   Ø  La  variabilitat  és  el  ppal  indicador  d’homeostasi  fetal.       Ø  FCF  regulada  pel  SNA,  l’ac_vitat  del  qual  pot  variar  amb:  quimiorreceptors,   barorreceptors,  edat  gestacional,  ac_vitat  fetal,  son  REM,  TV.  Això  fa  que  els   intervals  R-­‐R  d’un  cicle  cardiac  siguin  variables,  de  manera  que  el  traçat  té  un   aspecte  fluctuant.       Ø  Es  calcula  en  un  traçat  de  10’  sense  deceleracions  ni  acceleracions,  FCF  màx-­‐ mín.    

Ø  Patró  sinusoïdal  (si  no  compleix  tots  els  criteris  parlem  de  patró   pseudosinusoïdal):   Ø  Oscil·∙lacions  regulars  de  la  lína  basal  semblants  a  ona  sinusoïdal.  Línia   basal  estable  a  [110,160]  bpm.     Ø  Amplitud  [5,25]  bpm.     Ø  Variabilitat  absent  o  silent.       Ø  Sense  episodis  de  traçat  normal.  Sense  acceleracions.  

Ø  Classificació  dels  RCTG  segons  la  variabilitat:   Normal   V  normal,  V  silent  <  40’   Aqpic   V  silent  [40,80]  min   Anormal   V  silent  >  80’,  V  saltatòria  >  10’,   ritme  sinusoidal   Ø  Ac_tud:       Ø  V  absent  o  silent:  Observació  (son?),  es_mulació  calota,  STOP  F,  cts,  DLE,   O2,  hidratació  //  monitorització  interna  //  pH  calota  //  finalitzar  gestació.       Ø  V  saltatòria:  STOP  F  //  monitorització  interna  //  pH  calota  //  finalitzar   gestació.       Ø  Patró  sinusoïdal:  monitorització  interna  //  finalitzar  gestació.  

ACCELERACIONS   Ø  Indiquen  benestar  fetal.  >  2  acceler/20’  té  una  S  del  97%  per  Apgar  >7  als  5’.   La  seva  absència  serà  normal  o  no  en  funció  de  línia  basal,  variabilitat,  DIPS.       Ø  15x15,  la  pendent  ha  de  ser  <  30’’.  Perllongada  si  >  2’.  Canvi  de  basal  >  10’.    

DECELERACIONS   Ø  15x  15  (<2’),  pendent  >  30’’.   Ø  Episòdiques  vs  periòdiques.  //  Recurrents  vs  intermitents.   Ø  DECELERACIONS  PRECOCES  (DIPS  I):   Ø  Poc  freqüents.     Ø  Compressió  del  cap  fetal  durant  la  contracció,  disminueix  el  flux  sanguini   cerebral  =  hipòxia  transitòria  =  +SNPS  =  disminució  FCF.     Ø  No  associen  acidosis  ni  Apgar  desfavorable,  no  fer  res.    

Ø  DECELERACIONS  TARDANES  (DIPS  II):     Ø  Poc  freq,  però  més  que  DIP  I.       Ø  Alt  intercanvi  utero-­‐placentari  =  hipoxèmia  =  +QMR  aòr_cs  =  +SNPS  =   bradicàrdia  (mec  adapta_u).  El  decalatge  és  degut  al  temps  que  triga  la   contracció  en  provocar  hipoxèmia.       Ø  Si  hipòxia  perllongada  =  flux  sanguini  compromès  en  òrgans  vitals  =  DIPS   II  més  profunds  i  perllongats.       Ø  Si  són  recurrents  i/o  associen  descens  variabilitat  =  acidosis  i  Apgar  <7  als   5’.  

  Ø Ac_tud:     Ø Intermitents:  cts,  O2,  DLE,  hidratació.   Ø Recurrents:  pH  calota  o  finalitzar  gestació.    

Ø  DECELERACIONS  VARIABLES:     Ø  Molt  freqüents.   Ø  Compressió  del  cordó  umbilical.   Ø  Relació  o  no  amb  la  contracció,  polimorfes,  pendent  <30’’.      

Ø Criteris  d’aqpia  (a  més  criteris,  més  risc  d’hipòxia  fetal):   Ø Pèrdua  acceleració  inicial.   Ø Acceleració  perllongada  o  taquicàrdia  post-­‐deceleració.   Ø Retorn  lent  a  la  línia  basal.  Lína  basal  menor  a  la  inicial.     Ø Aspecte  bifàsic.   Ø Variabilitat  absent  (criteri  de  pitjor  Px).  

Ø  Ac_tud:     Ø  Típiques  sense  altres  alteracions  del  RCTG,  intermitents,  a  l’expulsiu,   durant  <30’:  cts,  DLE,  O2,  hidratació.       Ø  Tipiques  recurrents  que  augmenten  en  profunditat  i  durada  //  Aqpiques:   pH  calota  o  finalitzar  gestació.    

CLASSIFICACIÓ  RCTG  (RCOG)   FCF  basal   Variabilitat   Deceleracions   Acceleracions   Normal   110-­‐160  bpm   >  5  bpm   Sense  o   variables   _piques   intermitents  o   DIPS  I     Presents   AJpic   100-­‐110  bpm   160-­‐180  bpm   <  5  bpm  durant   Var  qpiques   [40,80]  min   recurrents  >  90’   o  deceleració   perllongada  <  3’   Patològic   <  100  bpm   >  180  bpm       La  seva   absència  amb   <  5  bpm  durant   Var  aqpiques  o   resta  del  traçat   normal  =   >  80  min   DIPS  II     recurrents  >  30’   significat  incert.     o  deceleració   perllongada  >  3’  

ALGORITME  ACTUACIÓ  (RCOG)  

BIBLIOGRAFIA   Ø  Castán  Mateo  S,  Tobajas  Homs  JJ.  Manual  de  registros  cardiotocográficos.   SEGO,  Sección  de  Medicina  Perinatal.  2ª  Ed  2012.     Ø  Usandizaga  Beguiristán  JA,  Fuente  Pérez  P.  Obstetricia.  Editorial  Marbán,  4ª   ed  2011.     Ø  Fernández  S.  Nuevos  conceptos  en  la  interpretación  del  CTG  intraparto.   Hospital  General  Hospitalet,  Aula  Clínic.       Ø  K  Young,  Bruce.  Intrapartum  fetal  heart  rate  assessment.  UpToDate   Sept2013.          

Add a comment

Related presentations

Related pages

Registre Cardiotipogràfic - Education - documents.tips

Registre stilistice Registre stilistice / limbaje → limba este principalul mijloc de comunicare între oameni, având trăsături specifice la nivelul ...
Read more

registre stilistice - Documents

Registre Cardiotipogràfic ANALIZE SINTACTICE SI STILISTICE .. Registrele stilistice ale limbii Registrele stilistice ale limbiiArhaisme - cuvinte ...
Read more